ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 10 ]

ลำดับ รหัส SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 65030031 บ้านป่าซ่าน BanPasan นายวรวิทย์ มาดิษฐ์ บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
2 65030050 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ Bankangwakanghai School. นายกระจ่าง ศรีทอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
3 65030061 บ้านนาเปอะ NAPER นางสาวนงเยาว์ จันทะคุณ ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
4 65030085 บ้านสวนเมี่ยง ฺBansuanmiang นายธวัชชัย บัวดี สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
5 65030091 วัดท้องโพลง Watthongplong นายยวน กองจิว ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
6 65030105 วัดเมมสุวรรณาราม WAT-MEM-SU-WON-NA-RAM นายศราวุฒิ สุพัฒน์ ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
7 65030121 ชุมชนดิฎฐอำรุง Chumchondit umrung นายอุดม น่วมบาง มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
8 65030141 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) CHUM CHON WAT YANKHAT นายทวี แย้มดี หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
9 65030160 ชุมชนบ้านท่างาม chumchonbanthangam นางณัฐธยาน์ ชมภูน้อย ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160
10 65030161 วัดนาขาม watnakam นายสุนัน แก้วมาก บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 10 ]