ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 ถนน 27
2 ถังเก็บน้ำ 199
3 บ่อน้ำตื้น 2
4 บ่อเลี้ยงปลา 21
5 บ้านพักครู 180
6 บ้านพักนักเรียน 12
7 บ้่านพักภารโรง 6
8 รั้ว 23
9 สนามกีฬา 74
10 สนามเด็กเล่น 50
11 ส้วม 405
12 หอสมุด 73
13 อาคารอเนกประสงค์ 219
14 อาคารเรียน 455
15 เรือนเพาะชำ 10