ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

164 โรงเรียน

สพป.พิษณุโลก เขต 3

กระทรวงศึกษาธิการ

29 โรงเรียน

อำเภอชาติตระการ

รายละเอียด

58 โรงเรียน

อำเภอนครไทย

รายละเอียด

51 โรงเรียน

อำเภอพรหมพิราม

รายละเอียด

26 โรงเรียน

อำเภอวัดโบสถ์

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ อำเภอ กลุ่ม เปิดสอน
65030001 บ้านนาเมือง BANNAMUANG นายอุเทน นะมิตร นครไทย อำเภอนครไทย 5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030002 บ้านนาฟองแดง Bannafongdang School นายปิยพงษ์ เมืองสนธิ์ นครไทย นครไทย 5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030003 บ้านนาขุมคัน BANNAKHUMKAN นายธิติพันธุ์ จันแปงเงิน นครไทย นครไทย 5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030004 บ้านนาทุ่งใหญ่ Bannatungyai นายธีรธัช ทุ้ยแป นครไทย นครไทย 5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030005 นครไทยวิทยาคม nakornthaiwittayakom นายทวีป เคลือบพ่วง นครไทย นครไทย 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030006 บ้านหนองน้ำสร้าง Bannongnamsang นางสาวรติยา มาฉิม นครไทย โรงเรียนอำเภอนครไทย 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030007 บ้านหนองลาน Bannonglan นางสาวอภิชญา ยอดทองดี นครไทย นครไทย 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030008 ประชาสงเคราะห์พิทยา prachasongkropittaya นายศุภกร สุทธิ นครไทย นครไทย 6 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030009 ภูขัดรวมไทยพัฒนา Phukhatruamthaipattana นายสมพร จันดาหาร นครไทย นครไทย6 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030010 กัลยาณิวัฒนา 1 kanlayaniwattana1 school นายทนันชัย อินทนาชัย นครไทย นครไทย 6 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030011 บ้านนาไก่เขี่ย Bannakaikhia นางธีรนุช สุเทียนทอง นครไทย นครไทย 6 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030012 บ้านน้ำลอม Bannamlom นางนภาพร ชัยสมบัติ นครไทย นครไทย 6 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030013 บ้านนาคล้าย nakhai school นางศิวานิส แจ่มโถง นครไทย นครไทย6 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030014 บ้านบุ่งผลำ banbungplum นายสำเนา ยาสุด นครไทย ชาติตระการ 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030015 บ้านน้ำกุ่ม BANNAMKOUM นายวสุภัค จันทร์บรรจง นครไทย นครไทย5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030016 บ้านนาแฝก bannafak นายชัยพล กันศิริ นครไทย นครไทย5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030017 บ้านท่าหินลาด BANTAHINLAD นางสาวนลินี กามะ นครไทย นครไทย 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030018 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา Chumchon8 Ratuthitphitthaya นางสาวนัยนป์พร ปิ่นทอง นครไทย นครไทย3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030019 บ้านหนองแห้ว BANHONGHEW SCHOOL - นครไทย นครไทย3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030020 บ้านโป่งกะเฌอ Phongkacher นายพีรพงษ์ คงหนองลาน นครไทย นครไทย 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030021 บ้านห้วยตีนตั่ง Huayteentang นายจำนัน เมืองพระฝาง นครไทย นครไทย 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030022 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) RONGKLAWITTAYA SUBSCHOOL OF BANHUAINAMSAI SCHOOL - นครไทย นครไทย 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030023 บ้านห้วยน้ำไซ BANHUAINAMSAI SCHOOL นายอภัย สุทธิ นครไทย นครไทย3 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030024 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี Chumchon17bannatadee นายสุรพล บุญเกิด นครไทย อำเภอนครไทย 8 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030025 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง Sahapreangngankranfaifanakhonluang นางสาวปรียาภา จันเครือดี นครไทย นครไทย 8 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030026 บ้านป่ารวก Banparouk นายธรรมศักดิ์ รินทะ นครไทย โรงเรียนนครไทย 8 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030027 บ้านน้ำเลา Bannamlao นายไพรบูรณ์ บุญอาจ นครไทย นครไทย 8 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030028 บ้านบ่อโพธิ์ Banbopho นายสาธิต ทองศรี นครไทย สพป.พล3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030029 บ้านน้ำคลาด bannamclad - นครไทย นครไทย 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030030 บ้านหนองกระดาษ Ban Nong Kradad นางสาวนภัทรภร เย็นขัน นครไทย อำเภอนครไทย 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030031 บ้านป่าซ่าน BanPasan นายวรวิทย์ มาดิษฐ์ นครไทย เครือข่ายโรงเรียนนครไทย 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030032 บ้านพร้าว Banprao นายธราพงศ์ สุเทียนทอง นครไทย นครไทย 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030033 บ้านห้วยทรายทอง banhuaysaitong นายสุจิน ธนะสัมบัน นครไทย นครไทย 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030034 บ้านแยง Banyaeng นายนิรันต์ ทองสรวง นครไทย นครไทย 4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030035 บ้านเข็กใหญ่ ฺBankhekyai นายบรรยา มิ่งแก้ว นครไทย โรงเรียนอำเภอนครไทย 4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030036 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง kasetsookratbumrung นายสถิตย์ พัวพัน นครไทย นครไทย 4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030037 บ้านถ้ำพริก tumprig school นางพิมพ์นารา นุปิง นครไทย นครไทย 4 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030038 บ้านหนองหิน Bannonghin School นางราตรี เงื่องจันทอง นครไทย นครไทย 4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030039 บ้านแก่งทุ่ง ิbankangtung นางเบญจมาศ เสงี่ยมอยู่ นครไทย โรงเรียนอำเภอนครไทย 8 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030040 บ้านยางโกลน Banyangklon นายอิทธิพล สุขรัง นครไทย นครไทย 7 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030041 บ้านบุ่งตารอด banbungtarod นางสาวปทุมพร รอดกระต่าย นครไทย นครไทย 7 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030042 บ้านบุ่งปลาฝา banbungplafa สิบตำรวจโทหัทพงษ์ บุญมีจิว นครไทย นครไทย 7 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030043 บ้านกกม่วง Kokmoung นางสาวกานต์รวี ศรีทอง นครไทย นครไทย7 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030044 บ้านน้ำพริก bannumprik นายบุญส่ง ตุ่นเงิน นครไทย นครไทย7 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030045 บางยางพัฒนา Bangyangpattana นายนิกร ซุนพุ่ม นครไทย โรงเรียนอำเภอนครไทย 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030046 บ้านน้ำตาก bannumtak นายดำเนิน ทาบาง นครไทย อำเภอนครไทย 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030047 บ้านหลังเขา Banlangkhao นายสุทิพย์ สุราษฎร์มณี นครไทย อำเภอนครไทย 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030048 บ้านหนองกะท้าว BANNONGKATHAO นายสุวัฒน์ สายยืด นครไทย นครไทย2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030049 บ้านนาโพธิ์นาจาน bannaponajan นายสุรเกียรติ อินกอง นครไทย นครไทย 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030050 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ Bankangwakanghai School. นายกระจ่าง ศรีทอง นครไทย นครไทย 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030051 บ้านนาหนอง Bannanong นายธีรวัฒน์ พร้าโต นครไทย อำเภอนครไทย2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030052 วิทยสัมพันธ์ wittayasamphan นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์ นครไทย นครไทย 9 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030053 บ้านป่าคาย banphakay นายเจษฎากร มากรื่น นครไทย โรงเรียนนครไทย9 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030054 บ้านห้วยเฮี้ย BANHUAYHIA SCHOOL นายนพดล แสนขวา นครไทย นครไทย9 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030055 บ้านห้วยกอกพัฒนา banhuaikokpattana นายนพดล แสนขวา นครไทย นครไทย 9 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030056 ศิริราษฎร์พัฒนา Sirirajpattana นายกรีฑา วิชัยดิษฐ์ นครไทย นครไทย9 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030058 บ้านลาดคื้อ LADKUE School นางสาววันเพ็ญ ยศตุ้ย นครไทย อำเภอนครไทย 9 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030059 บ้านห้วยทรายเหนือ Banhuaysainuea นายภูลิขิต ประทีปคีรี นครไทย นครไทย 9 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030060 บ้านชาติตระการ Banchattrakan นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง ชาติตระการ ชาติตระการ 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030061 บ้านนาเปอะ NAPER นางสาวนงเยาว์ จันทะคุณ ชาติตระการ 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030062 บ้านปากรอง Banpakrong นายอภิศักดิ์ แตงอ่ำ ชาติตระการ โรงเรียนอำเภอชาติตระการ1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030063 บ้านนาจาน Bannachan นายนวภัทร แสงปัญญา ชาติตระการ ชาติตระการ1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030064 บ้านท่าสะแก Thasakae นายสุรัตน์ จันทะคุณ ชาติตระการ ชาติตระการ 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030065 บ้านห้วยท้องฟาน banhuaythongfanschool นายสมชัย ทองปลิว ชาติตระการ ชาติตระการ 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030066 บ้านขอนสองสลึง Bankhonsongsalueng School นางนงลักษณ์ จีนภักดี ชาติตระการ ชาติตระการ 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030068 บ้านน้ำจวง นายสุริยัน ชัยพันธุ์ ชาติตระการ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
65030069 บ้านร่มเกล้า BANROMKLAO นายว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ ทองจันทร์ ชาติตระการ ชาติตระการ 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
65030070 บ้านนาตอน natonschool นางพิมาศ ขัยเกษตร ชาติตระการ ชาติตระการ 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030071 บ้านขุนน้ำคับ bankunnumkhab นายวิราช น้อยศิริ ชาติตระการ อำเภอชาติตระการ 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030072 บ้านขวดน้ำมัน Kuadnamman ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ ภู่ทับทิม ชาติตระการ ชาติตระการ2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030073 วัดบ่อภาค Watborphak นายอนันต์ แก้วแจ่ม ชาติตระการ โรงเรียนอำเภอชาติตระการ 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030075 ชุมชนวัดบ้านดง chumchonwatbandong นายสมริด จำนงค์ศรี ชาติตระการ ชาติตระการ4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030076 บ้านน้ำทองน้อย Baannamthongnoi นางสาวอริษา คำวันดี ชาติตระการ อำเภอชาติตระการ๔ อนุบาล-ประถมศึกษา
65030077 บ้านห้วยน้ำปลา BUNHUAYNAMPLA SCHOOL นายยงยุทธ สมพิพงษ์ ชาติตระการ ชาติตระการ 4 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030078 บ้านนาหล่ม Bannalom School นายอดุล โตเขียว ชาติตระการ โรงเรียนอำเภอชาติตระการ4 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030079 บ้านเนินทอง ban noentong นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์ ชาติตระการ ชาติตระการ 4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030080 บ้านเนินสุวรรณ BANNOENSUWAN นายจตุพงศ์ สายอรุณ ชาติตระการ โรงเรียนอำเภอชาติตระการ 4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030081 บ้านห้วยเหิน Banhuayhoein นางสาวพชรกมล คำไวย์ ชาติตระการ อนุบาล-ประถมศึกษา
65030082 บ้านนาล้อม Nalom School นายเกษม สารมโน ชาติตระการ ชาติตระการ 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030083 บ้านน้ำภาคน้อย BANNAMPAKNOI SCHOOL นางราตรี แสนฤทธิ์ ชาติตระการ ชาติตระการ1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030084 บ้านป่าแดง Padaengschool นายแสวง เมฆแสงสี ชาติตระการ อำเภอชาติตระการ 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030085 บ้านสวนเมี่ยง ฺBansuanmiang นายธวัชชัย บัวดี ชาติตระการ ชาติตระการ 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030086 บ้านห้วยช้างแทง HUAYCHANGTANG นายอดุล บุญไทย ชาติตระการ ชาติตระการ3 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030087 บ้านหนองขาหย่าง BAN NONGKHAYANG นายถวิล สระทองตัน ชาติตระการ อำเภอชาติตระการ 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030088 บ้านห้วยหมากหล่ำ Banhuai-mak-lam - ชาติตระการ ชาติตระการ3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030089 บ้านโคกใหญ่ ิBankokyai นายฉัตรชัย สัจจา ชาติตระการ ชาติตระการ3 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030090 บ้านแก่งบัวคำ Kangbuekam School นางสาวจำปี เครื่องเนียม ชาติตระการ ชาติตระการ 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030091 วัดท้องโพลง Watthongplong นายยวน กองจิว พรหมพิราม พรหมพิราม 4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030092 วัดทุ่งตาเปรี้ยว Wattungtapriew นายประดุุง เที่ยงน้อย พรหมพิราม พรหมพิราม 4 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030093 วัดสมอสุวรรณาราม watsamorsuwannaram - พรหมพิราม พรมพิราม 4 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030094 วัดวังงิ้วงาม Wadwangngewngam นายนรินทร์ ด้วงแดง พรหมพิราม พรหมพิราม 4 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030095 บ้านคลองตกวิทยา banklongtokwittaya นางสาวพรปวีณ์ หนูทิม พรหมพิราม พรหมพิราม 4 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030096 วัดเขาน้อย Watkhaonoi นางสาวพลับพลึง เสามั่น พรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม 4 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030097 บ้านหนองไผ่ BANNONGPHAI SCHOOL นางสาวนันทนิตย์ ท่าโพธิ์ พรหมพิราม โรงเรียนอำเภอพรหมพิราม3 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030098 ผดุงวิทยา Phadungwittaya นายวีระชัย แจ้งโม้ พรหมพิราม โรงเรียนอำเภอพรหมพิราม3 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030099 หนองสะแกประชานุกูล nongsakae school นางสาวเวียงฟ้า ไกรกิจราษฎร์ พรหมพิราม พรหมพิราม 3 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030100 วัดเซิงหวาย WAT CHOENG WAI นางเพชรา ชาญฟั่น พรหมพิราม โรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 8 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030101 วัดหนองมะคัง nongmakang นายปัญญา แย้มเสมอ พรหมพิราม พรหมพิราม 