ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

โรงรียนประชารัฐ [ 20 ]

ลำดับ รหัส SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 65030010 กัลยาณิวัฒนา 1 kanlayaniwattana1 school นายทนันชัย อินทนาชัย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 65120
2 65030018 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา Chumchon8 Ratuthitphitthaya นางสาวนัยนป์พร ปิ่นทอง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
3 65030024 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี Chumchon17bannatadee นายสุรพล บุญเกิด บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 65120
4 65030032 บ้านพร้าว Banprao นายธราพงศ์ สุเทียนทอง บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
5 65030034 บ้านแยง Banyaeng นายนิรันต์ ทองสรวง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 65120
6 65030049 บ้านนาโพธิ์นาจาน bannaponajan นายสุรเกียรติ อินกอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
7 65030052 วิทยสัมพันธ์ wittayasamphan นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 65120
8 65030085 บ้านสวนเมี่ยง ฺBansuanmiang นายธวัชชัย บัวดี สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
9 65030098 ผดุงวิทยา Phadungwittaya นายวีระชัย แจ้งโม้ ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
10 65030112 วัดห้วยดั้ง WATHUAYDANG นายชาญยุทธ ด่านสัมฤทธิ์ พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
11 65030121 ชุมชนดิฎฐอำรุง Chumchondit umrung นายอุดม น่วมบาง มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
12 65030122 วัดวังมะด่าน Watwangmadan School นายฉัตรชัย แก่นจรรยา วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
13 65030130 วัดวังวน watwongwon นายสมเจตน์ ยอดเพชร พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
14 65030136 บ้านบุ่งวิทยา Banbung Wittaya School นายรุ่ง จันทร์ทอง ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
15 65030141 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) CHUM CHON WAT YANKHAT นายทวี แย้มดี หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
16 65030146 วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) watkrabangmangkalaram school นายมานัส ผิวพรรณ์ หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
17 65030152 บ้านหนองกระบาก Bannongkabak นายทรงศักดิ์ จันทร์ส่ง คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
18 65030154 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) Watlaokwan นายนายนรินทร์ ชูโตศรี ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
19 65030157 วัดเสนาสน์ WATSANAS นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
20 65030172 วัดหินลาด Wathinlad School นายกิจ พานทอง หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

โรงรียนประชารัฐ [ 20 ]