ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

รหัส SMIS โรงเรียน คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม
สพฐ. จัดหาเอง/จัดหาเอง ใช้ได้ ชำรุด สพฐ. จัดหาเอง/บริจาค ใช้ได้ ชำรุด
65030001 บ้านนาเมือง  
65030002 บ้านนาฟองแดง   10 
65030003 บ้านนาขุมคัน   12  12 
65030004 บ้านนาทุ่งใหญ่  
65030005 นครไทยวิทยาคม   11  40  25  15  51 
65030006 บ้านหนองน้ำสร้าง   10  10 
65030007 บ้านหนองลาน  
65030008 ประชาสงเคราะห์พิทยา   20  20  25  10 
65030009 ภูขัดรวมไทยพัฒนา   15  15  10  10 
65030010 กัลยาณิวัฒนา 1   35  35  35 
65030011 บ้านนาไก่เขี่ย   14  20  21 
65030012 บ้านน้ำลอม  
65030013 บ้านนาคล้าย  
65030014 บ้านบุ่งผลำ   10 
65030015 บ้านน้ำกุ่ม  
65030016 บ้านนาแฝก  
65030017 บ้านท่าหินลาด   10  10  10 
65030019 บ้านหนองแห้ว  
65030020 บ้านโป่งกะเฌอ  
65030021 บ้านห้วยตีนตั่ง   10  20  30  20  30 
65030022 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)  
65030023 บ้านห้วยน้ำไซ   11  11  11 
65030023 บ้านห้วยน้ำไซ   20  20  20 
65030023 บ้านห้วยน้ำไซ   20  20  20 
65030024 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี   10  14 
65030025 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง   15  15  20 
65030026 บ้านป่ารวก  
65030027 บ้านน้ำเลา   19  15  20 
65030029 บ้านน้ำคลาด  
65030030 บ้านหนองกระดาษ   13  13 
65030031 บ้านป่าซ่าน   10  10  15 
65030032 บ้านพร้าว   20  27  27 
65030033 บ้านห้วยทรายทอง  
65030034 บ้านแยง   20  11  20  31 
65030035 บ้านเข็กใหญ่   10  15 
65030036 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง   12  12  12 
65030037 บ้านถ้ำพริก   20  20  20 
65030038 บ้านหนองหิน   25  15  15  30 
65030039 บ้านแก่งทุ่ง   10  10 
65030040 บ้านยางโกลน  
65030041 บ้านบุ่งตารอด   12 
65030042 บ้านบุ่งปลาฝา  
65030043 บ้านกกม่วง  
65030044 บ้านน้ำพริก   11  16  16  10  10  10 
65030045 บางยางพัฒนา   15  15  15 
65030046 บ้านน้ำตาก  
65030047 บ้านหลังเขา   19  19  22 
65030048 บ้านหนองกะท้าว  
65030049 บ้านนาโพธิ์นาจาน   12  26  27  11  38  11  11  11 
65030050 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ   19  15  10  25 
65030051 บ้านนาหนอง   12  19  19 
65030052 วิทยสัมพันธ์   10  12  15  10  10 
65030053 บ้านป่าคาย  
65030054 บ้านห้วยเฮี้ย   11  11 
65030055 บ้านห้วยกอกพัฒนา   12 
65030056 ศิริราษฎร์พัฒนา  
65030058 บ้านลาดคื้อ  
65030059 บ้านห้วยทรายเหนือ   10  15  15 
65030060 บ้านชาติตระการ   29  30  41  18  59 
65030061 บ้านนาเปอะ  
65030062 บ้านปากรอง  
65030063 บ้านนาจาน   15  15  15 
65030064 บ้านท่าสะแก   21  15  21 
65030065 บ้านห้วยท้องฟาน   19  12  19 
65030066 บ้านขอนสองสลึง   12  14  20 
65030068 บ้านน้ำจวง   70  51  20  73 
65030069 บ้านร่มเกล้า   50  50  50  13  13  13 
65030070 บ้านนาตอน   10  10 
65030071 บ้านขุนน้ำคับ   25  10  25  10  35 
65030072 บ้านขวดน้ำมัน   12  12 
65030073 วัดบ่อภาค   17  10  19 
65030075 ชุมชนวัดบ้านดง   15  24  24 
65030076 บ้านน้ำทองน้อย   15  20 
65030077 บ้านห้วยน้ำปลา   10  16  16 
65030079 บ้านเนินทอง   20  14  20 
65030080 บ้านเนินสุวรรณ   21  19  21 
65030081 บ้านห้วยเหิน  
65030082 บ้านนาล้อม   38  22  16  47 
65030083 บ้านน้ำภาคน้อย   13  12  21 
65030084 บ้านป่าแดง   20  10  22  30 
65030085 บ้านสวนเมี่ยง   10  10 
65030086 บ้านห้วยช้างแทง   11  14  14 
65030087 บ้านหนองขาหย่าง   10  10  10 
65030088 บ้านห้วยหมากหล่ำ  