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030102 วัดทับยายเชียง Wattupyaichang นางสาวรุ่งรัตน์ จันทะคุณ พรหมพิราม พรหมพิราม 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030103 ทับยายเชียงวิทยา tabyaichiangwittaya นางอรพิน ภารังกูล พรหมพิราม พรหมพิราม 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030104 วัดนาขุม WATNAKHUM นางสาวสิริกาญจน์ ใสยอดชัยกุล พรหมพิราม โรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030105 วัดเมมสุวรรณาราม WAT-MEM-SU-WON-NA-RAM นายศราวุฒิ สุพัฒน์ พรหมพิราม พรหมพิราม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030106 วัดท่าช้าง watthachang นางบุญทิ น่วมบาง พรหมพิราม พรหมพิราม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030107 วัดหนองหม้อแกง Watnongmorkang - พรหมพิราม พรหมพิราม2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030108 ราษฎร์สามัคคี Rassamakee นายสมมาทร ยอดเกตุ พรหมพิราม พรหมพิราม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030109 ประชาสามัคคี Parchasamakkee นายปรีชา ตุนาโป่ง พรหมพิราม พรหมพิราม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030110 ราษฎร์บำรุง Rasdrbumrung - พรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030112 วัดห้วยดั้ง WATHUAYDANG นายชาญยุทธ ด่านสัมฤทธิ์ พรหมพิราม โรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030113 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) Watsaphanchin นางกุณฑลี ชัยนนถี พรหมพิราม โรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030114 ศึกษากุลบุตร Suksakulabud นางกัญจุฑา โรจนหัสดินทร์ พรหมพิราม พรหมพิราม 5 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030115 วัดหางไหล Wathanglai School นางสาวกนกกาญจน์ อุปราช พรหมพิราม พรหมพิราม 6 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030116 วัดสนามไชย WATSANAMCHAI นางจรัญญา ทองหล้า พรหมพิราม พรหมพิราม 6 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030117 มะต้องประชาสรรค์ Matongprachasan นายชอบ ดิษฐ์แก้ว พรหมพิราม พรหมพิราม 7 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030118 บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) Banpasak School นายอำนาจ ตินะมาตร พรหมพิราม พรหมพิราม7 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030119 บ้านมะต้อง Banmatong - พรหมพิราม พรหมพิราม 7 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030121 ชุมชนดิฎฐอำรุง Chumchondit umrung นายอุดม น่วมบาง พรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030122 วัดวังมะด่าน Watwangmadan School นายฉัตรชัย แก่นจรรยา พรหมพิราม พรหมพิราม 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030123 วัดธรรมาราม Wattammaram นายชาตรี ดากล่อม พรหมพิราม พรหมพิรราม 6 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030124 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา RatSatthaWitthayaSchool นายณรงค์ อยู่ยังเกตุ พรหมพิราม พรหมพิราม7 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030125 วัดย่านยาวประชานุกูล WATYANYAWPHRACHANUKUN นายวัฒนะ โปร่งนุช พรหมพิราม พรหมพิราม 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030126 วัดท่าสี่ร้อย watthaseeroi school - พรหมพิราม พรหมพิราม7 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030127 วัดวงฆ้อง watwongkong นายเจนพจน์ หวงกำแหง พรหมพิราม พรหมพิราม 7 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030128 วัดหัวเขาสมอคร้า WATHUAKHAOSAMOKRA นางสาวอุบล จำปาทอง พรหมพิราม พรหมพิราม 8 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030129 วัดวังไม้แก่น Watwangmaikan - พรหมพิราม พรหมพิราม 6 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030130 วัดวังวน watwongwon นายสมเจตน์ ยอดเพชร พรหมพิราม พรหมพิราม 6 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030131 บ้านคลองทำเนียบ Bankhongthumneab นายสุวัฒน์ สัตย์ซื่อ พรหมพิราม พรหมพิราม6 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030132 บ้านหนองห้าง ฺฺBANHNONGHANG นางพัชราวรรณ เเย้มเสมอ พรหมพิราม พรหมพิราม 6 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030133 บ้านบึงธรรมโรง Ban boungthammarong จ่าสิบเอกสมเจตน์ ยอดเพชร พรหมพิราม พรหมพิราม 6 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030134 ศรีภิรมย์พิทยา SRIPHIROMPITTAYA นายวัฒนา โยธา พรหมพิราม พรหมพิราม 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030135 วัดคลองมะเกลือ Watklongmaklue สิบเอกชัยชาญ น้อยนัน พรหมพิราม พรหมพิราม 8 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030136 บ้านบุ่งวิทยา Banbung Wittaya School นายรุ่ง จันทร์ทอง พรหมพิราม พรหมพิราม 8 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030138 บ้านบึงวิทยา ิิBanbuengwittaya นายพูลสุข ต๊อดแก้ว