ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [ 35 ]

ลำดับ รหัส SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 65030001 บ้านนาเมือง BANNAMUANG นายอุเทน นะมิตร นครชุม นครไทย พิษณุโลก 65120
2 65030005 นครไทยวิทยาคม nakornthaiwittayakom นายทวีป เคลือบพ่วง นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120
3 65030010 กัลยาณิวัฒนา 1 kanlayaniwattana1 school นายทนันชัย อินทนาชัย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 65120
4 65030015 บ้านน้ำกุ่ม BANNAMKOUM นายวสุภัค จันทร์บรรจง น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
5 65030018 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา Chumchon8 Ratuthitphitthaya นางสาวนัยนป์พร ปิ่นทอง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
6 65030024 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี Chumchon17bannatadee นายสุรพล บุญเกิด บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 65120
7 65030032 บ้านพร้าว Banprao นายธราพงศ์ สุเทียนทอง บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
8 65030038 บ้านหนองหิน Bannonghin School นางราตรี เงื่องจันทอง บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 65120
9 65030044 บ้านน้ำพริก bannumprik นายบุญส่ง ตุ่นเงิน ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 65120
10 65030048 บ้านหนองกะท้าว BANNONGKATHAO นายสุวัฒน์ สายยืด หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
11 65030052 วิทยสัมพันธ์ wittayasamphan นายเอกศักดิ์ ทองรัตน์ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 65120
12 65030060 บ้านชาติตระการ Banchattrakan นายอภิศักดิ์ ฟองจางวาง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
13 65030064 บ้านท่าสะแก Thasakae นายสุรัตน์ จันทะคุณ ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
14 65030073 วัดบ่อภาค Watborphak นายอนันต์ แก้วแจ่ม บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
15 65030075 ชุมชนวัดบ้านดง chumchonwatbandong นายสมริด จำนงค์ศรี บ้านดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
16 65030084 บ้านป่าแดง Padaengschool นายแสวง เมฆแสงสี ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
17 65030085 บ้านสวนเมี่ยง ฺBansuanmiang นายธวัชชัย บัวดี สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
18 65030092 วัดทุ่งตาเปรี้ยว Wattungtapriew นายประดุุง เที่ยงน้อย ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
19 65030098 ผดุงวิทยา Phadungwittaya นายวีระชัย แจ้งโม้ ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
20 65030101 วัดหนองมะคัง nongmakang นายปัญญา แย้มเสมอ ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
21 65030106 วัดท่าช้าง watthachang นางบุญทิ น่วมบาง ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
22 65030113 วัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) Watsaphanchin นางกุณฑลี ชัยนนถี พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
23 65030115 วัดหางไหล Wathanglai School นางสาวกนกกาญจน์ อุปราช มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
24 65030121 ชุมชนดิฎฐอำรุง Chumchondit umrung นายอุดม น่วมบาง มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
25 65030125 วัดย่านยาวประชานุกูล WATYANYAWPHRACHANUKUN นายวัฒนะ โปร่งนุช วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
26 65030130 วัดวังวน watwongwon นายสมเจตน์ ยอดเพชร พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
27 65030136 บ้านบุ่งวิทยา Banbung Wittaya School นายรุ่ง จันทร์ทอง ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
28 65030141 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) CHUM CHON WAT YANKHAT นายทวี แย้มดี หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
29 65030146 วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) watkrabangmangkalaram school นายมานัส ผิวพรรณ์ หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
30 65030149 บ้านน้ำโจน BANNUMJON นางนุชนาถ ชัยพันธ์ คันโช้ง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
31 65030154 วัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) Watlaokwan นายนายนรินทร์ ชูโตศรี ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
32 65030157 วัดเสนาสน์ WATSANAS นายไพรสันติ์ จันทร์สุริย์ ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
33 65030161 วัดนาขาม watnakam นายสุนัน แก้วมาก บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
34 65030169 วัดโบสถ์ wotbot นายทูลใจ ศรีพรหม วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
35 65030171 วัดบ้านน้อย watbannoi นายอำนวย แดงโสภณ หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล [ 35 ]