ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นางสาว ปาริฉัตร ทับทิมหิน หญิง บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิศักดิ์ ฟองจางวาง ชาย บ้านชาติตระการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศรีลำแพน เงินกลั่น หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นงลักษณ์ ทองเพ็ง หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อุไร จันทะคุณ หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัญชลี อุทธิยา หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไพโรจน์ ทองปลิว ชาย บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุนิสา ประมูลสิน หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว น้ำฝน บุญเซ็ง หญิง บ้านชาติตระการ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธนิตา เสนานุช หญิง บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นภสินธุ์ พิมพา หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี กรฤทธิ์ บุญญานุกูล ชาย บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิสา จันทร์โฉม หญิง บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มลธิตา สุขเกษม หญิง บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัชฐปกรณ์ ตะบองเพชร ชาย บ้านชาติตระการ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นาง ชรินรัชต์ พลนิ่ม หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิตยา สำนวน หญิง บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทองดี โทจำปา ชาย บ้านชาติตระการ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญญาพัชร แก้ววงษ์หิว หญิง บ้านชาติตระการ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อุทุมทอง นวลป้อง หญิง บ้านชาติตระการ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อนัญลักษณ์ ช่วงเบ้า หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นงเยาว์ จันทะคุณ หญิง บ้านนาเปอะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เตือนใจ โพธิ์ทอง หญิง บ้านนาเปอะ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สันติสุข แย้มพราหมณ์ ชาย บ้านนาเปอะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุษรินทร์ เมฆแสงสี หญิง บ้านนาเปอะ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สรวงสุดา ศรีอ๊อด หญิง บ้านนาเปอะ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สำเนียง ม่วงทิม ชาย บ้านนาเปอะ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรียาทร พิมพิลา หญิง บ้านนาเปอะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรยุทธ จันทะคุณ ชาย บ้านนาเปอะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บงกชเพชร เทียนสว่าง ชาย บ้านนาเปอะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิศักดิ์ แตงอ่ำ ชาย บ้านปากรอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วีนัส แก้วป้องปก ชาย บ้านปากรอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฐานิตา เพ็ญสุภา หญิง บ้านปากรอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิตยา บัวองค์ หญิง บ้านปากรอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณัฏฐ์พัชร์ สิงห์คำ หญิง บ้านปากรอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาวดี เกตุพุด หญิง บ้านปากรอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิทวัส จันปอด ชาย บ้านปากรอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทดาภา เฮียงเถื่อน หญิง บ้านนาจาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชูชาติ แสงปัญญา ชาย บ้านนาจาน ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นวภัทร แสงปัญญา ชาย บ้านนาจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุชิน กรมเวท หญิง บ้านนาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปพิชญาดา เนตรแสงสี หญิง บ้านนาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัสตราภรณ์ พิมพา หญิง บ้านนาจาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรรณพิสุทธิ์ แสงนวล หญิง บ้านนาจาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุษบาคม จันทะคุณ หญิง บ้านนาจาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วันเพ็ญ นพณัฐกวิน หญิง บ้านนาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายพิณ พัชรพร หญิง บ้านนาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ราตรี จันทะคุณ หญิง บ้านนาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กัญญาณัฐ ทองจันทร์ หญิง บ้านนาจาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประจวบ พิมพา ชาย บ้านนาจาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณภา หมื่นแก้ว หญิง บ้านนาจาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พัทธนันท์ สิงห์คำ หญิง บ้านนาจาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ผาสุข วรรณา หญิง บ้านนาจาน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประมวลรัก สีหะวงษ์ ชาย บ้านนาจาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรพิมล บัวบังขัง หญิง บ้านนาจาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นาตยา กุลวงศ์ หญิง บ้านนาจาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิมาศ ขัยเกษตร หญิง บ้านนาตอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รัตนาภรณ์ ทาหอม หญิง บ้านนาตอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไพรวัลย์ สุวรรโณ ชาย บ้านนาตอน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วาสนา กล่องคง หญิง บ้านนาตอน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วิราช น้อยศิริ ชาย บ้านขุนน้ำคับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สภัชชา ทองแบบ หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปณิตตรา ดวงอุปะ หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัจฉราพร กันทะหมื่น หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทิพาพร กันมา หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อมรรัตน์ เสาวรส หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศศิวรรณ ปิ่นวิเศษ หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประสิทธิ์ เรืองรอน ชาย บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตติยาพร ฟูแสง หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วาสนา บุญมีมาก หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว งามจิตต์ สุขสมบูรณ์วงศ์ หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฏฐา สุรีย์สิงห์ หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกษชญา จันทร์ดวงดี หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรวิมล เสาะใส หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปนัดดา จันทร์มณี หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุภาวัฒน์ แสงคำมี ชาย บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประเสริฐ จันทะคุณ ชาย บ้านขุนน้ำคับ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติศักดิ์ รอดฉาย ชาย บ้านขุนน้ำคับ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศักดินนต์ เอี่ยวลับ ชาย บ้านขุนน้ำคับ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ ภู่ทับทิม ชาย บ้านขวดน้ำมัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กรรณิการ์ โสภามูล หญิง บ้านขวดน้ำมัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จันทร์จิรา พุดฉิม หญิง บ้านขวดน้ำมัน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
สิบเอก พงศ์เกียรติ ฉิมแย้ม ชาย บ้านขวดน้ำมัน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธวัชชัย พุดฉิม ชาย บ้านขวดน้ำมัน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศรเพชร แสงปัญญา ชาย บ้านขวดน้ำมัน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สถิต คำภาแก้ว ชาย บ้านขวดน้ำมัน ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกวรรณ วิเศษสุนทร หญิง บ้านขวดน้ำมัน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนันต์ แก้วแจ่ม ชาย วัดบ่อภาค ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ลีลานุช ยะฟู หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิณณัฎตา คำหล้า หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อุไรรัตน์ ยาโน หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธาวิรัช กำเนิดพายัพ ชาย วัดบ่อภาค ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เจนจิรา เงินต๊ะ หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิวิมล บุญสิทธิ์ หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ภัทรานิษฐ์ สีทองจันทร์ หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วนิดา วิเศษวงษา หญิง วัดบ่อภาค ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กมลลักษณ์ มูลปัญญา หญิง วัดบ่อภาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว คมคาย มณีสุข หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณวิภา สีหะวงค์ หญิง วัดบ่อภาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรินทร์ แก้วย้อม หญิง วัดบ่อภาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิรญา หนองหารพิทักษ์ หญิง วัดบ่อภาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐิยาพร สุทธิ หญิง วัดบ่อภาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เศกสิทธิ์ เชื่อมกลาง ชาย วัดบ่อภาค ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลีลาวดี โตนา หญิง วัดบ่อภาค ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภางค์ พรมวาท หญิง วัดบ่อภาค ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุริยัน ชัยพันธุ์ ชาย บ้านน้ำจวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธนิตา พลอยมี หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เปรียว สอนยศ ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วุฒิพงศ์ จันฝุ่น ชาย บ้านน้ำจวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สาธิต อินแพง ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรีแพร วงศ์คำชัย หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยพร อินทนาชัย ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปรางค์ปรารมภ์ เทียนงาม หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิติศักดิ์ ปัญโญ ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภุชงค์ ยาดี ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุนทร พลอยมี ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณฐกร อินอ่อน หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกราช ปุริเส ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วัจน์กร แสงสว่าง ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รหัท ติ๊บแปง ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มนสิการ ศรีอุปตะ หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกตน์นิภา ฮาดคันทุง หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑาทิพย์ ตรีศาสตร์ หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว น้ำผึ้ง คำหยุ่น หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วราภรณ์ อภินันทโน หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปทิตตา มหาธรณ์ หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นิธิชา ไชยมงคล หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนม์นิภานันท์ ดอนพันพล หญิง บ้านน้ำจวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมหมาย จันทะคุณ ชาย บ้านน้ำจวง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปวีณ์นุช สิทธิเสมานนท์ หญิง บ้านน้ำจวง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกียรติพัน แซ่สง ชาย บ้านน้ำจวง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ ทองจันทร์ ชาย บ้านร่มเกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิชุดา อาริยะ หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เดือนแรม จันทศิริ หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชูศักดิ์ สงแจ้ง ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กัลยา พวงดอก หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภาพร จินดาแสน หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนกร ทวีสุข ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วาสนา เมฆแสน หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอื้ออังกูร ชำนาญ ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปรียาภรณ์ บุญธรรม หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จิรเมธา ธนกาญจน์มั่งมี ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วัฒน์ชนก พรหมสุรินทร์ ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรศักดิ์ ผ่องใส ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วณิดา สายสุภา หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย หัตถชัย สุกใส ชาย บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญใจ อินปา หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กมลรัตน์ ยาจำปา หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภารัตน์ เอียวงษ์ หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิธร ศรีกระจ่าง หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปวีณา เสือคำรณ หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมพร ดอนขันไพร หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรณิการ์ สมแก้ว หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธิดารัตน์ เพ็ชรบัวจันทร์ หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กรกช กันทะวงศ์ ชาย บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพรรษา จันทร์หยวก หญิง บ้านร่มเกล้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์เดช เข็ดขาม ชาย บ้านร่มเกล้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรศักดิ์ มั่งแพร ชาย บ้านร่มเกล้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนวัฒน์ วงศ์ลีศิริวิวัฒน์ ชาย บ้านร่มเกล้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุลีพร จันทะคุณ หญิง บ้านร่มเกล้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุสรณ์ สีชุมแสง ชาย บ้านร่มเกล้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อำพร กันทะชุมภู หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย แสวง เมฆแสงสี ชาย บ้านป่าแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วิเชียร พรหมไชย ชาย บ้านป่าแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิรภัทร ภูสิตตา หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เสาวนีย์ ตรีอินทร์ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ภัครินทร์ ศิวิวงศ์ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นภาพร รอดพ่าย หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวัฒนา ทองพัด หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เกษร อาจหาญ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศรินทร เทียมสอน หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวิชชา ตรีอินทร์ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เขม เงื่อนจันทอง หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริพร พรหมสุวรรณดี หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง แจ่มสิริ สิงห์คำ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรี พิษณุ สุขสมบูรณ์ ชาย บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปุณยนุช เมืองแดง หญิง บ้านป่าแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรภัทร ภู่ศรี ชาย บ้านป่าแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนิกานต์ ป้องคูหลวง หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กนกกาญจน์ วิเศษคำ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปิยะมาศ กาศมณี หญิง บ้านป่าแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย องอาจ คงพิริยะนันท์ ชาย บ้านป่าแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิลรัตน์ เรืองประพัฒน์ หญิง บ้านป่าแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมภัสสร เทพนา หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุพรเทพ เรณุมาน ชาย บ้านป่าแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปณิฏฐา คำภาแก้ว หญิง บ้านป่าแดง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธาวัลย์ สีบุตดี หญิง บ้านป่าแดง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรัตน์ จันทะคุณ ชาย บ้านท่าสะแก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปิยะมาศ ขุ้นคีรี หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พุทธคุณ ปราบอนธการ ชาย บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วันเพ็ญ ภู่ทับทิม หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สนธยา คำนนท์ หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วาสนา ขุมขำ หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ประภัสสร ตรีอินทร์ หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วีนัส เป็นสุข หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปฐมาภรณ์ ปรีชาพัฒนพงศ์ หญิง บ้านท่าสะแก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอนก ทรัพย์สุข ชาย บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุพัดธิดา สุทธิผุย หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อรุณรัตน์ ผาบแก้ว หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พิชญาภา สุขสมบุูรณ์ หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วงค์สง่า แก้วคำแสน ชาย บ้านท่าสะแก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฉัตรนภา พลศักดิ์ขวา หญิง บ้านท่าสะแก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สินิทตา สีหะวงษ์ หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย คมสัน ยาจำปา ชาย บ้านท่าสะแก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกรียงไกร แหวนสุข ชาย บ้านท่าสะแก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กวินท์รัศมิ์ กล่ำเหม็ง หญิง บ้านท่าสะแก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชัย ทองปลิว ชาย บ้านห้วยท้องฟาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สายลม สีลา หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง หทัยชนก วัฒนวนาพงษ์ หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วรรณา กลื่นสด หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ยุวรีย์ ตาสุรินทร์ หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิกุลแก้ว มาเชียงผา หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วันวิสา จันริสิ หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หลิวฟ้า ก้อนแก้วมูล หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จักรินทร์ กาวิโล ชาย บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เขมจิรา เครือตา หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปราณี คุ้มผล หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชญาภา ธรรมมา หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนิดา หาศิริ หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เดือนฉาย รอดปันนา หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชัยนาม อาตมา ชาย บ้านห้วยท้องฟาน ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มาลี ใจหลัก หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ประทีป โทจำปา ชาย บ้านห้วยท้องฟาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วุฒิชัย หล่ออินทร์ ชาย บ้านห้วยท้องฟาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศุภณัฐ จันทร์สง่า ชาย บ้านห้วยท้องฟาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ภัทวรรณ ตุ่นนิ่ม หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นงลักษณ์ จีนภักดี หญิง บ้านขอนสองสลึง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย รุ่งโรจน์ จันทร์บรรจง ชาย บ้านขอนสองสลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วินัย เสมมา ชาย บ้านขอนสองสลึง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วิสุชล โนนสิงห์ หญิง บ้านขอนสองสลึง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อั่น ฟองจางวาง ชาย บ้านขอนสองสลึง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิประภา เสนานุช หญิง บ้านขอนสองสลึง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรัตน์ ภูสิตตา หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัฒนา จันทะคุณ หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ราตรี แสนฤทธิ์ หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วราภรณ์ เดชเทศ หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปราณี ทองนพคุณ หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรนิกุล ย่องใย หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วารี ภูสิตตา หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รุจิรัตน์ จันทะคุณ หญิง บ้านน้ำภาคน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กล้าณรงค์ บามา ชาย บ้านน้ำภาคน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิภาดา เขตสถาน หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พชรกมล คำไวย์ หญิง บ้านห้วยเหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประดับ รู้คุณ หญิง บ้านห้วยเหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วันเพ็ญ หมู่หนอง หญิง บ้านห้วยเหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มณีรัตน์ ทองพลับ หญิง บ้านห้วยเหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ณพัชกาญจน์ กสิษฐ์ภูโชติ หญิง บ้านห้วยเหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปวีณา จันทรา หญิง บ้านห้วยเหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิโรจน์ ทองจันทร์ ชาย บ้านห้วยเหิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐปภัสร์ ถานี หญิง บ้านห้วยเหิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภัทรา ทองพลับ หญิง บ้านห้วยเหิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิสา รอดปันนา หญิง บ้านห้วยเหิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิจจารีย์ สีบุตดี หญิง บ้านห้วยเหิน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกษม สารมโน ชาย บ้านนาล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วะวิดา โทจำปา หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ณัฐพล จันตูม ชาย บ้านนาล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เจนยุทธ พุฒหมื่น ชาย บ้านนาล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา รักทุ่ง หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุปรานี เขม้นเขตการ หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เดือนเพ็ญ อินทร์หน่อ หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว บุษบา คำวังจันทร์ หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เสมียน โพธิ์ศรี ชาย บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ทวีศิลป์ โสตถิถาวร หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นรินทร์ สุขหอม หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศนิ วงศ์อนันต์ หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ทรงกลด คชปัญญา ชาย บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุนิศา สุขประเสริฐ หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชญาทิพ ชูช่วย หญิง บ้านนาล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ยุทธนา แซ่วื่อ ชาย บ้านนาล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรประภา ศิลารักษ์ หญิง บ้านนาล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วลัยลักษณ์ แสงสิงห์ หญิง บ้านนาล้อม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปรีญานันท์ นวลหลง หญิง บ้านนาล้อม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วาสนา ขุนอินทร์ หญิง บ้านนาล้อม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมริด จำนงค์ศรี ชาย ชุมชนวัดบ้านดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นวพร ธรรมขันธ์ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมศักดิ์ ทองจันทร์ ชาย ชุมชนวัดบ้านดง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว มนต์สรัณย์ ทองวัฒน์ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อโนทัย ปานโป๊ะ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว บำรุงรัตน์ แก้วดิษฐ์ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภารัตน์ จักทร หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรณิการ์ นวลสุวรรณ์ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาวิตรี ขำเดช หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัจฉริยาพร ไชยราช หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วัชรพรรณ เขียวรอดไพร ชาย ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิภาพร มั่นคง หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุจริต จันทร์ต๊ะมา ชาย ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชดารินทร์ คำก้อนแก้ว หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นภัสวรรณ หยุ่นตระกูล หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จริญญา คำผง หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุรีรัตน์ ทองจันทร์ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุจิตรา วิชัยแสง หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ดวงพร ฟั้นคุ้ม หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เนตรนภา เอี่ยมพุก หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สายชล สังข์พรม หญิง ชุมชนวัดบ้านดง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นัฐชนันทน์ นามวงษา หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อริษา คำวันดี หญิง บ้านน้ำทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย บรรจง สิงห์โตเผือก ชาย บ้านน้ำทองน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จักริน เหล็งพั้ง ชาย บ้านน้ำทองน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กันทิมา จันทะคุณ หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปวริศา กันแย้ม หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชฎาพร โททิพย์วงค์ หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กุสุมา แย้มพจนา หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนิตร์นันทน์ พ่วงวัน หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริวิมล วรรณชัย หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุกัลยา แสงปัญญา หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ยงยุทธ สมพิพงษ์ ชาย บ้านห้วยน้ำปลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สลิลทิพย์ มีโยม หญิง บ้านห้วยน้ำปลา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ดอกพยอม จันทร์อุ่น หญิง บ้านห้วยน้ำปลา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จารุวรรณ สมใจ หญิง บ้านห้วยน้ำปลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธิดารัตน์ จันอุ่น หญิง บ้านห้วยน้ำปลา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประเสริฐ ศรีเนตร ชาย บ้านห้วยน้ำปลา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรกนก หาญบัวคำ หญิง บ้านห้วยน้ำปลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อดุล โตเขียว ชาย บ้านนาหล่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภารัตน์ แร่เกิด หญิง บ้านนาหล่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กุณณ์ชรัสมิ์ วิชญเมธานนท์ หญิง บ้านนาหล่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนา ตาลคำ หญิง บ้านนาหล่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธงชัย ปิ่นพงษ์ ชาย บ้านนาหล่ม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญลักษณ์ คำแดง หญิง บ้านนาหล่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อารีย์ บุญพยอม หญิง บ้านนาหล่ม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญเชิด สระทองดี ชาย บ้านนาหล่ม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์ ชาย บ้านเนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ขวัญใจ มากเมือง หญิง บ้านเนินทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เถวียน มากเมือง ชาย บ้านเนินทอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ดวงจันทร์ บัวยิ้ม หญิง บ้านเนินทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฐิติรัตน์ คงรอด หญิง บ้านเนินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิธร เที่ยงตรง หญิง บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อทิตยา พันธ์แสดง หญิง บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปนัดดา จตุรทิศ หญิง บ้านเนินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พงษ์สวัสดิ์ แสนดี หญิง บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชาญวิทย์ การุณยรัต ชาย บ้านเนินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภ้สวรรณ กลิ่นหอม หญิง บ้านเนินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิตยา ทาอิน หญิง บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิดาภา ต๊ะตุ้ย หญิง บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรี นิพล จันทะคุณ ชาย บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรัชญ์ฐกรณ์ ขำรัก ชาย บ้านเนินทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มาริษา ชูเอี่ยม หญิง บ้านเนินทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทรชนก ใจธรรม หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จตุพงศ์ สายอรุณ ชาย บ้านเนินสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธนาภรณ์ อ่วมอ่ำ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วันทนีย์ แตงกวา หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พงศ์พิพัฒน์ พูลหน่าย ชาย บ้านเนินสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุภามาศ บุญญานุรักษ์ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรีวรรณ ด้วงทอง หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว คำกอง ศรีกุม หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต. อนุสรณ์ กลั่นปาน ชาย บ้านเนินสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัทธนันท์ สิงห์รักษ์ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิวาพร วงศ์วุฒิ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยากร บุญกอด หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิยม สมวงศ์ ชาย บ้านเนินสุวรรณ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธมลวรรณ สอดจันทร์ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิลัย เทียนสว่าง ชาย บ้านเนินสุวรรณ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุวัฒน์ รัตนวิมลชัย ชาย บ้านเนินสุวรรณ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรัญญา สามี หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภรัตน์ ด้วงทอง หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรัญญา บุญอาจ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธวัชชัย บัวดี ชาย บ้านสวนเมี่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณพัฒฐ์สิริณ สอดจันทร์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุษณา เพชรแก้ว หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชัยวัฒน์ เพชรแก้ว ชาย บ้านสวนเมี่ยง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อภิรดา ธิยะศิริ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ดวงพร บุญประดิษฐ์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มนภรณ์ พรรณพิพัฒน์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชีวาพร สีหะวงษ์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภัทรีภรณ์ สารมโน หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทรวดี สระทองตัน หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พันธวัช ขุนกำแหง ชาย บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑาทิพย์ แช่มช้อย หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชญ์จิรา ฝั่นมณีวรรณ์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปุญญิสา เปงยาวงษ์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรรณิษา เอี่ยมอ่อน หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจพร อนุเคราะห์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ราเมศ วิเศษวงษา ชาย บ้านสวนเมี่ยง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิไลลักษณ์ จันทะคุณ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิรินันต์ ดอยลอม หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นัฐชยากร แดงด่อน หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อดุล บุญไทย ชาย บ้านห้วยช้างแทง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริพร ษรจิตร หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดาพรรณ จันทร์อ่อน หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชดา ยะตื้อ หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกนรินทร์ ธนะวงศ์ ชาย บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สายใจ ศรีทอง หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุกัญญา แซ่เตียว หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรธิกา ดังดี หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พรนธีร์ สุขิตกุลสิรธีร์ ชาย บ้านห้วยช้างแทง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กฤติธีรา ประสารศรี หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศันสนีย์ ห้องพ่วง หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรพรรณ ทองอินทร์ หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภาณุมาศ มาลี หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จิติศักดิ์ ลีศิริรุ่งโรจน์ ชาย บ้านห้วยช้างแทง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมคิด เมฆคำพันธ ชาย บ้านห้วยช้างแทง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญข้าว นามกัลยา หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิไลวรรณ น้อยนึ่ง หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภาดา จันทะคุณ หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ถวิล สระทองตัน ชาย บ้านหนองขาหย่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ดำรงศักดิ์ นาพุก ชาย บ้านหนองขาหย่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธวัชชัย เทตวงค์ ชาย บ้านหนองขาหย่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตนาภรณ์ โพตะกาว หญิง บ้านหนองขาหย่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญเฉลิม ฟูสี หญิง บ้านหนองขาหย่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมลิด อุประ ชาย บ้านหนองขาหย่าง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฎยา ฟองจางวาง หญิง บ้านหนองขาหย่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิษา ฮู่ลอยลี หญิง บ้านหนองขาหย่าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วันวิสา สระทองตัน หญิง บ้านหนองขาหย่าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐพงศ์ อุตธิยา ชาย บ้านห้วยหมากหล่ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นันทวดี ชมเดือน หญิง บ้านห้วยหมากหล่ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สิริยะ แจ้งฉาย ชาย บ้านห้วยหมากหล่ำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมพวง อยู่ปัญญา ชาย บ้านห้วยหมากหล่ำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พาณิชย์ โพตะกาว หญิง บ้านห้วยหมากหล่ำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทิน จันทะคุณ ชาย บ้านห้วยหมากหล่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นาง ศศิธาภรณ์ ฤทธิ์เทพ หญิง บ้านห้วยหมากหล่ำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมฤดี แพงสี หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง มะนัส ยศปัญญา หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ฉัตรชัย สัจจา ชาย บ้านโคกใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธีรนันท์ สมศรี หญิง บ้านโคกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิรวรรณ ปงลังกา หญิง บ้านโคกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สิทธิชัย ปิงเมือง ชาย บ้านโคกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณัฐฐินันท์ ปิงเมือง หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาศ รินบุตร หญิง บ้านโคกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวรรณา ตั้งใจ หญิง บ้านโคกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชาตรี ดวงอุประ ชาย บ้านโคกใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิตยา ทองอินทร์ หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธาพร ดีคำ หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จิรพัทธ์ สัมมามิตร ชาย บ้านโคกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วรรษมล บ่อแก้ว หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นางสาวเมราณี จินาเคียน หญิง บ้านแก่งบัวคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จำปี เครื่องเนียม หญิง บ้านแก่งบัวคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิมพ์พิชชา นาเมืองรักษ์ หญิง บ้านแก่งบัวคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑารัตน์ นิ่มกลัด หญิง บ้านแก่งบัวคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกลักษณ์ น้อยนึ่ง ชาย บ้านแก่งบัวคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธวัชชัย เงินทอง ชาย บ้านแก่งบัวคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต. พิเชษฐ สระทองตัน ชาย บ้านแก่งบัวคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นายอดุลย์ ยอดวิลัย ชาย บ้านแก่งบัวคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วุฒิพร แก้วกองทรัพย์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทวีป เคลือบพ่วง ชาย นครไทยวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศิริสกุล ไชยวันดี หญิง นครไทยวิทยาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สายธง บุญกิจ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สงกรานต์ พลเทพ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อุษณีย์ ศิริข่วง หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นรรจวรรณ เมืองพระฝาง หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นวรัตน์ ขำมี หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุรวดี แก้ววงหิว หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จีรนันท์ สุวรรณาภา หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ระพีพรรณ สุทธายศ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรัญญา เอี่ยมทัศน์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กิ่งเดือน อินนุ่ม หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง หทัยกานต์ หมากผิน หญิง นครไทยวิทยาคม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชาลิสา เหมือนวาจา หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จุรีรัตน์ ชูแก้วงาม หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พัชรี วิมุขมนต์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อัญชัญ เลี้ยงเพ็ชร หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จารุวรรณ เทียนยาณี หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กรรณิกา สายยืด หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เบญจพร ผลมา หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปวีณา วรรณชาติ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุญรัตน์ ธรรมชัย ชาย นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุดารัตน์ ธรรมชัย หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เนตรสกรณ์ ศรีสวัสดิ์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชนัญชิดา อุปจักร์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สีรุ้ง ศรีชาทุม หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ณัฎยา ชูประสิทธิ์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วิไลลักษณ์ จานตาดี หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ยอดธง คงปันนา ชาย นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กิ่งกมล อินสุวอ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ญาณิศา ถิรวัฒนากุล หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณัฐรดา อุประปุ้ย หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทธา ปิ่นทอง ชาย นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ทรรศนีย์ บุญแจ้ง หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นันทนา ศรีชมภู หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กรวิชญ์ เกษทรัพย์ ชาย นครไทยวิทยาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุจิตรา คำกุ้ง หญิง นครไทยวิทยาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภารัตน์ แก้ววงษ์กลาง หญิง นครไทยวิทยาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปรุงจิตร์ จันทะคุณ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุเทพ มุ่นเชย ชาย นครไทยวิทยาคม ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา ทองสน หญิง นครไทยวิทยาคม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชยกร ยวงใย ชาย นครไทยวิทยาคม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมคิด สุขมามอญ ชาย นครไทยวิทยาคม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วรีรัตน์ แสงสีห์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประทีป ศรีชาทุม ชาย นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย รัชญา จานตาดี ชาย นครไทยวิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รติยา มาฉิม หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สดศรี อินทำ หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จงรัตน์ แจ้งโถง หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปนัดดา กรรมชนะ หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุรีรัตน์ เกิดดี หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว โสภิตา พึ่งพัก หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรัณภร ภักดีมี หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ต้นตระกูล เทศคลัง ชาย บ้านหนองน้ำสร้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภรักษ์สุดา มาปัญญา หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิชฎาพร นนทโคตร หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริฤทัย บัวฉิม หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มัณฑนา ตุ่นนิ่ม หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นภัทรภร เย็นขัน หญิง บ้านหนองกระดาษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธิดาพร สุวรรณเกิด หญิง บ้านหนองกระดาษ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ดารารัตน์ บัวฉิม หญิง บ้านหนองกระดาษ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เนตรชนก แก้วกรม หญิง บ้านหนองกระดาษ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุนันต์ มั่นยุติธรรม ชาย บ้านหนองกระดาษ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สนธญา ไพรภิบาล หญิง บ้านหนองกระดาษ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ขวัญเดือน กลิ่นเกตุ หญิง บ้านหนองกระดาษ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ญาณภัทร จำปาแก้ว หญิง บ้านหนองกระดาษ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรวิทย์ มาดิษฐ์ ชาย บ้านป่าซ่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วัชราพร คงปันนา หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ฤทัยรัตน์ มากดี หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สิรินาฎ ยอดเถื่อน หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จิรัชติกาล วงษ์รักษ์ หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วรรณา วังคีรี หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณัฐรชาพักตร์ เลขะผลธนโชติ หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พัชราวดี มุ่นเชย หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศวิตา พัวพัน หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รัชนีกร บุญจีน หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นาง รัชพร นุชชม หญิง บ้านป่าซ่าน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิรันต์ จันมีเทศ ชาย บ้านป่าซ่าน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กมลทิพย์ แก้ววิเชียร หญิง บ้านป่าซ่าน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนวัฎ เคลือบพ่วง ชาย บ้านป่าซ่าน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จาตุพล เสงี่ยมอยู่ ชาย บ้านป่าซ่าน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จีระพรรณ สิทธิธูรณ์ หญิง บ้านป่าซ่าน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธราพงศ์ สุเทียนทอง ชาย บ้านพร้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุดาพร อุ่นเจิญ หญิง บ้านพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิลาวัลย์ ทุมทอง หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อรชพร ด่อนเจ๊ก หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พรทิพา แก้วบัวรมย์ หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิศมัย ขุ้นคีรี หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วราภรณ์ มุกดาอ่อน หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ใฝ่ฝัน เมืองพระฝาง หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เอกสิทธิ์ จำปาแก้ว ชาย บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปรีดา จันทะคุณ ชาย บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มนวิภา จันทูตานนท์ หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อุมาพร เทพบาท หญิง บ้านพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภครัช ไชยรัตน์ หญิง บ้านพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วัฒนะ ปัญญาสงค์ ชาย บ้านพร้าว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุภา เพียคำ หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สิรินภา หล้าสีทา หญิง บ้านพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดาพร ปากุล หญิง บ้านพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฏฐวี ง้าวแหลม ชาย บ้านพร้าว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วันชนะ ออมสิน ชาย บ้านพร้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จงสุข ขจรไพร หญิง บ้านพร้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนวุฒิ ศรีสะอาด ชาย บ้านห้วยทรายทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุจิน ธนะสัมบัน ชาย บ้านห้วยทรายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นภาพร แสงสุข หญิง บ้านห้วยทรายทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พรพิมล คุ้มวงษ์ หญิง บ้านห้วยทรายทอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อรัญญา อ่อนศรี หญิง บ้านห้วยทรายทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สายใจ บุญคุ้ม หญิง บ้านห้วยทรายทอง ครู ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นาย ไพวรรณ ป้องเทพ ชาย บ้านห้วยทรายทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา วงษ์มานิตย์ หญิง บ้านห้วยทรายทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุญยิน ศรีสะอาด หญิง บ้านน้ำคลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กีรติ ดาด้วง ชาย บ้านน้ำคลาด ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ยุทธภัณฑ์ จันรักษา ชาย บ้านน้ำคลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นัยนป์พร ปิ่นทอง หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณัฐพล ทนคง ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดาริกา ศรีทุ่งลือ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ธนิดา รอดโพธิ์ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กาญจนา เพิ่มพิพัฒน์ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พัชร วงษ์ธัญญะ ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ประภาศรี สิงห์คำ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศรีเรือน ศรีวิชัย หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อนุวัฒน์ กันแย้ม ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วัฒนา คชนิล ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ธัญญลักษณ์ คุ้มครอง หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จริญญา ปิยะมิตร หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง แพรทอง หล่ออินทร์ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เสาวณี ตั้งตระกูล หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ภัคจิรา ไกรยะราช หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุทิศ ตุ่นเงิน หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วริศรา นนทะโคตร หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว หทัยรัตน์ ด่อนแผ้ว หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุจรรย์จิรา มณีจันทร์ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ระวิวรรณ อุ่นไพร หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สำราญ ชื่นหัวนา ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรัชญา สิงห์คำ ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุญรอบ คงทัน หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อัจฉราพรรณ วิชาพร หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เชวง เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สภิญญา วงวิสาร หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จำนงค์ ยอดเกตุ ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อภิชญา ยอดทองดี หญิง บ้านหนองลาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เจนฤดี จันดาหาร หญิง บ้านหนองลาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จินดารัตน์ คำสอนทา หญิง บ้านหนองลาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รวิพันธุ์ แจ้งโถง หญิง บ้านหนองลาน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อรชยา มากสมบูรณ์ หญิง บ้านหนองลาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชนะชัย เบ็งยา ชาย บ้านหนองลาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปทุมพร รอดกระต่าย หญิง บ้านบุ่งตารอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปฏิมาพร กองจิว หญิง บ้านบุ่งตารอด ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สามัญ สอนศรี ชาย บ้านบุ่งตารอด ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วิภารัตน์ สอนศรี หญิง บ้านบุ่งตารอด ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พรวิมล พุดฉิม หญิง บ้านบุ่งตารอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วีระ สุกอระนันท์ ชาย บ้านบุ่งตารอด ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตนิรส สายทองแก้ว หญิง บ้านบุ่งตารอด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรัญญา กันแย้ม หญิง บ้านบุ่งตารอด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สิบตำรวจโท หัทพงษ์ บุญมีจิว ชาย บ้านบุ่งปลาฝา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วันดี แสงบุดดี หญิง บ้านบุ่งปลาฝา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สำเริง หมีดง ชาย บ้านบุ่งปลาฝา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เคนิคพิษณุ ไชยสัตย์ หญิง บ้านบุ่งปลาฝา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จิราภรณ์ บุญธรรม หญิง บ้านบุ่งปลาฝา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยกิตติ สุทธิ ชาย บ้านบุ่งปลาฝา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวณี เชื้อบุญมี หญิง บ้านบุ่งปลาฝา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรางคณา ถนอมทุน หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พีรพงษ์ คงหนองลาน ชาย บ้านโป่งกะเฌอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วยุรี งูนิ่ม หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพิ่มศรี หีบทอง หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปภินวิช คงทัน หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครู ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นาย ภิรมย์ บุญสุข ชาย บ้านโป่งกะเฌอ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปรีญาพร ตันทา หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภาวดี สุขมามอญ หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชูชีพ ลอยทับเลิศ ชาย บ้านห้วยตีนตั่ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จำนัน เมืองพระฝาง ชาย บ้านห้วยตีนตั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิตติยา แก้วสวย หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรณิกา ราชทะคันที หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญยานี ด้วงนุช หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุพัตรา เทศคลัง หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทรงวุฒิ เทศคลัง ชาย บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิตญา สิงห์สถิตย์ หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รจรินทร์ ทิมป่าติ้ว หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กมลลักษณ์ เอี่ยมโพธิ์ หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พุฒตาล แพงมี หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชรินรัตน์ สุขมามอญ หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรพงษ์ งูนิ่ม ชาย บ้านห้วยตีนตั่ง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรณิการ์ ไพรภิบาล หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิษณุ ใจดี ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เสกสรร โพธิพฤกษ์ ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนกร เฉลิมศรีกร ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พงศ์วิชญ์ พิพัฒน์เอกโชติ ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วันรบ นาวิชา ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เฉลิมชัย พันโสดา ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เจน จันลี หญิง บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชัว การุญบริรักษ์ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภัย สุทธิ ชาย บ้านห้วยน้ำไซ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิจิตรา สำราญจิตต์ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว น้ำฝน สีอูด หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุษณีย์ อรรคสูรย์ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พจน์ ฟักอ่อน ชาย บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมคิด ออมสิน หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ฉลอง จันทร์ทรง หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ประดับ เทตวงค์ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุภาณี นนทะโคตร หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ยุพิน เสวิสิทธิ์ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วิภาวณีย์ เพ็ชรครุฑ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุจิพรรษ คำไชย หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อลงกรณ์ ทองฟัก ชาย บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปัญญา กอกอง ชาย บ้านห้วยน้ำไซ เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มัณฑนา โสคำภา หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อธิชา กัลยาประสิทธิ์ ชาย บ้านห้วยน้ำไซ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรพล บุญเกิด ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายฝน สุทธิ หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ภคินี เสงี่ยมโปร่ง หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สนใจ พรมรักษา หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชูศักดิ์ จันทร์ดี ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย จรัญ งูนิ่ม ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย มานิตย์ พรมรักษา ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธีรภัทร ปิ่นทอง ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ประภาศรี เกตุดี หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธนัชพร สุดแก้ว หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย บรรเลง สีบุญ ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เมธาสิทธิ์ สมศรี ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริพร สุทธิ หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จรรยาภรณ์ จันบ่อโพธิ์ หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นลินี กามะ หญิง บ้านท่าหินลาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนวัฒน์ วันรักชาติ ชาย บ้านท่าหินลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สยุมพร บุญเครือพวง หญิง บ้านท่าหินลาด ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศิริลักษณ์ แม่งมา หญิง บ้านท่าหินลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไพโรจน์ กองจิว ชาย บ้านท่าหินลาด ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศีรณา พรมสิงห์ หญิง บ้านท่าหินลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เปลี่ยน ทิพโสต ชาย บ้านท่าหินลาด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธิดารัตน์ คงทัน หญิง บ้านท่าหินลาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณภา เกาะเกิด หญิง บ้านท่าหินลาด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มงคล ขาวขำ ชาย บ้านท่าหินลาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธาทิพย์ ลอยทับเลิศ หญิง บ้านท่าหินลาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชุติกาญจน์ บุตชา หญิง บ้านกกม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทศวรรษ สถานธง ชาย บ้านกกม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กานต์รวี ศรีทอง หญิง บ้านกกม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุนิษา ธูปเทียน หญิง บ้านกกม่วง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นฤมล ภาละบาล หญิง บ้านกกม่วง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ระพี ศรีทองอ่อน ชาย บ้านกกม่วง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธิชาภัทร หล่องตากล้า หญิง บ้านกกม่วง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วุฒิชัย ด่อนดี ชาย บ้านกกม่วง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เบญจมาศ เสงี่ยมอยู่ หญิง บ้านแก่งทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิรภัทร เนตรชาวนา หญิง บ้านแก่งทุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญนภา ซามาตย์ หญิง บ้านแก่งทุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัติ์ธิกร ทองนาคปาน หญิง บ้านแก่งทุ่ง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อนุมิตร นวลแพง ชาย บ้านแก่งทุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์ สุทธิ ชาย บ้านแก่งทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นุรักษ์ สุทธิ ชาย บ้านแก่งทุ่ง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดวงจันทร์ ตาสี หญิง บ้านแก่งทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นันทนิตย์ โสคำภา หญิง บ้านแก่งทุ่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปรียาภา จันเครือดี หญิง สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ลลิตา ฉัตรแก้ว หญิง สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ดวงหทัย รุ่งเรือง หญิง สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พิมพ์ชนก บุญธรรม หญิง สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุดา บัวเหมือน ชาย สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธรรมศักดิ์ รินทะ ชาย บ้านป่ารวก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บุญลือ จันทร์ดี ชาย บ้านป่ารวก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สาธินี บุญศรีมาส หญิง บ้านป่ารวก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธรรมศักดิ์ รินทะ ชาย บ้านป่ารวก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เสาวลักษณ์ ยางชุม หญิง บ้านป่ารวก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สง่า บุญธรรม ชาย บ้านป่ารวก ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตนาภรณ์ พาธูปทอง หญิง บ้านป่ารวก ครู (อัตราจ้าง) ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นาย กชพร จันคีรี ชาย บ้านป่ารวก ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นาย ไพรบูรณ์ บุญอาจ ชาย บ้านน้ำเลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชุติมนต์ จันทะคุณ หญิง บ้านน้ำเลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุมารินทร์ ธนะสัมบัน หญิง บ้านน้ำเลา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุมาลี พิลาเปล่า หญิง บ้านน้ำเลา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วทันยา อำมาตรหิน หญิง บ้านน้ำเลา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิภาวรรณ สอนเสียม หญิง บ้านน้ำเลา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนวิทย์ สิทธิอุปชา ชาย บ้านน้ำเลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรัชญา บุตรสีทา หญิง บ้านน้ำเลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยวัฒน์ พัวพัน ชาย บ้านน้ำเลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปฏิมาพร แก้วสีทอง หญิง บ้านน้ำเลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธาริณี ทองอยู่ หญิง บ้านน้ำเลา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สาธิต ทองศรี ชาย บ้านบ่อโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย นันทรณ์ สินเครือสวน ชาย บ้านบ่อโพธิ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุธน พุดตาลดง ชาย บ้านบ่อโพธิ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ขวัญหล้า ชาภิรมย์ หญิง บ้านบ่อโพธิ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดาหวัน นามกันยา หญิง บ้านบ่อโพธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิชัย วงวิสาร ชาย บ้านบ่อโพธิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อรรคพล ดอนเมือง ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศุภกร สุทธิ ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กิตติญา หมอบอก หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ทิพสุภา คณาจันทร์ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ยุทธชัย ทองคำพงษ์ ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ทนงศักดิ์ อินทนาชัย ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พัฒนา วงษ์ธัญญะ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อนงค์ศรี นครไทยภูมิ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ฤทธิเดช อ้นมี ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุธาทิพย์ บุญก่อน หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง คะนึงพิชญ์ บายันต์ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณัฐธยาน์ ชูรัตน์ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วรฤทัย กำพร้า หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนโชติ พงษ์พานิช ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธิดารัตน์ จันธิราช หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรทัย มีสกุล หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุมาพร แก้วดวงดี หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิชากานต์ ทัลวัลลิ์ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ทนันชัย อินทนาชัย ชาย กัลยาณิวัฒนา 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาพรรณ เอมสมบุญ หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อรอุมา บุญธรรม หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ภัทธจารินทร์ กล้าหาญ หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มนิตย์ ทูลขุนทด ชาย กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เนาวรัตน์ ด่อนแผ่ว หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย จิตรกร บุญอาจ ชาย กัลยาณิวัฒนา 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริวรรณ อุประ หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมบูรณ์ งูนิ่ม หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุธาสินี สังฤทธิ์ หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เผด็จชัย หิมโสภา ชาย กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นภาพร เพชรเขียว หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เพียรพิณ เรืองรัศมี หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สิริกันยา พิมเสน หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สิทธิโชค พรหมแดน ชาย กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วัลยา พ่วงกองนะ หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วิกานดา คลังจง หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนา อินแผง หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อิสรีย์ บุญไทย หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธีรนุช สุเทียนทอง หญิง บ้านนาไก่เขี่ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จารึก อุ่นไพร ชาย บ้านนาไก่เขี่ย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ดวงพร คงสีไพร หญิง บ้านนาไก่เขี่ย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กานดา อุ่นไพร หญิง บ้านนาไก่เขี่ย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สมชาย ศรีสวัสดิ์ ชาย บ้านนาไก่เขี่ย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สันทัด สีดารักษ์ ชาย บ้านนาไก่เขี่ย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิรภัทร เงื่องจันทร์ทอง หญิง บ้านนาไก่เขี่ย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว น้ำผึ้ง ระโส หญิง บ้านนาไก่เขี่ย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บัวรอย ฉิมมากรม ชาย บ้านนาไก่เขี่ย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นภาพร ชัยสมบัติ หญิง บ้านน้ำลอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายบัว แก่นโงน หญิง บ้านน้ำลอม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรภัทร ระเกตุ หญิง บ้านน้ำลอม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ขวัญข้าว เนตรใส หญิง บ้านน้ำลอม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พร้อม ทองฟัก ชาย บ้านน้ำลอม ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ไพเราะ มาดี หญิง บ้านน้ำลอม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิวานิส แจ่มโถง หญิง บ้านนาคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รจนา ทองฟัก หญิง บ้านนาคล้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุลีพร ศิริ หญิง บ้านนาคล้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จินตนา แก้วแสงสิม หญิง บ้านนาคล้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมิฑฐิฏา ดงภูยาว ชาย บ้านนาคล้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชัฏฏ์ชามาศ สุขรัง หญิง บ้านนาคล้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สายหยุด กันนา หญิง บ้านนาคล้าย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรัตน์ อินพิทักษ์ ชาย บ้านนาคล้าย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ขัวญตา วงค์ด่อน หญิง บ้านนาคล้าย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัทชรี วงค์ด่อน หญิง บ้านนาคล้าย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญส่ง ตุ่นเงิน ชาย บ้านน้ำพริก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จิรภรณ์ สุทธิ หญิง บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุพรรณี จันทร์สุริย์ หญิง บ้านน้ำพริก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธัญญธร ควรสมบัติ หญิง บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาพ สุทธิ หญิง บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วรรณชัย ศรีวิชัย ชาย บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ฤทธิรงค์ พูลหน่าย ชาย บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ระนอง จันทร์ดี หญิง บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธนัชพร ตรุษไชย หญิง บ้านน้ำพริก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญรดี มาทับ หญิง บ้านน้ำพริก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อภิญญา ทองคำ หญิง บ้านน้ำพริก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อิทธิพล สุขรัง ชาย บ้านยางโกลน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุนันท์ พิมพ์สิงห์ หญิง บ้านยางโกลน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เอนก บายันต์ ชาย บ้านยางโกลน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพิน แสงบุดดี หญิง บ้านยางโกลน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สมัย นนทะโคตร ชาย บ้านยางโกลน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กิตติยาพร ตันเจริญ หญิง บ้านยางโกลน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมพร จันดาหาร ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สราญรัตน์ ไชยกุล หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณิศา ศรีโพธิ์ทอง หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุปราณี คำภิระ หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง หนึ่งฤทัย สงสอน หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชนุดม สุวรรณดี ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กนกวรรณ ยาสมุทร หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อดิเทพ บุตรทอง ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทธินันท์ พูลเกษม ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรเดช สุขเครือเกิด ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มาลัย สุทธิชาติ หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รจนา พิชัย หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พัชรินทร์ อินทนาชัย หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พรพรรณ พาทีทิน หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีระพงษ์ ใจมูล ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปวีณา เมฆทับ หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวลักษณ์ ยานาบัว หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อิทธิภูมิ ราชเพียแก้ว ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จุลศักดิ์ วงศ์วิริยชาติ ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อุเทน นะมิตร ชาย บ้านนาเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พรพรต นครไทยภูมิ ชาย บ้านนาเมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิไลวรรณ เหล่ากาวี หญิง บ้านนาเมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภาวี คงหนองลาน หญิง บ้านนาเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สำเภา ดีธงทอง ชาย บ้านนาเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ระวิวัลย์ มีเครือเอี่ยม หญิง บ้านนาเมือง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญญารัตน์ รัตนโค้น หญิง บ้านนาเมือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วลัยลักษณ์ บางศรี หญิง บ้านนาเมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปิยพงษ์ เมืองสนธิ์ ชาย บ้านนาฟองแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชโรธร ปิงคำภา ชาย บ้านนาฟองแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อิศรา รัตนโค้น หญิง บ้านนาฟองแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วัชระ กรรณิกา ชาย บ้านนาฟองแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิริญญาพัทร ปัญญาใสธนกุล หญิง บ้านนาฟองแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภคพร แสงปัญญา หญิง บ้านนาฟองแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดวงพร สุขคำภา หญิง บ้านนาฟองแดง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สำเนา ยาสุด ชาย บ้านบุ่งผลำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ภาดามาศ เครือสบจาง หญิง บ้านบุ่งผลำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปณชัย อุ่นจัน ชาย บ้านบุ่งผลำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวรรณรัตน์ เผยศิริ หญิง บ้านบุ่งผลำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริกัลยา วงษ์ลา หญิง บ้านบุ่งผลำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พรชัย จันทะคุณ ชาย บ้านบุ่งผลำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธิติพันธุ์ จันแปงเงิน ชาย บ้านนาขุมคัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุนิตย์ บุญเย็น หญิง บ้านนาขุมคัน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง มัลลิกา บุญเทียม หญิง บ้านนาขุมคัน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพ็ญรุ่ง บุญมีจิว หญิง บ้านนาขุมคัน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สายสุดา แสงปัญญา หญิง บ้านนาขุมคัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิลาสินี สุภสิทธิ์ หญิง บ้านนาขุมคัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรเมฐ์ มีเฟีย ชาย บ้านนาขุมคัน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นุศรา คำบุตร หญิง บ้านนาขุมคัน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ถนัด ผ่องโอ่ย ชาย บ้านนาขุมคัน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัชชุดา เมืองสนธิ์ หญิง บ้านนาขุมคัน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว คมคาย สอนวันนา หญิง บ้านนาขุมคัน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรธัช ทุ้ยแป ชาย บ้านนาทุ่งใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อุรัสยา ปานแจ้ง หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อนันตา สั่งสนั่น หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประไพรพักตร์ นันท์เกิด หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นฤภรกมล หวาเกตุ หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แสงระวี ศรีสวัสดิ์ หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แสงระวี ศรีสวัสดิ์ หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วสุภัค จันทร์บรรจง ชาย บ้านน้ำกุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จิดาภา ติดไชย หญิง บ้านน้ำกุ่ม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นันทนา สุวรรณจันทร์ หญิง บ้านน้ำกุ่ม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชาลิณี น้อยสุภาพ หญิง บ้านน้ำกุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลยา รัตนโค้น หญิง บ้านน้ำกุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมยศ คำทองคำ ชาย บ้านน้ำกุ่ม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยพล กันศิริ ชาย บ้านนาแฝก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เอื้อมพร วงษ์สมบูรณ์ หญิง บ้านนาแฝก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิสาชล แก้วรัตน์ หญิง บ้านนาแฝก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัลยา ทาริยะวงศ์ หญิง บ้านนาแฝก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกานดา พรมขันตี หญิง บ้านนาแฝก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปัทมาภรณ์ จันทอง หญิง บ้านนาแฝก เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เดือนนภา หุมหะ หญิง บ้านหนองกะท้าว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นันทิกานต์ ศิวะวงศ์เกษม หญิง บ้านหนองกะท้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชณัฐกาญจน์ ศรีบุญ หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุวัฒน์ สายยืด ชาย บ้านหนองกะท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จันลอน จำปา หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กมณมาศ ภัทรกิตติสกุล หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลำพูน วังกาวรรณ์ หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศศิธร โพธิ์คง หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง บุณฑริกา รัตนกุล หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ถุงเงิน เผือกเผ่า หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นภสินธุ์ โพธิ์ปลัด ชาย บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ทัศนีย์ พุทธวงษ์ หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย มานะ กองเงิน ชาย บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปริญญา กิติอาษา ชาย บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วันทนา สุขมามอญ หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย นัฐพงษ์ บุญอาจ ชาย บ้านหนองกะท้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จักรกฤษณ์ อุทธิยา ชาย บ้านหนองกะท้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศรัณยา พฤษกุลทล หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธาริณี คงปันนา หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธีราพร ศรีทอง หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประสิทธิ์พร จันทร์ปาน ชาย บ้านหนองกะท้าว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กานดา คงบาง หญิง บ้านหนองกะท้าว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรเกียรติ อินกอง ชาย บ้านนาโพธิ์นาจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ฉันทนา ต๊ะวิไชย หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นนทวรรณ บุญชัย หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปราณี วุฑฒยากร หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สำอาง สุมามอญ หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุเทพ บางศรี ชาย บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กรรณิการ์ รอดเรือง หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นิกร สายแก้วเทศ ชาย บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ธรรมเนียม กุสุโมทย์ หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ราณี สายแก้วเทศ หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วิภาวรรณ พุกสว่าง หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย คณิศร จันทร์บรรจง ชาย บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จริญรัตน์ แก้วสีทอง หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัฒน์ษณี เคียงถิระศิริ หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วิจิตรา สุวรรณศิริ หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วันทนี เนตรบุตร หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จันทร์เพ็ญ ด่อนดี หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาศ ผาทอง หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุภัทรชัย พูลศิลป์ ชาย บ้านนาโพธิ์นาจาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กระจ่าง ศรีทอง ชาย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วีระยุทธ บัวชุม ชาย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุรัสวดี คุ้มสุพรรณ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัตติกาล โพธิประสาท หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุขใจ ระโส หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จีรวรรณ์ ปันผา หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุรัตน์ ทองคำ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิราพรรณ ราศรีชัย หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สาลี บวบมี หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปัทมาพร นกพึ่ง หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว บุผา อ่อนศรี หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อิสรีย์ หอมสิงห์ทอง หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรพรรณ สัสดีแพง หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว รำไพ วรรณกุล หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปัญณฉัตร บางศรี หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ไพรวรรณ สุทธิ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ประกายเพชร จันทวงษ์ ชาย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธนัชญา กวยทิ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัตรา อินทร์ประชา หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สวย กระเสียน ชาย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทน แสงสิงห์ ชาย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วันเพ็ญ พันคำ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิไลลักษณ์ ทองหล่อ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรวัฒน์ พร้าโต ชาย บ้านนาหนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พีระพล เจริญสุข ชาย บ้านนาหนอง ครู ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นาง จันทร์เพ็ญ แก้วบุญช่วย หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พนาวัลย์ พร้าโต หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สายันห์ พุกสว่าง ชาย บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ปวีณา วรรณศรี หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย มนู อินลองพล ชาย บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จรรยกร บางศรี หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เสาวนิต ยอดกระโหม หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เพ็ญทัย เงินคง หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อนันต์ ดำชู ชาย บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นิตยา บริยัง หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สมปอง พุ่มชะบา หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มนทิพย์ บุญเรือง หญิง บ้านนาหนอง ครู ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นางสาว มณีรัตน์ ทีสุกะ หญิง บ้านนาหนอง ครู ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นาย ชัยโย บุญธรรม ชาย บ้านนาหนอง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นางสาว สุดารัตน์ ถิ่นน้ำใส หญิง บ้านนาหนอง ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นาย กฤษชุกร จันทร์ทรง ชาย บ้านนาหนอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิกร ซุนพุ่ม ชาย บางยางพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มาริษา ม่วงต๊ะ หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุญรัตน์ รังแก้ว หญิง บางยางพัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย บัญญัติ สะอาด ชาย บางยางพัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อรอนงค์ ภูมิดี หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จักรกริช ทิพย์บูรณ์ ชาย บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราวรรณ ช้างงาม หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ยุวรรณดา กลิ่นสาคร หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พนัชกร ปันสาย หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรศักดิ์ ยศปัญญา ชาย บางยางพัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เสาวลักษณ์ หล้าเถิง หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทณัฐ วรรณภิระ ชาย บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วีณา กาแก้ว หญิง บางยางพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภาคภูมิ ศรีอ๊อด ชาย บางยางพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เสวียน สิงห์สถิตย์ ชาย บางยางพัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วัชรากร ระวีวัฒน์ ชาย บางยางพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จรรยาภรณ์ พรมพะมินทร์ หญิง บางยางพัฒนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สายหยุด ศรีจันทร หญิง บางยางพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ดำเนิน ทาบาง ชาย บ้านน้ำตาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นรินทร์ สีเนตร หญิง บ้านน้ำตาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวลักษณ์ หมีนาค หญิง บ้านน้ำตาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑาทิพย์ เตชนันท์ หญิง บ้านน้ำตาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แววดาว พรมมาวัน หญิง บ้านน้ำตาก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา อยู่โต หญิง บ้านน้ำตาก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกศักดิ์ ทองรัตน์ ชาย วิทยสัมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จามจุรี พันโนฤทธิ์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มะลิดา หมื่นจันทร์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กฤษณา มั่นยุติธรรม หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปาริสา ผลทิพย์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ใบตอง พรมพุทธา หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชลนธาร ศิวปรียานุพงษ์ ชาย วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จุฑาทิพญาณี บุญจิตร หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ชโลมใจ ทาวงษ์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุนันทา อินทร์เกิด หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ รต. ชาญวิทย์ จับแสงจันทร์ ชาย วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พิมพ์ใจ จ๊อดดวงจันทร์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย กิตติชัย คล้ายพร้อม ชาย วิทยสัมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปุณญิศา ถือศิล หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ไพทยา ดอนเมือง หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐวดี นาครินทร์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรีนวล พวงภู่ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สุธิวุฒิ รักษาแดน ชาย วิทยสัมพันธ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรรษชนม์ มากสมบูรณ์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เจษฎากร มากรื่น ชาย บ้านป่าคาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สงกรานต์ คงปันนา ชาย บ้านป่าคาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นีรวัจน์ ค้อกองเงิน หญิง บ้านป่าคาย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รุจิรา พอใจ หญิง บ้านป่าคาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรพงษ์ แต่งเนตร ชาย บ้านป่าคาย ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นพดล หลวงแก้ว ชาย บ้านป่าคาย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิราวรรณ์ เค้าสีดา หญิง บ้านป่าคาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งนิภา อ่อนนาเมือง หญิง บ้านป่าคาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทราพร รังสน หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นพดล แสนขวา ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิไลพร บุญอาจ หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พยุง จันทร์นิ่ม หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง บัวผัน คงแพ หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศุภรา จนากร หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว มยุรา สุทธิ หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิชชาพร จันทรศรีวงศ์ หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนันต์ จำปาแก้ว ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธัญญาพร ฝั้นบ้านไร่ หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาภรณ์ พาทา หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รัญชิฏาณ์ แพ่งอ่ำ ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ลิตา ไชยบาล หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอนก อุ่นอุ้ย ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย แดนชัย จันทร์ทรง ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรัชญา จะตุเทน ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภาภรณ์ กันล้อม หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจรัตน์ เขียววังทอง หญิง บ้านห้วยเฮี้ย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นพดล แสนขวา ชาย บ้านห้วยกอกพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย วสันต์ จันแสน ชาย บ้านห้วยกอกพัฒนา ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พุทธิชา สิงห์ทอง หญิง บ้านห้วยกอกพัฒนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษฎา รังแก้ว ชาย บ้านห้วยกอกพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กรีฑา วิชัยดิษฐ์ ชาย ศิริราษฎร์พัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มณีจันทร์ เจริญกุล หญิง ศิริราษฎร์พัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประเสริฐ ทาวงษ์ ชาย ศิริราษฎร์พัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วัชรี จันทะคีรี หญิง ศิริราษฎร์พัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อุทิศ คำปั้น ชาย ศิริราษฎร์พัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดวงใจ ยิ้มแย้ม หญิง ศิริราษฎร์พัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษฏา รังแก้ว ชาย ศิริราษฎร์พัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วันเพ็ญ ยศตุ้ย หญิง บ้านลาดคื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จีรภา ตะมาแก้ว หญิง บ้านลาดคื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรรถพร คนมั่น หญิง บ้านลาดคื้อ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สาญัณ ประจงจีบ หญิง บ้านลาดคื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธีรารัตน์ ไกรสีขาว หญิง บ้านลาดคื้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นพวัลย์ ศิริ หญิง บ้านลาดคื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพย์จุฑา แดงพัด หญิง บ้านลาดคื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วราภรณ์ บุญอาจ หญิง บ้านลาดคื้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพ็ญนภา นิลบุญเรือง หญิง บ้านลาดคื้อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุญรัตน์ จำปาสา หญิง บ้านลาดคื้อ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภูลิขิต ประทีปคีรี ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มัณฑนา หลวงจอก หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธวัชชัย ศรคำ ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกศักดิ์ ป่าธนู ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จตุรภัทร บัวสถิตย์ ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปวี รวิกานนท์ ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทร์จิรา ทาพา หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุธาสินี หลำประเสริฐ หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรพงศ์ ชูแช่ม ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เยาวลักษณ์ เหมืองห้า หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อมรเทพ หมุดสัก ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิรุตน์ ชะดาจันทร์ ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญญาณี ธรรมนิยม หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุประวีณ์ บุญอาจ หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐพล เมฆเคลื่อน ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรศักดิ์ เปรมวิชัย ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภาวรรณ พรมแดน หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐพัชร์ วัฒนภูมิ หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิรันต์ ทองสรวง ชาย บ้านแยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุดารัตน์ ทิมศรี หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ญาดามณีกาญจน์ บุญหล้า หญิง บ้านแยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นัฐดนัย ไชยเดช ชาย บ้านแยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพ็ญศรี บริสุทธิ์ หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สีนวล ฟั่นคุ้ม หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ไพบูรณ์ ทับจีน หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รัตนา งามสม หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวานิตย์ เถื่อนชนะ หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กมลลักษณ์ อุดแบน หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จำนงค์ ฟั่นคุ้ม ชาย บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มยุรี พูลโห้ หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง หฤทัย นวลศรี หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อมรา ชมภูพาน หญิง บ้านแยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชัชฎาพร มีป้อง หญิง บ้านแยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรพินทุ์ อินทรอัมพร หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พิชชาภา จิตอารี หญิง บ้านแยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิรวรรณ ธรรมสอน หญิง บ้านแยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทนนชัย ใจกล้า ชาย บ้านแยง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ดวงพร วงษ์ปัน หญิง บ้านแยง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนา ใจกล้า หญิง บ้านแยง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บรรยา มิ่งแก้ว ชาย บ้านเข็กใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภัทรวดี หะสิตะพงศ์ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญชนิต มากมี หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุบล สมเกียรติ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เกวลิน แต้มจันทร์ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สำเนียง สารีบุตร ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธัญญธร ใจจันทร์ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรี ทิวัตถ์ ทารัตน์ ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภาพรรณ แก้วคำแสน หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จินดารัตน์ เกตณรงค์ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นรากร ้อ้นสอน ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วชิร กลีบลำดวน ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรวัฒน์ รักสัตย์ ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภิสรา เจียมชัยภูมิ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พเยาว์ ดาด้วง ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครู ชำนาญงาน ชำนาญงาน
นาย สว่าง ขำพัน ชาย บ้านเข็กใหญ่ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยยาท อุ่นพรม ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มณีณิศากรณ์ บุญเรืองฤทธิ์ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตนพร วังคีรี หญิง บ้านเข็กใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พัฒนศักดิ์ จันเหลือง ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สถิตย์ พัวพัน ชาย เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ศตวรรษ โสประดิษฐ์ ชาย เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กรกมล องค์สวัสดิ์ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เจียมใจ ไทยเทศ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กรรณิกา อภัยลุน หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรณิชา ปันป้อ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สิรินาถ โค้วจิริยะพันธุ์ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว รัตติกาล บัวสิงคำ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อดิศักดิ์ ทะนันชัย ชาย เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิมล วุ่นดี หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาพร อ่อนศรี หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรีภรณ์ แสนอินทร์ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรพรรณ จันตระ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นพกร แจ่มโถง หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พจนา นาคปูน หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญช่วย ต่ายธานี ชาย เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกสร ศรีจำเริญ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฏฐธิดา กลิ่นเมือง หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภัทรพล ชรารัตน์ ชาย เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดหล้า พิทักตระกูลอนัญ หญิง บ้านถ้ำพริก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว น้ำผึ้ง ทับชาวนา หญิง บ้านถ้ำพริก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิมพ์นารา นุปิง หญิง บ้านถ้ำพริก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มัลลิกา มะณี หญิง บ้านถ้ำพริก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เพิ่มพูน มีแก้ว ชาย บ้านถ้ำพริก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุชาวินี คลองตะเคียน หญิง บ้านถ้ำพริก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วิไลรัตน์ คลังจง หญิง บ้านถ้ำพริก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราภรณ์ แก้วมี หญิง บ้านถ้ำพริก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สันติภาพ ลุ้ยอุไร ชาย บ้านถ้ำพริก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทนง มาไชยนาม ชาย บ้านถ้ำพริก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อุมาพร วังคีรี หญิง บ้านถ้ำพริก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วีระ ศรีเกษม ชาย บ้านถ้ำพริก อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรศักดิ์ สิงห์โต ชาย บ้านถ้ำพริก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จินดาพร แสนราชโสภา หญิง บ้านถ้ำพริก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ราตรี เงื่องจันทอง หญิง บ้านหนองหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงพร บัวหุ่น หญิง บ้านหนองหิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัจฉรา พยัคฆ์เกษม หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิริรัตน์ หอมสิงห์ทอง หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชนกพร แก้ววงหิว หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรเดช หอมเจริญ ชาย บ้านหนองหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ละไม สารี ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วราพร เอี่ยมบัวหลวง หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุรีรัตน์ วิวัฒนภักดี หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ทรัมริสต์ แพทย์ไชโย ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เวช เอี่ยมบัวหลวง ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุรีย์ โพธิ์หวี หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชราภรณ์ หยวกยง หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศันสนีย์ ชื่นแสงมอญ หญิง บ้านหนองหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แพรวมิรินทร์ วันชัย หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุทัยวรรณ ดีจริง หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จริญญา ศรีรุ่งเรือง หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปวีณา ทองดี หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กุลธิดา เตียงเกตุ หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชญาภา พาทีเพราะ หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สายสวาท ชัยมงคล หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐาปวี หนองหารพิทักษ์ หญิง บ้านหนองหิน