ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
1/2558 4,345 14,045 3,720 183 22,293
2/2558 4,373 14,072 3,685 186 22,316
1/2559 4,339 13,943 3,727 188 22,197
2/2559 4,356 13,913 3,662 123 22,054
1/2560 4,824 13,677 3,713 194 22,408
2/2560 4,776 13,674 3,689 196 22,335
1/2561 4,522 13,516 3,788 128 21,954
2/2561 4,482 13,490 3,703 126 21,801
1/2562 4,039 13,276 3,764 122 21,201
2/2562 4,054 13,225 3,688 113 21,080
1/2563 3,873 13,025 3,679 113 20,690
2/2563 3,894 13,090 3,664 109 20,757