ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.42
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.90
ภาษาอังกฤษ 28.16
คณิตศาสตร์ 25.98
วิทยาศาสตร์ 33.63
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.42
ภาษาอังกฤษ 26.87
คณิตศาสตร์ 22.11
วิทยาศาสตร์ 30.25
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.68
ภาษาอังกฤษ 26.12
คณิตศาสตร์ 25.25
วิทยาศาสตร์ 34.30
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.08
ภาษาอังกฤษ 28.31
คณิตศาสตร์ 22.25
วิทยาศาสตร์ 28.60
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.18
ภาษาอังกฤษ 27.84
คณิตศาสตร์ 21.15
วิทยาศาสตร์ 27.96