ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.80
ภาษาอังกฤษ 35.34
คณิตศาสตร์ 41.23
วิทยาศาสตร์ 41.25
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.69
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.46
ภาษาอังกฤษ 29.36
คณิตศาสตร์ 37.84
วิทยาศาสตร์ 39.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.74
ภาษาอังกฤษ 31.39
คณิตศาสตร์ 34.95
วิทยาศาสตร์ 37.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.29
ภาษาอังกฤษ 33.48
คณิตศาสตร์ 33.73
วิทยาศาสตร์ 37.15
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.76
ภาษาอังกฤษ 28.74
คณิตศาสตร์ 30.63
วิทยาศาสตร์ 32.60
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.61
ภาษาอังกฤษ 35.92
คณิตศาสตร์ 27.00
วิทยาศาสตร์ 36.29