ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม [ 10 ]

ลำดับ รหัส SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1 65030018 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา Chumchon8 Ratuthitphitthaya นางสาวนัยนป์พร ปิ่นทอง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120
2 65030041 บ้านบุ่งตารอด banbungtarod นางสาวปทุมพร รอดกระต่าย นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120
3 65030042 บ้านบุ่งปลาฝา banbungplafa สิบตำรวจโทหัทพงษ์ บุญมีจิว ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 65120
4 65030043 บ้านกกม่วง Kokmoung นางสาวกานต์รวี ศรีทอง ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 65120
5 65030050 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ Bankangwakanghai School. นายกระจ่าง ศรีทอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120
6 65030085 บ้านสวนเมี่ยง ฺBansuanmiang นายธวัชชัย บัวดี สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170
7 65030091 วัดท้องโพลง Watthongplong นายยวน กองจิว ดงประคำ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180
8 65030121 ชุมชนดิฎฐอำรุง Chumchondit umrung นายอุดม น่วมบาง มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
9 65030141 ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) CHUM CHON WAT YANKHAT นายทวี แย้มดี หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
10 65030160 ชุมชนบ้านท่างาม chumchonbanthangam นางณัฐธยาน์ ชมภูน้อย ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม [ 10 ]