พรหมพิราม พรหมพิราม8 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030140 วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) Watklongtan school นายสุเทพ ศรีกล่ำ พรหมพิราม โรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030141 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) CHUM CHON WAT YANKHAT นายทวี แย้มดี พรหมพิราม พรหมพิราม 5 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030142 บ้านหาดใหญ่ banhadyai นายสุพจน์ อินทสิทธิ์ พรหมพิราม พรหมพิราม 7 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030144 ประชาอุปถัมภ์ phachaupphatam นางสาวเหมวรรณ เอี่ยมสาย พรหมพิราม โรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030145 วัดหอกลอง wathoklong school - พรหมพิราม พรหมพิราม 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030146 วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) watkrabangmangkalaram school นายมานัส ผิวพรรณ์ พรหมพิราม โรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030147 ห้วยปลาไหล ้Huaiplalai นายธงไทย บุตรที วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030148 วัดคันโช้ง WATKUNCHONG นายเฉลียง เม่งมั่งมี วัดโบสถ์ ร.ร.วัดโบสถ์2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030149 บ้านน้ำโจน BANNUMJON นางนุชนาถ ชัยพันธ์ วัดโบสถ์ โรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030150 บ้านแก่งคันนา Bankaengkanna นายสุรชาติ คำอินทร์ วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030151 บ้านห้วยเจียง banhuaijiangschool นางสาวสุกัญญา คอนสาร วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030152 บ้านหนองกระบาก Bannongkabak นายทรงศักดิ์ จันทร์ส่ง วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 2 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030153 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) wat thong thae school จ่าสิบเอกนินนาท ชำนาญยา วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 1 ประถมศึกษา
65030154 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) Watlaokwan นายนายนรินทร์ ชูโตศรี วัดโบสถ์ โรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 1 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030155 บ้านท่ากระดุน Bantakadun - วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030156 บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) BANNHONGMAKANG - วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030157 วัดเสนาสน์ WATSANAS นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ วัดโบสถ์ โรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030158 บ้านหนองปลิง Bannhongpling นายบรรเจิด สาลี วัดโบสถ์ โรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030159 เขาไร่ศรีราชา Khaoraisriracha นางอนุยา บุญส่งแท้ วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030160 ชุมชนบ้านท่างาม chumchonbanthangam นางณัฐธยาน์ ชมภูน้อย วัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030161 วัดนาขาม watnakam นายสุนัน แก้วมาก วัดโบสถ์ โรงเรียนวัดโบสถ์ 3 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030162 บ้านแก่งเจ็ดแคว Bankangjetkwar นางสาวรัตติยา คงรอด วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030163 วัดน้ำคบ VATNAMKOB นายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด วัดโบสถ์ โรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030164 แก่งบ้านยางป่าคาย GANGBANYANGPAKAY นายพลายงาม บุญญะ วัดโบสถ์ โรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 3 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030165 บ้านน้ำหักศึกษา Bannamhaksuksa นายสมศักดิ์ คุ้มพงษ์ วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 3 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030166 บ้านคลองช้าง BANCHLONGCHANG นางสาวพัลลภา ตุ้ยเต็มวงค์ วัดโบสถ์ โรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030167 บ้านเนินมะคึด Banneanmakud นางสาวปัณณพร เดชขจร วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 1 อนุบาล-ประถมศึกษา
65030168 บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) BANVATBOT นายพงษ์ศักดิ์ บุญเหลือ วัดโบสถ์ วัดโบสถ์1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030169 วัดโบสถ์ wotbot นายทูลใจ ศรีพรหม วัดโบสถ์ วัดโบสถ์1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030171 วัดบ้านน้อย watbannoi นายอำนวย แดงโสภณ วัดโบสถ์ วัดโบสถ์2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030172 วัดหินลาด Wathinlad School นายกิจ พานทอง วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
65030173 บ้านท่าหนองปากพาน BANTHANONGPAKPAN - วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ 2 อนุบาล-ประถมศึกษา