65030089 บ้านโคกใหญ่   16  16  16 
65030090 บ้านแก่งบัวคำ   12  13  21 
65030091 วัดท้องโพลง   31  33  34 
65030092 วัดทุ่งตาเปรี้ยว   14  15  13  16  29 
65030093 วัดสมอสุวรรณาราม   11  15  15 
65030094 วัดวังงิ้วงาม  
65030095 บ้านคลองตกวิทยา   10  12  17 
65030096 วัดเขาน้อย   10  10 
65030097 บ้านหนองไผ่   15  15  15  10  10  10 
65030098 ผดุงวิทยา   15  13  20 
65030099 หนองสะแกประชานุกูล   10  10 
65030100 วัดเซิงหวาย  
65030101 วัดหนองมะคัง   20  10  25  30 
65030102 วัดทับยายเชียง   10  10  10 
65030103 ทับยายเชียงวิทยา  
65030104 วัดนาขุม   12  12  17 
65030105 วัดเมมสุวรรณาราม   10  10  16  11  11 
65030106 วัดท่าช้าง   12  18  18 
65030107 วัดหนองหม้อแกง   10  10 
65030108 ราษฎร์สามัคคี  
65030109 ประชาสามัคคี  
65030110 ราษฎร์บำรุง  
65030112 วัดห้วยดั้ง   10  25  20  15  35 
65030113 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)   16  16  16 
65030114 ศึกษากุลบุตร   18  11  18 
65030115 วัดหางไหล   27  11  31  38 
65030116 วัดสนามไชย   10  14  14 
65030117 มะต้องประชาสรรค์   13  10  16 
65030118 บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)   18  12  18 
65030119 บ้านมะต้อง  
65030121 ชุมชนดิฎฐอำรุง   20  20  20 
65030122 วัดวังมะด่าน   10  10  12  20 
65030123 วัดธรรมาราม   11  18  18 
65030124 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา   10  17 
65030125 วัดย่านยาวประชานุกูล  
65030126 วัดท่าสี่ร้อย  
65030127 วัดวงฆ้อง  
65030128 วัดหัวเขาสมอคร้า   11 
65030129 วัดวังไม้แก่น   10  10 
65030130 วัดวังวน   15  15  15 
65030131 บ้านคลองทำเนียบ   10 
65030131 บ้านคลองทำเนียบ   15  13  20 
65030132 บ้านหนองห้าง   14  17 
65030133 บ้านบึงธรรมโรง  
65030134 ศรีภิรมย์พิทยา   20  20  20 
65030135 วัดคลองมะเกลือ   21  13  15  28 
65030136 บ้านบุ่งวิทยา   15  14  15 
65030138 บ้านบึงวิทยา   11 
65030140 วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)  
65030141 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)   30  30  60  60  10  15  15 
65030142 บ้านหาดใหญ่  
65030144 ประชาอุปถัมภ์   10  15  15 
65030145 วัดหอกลอง  
65030146 วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)   10  24  28  34  10  12  14 
65030147 ห้วยปลาไหล   14  10  14 
65030148 วัดคันโช้ง   10  10  14 
65030149 บ้านน้ำโจน   20  20  20 
65030150 บ้านแก่งคันนา   20  13  20 
65030150 บ้านแก่งคันนา   10  10  10 
65030151 บ้านห้วยเจียง   10  10  10 
65030152 บ้านหนองกระบาก   15  15  15 
65030153 วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)   11  11 
65030154 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)   10  13  15 
65030155 บ้านท่ากระดุน  
65030156 บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)  
65030157 วัดเสนาสน์   22  22  22  13  13  13 
65030158 บ้านหนองปลิง  
65030159 เขาไร่ศรีราชา   11  11 
65030160 ชุมชนบ้านท่างาม  
65030161 วัดนาขาม   14  14  10  10 
65030162 บ้านแก่งเจ็ดแคว   10  10 
65030163 วัดน้ำคบ   12  12  13  21 
65030164 แก่งบ้านยางป่าคาย   23  20  23 
65030165 บ้านน้ำหักศึกษา   15  17  17 
65030166 บ้านคลองช้าง   11 
65030167 บ้านเนินมะคึด   10 
65030167 บ้านเนินมะคึด  
65030168 บ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)   30  24  30 
65030169 วัดโบสถ์   19  27  36  10  46  20  20  20 
65030171 วัดบ้านน้อย   10  10 
65030172 วัดหินลาด   18  10  18 
65030173 บ้านท่าหนองปากพาน