ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ [ 6 ]

ลำดับ รหัส SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 65030018 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา Chumchon8 Ratuthitphitthaya นางสาวนัยนป์พร ปิ่นทอง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
2 65030050 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ Bankangwakanghai School. นายกระจ่าง ศรีทอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
3 65030051 บ้านนาหนอง Bannanong นายธีรวัฒน์ พร้าโต หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
4 65030068 บ้านน้ำจวง นายสุริยัน ชัยพันธุ์ บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
5 65030104 วัดนาขุม WATNAKHUM นางสาวสิริกาญจน์ ใสยอดชัยกุล ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
6 65030160 ชุมชนบ้านท่างาม chumchonbanthangam นางณัฐธยาน์ ชมภูน้อย ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ [ 6 ]