ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนมาตรฐานสากล [ 1 ]

ลำดับ รหัส SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 65030001 บ้านนาเมือง BANNAMUANG นายอุเทน นะมิตร นครชุม นครไทย พิษณุโลก 65120

โรงเรียนมาตรฐานสากล [ 1 ]