ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ปาริฉัตร ทับทิมหิน หญิง Parichat Thabtimhin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิศักดิ์ ฟองจางวาง ชาย Apisak Fongjangvang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศรีลำแพน เงินกลั่น หญิง Seelampan Ngoenklan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นงลักษณ์ ทองเพ็ง หญิง NONGLAK THONGPENG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อุไร จันทะคุณ หญิง Urai Juntakut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี อุทธิยา หญิง Anchalee Uttiya ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ ทองปลิว ชาย Pairoj Thongplew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุนิสา ประมูลสิน หญิง Sunisa Pramoonsin ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว น้ำฝน บุญเซ็ง หญิง Namphon Booncheng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนิตา เสนานุช หญิง THANITA SENANUCH ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นภสินธุ์ พิมพา หญิง NAPASIN PIMPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี กรฤทธิ์ บุญญานุกูล ชาย Acting.Sub.Lt Gorarit Boonyanukul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา จันทร์โฉม หญิง Sunisa Janchom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มลธิตา สุขเกษม หญิง Monthita Sukkasem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัชฐปกรณ์ ตะบองเพชร ชาย ์Natthapakorn Tabongphet ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ชรินรัชต์ พลนิ่ม หญิง CHARINRAT PONNIM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา สำนวน หญิง Nittaya Sumnuan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทองดี โทจำปา ชาย Thongdee Thojumpa นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญญาพัชร แก้ววงษ์หิว หญิง Kanyapach Kaewwonghew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุทุมทอง นวลป้อง หญิง ๊Uthomthong Nuanpong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง อนัญลักษณ์ ช่วงเบ้า หญิง ANANYALUCK CHOUNGBOW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นงเยาว์ จันทะคุณ หญิง Nongyao Juntakun ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เตือนใจ โพธิ์ทอง หญิง TEANJAI POTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สันติสุข แย้มพราหมณ์ ชาย suntisuk yaemphram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุษรินทร์ เมฆแสงสี หญิง ฺBussarin MaKesangsee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สรวงสุดา ศรีอ๊อด หญิง Sruangsuda Sriood ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สำเนียง ม่วงทิม ชาย Samniang Muangthim ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรียาทร พิมพิลา หญิง Preeyatorn Pimpila ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรยุทธ จันทะคุณ ชาย Teerayut Chantakun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บงกชเพชร เทียนสว่าง ชาย Bongkodped Tiansavang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิศักดิ์ แตงอ่ำ ชาย Apisak Taeng-Um ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วีนัส แก้วป้องปก ชาย VENUS KEAWPONGPOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐานิตา เพ็ญสุภา หญิง Thanita Pensupa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นิตยา บัวองค์ หญิง Nittaya Buaong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณัฏฐ์พัชร์ สิงห์คำ หญิง Nutpat SingKum ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี เกตุพุด หญิง Supawadee Ketput ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทวัส จันปอด ชาย Wittawat Junpod ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทดาภา เฮียงเถื่อน หญิง Thadapha Hiangthuean ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูชาติ แสงปัญญา ชาย chuchat Sangpanya ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย นวภัทร แสงปัญญา ชาย Navapat Sangpanya ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุชิน กรมเวท หญิง Suchin Kromwet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปพิชญาดา เนตรแสงสี หญิง Papichayada Natsangsee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัสตราภรณ์ พิมพา หญิง phattraphorn Phimpha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณพิสุทธิ์ แสงนวล หญิง Phanphisut Sangnuan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษบาคม จันทะคุณ หญิง budsabakum chanthakun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ นพณัฐกวิน หญิง Wanpan Nopnathakawin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายพิณ พัชรพร หญิง SAIPIN PUCHRAPON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ราตรี จันทะคุณ หญิง Rathee Chanthakhun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาณัฐ ทองจันทร์ หญิง kanyanut thongjan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประจวบ พิมพา ชาย Pajub Phimpha ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา หมื่นแก้ว หญิง Wannapa Hunkaw ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัทธนันท์ สิงห์คำ หญิง Patthanan Singkum ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ผาสุข วรรณา หญิง pasong wanna ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประมวลรัก สีหะวงษ์ ชาย Pramuanlrak Seehawong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล บัวบังขัง หญิง Pronpimon Buebungkung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาตยา กุลวงศ์ หญิง Nattaya Kulwong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมาศ ขัยเกษตร หญิง Pimat Khungaset ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รัตนาภรณ์ ทาหอม หญิง Rattanaporn Thahom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพรวัลย์ สุวรรโณ ชาย Paiwan Suwanno ครู ชำนาญการ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วาสนา กล่องคง หญิง Watsana Klomkhong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิราช น้อยศิริ ชาย WIRAD NOYSIRI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สภัชชา ทองแบบ หญิง SUPATCHA TONGBAEB ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปณิตตรา ดวงอุปะ หญิง Panittra Daungaupa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัจฉราพร กันทะหมื่น หญิง Atcharaporn Kantamuen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทิพาพร กันมา หญิง TIPAPORN KANMA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ เสาวรส หญิง Amornrat Saowarot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศศิวรรณ ปิ่นวิเศษ หญิง SASIWAN PINWISED ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสิทธิ์ เรืองรอน ชาย PRASIT RUANGRON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตติยาพร ฟูแสง หญิง Rattiyaporn Foosang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา บุญมีมาก หญิง WASSANA BOONMEEMAK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว งามจิตต์ สุขสมบูรณ์วงศ์ หญิง NGAMJIT SUKSOMBOONWONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐา สุรีย์สิงห์ หญิง Nattha Sureesing ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกษชญา จันทร์ดวงดี หญิง Siripron Chanduangdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรวิมล เสาะใส หญิง Pornvimon Sohsai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปนัดดา จันทร์มณี หญิง PANADDA JUNMANEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภาวัฒน์ แสงคำมี ชาย SUPAWAT SEANGKAMMEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ จันทะคุณ ชาย presert jantakun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติศักดิ์ รอดฉาย ชาย Kittisak Rodchay ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักดินนต์ เอี่ยวลับ ชาย Sakdinon Aiaolap ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ ภู่ทับทิม ชาย Sompoch Potubtim ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กรรณิการ์ โสภามูล หญิง Kannika Sopamool ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทร์จิรา พุดฉิม หญิง chanchira putchim ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
สิบเอก พงศ์เกียรติ ฉิมแย้ม ชาย Pongkiat Chimyam ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธวัชชัย พุดฉิม ชาย Thawatchai Pudchim ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรเพชร แสงปัญญา ชาย SORNPHET SANGPANYA ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สถิต คำภาแก้ว ชาย Satit Kampakaew ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว กนกวรรณ วิเศษสุนทร หญิง Kanokvan Visadsontorn ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนันต์ แก้วแจ่ม ชาย Anan Kaewjeam ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ลีลานุช ยะฟู หญิง Leelanut Yafu ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิณณัฎตา คำหล้า หญิง Jinanutta Khamla ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุไรรัตน์ ยาโน หญิง Urairat Yano ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธาวิรัช กำเนิดพายัพ ชาย Tawirach Kumnerdpayab ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา เงินต๊ะ หญิง Jenjira Ngernta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล บุญสิทธิ์ หญิง Sasiwimol Boonsit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัทรานิษฐ์ สีทองจันทร์ หญิง Pattranit Seethongchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วนิดา วิเศษวงษา หญิง Wanida WisetWongsa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กมลลักษณ์ มูลปัญญา หญิง Kamonlak Moonpanya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คมคาย มณีสุข หญิง Komkay Manisuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณวิภา สีหะวงค์ หญิง Wanwipa Seehawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ แก้วย้อม หญิง Phatcharin Kaewyom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิรญา หนองหารพิทักษ์ หญิง Thiraya Nongharnpitak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐิยาพร สุทธิ หญิง ์Natthiyaporn Sutthi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เศกสิทธิ์ เชื่อมกลาง ชาย Seksit Chuemklang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ลีลาวดี โตนา หญิง Leelawadee Tona ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภางค์ พรมวาท หญิง Suphang Phromwat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุริยัน ชัยพันธุ์ ชาย Suriyun chaiphan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธนิตา พลอยมี หญิง Thanitha Ploymee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เปรียว สอนยศ ชาย Perīyw S̄xn yṣ̄ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิพงศ์ จันฝุ่น ชาย wuttipong chunphoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สาธิต อินแพง ชาย Satit Inpaeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีแพร วงศ์คำชัย หญิง Seepaer Wongkamchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยพร อินทนาชัย ชาย Chaiyaporn Inthanachai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรางค์ปรารมภ์ เทียนงาม หญิง Prangprarom Thianngam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิติศักดิ์ ปัญโญ ชาย Kitisak Panyo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ภุชงค์ ยาดี ชาย Puchong Yadee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุนทร พลอยมี ชาย Soonthon Ploy mee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณฐกร อินอ่อน หญิง Nathakorn Inon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เอกราช ปุริเส ชาย Xekrāch Pu ri s̄e ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัจน์กร แสงสว่าง ชาย Wadjakorn Sangsawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รหัท ติ๊บแปง ชาย Rahat Tibpaeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มนสิการ ศรีอุปตะ หญิง Monsilarn Sriaupata ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกตน์นิภา ฮาดคันทุง หญิง kednipa Hadkhanthung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จุฑาทิพย์ ตรีศาสตร์ หญิง Juthathip Treesat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง คำหยุ่น หญิง Nampuenk kamyun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ อภินันทโน หญิง waraphorn Apnenpatno ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทิตตา มหาธรณ์ หญิง Patita Mahathon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นิธิชา ไชยมงคล หญิง ์Nithicha Chaimongkhon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนม์นิภานันท์ ดอนพันพล หญิง Chonnipanan Donpunpol ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมหมาย จันทะคุณ ชาย Sommal Chantakhun นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปวีณ์นุช สิทธิเสมานนท์ หญิง Paveenut Sitthisamanon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติพัน แซ่สง ชาย Kuittiphan Saesong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ ทองจันทร์ ชาย Khampee Thongjan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิชุดา อาริยะ หญิง Wichuda Ariya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เดือนแรม จันทศิริ หญิง Deanram Junsiri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชูศักดิ์ สงแจ้ง ชาย Choosak Songjaeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กัลยา พวงดอก หญิง Kunlaya Phuangdok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุภาพร จินดาแสน หญิง Supaporn Jindasean ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกร ทวีสุข ชาย Thanakon Taweesuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา เมฆแสน หญิง Wasana Meksan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอื้ออังกูร ชำนาญ ชาย Eua-angkul Chamnan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปรียาภรณ์ บุญธรรม หญิง Preeyaporn Buntham ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิรเมธา ธนกาญจน์มั่งมี ชาย Jirametha Thanaganmangmee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัฒน์ชนก พรหมสุรินทร์ ชาย Watchanok Promsurin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรศักดิ์ ผ่องใส ชาย Worrasak Pongsai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วณิดา สายสุภา หญิง Wanida Saisupa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย หัตถชัย สุกใส ชาย Hattachai Suksai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญใจ อินปา หญิง Kwanjai Inpa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลรัตน์ ยาจำปา หญิง Kamolrat Yajampa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภารัตน์ เอียวงษ์ หญิง Wiparat Eawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร ศรีกระจ่าง หญิง Sasithorn Srigrajang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา เสือคำรณ หญิง Paweena Suakamron ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมพร ดอนขันไพร หญิง Sompron Donkunpri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรณิการ์ สมแก้ว หญิง Kornnika Somkaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ เพ็ชรบัวจันทร์ หญิง Tidarat Phetbauchan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรกช กันทะวงศ์ ชาย Korrakot Kuntawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา จันทร์หยวก หญิง Supansa Chanyuak ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์เดช เข็ดขาม ชาย Narongdet Khedkham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ มั่งแพร ชาย Surasak Mangphrae ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวัฒน์ วงศ์ลีศิริวิวัฒน์ ชาย Tanawat Wongleesiriviwat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุลีพร จันทะคุณ หญิง Suleeporn Jantakoon ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุสรณ์ สีชุมแสง ชาย Anuson Sichumsaeng นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อำพร กันทะชุมภู หญิง Amporn Kantachumpoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แสวง เมฆแสงสี ชาย Sawang Maeksangsee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิเชียร พรหมไชย ชาย Wichien Promchai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรภัทร ภูสิตตา หญิง JIRAPHAT PHUSITTA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวนีย์ ตรีอินทร์ หญิง SAOWANEE TREEIN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ภัครินทร์ ศิวิวงศ์ หญิง PAKRIN SIWIWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภาพร รอดพ่าย หญิง NAPAPORN RODPAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวัฒนา ทองพัด หญิง SUWATTANA THONGPAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เกษร อาจหาญ หญิง KESORN ARJHARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศรินทร เทียมสอน หญิง SARINTORA THIEMSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวิชชา ตรีอินทร์ หญิง Suwitcha Treein ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เขม เงื่อนจันทอง หญิง Kam Nguanchanthon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร พรหมสุวรรณดี หญิง SIRIPORN POMSUWANDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แจ่มสิริ สิงห์คำ หญิง JAMSIRI SINGCOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี พิษณุ สุขสมบูรณ์ ชาย phitsanu suksoomboon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปุณยนุช เมืองแดง หญิง Punyanut Muengdang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรภัทร ภู่ศรี ชาย warapat pusree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิกานต์ ป้องคูหลวง หญิง Chanikan Pongkhuluang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กนกกาญจน์ วิเศษคำ หญิง Kanokkarn Wichetkum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะมาศ กาศมณี หญิง Piyamat Kadmanee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย องอาจ คงพิริยะนันท์ ชาย ONGACH Kongpiriyanant ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิลรัตน์ เรืองประพัฒน์ หญิง Nilrat Rueangpraphat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมภัสสร เทพนา หญิง SOMPATSORN TEPPANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุพรเทพ เรณุมาน ชาย Suporntep Renuman ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปณิฏฐา คำภาแก้ว หญิง Panitha Khaphakeaw ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาวัลย์ สีบุตดี หญิง suthawan seebooddee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ จันทะคุณ ชาย SURAT JANTAKUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปิยะมาศ ขุ้นคีรี หญิง Piyamass Khunkeeree ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พุทธคุณ ปราบอนธการ ชาย Buddhakhun Prabanantakan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วันเพ็ญ ภู่ทับทิม หญิง Wanpen Pootubtim ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สนธยา คำนนท์ หญิง Sonthaya Kamnon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วาสนา ขุมขำ หญิง Wassana Khumkham ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ประภัสสร ตรีอินทร์ หญิง Praphassorn Treein ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วีนัส เป็นสุข หญิง Veenus Intupoot ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปฐมาภรณ์ ปรีชาพัฒนพงศ์ หญิง Patamaporn Preechapattanapong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอนก ทรัพย์สุข ชาย ANEG SUPSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุพัดธิดา สุทธิผุย หญิง Supadtida Suttipuy ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อรุณรัตน์ ผาบแก้ว หญิง Arunrat Pabkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พิชญาภา สุขสมบุูรณ์ หญิง phitchayapha suksoombun ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วงค์สง่า แก้วคำแสน ชาย Wongsanga Kaewkhamsan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ฉัตรนภา พลศักดิ์ขวา หญิง Chatnapa Ponsukkwa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สินิทตา สีหะวงษ์ หญิง Sinitta SEehawong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย คมสัน ยาจำปา ชาย Komsan Yajampa ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงไกร แหวนสุข ชาย Kriegkari Wansuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กวินท์รัศมิ์ กล่ำเหม็ง หญิง Kawinrat Klummenag ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชัย ทองปลิว ชาย SOMCAHI THONGPLIEW ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สายลม สีลา หญิง SAILOM SEELA ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง หทัยชนก วัฒนวนาพงษ์ หญิง HATAICHANOK WATTANAWANAPONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา กลื่นสด หญิง wanna glinsod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุวรีย์ ตาสุรินทร์ หญิง yuvaree tasurin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิกุลแก้ว มาเชียงผา หญิง Pikunkaew Machiangpha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสา จันริสิ หญิง Wanvisa Janrisi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หลิวฟ้า ก้อนแก้วมูล หญิง Liwfa konkaewmun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรินทร์ กาวิโล ชาย jakarin kavilo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เขมจิรา เครือตา หญิง KHAMCHIRA KRUEATE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปราณี คุ้มผล หญิง pranee kumpol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ชญาภา ธรรมมา หญิง chayapha thamma ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิดา หาศิริ หญิง CHANIDA HASIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เดือนฉาย รอดปันนา หญิง DUENCHAY RODPUNNA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ชัยนาม อาตมา ชาย chainam arttama ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง มาลี ใจหลัก หญิง MALEE JAIKHUG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประทีป โทจำปา ชาย prateep tojampa เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิชัย หล่ออินทร์ ชาย wuttichai loin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภณัฐ จันทร์สง่า ชาย supanat jansangar ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัทวรรณ ตุ่นนิ่ม หญิง patawan tunnim ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ จีนภักดี หญิง Nonglak Chinphakdi ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย รุ่งโรจน์ จันทร์บรรจง ชาย Rungroj Junbanjong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วินัย เสมมา ชาย winai semma ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิสุชล โนนสิงห์ หญิง wisuchon nonsing ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อั่น ฟองจางวาง ชาย An Fongjangwang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ศศิประภา เสนานุช หญิง sasiprapa senanut ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรัตน์ ภูสิตตา หญิง Worarat Phoositta ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัฒนา จันทะคุณ หญิง Suphattana Chanthakun ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ราตรี แสนฤทธิ์ หญิง Ratree Sanrit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วราภรณ์ เดชเทศ หญิง Varabhorn Dettet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปราณี ทองนพคุณ หญิง Pranee Thongnopakhun ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรนิกุล ย่องใย หญิง Pornnikul Yongyai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วารี ภูสิตตา หญิง Varee Phusitta ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิรัตน์ จันทะคุณ หญิง Rujirat Jantakun เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กล้าณรงค์ บามา ชาย Klanarong Bama ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิภาดา เขตสถาน หญิง Wipada Ketsathan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พชรกมล คำไวย์ หญิง Phacharakamol Khamwai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประดับ รู้คุณ หญิง PHRADAB RUKUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ หมู่หนอง หญิง WANPEN HMOHNOG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มณีรัตน์ ทองพลับ หญิง MANEERAT TONGPLUB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณพัชกาญจน์ กสิษฐ์ภูโชติ หญิง Napatkarn Kasitphoochote ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปวีณา จันทรา หญิง Paveena Jantra ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิโรจน์ ทองจันทร์ ชาย wirod tongjan ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ณัฐปภัสร์ ถานี หญิง ์Nadpapad Thanee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัทรา ทองพลับ หญิง Supattra Thongplub ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา รอดปันนา หญิง Sunisa Rodpunna ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิจจารีย์ สีบุตดี หญิง Nitjaree Sibundee เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกษม สารมโน ชาย Kasem Saramano ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วะวิดา โทจำปา หญิง WAWIDA TOJAMPA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล จันตูม ชาย NATTAPON JANTOOM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจนยุทธ พุฒหมื่น ชาย ๋Janeyuth Phutmurn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา รักทุ่ง หญิง Sukanya Raktung ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุปรานี เขม้นเขตการ หญิง SUPRANEE KHAMENKHETKARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เดือนเพ็ญ อินทร์หน่อ หญิง Dueanpen Innor ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว บุษบา คำวังจันทร์ หญิง Budsaba Komwangjan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เสมียน โพธิ์ศรี ชาย Samean Potisree ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ทวีศิลป์ โสตถิถาวร หญิง Thaveesin Sotthitawon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นรินทร์ สุขหอม หญิง Narin Sukhom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศนิ วงศ์อนันต์ หญิง Sani Wong-Anun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ทรงกลด คชปัญญา ชาย Songkold Kodchapunya ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุนิศา สุขประเสริฐ หญิง Sunisa Sukprasert ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชญาทิพ ชูช่วย หญิง Chayatip Chuchuy ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา แซ่วื่อ ชาย Yutthana Saewue ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรประภา ศิลารักษ์ หญิง Pornprapa Silarak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยลักษณ์ แสงสิงห์ หญิง walailak Saengsing ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรีญานันท์ นวลหลง หญิง Preeyanan Naunlong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ขุนอินทร์ หญิง WASSANA KHUNIN ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมริด จำนงค์ศรี ชาย Somrid Jumnongsri ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นวพร ธรรมขันธ์ หญิง Nawapone Thummakan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ ทองจันทร์ ชาย Somsak Thongchan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มนต์สรัณย์ ทองวัฒน์ หญิง Monsaran Thongwat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อโนทัย ปานโป๊ะ หญิง Anothai Panpo ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว บำรุงรัตน์ แก้วดิษฐ์ หญิง Bumrungrat Kaewdit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภารัตน์ จักทร หญิง Wiparat Jakton ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ นวลสุวรรณ์ หญิง Kannikar Nualsuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี ขำเดช หญิง Savitree Kamdet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อัจฉริยาพร ไชยราช หญิง ATCHARIYAPORN CHAIRAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรพรรณ เขียวรอดไพร ชาย watcharapun kaewrodpai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาพร มั่นคง หญิง Nipaporn Munkong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุจริต จันทร์ต๊ะมา ชาย Sutjarit Jantama ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดารินทร์ คำก้อนแก้ว หญิง Ratchadarin Khomkonkaew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสวรรณ หยุ่นตระกูล หญิง Napatsawan Yoontrakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริญญา คำผง หญิง Jarinya Kamphong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุรีรัตน์ ทองจันทร์ หญิง Sureerat Tongchan ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา วิชัยแสง หญิง Sujittra Vichaisang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงพร ฟั้นคุ้ม หญิง doungporn Fankoom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เนตรนภา เอี่ยมพุก หญิง netnapa aiamphuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายชล สังข์พรม หญิง Saichol Sungprom เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐชนันทน์ นามวงษา หญิง Nutchanan numwongsa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อริษา คำวันดี หญิง Arisa kumwandee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย บรรจง สิงห์โตเผือก ชาย Banjong Singtopuak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จักริน เหล็งพั้ง ชาย Jakrin Lengpang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กันทิมา จันทะคุณ หญิง KANTHIMA JANTHAKHUN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปวริศา กันแย้ม หญิง Pavarisa Kanyam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชฎาพร โททิพย์วงค์ หญิง Chadaporn ToTipwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุสุมา แย้มพจนา หญิง Kusuma Yampodjana ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิตร์นันทน์ พ่วงวัน หญิง Chanitnan Phuangwan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศิริวิมล วรรณชัย หญิง siriwimol wannachai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกัลยา แสงปัญญา หญิง Sukanya Saengpanya ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยงยุทธ สมพิพงษ์ ชาย yongyut somphiphong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สลิลทิพย์ มีโยม หญิง Salintip Pangpa ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดอกพยอม จันทร์อุ่น หญิง Dokpayom Junoun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จารุวรรณ สมใจ หญิง ่Jaruwan somjai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ จันอุ่น หญิง thidarat chanun ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ ศรีเนตร ชาย prasert srinet นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กรกนก หาญบัวคำ หญิง Kornkanok Hanbuakham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดุล โตเขียว ชาย Adun Tokheaw ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภารัตน์ แร่เกิด หญิง Suparat Reakued ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุณณ์ชรัสมิ์ วิชญเมธานนท์ หญิง Kuncharat Wichayamethanon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ตาลคำ หญิง Kanjana Tankam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย ปิ่นพงษ์ ชาย thongchai pinphong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธัญลักษณ์ คำแดง หญิง Thanyalak Khamdang เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารีย์ บุญพยอม หญิง Aree Boonpayom ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญเชิด สระทองดี ชาย ฺBooncherd Srathongdee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์ ชาย Narongsak Seehawong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ขวัญใจ มากเมือง หญิง Kwanjai Makmuang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เถวียน มากเมือง ชาย Tawain Makmuang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดวงจันทร์ บัวยิ้ม หญิง Doungchan Bouryim ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐิติรัตน์ คงรอด หญิง Thitirat kongrod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ศศิธร เที่ยงตรง หญิง Sasitorn Tiangtong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อทิตยา พันธ์แสดง หญิง Atitaya phunsadang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปนัดดา จตุรทิศ หญิง Panatda Jaturatis ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พงษ์สวัสดิ์ แสนดี หญิง Pongsawat sandee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญวิทย์ การุณยรัต ชาย chanwit Karunyarat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภ้สวรรณ กลิ่นหอม หญิง Pussawan Klinhom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ทาอิน หญิง Nittaya tha-in ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิดาภา ต๊ะตุ้ย หญิง Jidapa Tatuy ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี นิพล จันทะคุณ ชาย Nipol Jantachun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ปรัชญ์ฐกรณ์ ขำรัก ชาย Prattakorn kamlak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว มาริษา ชูเอี่ยม หญิง Marisa Chooaiem ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรชนก ใจธรรม หญิง Pattarachanok Jaitam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จตุพงศ์ สายอรุณ ชาย Jatupong Saiaroon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธนาภรณ์ อ่วมอ่ำ หญิง Thanaporn Uamam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันทนีย์ แตงกวา หญิง Wanthanee Tangkwa ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พงศ์พิพัฒน์ พูลหน่าย ชาย PONGPIPAT POONNAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภามาศ บุญญานุรักษ์ หญิง Suphamat Bunyanurak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรีวรรณ ด้วงทอง หญิง Phatchariwan Duangthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คำกอง ศรีกุม หญิง Kumkong Srikum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. อนุสรณ์ กลั่นปาน ชาย Anusorn Klanpan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัทธนันท์ สิงห์รักษ์ หญิง Puttanun Singrak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิวาพร วงศ์วุฒิ หญิง Tiwaporn Wongwut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยากร บุญกอด หญิง Piyakorn Boonkod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิยม สมวงศ์ ชาย Niyom Somwong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธมลวรรณ สอดจันทร์ หญิง Thamonwan Sonchun ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิลัย เทียนสว่าง ชาย Wilai Tiensawang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อนุวัฒน์ รัตนวิมลชัย ชาย Anuwat Rattanawimolchai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรัญญา สามี หญิง Arunya Samee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภรัตน์ ด้วงทอง หญิง Suparat Duangthong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัญญา บุญอาจ หญิง Warunya Boonard ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย บัวดี ชาย TAWATCHAI BUADEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณพัฒฐ์สิริณ สอดจันทร์ หญิง naphatsirin sordjan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุษณา เพชรแก้ว หญิง Ousana Phetkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ เพชรแก้ว ชาย Chaiwat Phetkaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดา ธิยะศิริ หญิง Aphirada Thiyasiri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ดวงพร บุญประดิษฐ์ หญิง Duongphon Boonpradit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนภรณ์ พรรณพิพัฒน์ หญิง Manaporn Phanpipat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ชีวาพร สีหะวงษ์ หญิง Cheewaphon Seehawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุภัทรีภรณ์ สารมโน หญิง Suphatreephon Salamano ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรวดี สระทองตัน หญิง Patrawadee srathongtun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พันธวัช ขุนกำแหง ชาย Pantawat Kunkamhamg ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ แช่มช้อย หญิง Jutathip Chamchoy ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญ์จิรา ฝั่นมณีวรรณ์ หญิง pichjira fanmaneewan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปุญญิสา เปงยาวงษ์ หญิง punyisa pengyawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิษา เอี่ยมอ่อน หญิง phunnisa iam-on ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจพร อนุเคราะห์ หญิง ิbenjaporn a-nukhor ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ราเมศ วิเศษวงษา ชาย Ramet wisesvongsa ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิไลลักษณ์ จันทะคุณ หญิง wilailak chantakun ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินันต์ ดอยลอม หญิง sirinan doylorm ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐชยากร แดงด่อน หญิง natchayakorn dangdon ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อดุล บุญไทย ชาย Ardoon Bunthai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริพร ษรจิตร หญิง Siripron Sorjit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดาพรรณ จันทร์อ่อน หญิง Sudapan Janon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดา ยะตื้อ หญิง Ratchada Yateu ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกนรินทร์ ธนะวงศ์ ชาย Eknarin Tanawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายใจ ศรีทอง หญิง Sajai Sritong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา แซ่เตียว หญิง Sukanya Saetiew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรธิกา ดังดี หญิง Kanthika dangdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรนธีร์ สุขิตกุลสิรธีร์ ชาย Phonnthi Sukhitkunsirsthi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กฤติธีรา ประสารศรี หญิง Mrs.Kritthira Prasansri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศันสนีย์ ห้องพ่วง หญิง Sansanee Homgphuang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพรรณ ทองอินทร์ หญิง Orapan Tongin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภาณุมาศ มาลี หญิง Phanumat Malee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิติศักดิ์ ลีศิริรุ่งโรจน์ ชาย jitisak leesirirungroj ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมคิด เมฆคำพันธ ชาย Somkit makkampan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ขวัญข้าว นามกัลยา หญิง Khuaykhao Namkallaya ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ น้อยนึ่ง หญิง Wilaiwan Noinung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาดา จันทะคุณ หญิง Wipada Chantakoon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ถวิล สระทองตัน ชาย Thawin Srathongton ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ดำรงศักดิ์ นาพุก ชาย Dumrongsak Napuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ธวัชชัย เทตวงค์ ชาย Thawatchai Tetawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ โพตะกาว หญิง Rattanaporn Potakaw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญเฉลิม ฟูสี หญิง Khuanchalerm Fusee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมลิด อุประ ชาย Somlit U-pra ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ณัฎยา ฟองจางวาง หญิง Nataya Fongjangwang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิษา ฮู่ลอยลี หญิง Sunisa Huloylee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสา สระทองตัน หญิง Wanwisa Sratongton ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ อุตธิยา ชาย Nuttapong Auttiya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทวดี ชมเดือน หญิง nuntawadee chomduan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิริยะ แจ้งฉาย ชาย Siriya Jangchay ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพวง อยู่ปัญญา ชาย Sompaung Yupanya นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พาณิชย์ โพตะกาว หญิง Panich Photakaw ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทิน จันทะคุณ ชาย SUTHIN JHANTHAKHUN เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาง ศศิธาภรณ์ ฤทธิ์เทพ หญิง Sasitapon Littam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี แพงสี หญิง Somrudee Pangsee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง มะนัส ยศปัญญา หญิง MANUS YODPUNYA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรชัย สัจจา ชาย chatchai sajjar ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธีรนันท์ สมศรี หญิง Teeranan Somsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิรวรรณ ปงลังกา หญิง Jirawan Ponglangka ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิชัย ปิงเมือง ชาย Sittichai Pingmaeung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐฐินันท์ ปิงเมือง หญิง Nattinan Pingmuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ รินบุตร หญิง Juthamas Rinbud ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณา ตั้งใจ หญิง Suvanna Thangjai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาตรี ดวงอุประ ชาย CHATREE DUANGUPRA เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ทองอินทร์ หญิง Nittaya Thong-in ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาพร ดีคำ หญิง Suthaporn Deekam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย จิรพัทธ์ สัมมามิตร ชาย Jirapat Summarmit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรษมล บ่อแก้ว หญิง Watsamon BoKaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นางสาวเมราณี จินาเคียน หญิง meranee jinakean ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จำปี เครื่องเนียม หญิง Jampee Kueangniam ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์พิชชา นาเมืองรักษ์ หญิง Pimpitcha Namuangrak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑารัตน์ นิ่มกลัด หญิง Jutarat Nimklad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เอกลักษณ์ น้อยนึ่ง ชาย Aekluk Noinung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย เงินทอง ชาย Thawatchai Ngoenthong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. พิเชษฐ สระทองตัน ชาย pichet satongtun เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นายอดุลย์ ยอดวิลัย ชาย Ardoon yodwilai นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วุฒิพร แก้วกองทรัพย์ หญิง Wuttiporn Gawgongsub ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทวีป เคลือบพ่วง ชาย Taweep Kuabpoong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริสกุล ไชยวันดี หญิง Miss sirikul Chaiwandee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สายธง บุญกิจ หญิง SAYTONG BOONGIT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สงกรานต์ พลเทพ หญิง MISS.Songkran Ponthep ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อุษณีย์ ศิริข่วง หญิง Ausanee sirikuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นรรจวรรณ เมืองพระฝาง หญิง Nunjawan Mueangphrafang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นวรัตน์ ขำมี หญิง SIRILUX KHUMMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุรวดี แก้ววงหิว หญิง Surawadee Kaewwonghiw ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จีรนันท์ สุวรรณาภา หญิง Jeeranun Suwannapa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ระพีพรรณ สุทธายศ หญิง Rapeepun Sutthayot ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรัญญา เอี่ยมทัศน์ หญิง Arunya Iamtus ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กิ่งเดือน อินนุ่ม หญิง Kingduean Innum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หทัยกานต์ หมากผิน หญิง Hathaikan Markpin ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชาลิสา เหมือนวาจา หญิง Chalisa Maunwaja ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุรีรัตน์ ชูแก้วงาม หญิง Jureerat Chookaewngam ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัชรี วิมุขมนต์ หญิง Patchalee Vimugmon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อัญชัญ เลี้ยงเพ็ชร หญิง Aunchan Lieangpet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จารุวรรณ เทียนยาณี หญิง Jaruwan Tienyanee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กรรณิกา สายยืด หญิง Kunnika Saiyued ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เบญจพร ผลมา หญิง Benjaporn Polma ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา วรรณชาติ หญิง PAWEENA WANCHART ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญรัตน์ ธรรมชัย ชาย Boonrat Tommasai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุดารัตน์ ธรรมชัย หญิง Sudarat Tommasai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เนตรสกรณ์ ศรีสวัสดิ์ หญิง Natesakorn Seesawat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชนัญชิดา อุปจักร์ หญิง MISS.Chanchanida Upajak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สีรุ้ง ศรีชาทุม หญิง Seerung Srichatum ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ณัฎยา ชูประสิทธิ์ หญิง ์์Nattaya Shooprasit ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิไลลักษณ์ จานตาดี หญิง wiriruk jantkdee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ยอดธง คงปันนา ชาย Yodthong Khongpanna ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กิ่งกมล อินสุวอ หญิง KINGKAMOL INSUWAO ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ญาณิศา ถิรวัฒนากุล หญิง Yanisa Thirawattanakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐรดา อุประปุ้ย หญิง Natrada Ouprapuy ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธา ปิ่นทอง ชาย SUTDHA PINTONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ทรรศนีย์ บุญแจ้ง หญิง TATSANEE SARAIWARAKUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นันทนา ศรีชมภู หญิง ์NANTANA SRICHOMPU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กรวิชญ์ เกษทรัพย์ ชาย korravit kassup ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุจิตรา คำกุ้ง หญิง Mrs. Sujitra Kumkung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ศุภารัตน์ แก้ววงษ์กลาง หญิง Suparat Keawwongklong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปรุงจิตร์ จันทะคุณ หญิง Prungjit Juntakun ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สุเทพ มุ่นเชย ชาย Mr.sutayp mooncher ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุกัญญา ทองสน หญิง Mrs.sukunya Thongson ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ชยกร ยวงใย ชาย Mr.chayakon yooayai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สมคิด สุขมามอญ ชาย Mr.somkid sukmamon อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง วรีรัตน์ แสงสีห์ หญิง Miss.wareerad sangsaa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ประทีป ศรีชาทุม ชาย PRATEEP SRICHATOM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย รัชญา จานตาดี ชาย Ruschaya Jantadee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รติยา มาฉิม หญิง ratiya machim ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สดศรี อินทำ หญิง Sodsri Inthum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จงรัตน์ แจ้งโถง หญิง Jongrat Jaengthong ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา กรรมชนะ หญิง Panatda Kamchana ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุรีรัตน์ เกิดดี หญิง Jureerad kerddee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว โสภิตา พึ่งพัก หญิง sophitha phueng phak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัณภร ภักดีมี หญิง Waranporn Phakdimee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ต้นตระกูล เทศคลัง ชาย tontrakoon tedklang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภรักษ์สุดา มาปัญญา หญิง suparaksada marpanya ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิชฎาพร นนทโคตร หญิง wichadapon nontacort ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริฤทัย บัวฉิม หญิง siriruthai Buachim ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑนา ตุ่นนิ่ม หญิง Mantana Toonnim ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัทรภร เย็นขัน หญิง NAPATARAPORN YENKHAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธิดาพร สุวรรณเกิด หญิง Tidaporn Suwannakerd ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ดารารัตน์ บัวฉิม หญิง dararat buachim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เนตรชนก แก้วกรม หญิง Netchanok Kaewkrom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุนันต์ มั่นยุติธรรม ชาย sunan munyutitam นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สนธญา ไพรภิบาล หญิง Sontaya Praipiban ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขวัญเดือน กลิ่นเกตุ หญิง khwanduan klinket ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญาณภัทร จำปาแก้ว หญิง ัYanaphat champakaeo เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวิทย์ มาดิษฐ์ ชาย worawit madit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วัชราพร คงปันนา หญิง Watcharapron Kongpunna ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฤทัยรัตน์ มากดี หญิง Ruthairat Chandee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สิรินาฎ ยอดเถื่อน หญิง Sirinat Yodthuen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิรัชติกาล วงษ์รักษ์ หญิง Jirruttikarn Wongruk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรรณา วังคีรี หญิง wanna wangkeeree ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐรชาพักตร์ เลขะผลธนโชติ หญิง Natrachaphak Lakaponthanachot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัชราวดี มุ่นเชย หญิง Patcharawadee Munchery ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศวิตา พัวพัน หญิง sawita phuaphan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รัชนีกร บุญจีน หญิง Ratchaneekorn boonjee ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาง รัชพร นุชชม หญิง r n ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรันต์ จันมีเทศ ชาย nirun junmeetas ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลทิพย์ แก้ววิเชียร หญิง Kamolthip Kaewwichain ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวัฎ เคลือบพ่วง ชาย Tanawat k ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จาตุพล เสงี่ยมอยู่ ชาย jatupol Sangiamyoo นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง จีระพรรณ สิทธิธูรณ์ หญิง 0 0 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธราพงศ์ สุเทียนทอง ชาย taraphong suteanthong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุดาพร อุ่นเจิญ หญิง Sudaporn Uncharoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิลาวัลย์ ทุมทอง หญิง Wilawan Thumthong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อรชพร ด่อนเจ๊ก หญิง Orachaporn Donjek ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพา แก้วบัวรมย์ หญิง Porntipa Kaewbuarom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิศมัย ขุ้นคีรี หญิง Pitsamai khunkeeree ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ มุกดาอ่อน หญิง Waraporn Mukda-on ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ใฝ่ฝัน เมืองพระฝาง หญิง Faifun Mueangprafang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เอกสิทธิ์ จำปาแก้ว ชาย Akasit Jampakaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปรีดา จันทะคุณ ชาย Preda Janthakun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มนวิภา จันทูตานนท์ หญิง Monwipha Jantutanon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร เทพบาท หญิง Aumaphon Thepbat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภครัช ไชยรัตน์ หญิง Pakarach Chairat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วัฒนะ ปัญญาสงค์ ชาย Wattana Panyasong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุภา เพียคำ หญิง supa piakam ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สิรินภา หล้าสีทา หญิง Sirinapa Laseeta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดาพร ปากุล หญิง Thidaporn Pakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฏฐวี ง้าวแหลม ชาย Natthawee Ngawleam ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันชนะ ออมสิน ชาย Wanchana Omsin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จงสุข ขจรไพร หญิง Chongsuk Kajornprai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวุฒิ ศรีสะอาด ชาย Thanawut Srisa-ard ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุจิน ธนะสัมบัน ชาย Sujin Tanasombun ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นภาพร แสงสุข หญิง Napaporn Sangsook ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พรพิมล คุ้มวงษ์ หญิง Pornpimon Kumwong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อรัญญา อ่อนศรี หญิง Aranya Aonsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายใจ บุญคุ้ม หญิง Sayjai Boonkum ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย ไพวรรณ ป้องเทพ ชาย Phaiwan Pongtep นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุกัญญา วงษ์มานิตย์ หญิง Sukanya Wongmanit รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญยิน ศรีสะอาด หญิง BOONYIN SRESAARD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กีรติ ดาด้วง ชาย Geerati Daduang ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ยุทธภัณฑ์ จันรักษา ชาย ััีyuttaphun chanraksa เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัยนป์พร ปิ่นทอง หญิง ์Naipaporn Pinthong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล ทนคง ชาย Nattapong thonkhong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดาริกา ศรีทุ่งลือ หญิง Darika Sritunglue ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ธนิดา รอดโพธิ์ หญิง Thanida Rotpho ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา เพิ่มพิพัฒน์ หญิง Kanjana Permpipat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พัชร วงษ์ธัญญะ ชาย Pat Wongthunya ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประภาศรี สิงห์คำ หญิง Praphasri Singkome ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศรีเรือน ศรีวิชัย หญิง Sriruan Srivichai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนุวัฒน์ กันแย้ม ชาย Anuwat Kanyaem ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัฒนา คชนิล ชาย Wattana Kotchanil ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ธัญญลักษณ์ คุ้มครอง หญิง Thanyalak Kumkrong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จริญญา ปิยะมิตร หญิง JARINYA PIYAMIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง แพรทอง หล่ออินทร์ หญิง Praethong Lorin ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวณี ตั้งตระกูล หญิง SAOVANEE TANGTRAGOON ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ภัคจิรา ไกรยะราช หญิง phakchara kraiyarach ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุทิศ ตุ่นเงิน หญิง U-thit Tunngan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วริศรา นนทะโคตร หญิง Warisara Nontakort ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยรัตน์ ด่อนแผ้ว หญิง Hathairat Donpaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุจรรย์จิรา มณีจันทร์ หญิง Sujanjira Maneejan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ระวิวรรณ อุ่นไพร หญิง Rawiwan Aunpri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สำราญ ชื่นหัวนา ชาย Sumran Chuenhuana ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ปรัชญา สิงห์คำ ชาย Pratya Singkham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญรอบ คงทัน หญิง ฺBoonrob Khongtan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัจฉราพรรณ วิชาพร หญิง Atcharaphan Vichaporn ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชวง เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ชาย Chaweng Noenpoempisut ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สภิญญา วงวิสาร หญิง SUPINYA WONGWISAN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำนงค์ ยอดเกตุ ชาย jumnong Yodget นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อภิชญา ยอดทองดี หญิง Aphitchaya Yodthongdee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เจนฤดี จันดาหาร หญิง JENRIDEE JANDAHARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินดารัตน์ คำสอนทา หญิง jindarut Komsonta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รวิพันธุ์ แจ้งโถง หญิง Rawipan Jangthong ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว อรชยา มากสมบูรณ์ หญิง Onchaya Maksomboon ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนะชัย เบ็งยา ชาย Chanachai Bengya ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมพร รอดกระต่าย หญิง Pathumpon Rodgratai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปฏิมาพร กองจิว หญิง PATIMAPORN KONGJIW ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สามัญ สอนศรี ชาย Saman Sonsri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิภารัตน์ สอนศรี หญิง Wiparat Sonsri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พรวิมล พุดฉิม หญิง pronwimol phudchim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีระ สุกอระนันท์ ชาย VEERA SUKARANAN ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว รัตนิรส สายทองแก้ว หญิง Ratniros Saithongkeaw ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา กันแย้ม หญิง SARANYA KANYEM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
สิบตำรวจโท หัทพงษ์ บุญมีจิว ชาย hattapong boonmeejiw ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วันดี แสงบุดดี หญิง Wandee Sangbudee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สำเริง หมีดง ชาย SAMRUENG MEEDONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เคนิคพิษณุ ไชยสัตย์ หญิง Kenikpisanu Chaisat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จิราภรณ์ บุญธรรม หญิง jiraporn boontam ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยกิตติ สุทธิ ชาย chaikitti sutti นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เสาวณี เชื้อบุญมี หญิง Saowanee Chueabunmee ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรางคณา ถนอมทุน หญิง Warangkana Thanomthun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พีรพงษ์ คงหนองลาน ชาย Pheerapong Khongnonglan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วยุรี งูนิ่ม หญิง Wayuree Ngunim ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพิ่มศรี หีบทอง หญิง Permsri Heebthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปภินวิช คงทัน หญิง papinwich kongtun ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย ภิรมย์ บุญสุข ชาย pirom boonsuk พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ปรีญาพร ตันทา หญิง Preeyaporn Tunta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาวดี สุขมามอญ หญิง Wipavadee Sukmamon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูชีพ ลอยทับเลิศ ชาย Chucheep Loitablert นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย จำนัน เมืองพระฝาง ชาย CHUMNUN MAUNGPRAFANG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิตติยา แก้วสวย หญิง JITTIYA KEAWSUAY ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิกา ราชทะคันที หญิง Kannika Rachtakhantee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญยานี ด้วงนุช หญิง Kunyanee Duangnuch ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุพัตรา เทศคลัง หญิง SUPATTA THETCLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทรงวุฒิ เทศคลัง ชาย CHONGWOOT THETCLANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตญา สิงห์สถิตย์ หญิง Nitaya Singsathit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รจรินทร์ ทิมป่าติ้ว หญิง Rotjarin Timpatiew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลลักษณ์ เอี่ยมโพธิ์ หญิง kamonluk aeimpho ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พุฒตาล แพงมี หญิง Puttarn Pangmee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชรินรัตน์ สุขมามอญ หญิง CHARINRAT SUKMAMORN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สุรพงษ์ งูนิ่ม ชาย Surapong Ngunim ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ ไพรภิบาล หญิง Gunnigar Praipiban ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิษณุ ใจดี ชาย Wlsanu Jaldee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย เสกสรร โพธิพฤกษ์ ชาย Seksun Potipruk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกร เฉลิมศรีกร ชาย Thanakorn Chalermsrikorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศ์วิชญ์ พิพัฒน์เอกโชติ ชาย PHONGWIT PHIPHATEKKACHOT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วันรบ นาวิชา ชาย Wanlop Navicha ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมชัย พันโสดา ชาย Chalremchai Pansada ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจน จันลี หญิง Jane Chanlee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชัว การุญบริรักษ์ หญิง Chua Karunborirak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภัย สุทธิ ชาย APAI SUTTHI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิจิตรา สำราญจิตต์ หญิง vijittra Sumranjit ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำฝน สีอูด หญิง ์Namfon Se-oud ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุษณีย์ อรรคสูรย์ หญิง Ussanee Akkasoon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พจน์ ฟักอ่อน ชาย Phot Fak-On ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมคิด ออมสิน หญิง Somkid Omsin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฉลอง จันทร์ทรง หญิง Chalong Chansong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประดับ เทตวงค์ หญิง Pradab Tetawong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภาณี นนทะโคตร หญิง Supanee Nonthakode ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ยุพิน เสวิสิทธิ์ หญิง Yupin Sewisit ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิภาวณีย์ เพ็ชรครุฑ หญิง Wipawanee Phetkrut ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุจิพรรษ คำไชย หญิง Suchipat Khamchai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อลงกรณ์ ทองฟัก ชาย Alongkon Thongfak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา กอกอง ชาย Panya Korkong เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑนา โสคำภา หญิง Manthana Sokhampa ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อธิชา กัลยาประสิทธิ์ ชาย Aticha Kanlayaprasit ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรพล บุญเกิด ชาย Surapon Boongerd ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สายฝน สุทธิ หญิง SAIFON SUTTHI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ภคินี เสงี่ยมโปร่ง หญิง Pakinee Phoungthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สนใจ พรมรักษา หญิง SONGAI PROMRAKSA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชูศักดิ์ จันทร์ดี ชาย CHOOSAK JANDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จรัญ งูนิ่ม ชาย CHARUN NGUNIM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มานิตย์ พรมรักษา ชาย Manit Promrugsa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีรภัทร ปิ่นทอง ชาย DHEEMAPHAT PINTHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ประภาศรี เกตุดี หญิง PRAPHASRI KETDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัชพร สุดแก้ว หญิง TANATCHAPON SOODKEAW ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย บรรเลง สีบุญ ชาย Balleng Seeboon ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เมธาสิทธิ์ สมศรี ชาย Methasit Somsri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร สุทธิ หญิง Siriporn Suthi ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยาภรณ์ จันบ่อโพธิ์ หญิง ๋Janyaporn Janbopho ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว นลินี กามะ หญิง Nalinee Kama ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนวัฒน์ วันรักชาติ ชาย Tanawat Wonrukchat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สยุมพร บุญเครือพวง หญิง Sayumporn Boonkaripoog ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศิริลักษณ์ แม่งมา หญิง Sirilauk Mangma ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพโรจน์ กองจิว ชาย Pairot Kongchee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศีรณา พรมสิงห์ หญิง Seerana Promsing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เปลี่ยน ทิพโสต ชาย Peln Thipsot นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ธิดารัตน์ คงทัน หญิง Thidarat Kongtีีun ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา เกาะเกิด หญิง Wannapa korkerd ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย มงคล ขาวขำ ชาย Mongkol Kaokam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาทิพย์ ลอยทับเลิศ หญิง Suthathip Loythaleis ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติกาญจน์ บุตชา หญิง Chutikan Butcha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศวรรษ สถานธง ชาย Thosawas satantong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานต์รวี ศรีทอง หญิง KANRAWEE SRITONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุนิษา ธูปเทียน หญิง Sunisa Thuptian ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นฤมล ภาละบาล หญิง Narumon Phalabarn ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ระพี ศรีทองอ่อน ชาย rapee sritongon ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ธิชาภัทร หล่องตากล้า หญิง Thichaphat longtaka ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย วุฒิชัย ด่อนดี ชาย WUTHICHAI DONDEE เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบญจมาศ เสงี่ยมอยู่ หญิง BENJAMAS SANGEAMYOO ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิรภัทร เนตรชาวนา หญิง Jirapat ้Netchaona ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญนภา ซามาตย์ หญิง Khwnnapha samart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัติ์ธิกร ทองนาคปาน หญิง Rathikorn thongnakpan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อนุมิตร นวลแพง ชาย Anumit Nounpang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ สุทธิ ชาย Narong Sutthi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นุรักษ์ สุทธิ ชาย Nuruk Sutti ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงจันทร์ ตาสี หญิง Duangchan Tasee เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทนิตย์ โสคำภา หญิง Nuntanit Sokampa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรียาภา จันเครือดี หญิง Preyapa Chunkuede ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ลลิตา ฉัตรแก้ว หญิง Lalita Chatkeaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงหทัย รุ่งเรือง หญิง 0 0 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พิมพ์ชนก บุญธรรม หญิง 0 0 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุดา บัวเหมือน ชาย suda buarnes พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ธรรมศักดิ์ รินทะ ชาย Tammasuk Rinta ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญลือ จันทร์ดี ชาย Boonleu Chandee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สาธินี บุญศรีมาส หญิง satinee Boonsrimart ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธรรมศักดิ์ รินทะ ชาย THAMMASAK RINTHA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เสาวลักษณ์ ยางชุม หญิง Saowalak ํYangchum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สง่า บุญธรรม ชาย sanga boontum ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว รัตนาภรณ์ พาธูปทอง หญิง Rattanapron Pathoopthong ครู (อัตราจ้าง) ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย กชพร จันคีรี ชาย kodchapron chankhiri ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย ไพรบูรณ์ บุญอาจ ชาย Praiboon Boonarj ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชุติมนต์ จันทะคุณ หญิง Chutimon Chuntakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุมารินทร์ ธนะสัมบัน หญิง Sumarin Tanasumbun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุมาลี พิลาเปล่า หญิง Sumalee Philaplao ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วทันยา อำมาตรหิน หญิง Watanya Ammathin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิภาวรรณ สอนเสียม หญิง Wipawan Sonsiam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนวิทย์ สิทธิอุปชา ชาย Thanawit Sitti Upacha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัชญา บุตรสีทา หญิง Waratchaya Butsitha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ พัวพัน ชาย Chaiwat Phuaphan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปฏิมาพร แก้วสีทอง หญิง Patimaporn Kaewseethong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธาริณี ทองอยู่ หญิง Tharinee Thongyu ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สาธิต ทองศรี ชาย Sathit Thongsri ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นันทรณ์ สินเครือสวน ชาย Nunthorn Sinkrersuan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุธน พุดตาลดง ชาย Suthon Puttandong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ขวัญหล้า ชาภิรมย์ หญิง Khwanla Chaphirom ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดาหวัน นามกันยา หญิง Dawan Namkanya ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย วงวิสาร ชาย Wichai Wongwisan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อรรคพล ดอนเมือง ชาย Akhaphon Donmuang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภกร สุทธิ ชาย Suphakkorn Sutthi ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กิตติญา หมอบอก หญิง KITTIYA MORBOK ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ทิพสุภา คณาจันทร์ หญิง Thipsupa Kanajun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยุทธชัย ทองคำพงษ์ ชาย YUTTACHAI THONGKAMPONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ทนงศักดิ์ อินทนาชัย ชาย TANONGSAK INTANACHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัฒนา วงษ์ธัญญะ หญิง Patana Vongtanya ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อนงค์ศรี นครไทยภูมิ หญิง ANONGSRI NAKHONTHAIPOO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ฤทธิเดช อ้นมี ชาย RITTIDACH OUNMEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุธาทิพย์ บุญก่อน หญิง SUTHATIP BOONKON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง คะนึงพิชญ์ บายันต์ หญิง KHANUNGPHIT BAYAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณัฐธยาน์ ชูรัตน์ หญิง nutaya Chundee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรฤทัย กำพร้า หญิง WORRARUTHAI KAMPRA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธนโชติ พงษ์พานิช ชาย Thanachot Pongpanich ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ จันธิราช หญิง Tidarut Juntirach ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรทัย มีสกุล หญิง orathai meesakul ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาพร แก้วดวงดี หญิง sumaporn Kaewdoungdee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิชากานต์ ทัลวัลลิ์ หญิง Pichakarn Tanwan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ทนันชัย อินทนาชัย ชาย Thanonchai Inthanachai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาพรรณ เอมสมบุญ หญิง supapan emsomboon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อรอุมา บุญธรรม หญิง Onuma Boontam ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทธจารินทร์ กล้าหาญ หญิง Phattajarin klahan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย มนิตย์ ทูลขุนทด ชาย Manit Toolkhuntod ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เนาวรัตน์ ด่อนแผ่ว หญิง Nowwarut Donpaew ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จิตรกร บุญอาจ ชาย Jittakorn Boonach ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ อุประ หญิง อุษณีย์ อุ่นเรือน Upara ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมบูรณ์ งูนิ่ม หญิง somboon ngunim ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาสินี สังฤทธิ์ หญิง SUTHASINEE SUNGRITH ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เผด็จชัย หิมโสภา ชาย Phadejchai Himhopa ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นภาพร เพชรเขียว หญิง Napaporn Petkherw ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เพียรพิณ เรืองรัศมี หญิง Peanpin reangrutsamee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สิริกันยา พิมเสน หญิง Sirikunya Pimsan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สิทธิโชค พรหมแดน ชาย Sittichok Promdan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วัลยา พ่วงกองนะ หญิง Wanlaya Phuangkongna ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิกานดา คลังจง หญิง Wikanda Klangjong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา อินแผง หญิง Kanjana Inpeang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อิสรีย์ บุญไทย หญิง Isaree Boonthai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธีรนุช สุเทียนทอง หญิง TERANUCH SUTEANTHONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จารึก อุ่นไพร ชาย JARUK OONPRAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดวงพร คงสีไพร หญิง Doungporn KONGSRIPRAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กานดา อุ่นไพร หญิง KANDA OONPRAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ศรีสวัสดิ์ ชาย SOMCHAI SRISAWAT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สันทัด สีดารักษ์ ชาย Santad Seedarak ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิรภัทร เงื่องจันทร์ทอง หญิง Sirapat Nguengjanthong เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว น้ำผึ้ง ระโส หญิง ืNampeung Raso ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัวรอย ฉิมมากรม ชาย Buaroi Simmakom นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง นภาพร ชัยสมบัติ หญิง Napaporn Chaisombut ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สายบัว แก่นโงน หญิง Saibour Kaenguen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรภัทร ระเกตุ หญิง Pornrapat Raket ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญข้าว เนตรใส หญิง khwankhaow Nedsai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พร้อม ทองฟัก ชาย Prom Thongfuk ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ไพเราะ มาดี หญิง Phairo Madee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิวานิส แจ่มโถง หญิง Sivanis Jamtong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รจนา ทองฟัก หญิง Rosjana Thongfak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุลีพร ศิริ หญิง sureepon siri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา แก้วแสงสิม หญิง jintana kaewsangsim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมิฑฐิฏา ดงภูยาว ชาย samititar dongpooyaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ชัฏฏ์ชามาศ สุขรัง หญิง chatchamas sukrang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายหยุด กันนา หญิง saiyud kanna ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ อินพิทักษ์ ชาย SURAT INPHITHAK นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ขัวญตา วงค์ด่อน หญิง Khwanta Wongdon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัทชรี วงค์ด่อน หญิง Khwankamon Wongdon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญส่ง ตุ่นเงิน ชาย Boonsong Tunngern ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิรภรณ์ สุทธิ หญิง GIRAPRON SUTTI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณี จันทร์สุริย์ หญิง Supanee Jansuri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญธร ควรสมบัติ หญิง Thanya Thon Kvonsombut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพ สุทธิ หญิง Supap Sutthi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วรรณชัย ศรีวิชัย ชาย Wannachai Srivichai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ฤทธิรงค์ พูลหน่าย ชาย Rittirong Pulnai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ระนอง จันทร์ดี หญิง RANONG JUNDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัชพร ตรุษไชย หญิง Thanatchaphon Trutchai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญรดี มาทับ หญิง Thunradee Mathab ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา ทองคำ หญิง Apinya Thongkom ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิทธิพล สุขรัง ชาย ITHIPON SOOKKHARUNG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุนันท์ พิมพ์สิงห์ หญิง Sunan Phimsing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เอนก บายันต์ ชาย ANEK BAYAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ยุพิน แสงบุดดี หญิง Yupin Saeng But Di ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สมัย นนทะโคตร ชาย Samai Nonthakot นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว กิตติยาพร ตันเจริญ หญิง Kittiyaporn Tanjareon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพร จันดาหาร ชาย Somporn Jandahan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สราญรัตน์ ไชยกุล หญิง Saranrat Chaikul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณิศา ศรีโพธิ์ทอง หญิง Wannisa Sripotong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุปราณี คำภิระ หญิง Supranee Kampira ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง หนึ่งฤทัย สงสอน หญิง Nungruetai Songson ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนุดม สุวรรณดี ชาย Chanudom Suwandee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ ยาสมุทร หญิง Kanokwan Yasamut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิเทพ บุตรทอง ชาย Aditep Butthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สุทธินันท์ พูลเกษม ชาย sootthinin poonkasem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรเดช สุขเครือเกิด ชาย suradech sukkearkead ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มาลัย สุทธิชาติ หญิง Malai Sutthichart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รจนา พิชัย หญิง Rodjana Phichai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พัชรินทร์ อินทนาชัย หญิง Padcharin Intanachai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พรพรรณ พาทีทิน หญิง Pornpun Pateetin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระพงษ์ ใจมูล ชาย Teerapong Jaimoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา เมฆทับ หญิง Paweena Meaktub ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ ยานาบัว หญิง Saowaluk Yanabua ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิทธิภูมิ ราชเพียแก้ว ชาย Itthipoom Ratpearkeaw ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จุลศักดิ์ วงศ์วิริยชาติ ชาย Jullasak Wongwiriyachart ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุเทน นะมิตร ชาย utan namit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พรพรต นครไทยภูมิ ชาย Pronpot Nakhonthaipum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ เหล่ากาวี หญิง WILAIWUN LAOKAWEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาวี คงหนองลาน หญิง wipawee khongnonglan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำเภา ดีธงทอง ชาย Sampao Deethongtong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ระวิวัลย์ มีเครือเอี่ยม หญิง RAWIWAN MEEKhRIM IAM เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ธัญญารัตน์ รัตนโค้น หญิง THANYARAT RATTANAKHON ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยลักษณ์ บางศรี หญิง valailuk bangsree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยพงษ์ เมืองสนธิ์ ชาย Piyapong Mueangson ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชโรธร ปิงคำภา ชาย charoton pingkhompa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อิศรา รัตนโค้น หญิง Isara Ratanacoat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัชระ กรรณิกา ชาย Watchara Kannika ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ศิริญญาพัทร ปัญญาใสธนกุล หญิง sirinyaphat phanyasaitanakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภคพร แสงปัญญา หญิง Phakaporn Sangpanya เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงพร สุขคำภา หญิง Daungporn Sukkumpha ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำเนา ยาสุด ชาย Samnao Yasud ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภาดามาศ เครือสบจาง หญิง Phadamas Karosubjang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปณชัย อุ่นจัน ชาย Panachai Unchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุวรรณรัตน์ เผยศิริ หญิง Suwannarat Phoeisiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สิริกัลยา วงษ์ลา หญิง miss sirikanlaya wongia ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรชัย จันทะคุณ ชาย pornchai chantakun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธิติพันธุ์ จันแปงเงิน ชาย Tithipan Chanpangngen ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุนิตย์ บุญเย็น หญิง Sunit Boonyen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มัลลิกา บุญเทียม หญิง Mallika Boontieam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญรุ่ง บุญมีจิว หญิง Phenrung Boonmeejio ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สายสุดา แสงปัญญา หญิง Saisuda Sangpanya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาสินี สุภสิทธิ์ หญิง WIRASINEE SUPASIT ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรเมฐ์ มีเฟีย ชาย Mr Poramet Meefia ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุศรา คำบุตร หญิง Miss Nissara Comebut เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ถนัด ผ่องโอ่ย ชาย THANAD PHONGAOL นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง รัชชุดา เมืองสนธิ์ หญิง Rachuda Muangson ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คมคาย สอนวันนา หญิง Komkai Sonwanna ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรธัช ทุ้ยแป ชาย TERATAD THUIPAE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อุรัสยา ปานแจ้ง หญิง URATSAYA PANJANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อนันตา สั่งสนั่น หญิง Ananta Sangsanan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประไพรพักตร์ นันท์เกิด หญิง Prapripuk Nuntgerd ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤภรกมล หวาเกตุ หญิง ์Narupornkamon Whagate ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แสงระวี ศรีสวัสดิ์ หญิง sangrawee srasawat เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แสงระวี ศรีสวัสดิ์ หญิง Sangrawee Srisawat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วสุภัค จันทร์บรรจง ชาย Wasuphak Janbunjong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จิดาภา ติดไชย หญิง JIDAPA TIDCHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นันทนา สุวรรณจันทร์ หญิง Nantana Suwannajan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชาลิณี น้อยสุภาพ หญิง Chalinee Noisupap ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชลยา รัตนโค้น หญิง Chonlaya Rattanakhon เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมยศ คำทองคำ ชาย Somyos Kamtongkam นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ชัยพล กันศิริ ชาย Chaipon Kansiri ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เอื้อมพร วงษ์สมบูรณ์ หญิง Uamporn Wongsomboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสาชล แก้วรัตน์ หญิง Nisachon Keawrat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัลยา ทาริยะวงศ์ หญิง Sukanya Thariyawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกานดา พรมขันตี หญิง Sukanda Promkhuntee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมาภรณ์ จันทอง หญิง Pattamaporn Jantong เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เดือนนภา หุมหะ หญิง Duannapha Humha ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิกานต์ ศิวะวงศ์เกษม หญิง ์ีNuntikran Sivawongkasam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชณัฐกาญจน์ ศรีบุญ หญิง chanattakarn Sriboon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวัฒน์ สายยืด ชาย Suwat Saiyued ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันลอน จำปา หญิง CHANLON JAMPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กมณมาศ ภัทรกิตติสกุล หญิง KAMONMAS PHATTARAKITTISAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลำพูน วังกาวรรณ์ หญิง LAMPOON WANGKAWAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศศิธร โพธิ์คง หญิง SASITORN POKHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง บุณฑริกา รัตนกุล หญิง BOONTHARIKA RATTANAKUN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ถุงเงิน เผือกเผ่า หญิง THUNG-NGOEN PHUAKPHAO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นภสินธุ์ โพธิ์ปลัด ชาย NOPPASIN POPALAD ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ทัศนีย์ พุทธวงษ์ หญิง Tassanee Puttawong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย มานะ กองเงิน ชาย mana kongngern ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปริญญา กิติอาษา ชาย PARINYA KITIARSA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วันทนา สุขมามอญ หญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นัฐพงษ์ บุญอาจ ชาย ์์Nattaphong Bunoad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรกฤษณ์ อุทธิยา ชาย Jakkid Autthiya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรัณยา พฤษกุลทล หญิง Sanunya Prueksakaltho ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธาริณี คงปันนา หญิง THARINEE KHONGPANNA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธีราพร ศรีทอง หญิง TEERAPORN SRITHONG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสิทธิ์พร จันทร์ปาน ชาย PRASITPORN JUNPAN นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง กานดา คงบาง หญิง KARNDA KONGBANG นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สุรเกียรติ อินกอง ชาย Surakeat Inkong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฉันทนา ต๊ะวิไชย หญิง Chantana Tawichai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นนทวรรณ บุญชัย หญิง Noontawan Boonchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี วุฑฒยากร หญิง Pranee Wattayakorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สำอาง สุมามอญ หญิง Sumaung Sumarmon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุเทพ บางศรี ชาย Suthep Bangsri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กรรณิการ์ รอดเรือง หญิง Kunnika Rodruand ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นิกร สายแก้วเทศ ชาย Nikorn Saykaewtes ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ธรรมเนียม กุสุโมทย์ หญิง Thumnaim Kusumote ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ราณี สายแก้วเทศ หญิง Ranee Saykaewtes ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิภาวรรณ พุกสว่าง หญิง Wipawan Puksawang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คณิศร จันทร์บรรจง ชาย Kanitsorn Janbanjong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จริญรัตน์ แก้วสีทอง หญิง Jarinrat Kaewseetong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัฒน์ษณี เคียงถิระศิริ หญิง patsanee Kiangthirasiri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วิจิตรา สุวรรณศิริ หญิง Wijitra Suwannasiri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันทนี เนตรบุตร หญิง Wanthanee Netbut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์เพ็ญ ด่อนดี หญิง Janpen Dondee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ ผาทอง หญิง Jutamas pathong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภัทรชัย พูลศิลป์ ชาย Supattarachai Phoonsin เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กระจ่าง ศรีทอง ชาย Krajang Sritong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วีระยุทธ บัวชุม ชาย Werayut Buachum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรัสวดี คุ้มสุพรรณ หญิง Suratsavadee Khomsupan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัตติกาล โพธิประสาท หญิง Rattikan Phothipasat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุขใจ ระโส หญิง Sukjai Raso ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จีรวรรณ์ ปันผา หญิง Jeerawon Panpha ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุรัตน์ ทองคำ หญิง Surat Thongkum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพรรณ ราศรีชัย หญิง Jiraphan Rasrichai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สาลี บวบมี หญิง Salee Buabmee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมาพร นกพึ่ง หญิง Pattamaporn Nokphung ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว บุผา อ่อนศรี หญิง BUPHA ONSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อิสรีย์ หอมสิงห์ทอง หญิง Itsari Homsingthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพรรณ สัสดีแพง หญิง Oraphan Sassa-deepang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รำไพ วรรณกุล หญิง Ramphai Wannakun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัญณฉัตร บางศรี หญิง Pannachat Bangsri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ไพรวรรณ สุทธิ หญิง Praivan Suthi ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ประกายเพชร จันทวงษ์ ชาย Prakaiphet Juntavong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธนัชญา กวยทิ หญิง Tanatchaya Guangyti ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา อินทร์ประชา หญิง MissSuphattra Inpracha ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สวย กระเสียน ชาย Suai Krasian นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สุทน แสงสิงห์ ชาย Mr. Suthon Saengsing อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วันเพ็ญ พันคำ หญิง Wanphen PhankKham อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วิไลลักษณ์ ทองหล่อ หญิง Mrs.Wilailak Thonglo อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย ธีรวัฒน์ พร้าโต ชาย Teerawat Prato ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พีระพล เจริญสุข ชาย ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาง จันทร์เพ็ญ แก้วบุญช่วย หญิง Chanphen Kaewboomchauy ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พนาวัลย์ พร้าโต หญิง PANAWAN PRATO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สายันห์ พุกสว่าง ชาย SAYAN PUGSVANG ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ปวีณา วรรณศรี หญิง PAWENA WANNASRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย มนู อินลองพล ชาย MANOO INLONGPOL ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว จรรยกร บางศรี หญิง JANYAKON ฺฺฺฺBangsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสาวนิต ยอดกระโหม หญิง SOAVANIT Yodkrahom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เพ็ญทัย เงินคง หญิง Penthai Gernkhong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อนันต์ ดำชู ชาย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นิตยา บริยัง หญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมปอง พุ่มชะบา หญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มนทิพย์ บุญเรือง หญิง ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ ทีสุกะ หญิง ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย ชัยโย บุญธรรม ชาย เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ ถิ่นน้ำใส หญิง ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย กฤษชุกร จันทร์ทรง ชาย kitchukroon chansong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิกร ซุนพุ่ม ชาย Nikorn Sunphum ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว มาริษา ม่วงต๊ะ หญิง Marisa Muangta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญรัตน์ รังแก้ว หญิง Boonrut Rungkaw ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย บัญญัติ สะอาด ชาย BANYAD SAARD ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อรอนงค์ ภูมิดี หญิง Onanong Poomdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรกริช ทิพย์บูรณ์ ชาย Jakkrit Tipboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราวรรณ ช้างงาม หญิง Jirawan Changngam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุวรรณดา กลิ่นสาคร หญิง Yuwanda Klinsakorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนัชกร ปันสาย หญิง Phanatchakorn Pansai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ ยศปัญญา ชาย Surasak Yotpanya ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เสาวลักษณ์ หล้าเถิง หญิง Saowaluk Lath ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทณัฐ วรรณภิระ ชาย Tanat Wannapira ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วีณา กาแก้ว หญิง Weena Kakaew ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาคภูมิ ศรีอ๊อด ชาย Pakpum See-Ord ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย เสวียน สิงห์สถิตย์ ชาย Sawian Singsathid นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย วัชรากร ระวีวัฒน์ ชาย Watcharakorn Raweewat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยาภรณ์ พรมพะมินทร์ หญิง ๋Junyaporn Prompamin ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายหยุด ศรีจันทร หญิง Saiyud Sreejun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ดำเนิน ทาบาง ชาย Dumnern Tabang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นรินทร์ สีเนตร หญิง ์ืNarin Seenet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ หมีนาค หญิง saowaluck meenak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ เตชนันท์ หญิง Jutathip Techanun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แววดาว พรมมาวัน หญิง Waewdaw Phommawan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุกัญญา อยู่โต หญิง Sukanya Yuto ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกศักดิ์ ทองรัตน์ ชาย Akasuk Thongrat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จามจุรี พันโนฤทธิ์ หญิง jamjuree phunnolit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มะลิดา หมื่นจันทร์ หญิง Malida Muenjan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กฤษณา มั่นยุติธรรม หญิง Krisana manyutithum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริสา ผลทิพย์ หญิง Parisa Phonthip ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ใบตอง พรมพุทธา หญิง Baitong Promputta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชลนธาร ศิวปรียานุพงษ์ ชาย Chonnathan Sivapreeyanupong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จุฑาทิพญาณี บุญจิตร หญิง Jutatipyanee Boonjid ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชโลมใจ ทาวงษ์ หญิง CHALOMJAI THAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนันทา อินทร์เกิด หญิง SUNANTA INKERD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ รต. ชาญวิทย์ จับแสงจันทร์ ชาย chanwit jubsangjan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ใจ จ๊อดดวงจันทร์ หญิง pimjai joddongjan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กิตติชัย คล้ายพร้อม ชาย Kittichai Klayprom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณญิศา ถือศิล หญิง Miss.Punyisa Tuesin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ไพทยา ดอนเมือง หญิง Paithaya Donmuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวดี นาครินทร์ หญิง Nadtawadee Nakkarin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีนวล พวงภู่ หญิง Srinuan Phuangphu ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุธิวุฒิ รักษาแดน ชาย sutiwut Raksadan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรษชนม์ มากสมบูรณ์ หญิง pansachan marksomboon ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจษฎากร มากรื่น ชาย Chesadakorn Markraun ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สงกรานต์ คงปันนา ชาย Songkran Kongpanna ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นีรวัจน์ ค้อกองเงิน หญิง Neerawat Khogongnngern ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รุจิรา พอใจ หญิง Rujira Porjai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรพงษ์ แต่งเนตร ชาย Surapong Tangnet ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย นพดล หลวงแก้ว ชาย Noppadonl Hlongkeaw ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิราวรรณ์ เค้าสีดา หญิง Wirawan kaosida ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว รุ่งนิภา อ่อนนาเมือง หญิง Rungnipa Onnameang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ภัทราพร รังสน หญิง Pattapohn Rungson ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพดล แสนขวา ชาย Noppadon Saenkhwa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิไลพร บุญอาจ หญิง Wilaiporn Boonart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พยุง จันทร์นิ่ม หญิง Phayung Jannim ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง บัวผัน คงแพ หญิง Buaphun Kongpair ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภรา จนากร หญิง SUPHARA CHANAKORN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มยุรา สุทธิ หญิง MAYURA SUTTI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิชชาพร จันทรศรีวงศ์ หญิง PHITCHAPORN Chanthornsriwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อนันต์ จำปาแก้ว ชาย ANUN CHUMPAKAEW ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธัญญาพร ฝั้นบ้านไร่ หญิง TUNYAPORN FANBANRAI ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ พาทา หญิง SUPAPORN PHATHA ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รัญชิฏาณ์ แพ่งอ่ำ ชาย RANCHITA PHAENGAM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ลิตา ไชยบาล หญิง Lita Chaiyaban ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอนก อุ่นอุ้ย ชาย Aneak AunAuy ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แดนชัย จันทร์ทรง ชาย DANCHAI JANSONG ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ปรัชญา จะตุเทน ชาย Patya Jatutan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาภรณ์ กันล้อม หญิง WIPAPHORN KUNLOM ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจรัตน์ เขียววังทอง หญิง Bencharat Khiawwangthong เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพดล แสนขวา ชาย Noppadon Sankwa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วสันต์ จันแสน ชาย wasan chansan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พุทธิชา สิงห์ทอง หญิง Putticha Singthomg ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎา รังแก้ว ชาย Kritsada Rangkaew ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรีฑา วิชัยดิษฐ์ ชาย KREETHA WICHAIDIT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มณีจันทร์ เจริญกุล หญิง MANEEJUN CHALEOUNGUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประเสริฐ ทาวงษ์ ชาย PRASERT THAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วัชรี จันทะคีรี หญิง Watcharee Jantaceeree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อุทิศ คำปั้น ชาย Authit Khampan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ดวงใจ ยิ้มแย้ม หญิง DOUNGJAI YIMYAM เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษฏา รังแก้ว ชาย kitsada rangkaew ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันเพ็ญ ยศตุ้ย หญิง Wanpen Yottuy ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จีรภา ตะมาแก้ว หญิง ๋่๋Jirapha Tamakaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรรถพร คนมั่น หญิง Atthaporn Konmun ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สาญัณ ประจงจีบ หญิง Sayan Prajongjeeb ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธีรารัตน์ ไกรสีขาว หญิง Thirarat Khaisrikhao ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพวัลย์ ศิริ หญิง ์Nopphawan Siri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์จุฑา แดงพัด หญิง Thipjutha Dangpad ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ บุญอาจ หญิง Waraporn Bun-art ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญนภา นิลบุญเรือง หญิง Pennapa Ninboonruang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญรัตน์ จำปาสา หญิง Boonrat Jampasa ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภูลิขิต ประทีปคีรี ชาย Phulikit Prateepkeeree ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มัณฑนา หลวงจอก หญิง Manthana Laungjok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย ศรคำ ชาย Thawatchai Sonkham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกศักดิ์ ป่าธนู ชาย Aekasuk Patanoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จตุรภัทร บัวสถิตย์ ชาย Jaturapat Buasatit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปวี รวิกานนท์ ชาย Pawi Rawikarnon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จันทร์จิรา ทาพา หญิง Junjira Tapa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุธาสินี หลำประเสริฐ หญิง Suthasini Lamprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรพงศ์ ชูแช่ม ชาย Theeraphong Chucham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวลักษณ์ เหมืองห้า หญิง Yauvalak Meangha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อมรเทพ หมุดสัก ชาย Amornthep Mudsak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรุตน์ ชะดาจันทร์ ชาย Nirut Chadajan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาณี ธรรมนิยม หญิง Kanyanee Thammaniyom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุประวีณ์ บุญอาจ หญิง Suprawee Boonart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล เมฆเคลื่อน ชาย Nuttapol Mekkluen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ เปรมวิชัย ชาย Surasak Premwichai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาวรรณ พรมแดน หญิง Wipawan Pomdaen เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพัชร์ วัฒนภูมิ หญิง Natthaphat Watthanaphum ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรันต์ ทองสรวง ชาย NIRUN TONGSUANG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ ทิมศรี หญิง Sudarat Thimsee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ญาดามณีกาญจน์ บุญหล้า หญิง Yadamaneekarn Boonla ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นัฐดนัย ไชยเดช ชาย Natdanai Chaiyadech ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญศรี บริสุทธิ์ หญิง Pensri Borisuit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สีนวล ฟั่นคุ้ม หญิง Seenual Funkoom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพบูรณ์ ทับจีน หญิง PHAIBOON TAPJEEN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รัตนา งามสม หญิง RATTANA NGAMSOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวานิตย์ เถื่อนชนะ หญิง SUVANIT THUNCHANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กมลลักษณ์ อุดแบน หญิง kamonluk Udban ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำนงค์ ฟั่นคุ้ม ชาย CHAMNONG FANKHUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มยุรี พูลโห้ หญิง Mayuree Poonho ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หฤทัย นวลศรี หญิง Haruthai Nuansee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อมรา ชมภูพาน หญิง Amara Chompoopan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัชฎาพร มีป้อง หญิง Chatchadaporn Meepong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพินทุ์ อินทรอัมพร หญิง Orrapin Intaraumporn ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิชชาภา จิตอารี หญิง Phichapa Jitaree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิรวรรณ ธรรมสอน หญิง NIRAWAN THAMMASON ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทนนชัย ใจกล้า ชาย THANON CHAI CHAI KLA ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงพร วงษ์ปัน หญิง Duangporn Wongpun ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา ใจกล้า หญิง kanjana jaikra ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บรรยา มิ่งแก้ว ชาย Banya Mingkaew ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภัทรวดี หะสิตะพงศ์ หญิง Phattarawadi Hasitapong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธัญชนิต มากมี หญิง T้ีhuchanit Markmee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง อุบล สมเกียรติ หญิง Ubon Somkreid ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เกวลิน แต้มจันทร์ หญิง Kavalin Tamjan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สำเนียง สารีบุตร ชาย Sumniang Sareebut ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร ชาย Natthaphong Donchompai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญธร ใจจันทร์ หญิง THANYA THON CHAI MI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี ทิวัตถ์ ทารัตน์ ชาย Thiwat Thiwat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพรรณ แก้วคำแสน หญิง Suphapan Keawkhamsan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จินดารัตน์ เกตณรงค์ หญิง Jindarat Ketnarong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรากร ้อ้นสอน ชาย Narakorn Onsorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วชิร กลีบลำดวน ชาย Wachira Kliblumduen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรวัฒน์ รักสัตย์ ชาย Teerawat Raksat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภิสรา เจียมชัยภูมิ หญิง Suphissara Chiamchaiyaphun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พเยาว์ ดาด้วง ชาย Phayao Daduang ครู ชำนาญงาน ปริญญาโท
นาย สว่าง ขำพัน ชาย Sawang Koumpan ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ชัยยาท อุ่นพรม ชาย Chaiyat ounprom ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มณีณิศากรณ์ บุญเรืองฤทธิ์ หญิง Maneenisakon Bunruangrit ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนพร วังคีรี หญิง Rattanaporn wangkhiree เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัฒนศักดิ์ จันเหลือง ชาย Phatthanasak Janluang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สถิตย์ พัวพัน ชาย Sathit Phuaphan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ศตวรรษ โสประดิษฐ์ ชาย Satawat Sopradit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กรกมล องค์สวัสดิ์ หญิง Konkamon Ongsawat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เจียมใจ ไทยเทศ หญิง Jeamjai Thaited ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิกา อภัยลุน หญิง Kannika Aphailoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรณิชา ปันป้อ หญิง Onnicha Panpor ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สิรินาถ โค้วจิริยะพันธุ์ หญิง Sirinat Kovjiriyapun ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัตติกาล บัวสิงคำ หญิง Rattikarn Buasingkham ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อดิศักดิ์ ทะนันชัย ชาย Adisak Thananchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิมล วุ่นดี หญิง Wimon Wundi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร อ่อนศรี หญิง Supaporn Onsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรีภรณ์ แสนอินทร์ หญิง Patchareeporn Sanin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพรรณ จันตระ หญิง Phonphan Chantra ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพกร แจ่มโถง หญิง Nopakon Jamthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พจนา นาคปูน หญิง Photjana Nakpoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญช่วย ต่ายธานี ชาย ฺBoonchuai Taitanee ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เกสร ศรีจำเริญ หญิง Kesorn Srijamrearn ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐธิดา กลิ่นเมือง หญิง Nattatida Klinmueang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพล ชรารัตน์ ชาย Phattharaphol Chalarat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดหล้า พิทักตระกูลอนัญ หญิง Sutla Phithaktrakunanan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง ทับชาวนา หญิง Namphueng Thapchaona ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์นารา นุปิง หญิง Pimnara Nuping ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มัลลิกา มะณี หญิง Mullika Mamee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เพิ่มพูน มีแก้ว ชาย permtoom meekeaw ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาวินี คลองตะเคียน หญิง suchavini klongtakian ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิไลรัตน์ คลังจง หญิง Wilairat Klungjong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ แก้วมี หญิง JIRAPON KAEWMEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สันติภาพ ลุ้ยอุไร ชาย santipab luy U ari ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทนง มาไชยนาม ชาย Thanung Machainam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร วังคีรี หญิง Umaporn Wangkeeree ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีระ ศรีเกษม ชาย weera srikasam อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สุรศักดิ์ สิงห์โต ชาย surasak singto นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จินดาพร แสนราชโสภา หญิง ๋Jindapon Sanrachsopa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ราตรี เงื่องจันทอง หญิง Ratree Ngeungchanthong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดวงพร บัวหุ่น หญิง Duangporn Buahoon ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉรา พยัคฆ์เกษม หญิง ATCHARA PAYAKKASEM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ศิริรัตน์ หอมสิงห์ทอง หญิง Sirirat Homsingthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชนกพร แก้ววงหิว หญิง Chanokpron Keawwonghiw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรเดช หอมเจริญ ชาย Suradat Homjarand ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ละไม สารี ชาย Lamai Saree ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วราพร เอี่ยมบัวหลวง หญิง Waraporn Iambualuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุรีรัตน์ วิวัฒนภักดี หญิง Sureerut Wiwutthanapha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทรัมริสต์ แพทย์ไชโย ชาย Tummarit Phatchaiyo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เวช เอี่ยมบัวหลวง ชาย Wech Iambualuang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุรีย์ โพธิ์หวี หญิง Suree Phowee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ หยวกยง หญิง PATCHRAPRON YUAKYONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศันสนีย์ ชื่นแสงมอญ หญิง Sansanee Baosaree ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แพรวมิรินทร์ วันชัย หญิง Phreawmirin Wanchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุทัยวรรณ ดีจริง หญิง Authaiwan Deejing ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จริญญา ศรีรุ่งเรือง หญิง Jarinya Srirungruang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปวีณา ทองดี หญิง Paweena Tongdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กุลธิดา เตียงเกตุ หญิง Kultida Tiangket ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชญาภา พาทีเพราะ หญิง Chayapha Pateepraw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายสวาท ชัยมงคล หญิง Saysawat Chiymongkhon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐาปวี หนองหารพิทักษ์ หญิง Thapavee Nonghanpitak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มัลลิกา กล้าหาญ หญิง Munlika Klahan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชิต คงฉาย ชาย Chit Kongchay นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว วาสนา กาแก้ว หญิง Wassana Kakaew ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิดาภา แพทย์ไชโย หญิง JIDAPA PATCHAIYO ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกวลี นาพุก หญิง Kewalee Napook ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทิพย์ สุราษฎร์มณี ชาย Suthip Suratmanee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พรพรรณี คำทอน หญิง Pornphannee Khamtorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ดวงพร วงษ์ไย หญิง Duangporn Wongyai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จรีทิพย์ ปัญจบุรี หญิง Jareetip Panjaburee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จารุวรรณ ผาทอง หญิง Jaruwan Phathong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนาภรณ์ คงรอด หญิง Tanaporn Kongrod ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กฤษณา ลาดก่าน หญิง kritsana ladkan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชรินทร์ทิพย์ สีคำ หญิง Charinthip Seekum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริฉัตร รัตนปัญญา หญิง Parichat Rattanapanya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ สีคำ ชาย phongsak seekum ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญทัน ทนาเวช ชาย ฺBoontan Thanawet นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุนิสา สายโสภา หญิง Sunisa Saysopa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภักดี แสงนวล หญิง Pakdee saengnuan เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร ดอนไพร หญิง Kanokporn Dornpri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มานัส ผิวพรรณ์ ชาย MANAS PHEWPAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภัทราพร รัตนกุล หญิง Pattarapone Rattanakun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภูวนัย เอมเทศ ชาย Puwanai Amtas ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐิติรัตน์ วงศรีรักษ์ หญิง TITIRAT WONGSRIRUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วันทนี สุวรรณประดิษฐ หญิง Wantanee suwanpadit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุ่งอรุณ มีเทศ หญิง Rungaroon Meeted ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นวลนภา คมขำ หญิง Nualnapa Komkham ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ระพีพร ราชรองเมือง หญิง Rapepon Rachrongmung ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณี โอดมี หญิง Suphannee Oodmee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมชัย ประเสริฐปาลิฉัตร ชาย Chslermchai Prasertpalich ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัศมี ชุ่มพงษ์ หญิง Ratsamee Chumpong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ กล้าการขาย หญิง Siriluk Klakankhai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กาญจนา แจ่มศรี หญิง Kanjana Jamsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ละเอียด ทองหนู หญิง Laadd Thongnu ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ คำสอน หญิง kanokwan komson ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ชุตินันท์ สีหะวงษ์ หญิง Chutinun Seehawong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ผดุงเกียรติ สุทธิ ชาย Phadungket Sutthi ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา แย้มเสมอ ชาย PANYA YAMSAMER ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วัชริดา ทองคำพา หญิง Watcharida Thongcampha ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เรณู ทองสอาด หญิง Ranoo Tongsa-ard ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บังอร คุ้มแพทย์ หญิง Bung-on Kumphat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เจริญ นาคมี ชาย Chareon Nakmee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ทัศวรรณ มณีกุล หญิง Tassawan Maneekul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ญาณิศา จิตตางกูร หญิง Yanisa Jittangkoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ภัทราวรรณ ศรีมูล หญิง Pattrawan Srimoon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นายปติศักดิ์ ดอนคำเพ็ง ชาย Patisak Donkampeng ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วรุฒ เจริญสุข ชาย Warut Charoensuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดาราวดี เลาบัว หญิง Darawadee Laobua ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ กองจิว หญิง Patcharin Kongjew ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพชรรัตน์ ขำบัณฑิตย์ หญิง Phetcharat Khambandit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราพรรณ พึ่งม่วง หญิง Patcharapan Pungmaung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรัญญา ขานไข