ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

164 โรงเรียน

สพป.พิษณุโลก เขต 3

กระทรวงศึกษาธิการ

29 โรงเรียน

อำเภอชาติตระการ

รายละเอียด

58 โรงเรียน

อำเภอนครไทย

รายละเอียด

51 โรงเรียน

อำเภอพรหมพิราม

รายละเอียด

26 โรงเรียน

อำเภอวัดโบสถ์

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน นครไทย

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
360135 65030001 1065360135 บ้านนาเมือง นครชุม
360136 65030002 1065360136 บ้านนาฟองแดง นครชุม
360138 65030003 1065360138 บ้านนาขุมคัน นครชุม
360139 65030004 1065360139 บ้านนาทุ่งใหญ่ นครชุม
360103 65030005 1065360103 นครไทยวิทยาคม นครไทย
360104 65030006 1065360104 บ้านหนองน้ำสร้าง นครไทย
360111 65030007 1065360111 บ้านหนองลาน นครไทย
360127 65030008 1065360127 ประชาสงเคราะห์พิทยา นาบัว
360134 65030009 1065360134 ภูขัดรวมไทยพัฒนา นาบัว
360128 65030010 1065360128 กัลยาณิวัฒนา 1 นาบัว
360129 65030011 1065360129 บ้านนาไก่เขี่ย นาบัว
360130 65030012 1065360130 บ้านน้ำลอม นาบัว
360131 65030013 1065360131 บ้านนาคล้าย นาบัว
360137 65030014 1065360137 บ้านบุ่งผลำ น้ำกุ่ม
360140 65030015 1065360140 บ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม
360141 65030016 1065360141 บ้านนาแฝก น้ำกุ่ม
360120 65030017 1065360120 บ้านท่าหินลาด เนินเพิ่ม
360110 65030018 1065360110 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เนินเพิ่ม
360112 65030019 1065360112 บ้านหนองแห้ว เนินเพิ่ม
360115 65030020 1065360115 บ้านโป่งกะเฌอ เนินเพิ่ม
360116 65030021 1065360116 บ้านห้วยตีนตั่ง เนินเพิ่ม
360117 65030022 1065360117 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) เนินเพิ่ม
360118 65030023 1065360118 บ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม
360119 65030024 1065360119 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี บ่อโพธิ์
360123 65030025 1065360123 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง บ่อโพธิ์
360124 65030026 1065360124 บ้านป่ารวก บ่อโพธิ์
360125 65030027 1065360125 บ้านน้ำเลา บ่อโพธิ์
360126 65030028 1065360126 บ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์
360109 65030029 1065360109 บ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว
360105 65030030 1065360105 บ้านหนองกระดาษ บ้านพร้าว
360106 65030031 1065360106 บ้านป่าซ่าน บ้านพร้าว
360107 65030032 1065360107 บ้านพร้าว บ้านพร้าว
360108 65030033 1065360108 บ้านห้วยทรายทอง บ้านพร้าว
360156 65030034 1065360156 บ้านแยง บ้านแยง
360157 65030035 1065360157 บ้านเข็กใหญ่ บ้านแยง
360158 65030036 1065360158 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง บ้านแยง
360159 65030037 1065360159 บ้านถ้ำพริก บ้านแยง
360160 65030038 1065360160 บ้านหนองหิน บ้านแยง
360122 65030039 1065360122 บ้านแก่งทุ่ง บ่อโพธิ์
360133 65030040 1065360133 บ้านยางโกลน ยางโกลน
360113 65030041 1065360113 บ้านบุ่งตารอด นครไทย
360114 65030042 1065360114 บ้านบุ่งปลาฝา ยางโกลน
360121 65030043 1065360121 บ้านกกม่วง ยางโกลน
360132 65030044 1065360132 บ้านน้ำพริก ยางโกลน
360147 65030045 1065360147 บางยางพัฒนา หนองกะท้าว
360148 65030046 1065360148 บ้านน้ำตาก หนองกะท้าว
360161 65030047 1065360161 บ้านหลังเขา หนองกะท้าว
360142 65030048 1065360142 บ้านหนองกะท้าว หนองกะท้าว
360143 65030049 1065360143 บ้านนาโพธิ์นาจาน หนองกะท้าว
360144 65030050 1065360144 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ หนองกะท้าว
360146 65030051 1065360146 บ้านนาหนอง หนองกะท้าว
360149 65030052 1065360149 วิทยสัมพันธ์ ห้วยเฮี้ย
360150 65030053 1065360150 บ้านป่าคาย ห้วยเฮี้ย
360151 65030054 1065360151 บ้านห้วยเฮี้ย ห้วยเฮี้ย
360152 65030055 1065360152 บ้านห้วยกอกพัฒนา ห้วยเฮี้ย
360153 65030056 1065360153 ศิริราษฎร์พัฒนา ห้วยเฮี้ย
360154 65030058 1065360154 บ้านลาดคื้อ ห้วยเฮี้ย
360155 65030059 1065360155 บ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย