ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นางสาว ปาริฉัตร ทับทิมหิน หญิง บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิศักดิ์ ฟองจางวาง ชาย บ้านชาติตระการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศรีลำแพน เงินกลั่น หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นงลักษณ์ ทองเพ็ง หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อุไร จันทะคุณ หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี อุทธิยา หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ ทองปลิว ชาย บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุนิสา ประมูลสิน หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว น้ำฝน บุญเซ็ง หญิง บ้านชาติตระการ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนิตา เสนานุช หญิง บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นภสินธุ์ พิมพา หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี กรฤทธิ์ บุญญานุกูล ชาย บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา จันทร์โฉม หญิง บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มลธิตา สุขเกษม หญิง บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัชฐปกรณ์ ตะบองเพชร ชาย บ้านชาติตระการ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ชรินรัชต์ พลนิ่ม หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา สำนวน หญิง บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทองดี โทจำปา ชาย บ้านชาติตระการ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญญาพัชร แก้ววงษ์หิว หญิง บ้านชาติตระการ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุทุมทอง นวลป้อง หญิง บ้านชาติตระการ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง อนัญลักษณ์ ช่วงเบ้า หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นงเยาว์ จันทะคุณ หญิง บ้านนาเปอะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เตือนใจ โพธิ์ทอง หญิง บ้านนาเปอะ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สันติสุข แย้มพราหมณ์ ชาย บ้านนาเปอะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุษรินทร์ เมฆแสงสี หญิง บ้านนาเปอะ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สรวงสุดา ศรีอ๊อด หญิง บ้านนาเปอะ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สำเนียง ม่วงทิม ชาย บ้านนาเปอะ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรียาทร พิมพิลา หญิง บ้านนาเปอะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรยุทธ จันทะคุณ ชาย บ้านนาเปอะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บงกชเพชร เทียนสว่าง ชาย บ้านนาเปอะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิศักดิ์ แตงอ่ำ ชาย บ้านปากรอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วีนัส แก้วป้องปก ชาย บ้านปากรอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐานิตา เพ็ญสุภา หญิง บ้านปากรอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นิตยา บัวองค์ หญิง บ้านปากรอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณัฏฐ์พัชร์ สิงห์คำ หญิง บ้านปากรอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี เกตุพุด หญิง บ้านปากรอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิทวัส จันปอด ชาย บ้านปากรอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทดาภา เฮียงเถื่อน หญิง บ้านนาจาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูชาติ แสงปัญญา ชาย บ้านนาจาน ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย นวภัทร แสงปัญญา ชาย บ้านนาจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุชิน กรมเวท หญิง บ้านนาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปพิชญาดา เนตรแสงสี หญิง บ้านนาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัสตราภรณ์ พิมพา หญิง บ้านนาจาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณพิสุทธิ์ แสงนวล หญิง บ้านนาจาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษบาคม จันทะคุณ หญิง บ้านนาจาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ นพณัฐกวิน หญิง บ้านนาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายพิณ พัชรพร หญิง บ้านนาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ราตรี จันทะคุณ หญิง บ้านนาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาณัฐ ทองจันทร์ หญิง บ้านนาจาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประจวบ พิมพา ชาย บ้านนาจาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา หมื่นแก้ว หญิง บ้านนาจาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัทธนันท์ สิงห์คำ หญิง บ้านนาจาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ผาสุข วรรณา หญิง บ้านนาจาน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประมวลรัก สีหะวงษ์ ชาย บ้านนาจาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพิมล บัวบังขัง หญิง บ้านนาจาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นาตยา กุลวงศ์ หญิง บ้านนาจาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมาศ ขัยเกษตร หญิง บ้านนาตอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รัตนาภรณ์ ทาหอม หญิง บ้านนาตอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพรวัลย์ สุวรรโณ ชาย บ้านนาตอน ครู ชำนาญการ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว วาสนา กล่องคง หญิง บ้านนาตอน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิราช น้อยศิริ ชาย บ้านขุนน้ำคับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สภัชชา ทองแบบ หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปณิตตรา ดวงอุปะ หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัจฉราพร กันทะหมื่น หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ทิพาพร กันมา หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมรรัตน์ เสาวรส หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศศิวรรณ ปิ่นวิเศษ หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสิทธิ์ เรืองรอน ชาย บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตติยาพร ฟูแสง หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา บุญมีมาก หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว งามจิตต์ สุขสมบูรณ์วงศ์ หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐา สุรีย์สิงห์ หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกษชญา จันทร์ดวงดี หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรวิมล เสาะใส หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปนัดดา จันทร์มณี หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภาวัฒน์ แสงคำมี ชาย บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ จันทะคุณ ชาย บ้านขุนน้ำคับ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติศักดิ์ รอดฉาย ชาย บ้านขุนน้ำคับ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักดินนต์ เอี่ยวลับ ชาย บ้านขุนน้ำคับ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ ภู่ทับทิม ชาย บ้านขวดน้ำมัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กรรณิการ์ โสภามูล หญิง บ้านขวดน้ำมัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทร์จิรา พุดฉิม หญิง บ้านขวดน้ำมัน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
สิบเอก พงศ์เกียรติ ฉิมแย้ม ชาย บ้านขวดน้ำมัน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธวัชชัย พุดฉิม ชาย บ้านขวดน้ำมัน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรเพชร แสงปัญญา ชาย บ้านขวดน้ำมัน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สถิต คำภาแก้ว ชาย บ้านขวดน้ำมัน ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว กนกวรรณ วิเศษสุนทร หญิง บ้านขวดน้ำมัน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนันต์ แก้วแจ่ม ชาย วัดบ่อภาค ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ลีลานุช ยะฟู หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิณณัฎตา คำหล้า หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุไรรัตน์ ยาโน หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธาวิรัช กำเนิดพายัพ ชาย วัดบ่อภาค ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา เงินต๊ะ หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล บุญสิทธิ์ หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัทรานิษฐ์ สีทองจันทร์ หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วนิดา วิเศษวงษา หญิง วัดบ่อภาค ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กมลลักษณ์ มูลปัญญา หญิง วัดบ่อภาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คมคาย มณีสุข หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณวิภา สีหะวงค์ หญิง วัดบ่อภาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรินทร์ แก้วย้อม หญิง วัดบ่อภาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิรญา หนองหารพิทักษ์ หญิง วัดบ่อภาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐิยาพร สุทธิ หญิง วัดบ่อภาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เศกสิทธิ์ เชื่อมกลาง ชาย วัดบ่อภาค ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ลีลาวดี โตนา หญิง วัดบ่อภาค ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภางค์ พรมวาท หญิง วัดบ่อภาค ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุริยัน ชัยพันธุ์ ชาย บ้านน้ำจวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธนิตา พลอยมี หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เปรียว สอนยศ ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิพงศ์ จันฝุ่น ชาย บ้านน้ำจวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สาธิต อินแพง ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีแพร วงศ์คำชัย หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยพร อินทนาชัย ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรางค์ปรารมภ์ เทียนงาม หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิติศักดิ์ ปัญโญ ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ภุชงค์ ยาดี ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุนทร พลอยมี ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณฐกร อินอ่อน หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เอกราช ปุริเส ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัจน์กร แสงสว่าง ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รหัท ติ๊บแปง ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มนสิการ ศรีอุปตะ หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกตน์นิภา ฮาดคันทุง หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จุฑาทิพย์ ตรีศาสตร์ หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง คำหยุ่น หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ อภินันทโน หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทิตตา มหาธรณ์ หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นิธิชา ไชยมงคล หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนม์นิภานันท์ ดอนพันพล หญิง บ้านน้ำจวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมหมาย จันทะคุณ ชาย บ้านน้ำจวง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปวีณ์นุช สิทธิเสมานนท์ หญิง บ้านน้ำจวง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติพัน แซ่สง ชาย บ้านน้ำจวง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ ทองจันทร์ ชาย บ้านร่มเกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิชุดา อาริยะ หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เดือนแรม จันทศิริ หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชูศักดิ์ สงแจ้ง ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กัลยา พวงดอก หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุภาพร จินดาแสน หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกร ทวีสุข ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา เมฆแสน หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอื้ออังกูร ชำนาญ ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปรียาภรณ์ บุญธรรม หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิรเมธา ธนกาญจน์มั่งมี ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัฒน์ชนก พรหมสุรินทร์ ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรศักดิ์ ผ่องใส ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วณิดา สายสุภา หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย หัตถชัย สุกใส ชาย บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญใจ อินปา หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลรัตน์ ยาจำปา หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภารัตน์ เอียวงษ์ หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร ศรีกระจ่าง หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา เสือคำรณ หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมพร ดอนขันไพร หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรณิการ์ สมแก้ว หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ เพ็ชรบัวจันทร์ หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรกช กันทะวงศ์ ชาย บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา จันทร์หยวก หญิง บ้านร่มเกล้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์เดช เข็ดขาม ชาย บ้านร่มเกล้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ มั่งแพร ชาย บ้านร่มเกล้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวัฒน์ วงศ์ลีศิริวิวัฒน์ ชาย บ้านร่มเกล้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุลีพร จันทะคุณ หญิง บ้านร่มเกล้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุสรณ์ สีชุมแสง ชาย บ้านร่มเกล้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อำพร กันทะชุมภู หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แสวง เมฆแสงสี ชาย บ้านป่าแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิเชียร พรหมไชย ชาย บ้านป่าแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรภัทร ภูสิตตา หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวนีย์ ตรีอินทร์ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ภัครินทร์ ศิวิวงศ์ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นภาพร รอดพ่าย หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวัฒนา ทองพัด หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เกษร อาจหาญ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศรินทร เทียมสอน หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุวิชชา ตรีอินทร์ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เขม เงื่อนจันทอง หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร พรหมสุวรรณดี หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แจ่มสิริ สิงห์คำ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี พิษณุ สุขสมบูรณ์ ชาย บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปุณยนุช เมืองแดง หญิง บ้านป่าแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรภัทร ภู่ศรี ชาย บ้านป่าแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิกานต์ ป้องคูหลวง หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กนกกาญจน์ วิเศษคำ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะมาศ กาศมณี หญิง บ้านป่าแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย องอาจ คงพิริยะนันท์ ชาย บ้านป่าแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิลรัตน์ เรืองประพัฒน์ หญิง บ้านป่าแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมภัสสร เทพนา หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุพรเทพ เรณุมาน ชาย บ้านป่าแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปณิฏฐา คำภาแก้ว หญิง บ้านป่าแดง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาวัลย์ สีบุตดี หญิง บ้านป่าแดง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ จันทะคุณ ชาย บ้านท่าสะแก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปิยะมาศ ขุ้นคีรี หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พุทธคุณ ปราบอนธการ ชาย บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วันเพ็ญ ภู่ทับทิม หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สนธยา คำนนท์ หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วาสนา ขุมขำ หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ประภัสสร ตรีอินทร์ หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วีนัส เป็นสุข หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปฐมาภรณ์ ปรีชาพัฒนพงศ์ หญิง บ้านท่าสะแก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอนก ทรัพย์สุข ชาย บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุพัดธิดา สุทธิผุย หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อรุณรัตน์ ผาบแก้ว หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พิชญาภา สุขสมบุูรณ์ หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วงค์สง่า แก้วคำแสน ชาย บ้านท่าสะแก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ฉัตรนภา พลศักดิ์ขวา หญิง บ้านท่าสะแก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สินิทตา สีหะวงษ์ หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย คมสัน ยาจำปา ชาย บ้านท่าสะแก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงไกร แหวนสุข ชาย บ้านท่าสะแก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กวินท์รัศมิ์ กล่ำเหม็ง หญิง บ้านท่าสะแก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชัย ทองปลิว ชาย บ้านห้วยท้องฟาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สายลม สีลา หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง หทัยชนก วัฒนวนาพงษ์ หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา กลื่นสด หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุวรีย์ ตาสุรินทร์ หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิกุลแก้ว มาเชียงผา หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสา จันริสิ หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หลิวฟ้า ก้อนแก้วมูล หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรินทร์ กาวิโล ชาย บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เขมจิรา เครือตา หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปราณี คุ้มผล หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ชญาภา ธรรมมา หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิดา หาศิริ หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เดือนฉาย รอดปันนา หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ชัยนาม อาตมา ชาย บ้านห้วยท้องฟาน ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง มาลี ใจหลัก หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประทีป โทจำปา ชาย บ้านห้วยท้องฟาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิชัย หล่ออินทร์ ชาย บ้านห้วยท้องฟาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภณัฐ จันทร์สง่า ชาย บ้านห้วยท้องฟาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัทวรรณ ตุ่นนิ่ม หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ จีนภักดี หญิง บ้านขอนสองสลึง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย รุ่งโรจน์ จันทร์บรรจง ชาย บ้านขอนสองสลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วินัย เสมมา ชาย บ้านขอนสองสลึง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิสุชล โนนสิงห์ หญิง บ้านขอนสองสลึง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อั่น ฟองจางวาง ชาย บ้านขอนสองสลึง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ศศิประภา เสนานุช หญิง บ้านขอนสองสลึง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรัตน์ ภูสิตตา หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัฒนา จันทะคุณ หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ราตรี แสนฤทธิ์ หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วราภรณ์ เดชเทศ หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปราณี ทองนพคุณ หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรนิกุล ย่องใย หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วารี ภูสิตตา หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิรัตน์ จันทะคุณ หญิง บ้านน้ำภาคน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กล้าณรงค์ บามา ชาย บ้านน้ำภาคน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิภาดา เขตสถาน หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พชรกมล คำไวย์ หญิง บ้านห้วยเหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ประดับ รู้คุณ หญิง บ้านห้วยเหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ หมู่หนอง หญิง บ้านห้วยเหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มณีรัตน์ ทองพลับ หญิง บ้านห้วยเหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณพัชกาญจน์ กสิษฐ์ภูโชติ หญิง บ้านห้วยเหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปวีณา จันทรา หญิง บ้านห้วยเหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิโรจน์ ทองจันทร์ ชาย บ้านห้วยเหิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ณัฐปภัสร์ ถานี หญิง บ้านห้วยเหิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัทรา ทองพลับ หญิง บ้านห้วยเหิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา รอดปันนา หญิง บ้านห้วยเหิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิจจารีย์ สีบุตดี หญิง บ้านห้วยเหิน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกษม สารมโน ชาย บ้านนาล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วะวิดา โทจำปา หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล จันตูม ชาย บ้านนาล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจนยุทธ พุฒหมื่น ชาย บ้านนาล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา รักทุ่ง หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุปรานี เขม้นเขตการ หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เดือนเพ็ญ อินทร์หน่อ หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว บุษบา คำวังจันทร์ หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เสมียน โพธิ์ศรี ชาย บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ทวีศิลป์ โสตถิถาวร หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นรินทร์ สุขหอม หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศนิ วงศ์อนันต์ หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ทรงกลด คชปัญญา ชาย บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุนิศา สุขประเสริฐ หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชญาทิพ ชูช่วย หญิง บ้านนาล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา แซ่วื่อ ชาย บ้านนาล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรประภา ศิลารักษ์ หญิง บ้านนาล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยลักษณ์ แสงสิงห์ หญิง บ้านนาล้อม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรีญานันท์ นวลหลง หญิง บ้านนาล้อม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา ขุนอินทร์ หญิง บ้านนาล้อม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมริด จำนงค์ศรี ชาย ชุมชนวัดบ้านดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นวพร ธรรมขันธ์ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ ทองจันทร์ ชาย ชุมชนวัดบ้านดง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มนต์สรัณย์ ทองวัฒน์ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อโนทัย ปานโป๊ะ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว บำรุงรัตน์ แก้วดิษฐ์ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภารัตน์ จักทร หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ นวลสุวรรณ์ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี ขำเดช หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อัจฉริยาพร ไชยราช หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัชรพรรณ เขียวรอดไพร ชาย ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาพร มั่นคง หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุจริต จันทร์ต๊ะมา ชาย ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดารินทร์ คำก้อนแก้ว หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสวรรณ หยุ่นตระกูล หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริญญา คำผง หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุรีรัตน์ ทองจันทร์ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุจิตรา วิชัยแสง หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงพร ฟั้นคุ้ม หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เนตรนภา เอี่ยมพุก หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายชล สังข์พรม หญิง ชุมชนวัดบ้านดง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐชนันทน์ นามวงษา หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อริษา คำวันดี หญิง บ้านน้ำทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย บรรจง สิงห์โตเผือก ชาย บ้านน้ำทองน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จักริน เหล็งพั้ง ชาย บ้านน้ำทองน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กันทิมา จันทะคุณ หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปวริศา กันแย้ม หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชฎาพร โททิพย์วงค์ หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุสุมา แย้มพจนา หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิตร์นันทน์ พ่วงวัน หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศิริวิมล วรรณชัย หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกัลยา แสงปัญญา หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยงยุทธ สมพิพงษ์ ชาย บ้านห้วยน้ำปลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สลิลทิพย์ มีโยม หญิง บ้านห้วยน้ำปลา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดอกพยอม จันทร์อุ่น หญิง บ้านห้วยน้ำปลา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จารุวรรณ สมใจ หญิง บ้านห้วยน้ำปลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ จันอุ่น หญิง บ้านห้วยน้ำปลา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประเสริฐ ศรีเนตร ชาย บ้านห้วยน้ำปลา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กรกนก หาญบัวคำ หญิง บ้านห้วยน้ำปลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดุล โตเขียว ชาย บ้านนาหล่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภารัตน์ แร่เกิด หญิง บ้านนาหล่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุณณ์ชรัสมิ์ วิชญเมธานนท์ หญิง บ้านนาหล่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ตาลคำ หญิง บ้านนาหล่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย ปิ่นพงษ์ ชาย บ้านนาหล่ม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธัญลักษณ์ คำแดง หญิง บ้านนาหล่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อารีย์ บุญพยอม หญิง บ้านนาหล่ม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญเชิด สระทองดี ชาย บ้านนาหล่ม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์ ชาย บ้านเนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ขวัญใจ มากเมือง หญิง บ้านเนินทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เถวียน มากเมือง ชาย บ้านเนินทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดวงจันทร์ บัวยิ้ม หญิง บ้านเนินทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ฐิติรัตน์ คงรอด หญิง บ้านเนินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ศศิธร เที่ยงตรง หญิง บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อทิตยา พันธ์แสดง หญิง บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปนัดดา จตุรทิศ หญิง บ้านเนินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พงษ์สวัสดิ์ แสนดี หญิง บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญวิทย์ การุณยรัต ชาย บ้านเนินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภ้สวรรณ กลิ่นหอม หญิง บ้านเนินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ทาอิน หญิง บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิดาภา ต๊ะตุ้ย หญิง บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
ว่าที่ร้อยตรี นิพล จันทะคุณ ชาย บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ปรัชญ์ฐกรณ์ ขำรัก ชาย บ้านเนินทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว มาริษา ชูเอี่ยม หญิง บ้านเนินทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรชนก ใจธรรม หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จตุพงศ์ สายอรุณ ชาย บ้านเนินสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธนาภรณ์ อ่วมอ่ำ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันทนีย์ แตงกวา หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พงศ์พิพัฒน์ พูลหน่าย ชาย บ้านเนินสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภามาศ บุญญานุรักษ์ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรีวรรณ ด้วงทอง หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คำกอง ศรีกุม หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. อนุสรณ์ กลั่นปาน ชาย บ้านเนินสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัทธนันท์ สิงห์รักษ์ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิวาพร วงศ์วุฒิ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยากร บุญกอด หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิยม สมวงศ์ ชาย บ้านเนินสุวรรณ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธมลวรรณ สอดจันทร์ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิลัย เทียนสว่าง ชาย บ้านเนินสุวรรณ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อนุวัฒน์ รัตนวิมลชัย ชาย บ้านเนินสุวรรณ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรัญญา สามี หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภรัตน์ ด้วงทอง หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัญญา บุญอาจ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย บัวดี ชาย บ้านสวนเมี่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณพัฒฐ์สิริณ สอดจันทร์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุษณา เพชรแก้ว หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ เพชรแก้ว ชาย บ้านสวนเมี่ยง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดา ธิยะศิริ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ดวงพร บุญประดิษฐ์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนภรณ์ พรรณพิพัฒน์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ชีวาพร สีหะวงษ์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง สุภัทรีภรณ์ สารมโน หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภัทรวดี สระทองตัน หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พันธวัช ขุนกำแหง ชาย บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ แช่มช้อย หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญ์จิรา ฝั่นมณีวรรณ์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปุญญิสา เปงยาวงษ์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณิษา เอี่ยมอ่อน หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจพร อนุเคราะห์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ราเมศ วิเศษวงษา ชาย บ้านสวนเมี่ยง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิไลลักษณ์ จันทะคุณ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินันต์ ดอยลอม หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัฐชยากร แดงด่อน หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย อดุล บุญไทย ชาย บ้านห้วยช้างแทง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริพร ษรจิตร หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดาพรรณ จันทร์อ่อน หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชดา ยะตื้อ หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกนรินทร์ ธนะวงศ์ ชาย บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายใจ ศรีทอง หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา แซ่เตียว หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรธิกา ดังดี หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรนธีร์ สุขิตกุลสิรธีร์ ชาย บ้านห้วยช้างแทง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กฤติธีรา ประสารศรี หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศันสนีย์ ห้องพ่วง หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพรรณ ทองอินทร์ หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภาณุมาศ มาลี หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิติศักดิ์ ลีศิริรุ่งโรจน์ ชาย บ้านห้วยช้างแทง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมคิด เมฆคำพันธ ชาย บ้านห้วยช้างแทง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ขวัญข้าว นามกัลยา หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ น้อยนึ่ง หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาดา จันทะคุณ หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ถวิล สระทองตัน ชาย บ้านหนองขาหย่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ดำรงศักดิ์ นาพุก ชาย บ้านหนองขาหย่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ธวัชชัย เทตวงค์ ชาย บ้านหนองขาหย่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ โพตะกาว หญิง บ้านหนองขาหย่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญเฉลิม ฟูสี หญิง บ้านหนองขาหย่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมลิด อุประ ชาย บ้านหนองขาหย่าง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ณัฎยา ฟองจางวาง หญิง บ้านหนองขาหย่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิษา ฮู่ลอยลี หญิง บ้านหนองขาหย่าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสา สระทองตัน หญิง บ้านหนองขาหย่าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ อุตธิยา ชาย บ้านห้วยหมากหล่ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทวดี ชมเดือน หญิง บ้านห้วยหมากหล่ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิริยะ แจ้งฉาย ชาย บ้านห้วยหมากหล่ำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพวง อยู่ปัญญา ชาย บ้านห้วยหมากหล่ำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พาณิชย์ โพตะกาว หญิง บ้านห้วยหมากหล่ำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทิน จันทะคุณ ชาย บ้านห้วยหมากหล่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาง ศศิธาภรณ์ ฤทธิ์เทพ หญิง บ้านห้วยหมากหล่ำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี แพงสี หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง มะนัส ยศปัญญา หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรชัย สัจจา ชาย บ้านโคกใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ธีรนันท์ สมศรี หญิง บ้านโคกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จิรวรรณ ปงลังกา หญิง บ้านโคกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิชัย ปิงเมือง ชาย บ้านโคกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐฐินันท์ ปิงเมือง หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ รินบุตร หญิง บ้านโคกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวรรณา ตั้งใจ หญิง บ้านโคกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาตรี ดวงอุประ ชาย บ้านโคกใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ทองอินทร์ หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาพร ดีคำ หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย จิรพัทธ์ สัมมามิตร ชาย บ้านโคกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรษมล บ่อแก้ว หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นางสาวเมราณี จินาเคียน หญิง บ้านแก่งบัวคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จำปี เครื่องเนียม หญิง บ้านแก่งบัวคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์พิชชา นาเมืองรักษ์ หญิง บ้านแก่งบัวคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑารัตน์ นิ่มกลัด หญิง บ้านแก่งบัวคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เอกลักษณ์ น้อยนึ่ง ชาย บ้านแก่งบัวคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย เงินทอง ชาย บ้านแก่งบัวคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. พิเชษฐ สระทองตัน ชาย บ้านแก่งบัวคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นายอดุลย์ ยอดวิลัย ชาย บ้านแก่งบัวคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วุฒิพร แก้วกองทรัพย์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทวีป เคลือบพ่วง ชาย นครไทยวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริสกุล ไชยวันดี หญิง นครไทยวิทยาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สายธง บุญกิจ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สงกรานต์ พลเทพ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อุษณีย์ ศิริข่วง หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นรรจวรรณ เมืองพระฝาง หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นวรัตน์ ขำมี หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุรวดี แก้ววงหิว หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จีรนันท์ สุวรรณาภา หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ระพีพรรณ สุทธายศ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรัญญา เอี่ยมทัศน์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กิ่งเดือน อินนุ่ม หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หทัยกานต์ หมากผิน หญิง นครไทยวิทยาคม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชาลิสา เหมือนวาจา หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุรีรัตน์ ชูแก้วงาม หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัชรี วิมุขมนต์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อัญชัญ เลี้ยงเพ็ชร หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จารุวรรณ เทียนยาณี หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กรรณิกา สายยืด หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เบญจพร ผลมา หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา วรรณชาติ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญรัตน์ ธรรมชัย ชาย นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุดารัตน์ ธรรมชัย หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เนตรสกรณ์ ศรีสวัสดิ์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชนัญชิดา อุปจักร์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สีรุ้ง ศรีชาทุม หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ณัฎยา ชูประสิทธิ์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิไลลักษณ์ จานตาดี หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ยอดธง คงปันนา ชาย นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กิ่งกมล อินสุวอ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ญาณิศา ถิรวัฒนากุล หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐรดา อุประปุ้ย หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธา ปิ่นทอง ชาย นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ทรรศนีย์ บุญแจ้ง หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นันทนา ศรีชมภู หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กรวิชญ์ เกษทรัพย์ ชาย นครไทยวิทยาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุจิตรา คำกุ้ง หญิง นครไทยวิทยาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ศุภารัตน์ แก้ววงษ์กลาง หญิง นครไทยวิทยาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปรุงจิตร์ จันทะคุณ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สุเทพ มุ่นเชย ชาย นครไทยวิทยาคม ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุกัญญา ทองสน หญิง นครไทยวิทยาคม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ชยกร ยวงใย ชาย นครไทยวิทยาคม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สมคิด สุขมามอญ ชาย นครไทยวิทยาคม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง วรีรัตน์ แสงสีห์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ประทีป ศรีชาทุม ชาย นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย รัชญา จานตาดี ชาย นครไทยวิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รติยา มาฉิม หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สดศรี อินทำ หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จงรัตน์ แจ้งโถง หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปนัดดา กรรมชนะ หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุรีรัตน์ เกิดดี หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว โสภิตา พึ่งพัก หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัณภร ภักดีมี หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ต้นตระกูล เทศคลัง ชาย บ้านหนองน้ำสร้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภรักษ์สุดา มาปัญญา หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิชฎาพร นนทโคตร หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริฤทัย บัวฉิม หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑนา ตุ่นนิ่ม หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัทรภร เย็นขัน หญิง บ้านหนองกระดาษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธิดาพร สุวรรณเกิด หญิง บ้านหนองกระดาษ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ดารารัตน์ บัวฉิม หญิง บ้านหนองกระดาษ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เนตรชนก แก้วกรม หญิง บ้านหนองกระดาษ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุนันต์ มั่นยุติธรรม ชาย บ้านหนองกระดาษ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สนธญา ไพรภิบาล หญิง บ้านหนองกระดาษ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขวัญเดือน กลิ่นเกตุ หญิง บ้านหนองกระดาษ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญาณภัทร จำปาแก้ว หญิง บ้านหนองกระดาษ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวิทย์ มาดิษฐ์ ชาย บ้านป่าซ่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วัชราพร คงปันนา หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฤทัยรัตน์ มากดี หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สิรินาฎ ยอดเถื่อน หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิรัชติกาล วงษ์รักษ์ หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรรณา วังคีรี หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐรชาพักตร์ เลขะผลธนโชติ หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัชราวดี มุ่นเชย หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศวิตา พัวพัน หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รัชนีกร บุญจีน หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาง รัชพร นุชชม หญิง บ้านป่าซ่าน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรันต์ จันมีเทศ ชาย บ้านป่าซ่าน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลทิพย์ แก้ววิเชียร หญิง บ้านป่าซ่าน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวัฎ เคลือบพ่วง ชาย บ้านป่าซ่าน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จาตุพล เสงี่ยมอยู่ ชาย บ้านป่าซ่าน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง จีระพรรณ สิทธิธูรณ์ หญิง บ้านป่าซ่าน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธราพงศ์ สุเทียนทอง ชาย บ้านพร้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุดาพร อุ่นเจิญ หญิง บ้านพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิลาวัลย์ ทุมทอง หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อรชพร ด่อนเจ๊ก หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพา แก้วบัวรมย์ หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิศมัย ขุ้นคีรี หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ มุกดาอ่อน หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ใฝ่ฝัน เมืองพระฝาง หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เอกสิทธิ์ จำปาแก้ว ชาย บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปรีดา จันทะคุณ ชาย บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มนวิภา จันทูตานนท์ หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร เทพบาท หญิง บ้านพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภครัช ไชยรัตน์ หญิง บ้านพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วัฒนะ ปัญญาสงค์ ชาย บ้านพร้าว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุภา เพียคำ หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สิรินภา หล้าสีทา หญิง บ้านพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดาพร ปากุล หญิง บ้านพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฏฐวี ง้าวแหลม ชาย บ้านพร้าว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันชนะ ออมสิน ชาย บ้านพร้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จงสุข ขจรไพร หญิง บ้านพร้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวุฒิ ศรีสะอาด ชาย บ้านห้วยทรายทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุจิน ธนะสัมบัน ชาย บ้านห้วยทรายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นภาพร แสงสุข หญิง บ้านห้วยทรายทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พรพิมล คุ้มวงษ์ หญิง บ้านห้วยทรายทอง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อรัญญา อ่อนศรี หญิง บ้านห้วยทรายทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายใจ บุญคุ้ม หญิง บ้านห้วยทรายทอง ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย ไพวรรณ ป้องเทพ ชาย บ้านห้วยทรายทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุกัญญา วงษ์มานิตย์ หญิง บ้านห้วยทรายทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญยิน ศรีสะอาด หญิง บ้านน้ำคลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กีรติ ดาด้วง ชาย บ้านน้ำคลาด ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ยุทธภัณฑ์ จันรักษา ชาย บ้านน้ำคลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัยนป์พร ปิ่นทอง หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล ทนคง ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดาริกา ศรีทุ่งลือ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ธนิดา รอดโพธิ์ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา เพิ่มพิพัฒน์ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พัชร วงษ์ธัญญะ ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประภาศรี สิงห์คำ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศรีเรือน ศรีวิชัย หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนุวัฒน์ กันแย้ม ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัฒนา คชนิล ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ธัญญลักษณ์ คุ้มครอง หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จริญญา ปิยะมิตร หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง แพรทอง หล่ออินทร์ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวณี ตั้งตระกูล หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ภัคจิรา ไกรยะราช หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุทิศ ตุ่นเงิน หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วริศรา นนทะโคตร หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยรัตน์ ด่อนแผ้ว หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุจรรย์จิรา มณีจันทร์ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ระวิวรรณ อุ่นไพร หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สำราญ ชื่นหัวนา ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ปรัชญา สิงห์คำ ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญรอบ คงทัน หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัจฉราพรรณ วิชาพร หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชวง เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สภิญญา วงวิสาร หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำนงค์ ยอดเกตุ ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อภิชญา ยอดทองดี หญิง บ้านหนองลาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เจนฤดี จันดาหาร หญิง บ้านหนองลาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จินดารัตน์ คำสอนทา หญิง บ้านหนองลาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รวิพันธุ์ แจ้งโถง หญิง บ้านหนองลาน ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว อรชยา มากสมบูรณ์ หญิง บ้านหนองลาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนะชัย เบ็งยา ชาย บ้านหนองลาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมพร รอดกระต่าย หญิง บ้านบุ่งตารอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปฏิมาพร กองจิว หญิง บ้านบุ่งตารอด ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สามัญ สอนศรี ชาย บ้านบุ่งตารอด ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิภารัตน์ สอนศรี หญิง บ้านบุ่งตารอด ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พรวิมล พุดฉิม หญิง บ้านบุ่งตารอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีระ สุกอระนันท์ ชาย บ้านบุ่งตารอด ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว รัตนิรส สายทองแก้ว หญิง บ้านบุ่งตารอด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา กันแย้ม หญิง บ้านบุ่งตารอด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
สิบตำรวจโท หัทพงษ์ บุญมีจิว ชาย บ้านบุ่งปลาฝา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วันดี แสงบุดดี หญิง บ้านบุ่งปลาฝา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สำเริง หมีดง ชาย บ้านบุ่งปลาฝา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เคนิคพิษณุ ไชยสัตย์ หญิง บ้านบุ่งปลาฝา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จิราภรณ์ บุญธรรม หญิง บ้านบุ่งปลาฝา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยกิตติ สุทธิ ชาย บ้านบุ่งปลาฝา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เสาวณี เชื้อบุญมี หญิง บ้านบุ่งปลาฝา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรางคณา ถนอมทุน หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พีรพงษ์ คงหนองลาน ชาย บ้านโป่งกะเฌอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วยุรี งูนิ่ม หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เพิ่มศรี หีบทอง หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปภินวิช คงทัน หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย ภิรมย์ บุญสุข ชาย บ้านโป่งกะเฌอ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ปรีญาพร ตันทา หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาวดี สุขมามอญ หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูชีพ ลอยทับเลิศ ชาย บ้านห้วยตีนตั่ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย จำนัน เมืองพระฝาง ชาย บ้านห้วยตีนตั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิตติยา แก้วสวย หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิกา ราชทะคันที หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญยานี ด้วงนุช หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุพัตรา เทศคลัง หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทรงวุฒิ เทศคลัง ชาย บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตญา สิงห์สถิตย์ หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รจรินทร์ ทิมป่าติ้ว หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลลักษณ์ เอี่ยมโพธิ์ หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พุฒตาล แพงมี หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชรินรัตน์ สุขมามอญ หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สุรพงษ์ งูนิ่ม ชาย บ้านห้วยตีนตั่ง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ ไพรภิบาล หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิษณุ ใจดี ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย เสกสรร โพธิพฤกษ์ ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกร เฉลิมศรีกร ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศ์วิชญ์ พิพัฒน์เอกโชติ ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วันรบ นาวิชา ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมชัย พันโสดา ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจน จันลี หญิง บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชัว การุญบริรักษ์ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภัย สุทธิ ชาย บ้านห้วยน้ำไซ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิจิตรา สำราญจิตต์ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำฝน สีอูด หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุษณีย์ อรรคสูรย์ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พจน์ ฟักอ่อน ชาย บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมคิด ออมสิน หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฉลอง จันทร์ทรง หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประดับ เทตวงค์ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภาณี นนทะโคตร หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ยุพิน เสวิสิทธิ์ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิภาวณีย์ เพ็ชรครุฑ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุจิพรรษ คำไชย หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อลงกรณ์ ทองฟัก ชาย บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา กอกอง ชาย บ้านห้วยน้ำไซ เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑนา โสคำภา หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อธิชา กัลยาประสิทธิ์ ชาย บ้านห้วยน้ำไซ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรพล บุญเกิด ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สายฝน สุทธิ หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ภคินี เสงี่ยมโปร่ง หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สนใจ พรมรักษา หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชูศักดิ์ จันทร์ดี ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จรัญ งูนิ่ม ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มานิตย์ พรมรักษา ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีรภัทร ปิ่นทอง ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ประภาศรี เกตุดี หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัชพร สุดแก้ว หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย บรรเลง สีบุญ ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เมธาสิทธิ์ สมศรี ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร สุทธิ หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยาภรณ์ จันบ่อโพธิ์ หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว นลินี กามะ หญิง บ้านท่าหินลาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนวัฒน์ วันรักชาติ ชาย บ้านท่าหินลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สยุมพร บุญเครือพวง หญิง บ้านท่าหินลาด ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศิริลักษณ์ แม่งมา หญิง บ้านท่าหินลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพโรจน์ กองจิว ชาย บ้านท่าหินลาด ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศีรณา พรมสิงห์ หญิง บ้านท่าหินลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เปลี่ยน ทิพโสต ชาย บ้านท่าหินลาด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ธิดารัตน์ คงทัน หญิง บ้านท่าหินลาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา เกาะเกิด หญิง บ้านท่าหินลาด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย มงคล ขาวขำ ชาย บ้านท่าหินลาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาทิพย์ ลอยทับเลิศ หญิง บ้านท่าหินลาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติกาญจน์ บุตชา หญิง บ้านกกม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศวรรษ สถานธง ชาย บ้านกกม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กานต์รวี ศรีทอง หญิง บ้านกกม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุนิษา ธูปเทียน หญิง บ้านกกม่วง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นฤมล ภาละบาล หญิง บ้านกกม่วง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ระพี ศรีทองอ่อน ชาย บ้านกกม่วง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ธิชาภัทร หล่องตากล้า หญิง บ้านกกม่วง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย วุฒิชัย ด่อนดี ชาย บ้านกกม่วง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เบญจมาศ เสงี่ยมอยู่ หญิง บ้านแก่งทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิรภัทร เนตรชาวนา หญิง บ้านแก่งทุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญนภา ซามาตย์ หญิง บ้านแก่งทุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัติ์ธิกร ทองนาคปาน หญิง บ้านแก่งทุ่ง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อนุมิตร นวลแพง ชาย บ้านแก่งทุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ สุทธิ ชาย บ้านแก่งทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นุรักษ์ สุทธิ ชาย บ้านแก่งทุ่ง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงจันทร์ ตาสี หญิง บ้านแก่งทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทนิตย์ โสคำภา หญิง บ้านแก่งทุ่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรียาภา จันเครือดี หญิง สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ลลิตา ฉัตรแก้ว หญิง สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงหทัย รุ่งเรือง หญิง สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พิมพ์ชนก บุญธรรม หญิง สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุดา บัวเหมือน ชาย สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ธรรมศักดิ์ รินทะ ชาย บ้านป่ารวก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญลือ จันทร์ดี ชาย บ้านป่ารวก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สาธินี บุญศรีมาส หญิง บ้านป่ารวก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธรรมศักดิ์ รินทะ ชาย บ้านป่ารวก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เสาวลักษณ์ ยางชุม หญิง บ้านป่ารวก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สง่า บุญธรรม ชาย บ้านป่ารวก ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว รัตนาภรณ์ พาธูปทอง หญิง บ้านป่ารวก ครู (อัตราจ้าง) ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย กชพร จันคีรี ชาย บ้านป่ารวก ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย ไพรบูรณ์ บุญอาจ ชาย บ้านน้ำเลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชุติมนต์ จันทะคุณ หญิง บ้านน้ำเลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุมารินทร์ ธนะสัมบัน หญิง บ้านน้ำเลา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุมาลี พิลาเปล่า หญิง บ้านน้ำเลา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วทันยา อำมาตรหิน หญิง บ้านน้ำเลา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิภาวรรณ สอนเสียม หญิง บ้านน้ำเลา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนวิทย์ สิทธิอุปชา ชาย บ้านน้ำเลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัชญา บุตรสีทา หญิง บ้านน้ำเลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ พัวพัน ชาย บ้านน้ำเลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปฏิมาพร แก้วสีทอง หญิง บ้านน้ำเลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธาริณี ทองอยู่ หญิง บ้านน้ำเลา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สาธิต ทองศรี ชาย บ้านบ่อโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นันทรณ์ สินเครือสวน ชาย บ้านบ่อโพธิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุธน พุดตาลดง ชาย บ้านบ่อโพธิ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ขวัญหล้า ชาภิรมย์ หญิง บ้านบ่อโพธิ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดาหวัน นามกันยา หญิง บ้านบ่อโพธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย วงวิสาร ชาย บ้านบ่อโพธิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย อรรคพล ดอนเมือง ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภกร สุทธิ ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กิตติญา หมอบอก หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ทิพสุภา คณาจันทร์ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยุทธชัย ทองคำพงษ์ ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ทนงศักดิ์ อินทนาชัย ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัฒนา วงษ์ธัญญะ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อนงค์ศรี นครไทยภูมิ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ฤทธิเดช อ้นมี ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุธาทิพย์ บุญก่อน หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง คะนึงพิชญ์ บายันต์ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณัฐธยาน์ ชูรัตน์ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรฤทัย กำพร้า หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธนโชติ พงษ์พานิช ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ จันธิราช หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรทัย มีสกุล หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาพร แก้วดวงดี หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิชากานต์ ทัลวัลลิ์ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ทนันชัย อินทนาชัย ชาย กัลยาณิวัฒนา 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภาพรรณ เอมสมบุญ หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อรอุมา บุญธรรม หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทธจารินทร์ กล้าหาญ หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย มนิตย์ ทูลขุนทด ชาย กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เนาวรัตน์ ด่อนแผ่ว หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จิตรกร บุญอาจ ชาย กัลยาณิวัฒนา 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ อุประ หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมบูรณ์ งูนิ่ม หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาสินี สังฤทธิ์ หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เผด็จชัย หิมโสภา ชาย กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นภาพร เพชรเขียว หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เพียรพิณ เรืองรัศมี หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สิริกันยา พิมเสน หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สิทธิโชค พรหมแดน ชาย กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วัลยา พ่วงกองนะ หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิกานดา คลังจง หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา อินแผง หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อิสรีย์ บุญไทย หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธีรนุช สุเทียนทอง หญิง บ้านนาไก่เขี่ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จารึก อุ่นไพร ชาย บ้านนาไก่เขี่ย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ดวงพร คงสีไพร หญิง บ้านนาไก่เขี่ย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กานดา อุ่นไพร หญิง บ้านนาไก่เขี่ย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ศรีสวัสดิ์ ชาย บ้านนาไก่เขี่ย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สันทัด สีดารักษ์ ชาย บ้านนาไก่เขี่ย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิรภัทร เงื่องจันทร์ทอง หญิง บ้านนาไก่เขี่ย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว น้ำผึ้ง ระโส หญิง บ้านนาไก่เขี่ย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัวรอย ฉิมมากรม ชาย บ้านนาไก่เขี่ย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง นภาพร ชัยสมบัติ หญิง บ้านน้ำลอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สายบัว แก่นโงน หญิง บ้านน้ำลอม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรภัทร ระเกตุ หญิง บ้านน้ำลอม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญข้าว เนตรใส หญิง บ้านน้ำลอม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พร้อม ทองฟัก ชาย บ้านน้ำลอม ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ไพเราะ มาดี หญิง บ้านน้ำลอม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิวานิส แจ่มโถง หญิง บ้านนาคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รจนา ทองฟัก หญิง บ้านนาคล้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุลีพร ศิริ หญิง บ้านนาคล้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา แก้วแสงสิม หญิง บ้านนาคล้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมิฑฐิฏา ดงภูยาว ชาย บ้านนาคล้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ชัฏฏ์ชามาศ สุขรัง หญิง บ้านนาคล้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายหยุด กันนา หญิง บ้านนาคล้าย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ อินพิทักษ์ ชาย บ้านนาคล้าย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ขัวญตา วงค์ด่อน หญิง บ้านนาคล้าย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัทชรี วงค์ด่อน หญิง บ้านนาคล้าย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญส่ง ตุ่นเงิน ชาย บ้านน้ำพริก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิรภรณ์ สุทธิ หญิง บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณี จันทร์สุริย์ หญิง บ้านน้ำพริก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญธร ควรสมบัติ หญิง บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพ สุทธิ หญิง บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วรรณชัย ศรีวิชัย ชาย บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ฤทธิรงค์ พูลหน่าย ชาย บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ระนอง จันทร์ดี หญิง บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัชพร ตรุษไชย หญิง บ้านน้ำพริก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญรดี มาทับ หญิง บ้านน้ำพริก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา ทองคำ หญิง บ้านน้ำพริก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิทธิพล สุขรัง ชาย บ้านยางโกลน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุนันท์ พิมพ์สิงห์ หญิง บ้านยางโกลน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เอนก บายันต์ ชาย บ้านยางโกลน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ยุพิน แสงบุดดี หญิง บ้านยางโกลน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สมัย นนทะโคตร ชาย บ้านยางโกลน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว กิตติยาพร ตันเจริญ หญิง บ้านยางโกลน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมพร จันดาหาร ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สราญรัตน์ ไชยกุล หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณิศา ศรีโพธิ์ทอง หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุปราณี คำภิระ หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง หนึ่งฤทัย สงสอน หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนุดม สุวรรณดี ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ ยาสมุทร หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิเทพ บุตรทอง ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สุทธินันท์ พูลเกษม ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรเดช สุขเครือเกิด ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มาลัย สุทธิชาติ หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รจนา พิชัย หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พัชรินทร์ อินทนาชัย หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พรพรรณ พาทีทิน หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระพงษ์ ใจมูล ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา เมฆทับ หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ ยานาบัว หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิทธิภูมิ ราชเพียแก้ว ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จุลศักดิ์ วงศ์วิริยชาติ ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุเทน นะมิตร ชาย บ้านนาเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พรพรต นครไทยภูมิ ชาย บ้านนาเมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ เหล่ากาวี หญิง บ้านนาเมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาวี คงหนองลาน หญิง บ้านนาเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำเภา ดีธงทอง ชาย บ้านนาเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ระวิวัลย์ มีเครือเอี่ยม หญิง บ้านนาเมือง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ธัญญารัตน์ รัตนโค้น หญิง บ้านนาเมือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยลักษณ์ บางศรี หญิง บ้านนาเมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยพงษ์ เมืองสนธิ์ ชาย บ้านนาฟองแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชโรธร ปิงคำภา ชาย บ้านนาฟองแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อิศรา รัตนโค้น หญิง บ้านนาฟองแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัชระ กรรณิกา ชาย บ้านนาฟองแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ศิริญญาพัทร ปัญญาใสธนกุล หญิง บ้านนาฟองแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภคพร แสงปัญญา หญิง บ้านนาฟองแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงพร สุขคำภา หญิง บ้านนาฟองแดง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำเนา ยาสุด ชาย บ้านบุ่งผลำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภาดามาศ เครือสบจาง หญิง บ้านบุ่งผลำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปณชัย อุ่นจัน ชาย บ้านบุ่งผลำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุวรรณรัตน์ เผยศิริ หญิง บ้านบุ่งผลำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สิริกัลยา วงษ์ลา หญิง บ้านบุ่งผลำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรชัย จันทะคุณ ชาย บ้านบุ่งผลำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธิติพันธุ์ จันแปงเงิน ชาย บ้านนาขุมคัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุนิตย์ บุญเย็น หญิง บ้านนาขุมคัน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง มัลลิกา บุญเทียม หญิง บ้านนาขุมคัน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญรุ่ง บุญมีจิว หญิง บ้านนาขุมคัน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สายสุดา แสงปัญญา หญิง บ้านนาขุมคัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาสินี สุภสิทธิ์ หญิง บ้านนาขุมคัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรเมฐ์ มีเฟีย ชาย บ้านนาขุมคัน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุศรา คำบุตร หญิง บ้านนาขุมคัน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ถนัด ผ่องโอ่ย ชาย บ้านนาขุมคัน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง รัชชุดา เมืองสนธิ์ หญิง บ้านนาขุมคัน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คมคาย สอนวันนา หญิง บ้านนาขุมคัน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรธัช ทุ้ยแป ชาย บ้านนาทุ่งใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อุรัสยา ปานแจ้ง หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อนันตา สั่งสนั่น หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประไพรพักตร์ นันท์เกิด หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤภรกมล หวาเกตุ หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แสงระวี ศรีสวัสดิ์ หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แสงระวี ศรีสวัสดิ์ หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วสุภัค จันทร์บรรจง ชาย บ้านน้ำกุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จิดาภา ติดไชย หญิง บ้านน้ำกุ่ม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นันทนา สุวรรณจันทร์ หญิง บ้านน้ำกุ่ม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชาลิณี น้อยสุภาพ หญิง บ้านน้ำกุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชลยา รัตนโค้น หญิง บ้านน้ำกุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมยศ คำทองคำ ชาย บ้านน้ำกุ่ม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ชัยพล กันศิริ ชาย บ้านนาแฝก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เอื้อมพร วงษ์สมบูรณ์ หญิง บ้านนาแฝก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสาชล แก้วรัตน์ หญิง บ้านนาแฝก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัลยา ทาริยะวงศ์ หญิง บ้านนาแฝก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกานดา พรมขันตี หญิง บ้านนาแฝก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมาภรณ์ จันทอง หญิง บ้านนาแฝก เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เดือนนภา หุมหะ หญิง บ้านหนองกะท้าว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิกานต์ ศิวะวงศ์เกษม หญิง บ้านหนองกะท้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชณัฐกาญจน์ ศรีบุญ หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวัฒน์ สายยืด ชาย บ้านหนองกะท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันลอน จำปา หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กมณมาศ ภัทรกิตติสกุล หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลำพูน วังกาวรรณ์ หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศศิธร โพธิ์คง หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง บุณฑริกา รัตนกุล หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ถุงเงิน เผือกเผ่า หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นภสินธุ์ โพธิ์ปลัด ชาย บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ทัศนีย์ พุทธวงษ์ หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย มานะ กองเงิน ชาย บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปริญญา กิติอาษา ชาย บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วันทนา สุขมามอญ หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นัฐพงษ์ บุญอาจ ชาย บ้านหนองกะท้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรกฤษณ์ อุทธิยา ชาย บ้านหนองกะท้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรัณยา พฤษกุลทล หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธาริณี คงปันนา หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธีราพร ศรีทอง หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสิทธิ์พร จันทร์ปาน ชาย บ้านหนองกะท้าว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง กานดา คงบาง หญิง บ้านหนองกะท้าว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สุรเกียรติ อินกอง ชาย บ้านนาโพธิ์นาจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฉันทนา ต๊ะวิไชย หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นนทวรรณ บุญชัย หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี วุฑฒยากร หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สำอาง สุมามอญ หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุเทพ บางศรี ชาย บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กรรณิการ์ รอดเรือง หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นิกร สายแก้วเทศ ชาย บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ธรรมเนียม กุสุโมทย์ หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ราณี สายแก้วเทศ หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิภาวรรณ พุกสว่าง หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คณิศร จันทร์บรรจง ชาย บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จริญรัตน์ แก้วสีทอง หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัฒน์ษณี เคียงถิระศิริ หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วิจิตรา สุวรรณศิริ หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันทนี เนตรบุตร หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์เพ็ญ ด่อนดี หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ ผาทอง หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภัทรชัย พูลศิลป์ ชาย บ้านนาโพธิ์นาจาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กระจ่าง ศรีทอง ชาย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วีระยุทธ บัวชุม ชาย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรัสวดี คุ้มสุพรรณ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัตติกาล โพธิประสาท หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุขใจ ระโส หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จีรวรรณ์ ปันผา หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุรัตน์ ทองคำ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพรรณ ราศรีชัย หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สาลี บวบมี หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมาพร นกพึ่ง หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว บุผา อ่อนศรี หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อิสรีย์ หอมสิงห์ทอง หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพรรณ สัสดีแพง หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รำไพ วรรณกุล หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัญณฉัตร บางศรี หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ไพรวรรณ สุทธิ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ประกายเพชร จันทวงษ์ ชาย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธนัชญา กวยทิ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา อินทร์ประชา หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สวย กระเสียน ชาย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สุทน แสงสิงห์ ชาย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วันเพ็ญ พันคำ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วิไลลักษณ์ ทองหล่อ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย ธีรวัฒน์ พร้าโต ชาย บ้านนาหนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พีระพล เจริญสุข ชาย บ้านนาหนอง ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาง จันทร์เพ็ญ แก้วบุญช่วย หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พนาวัลย์ พร้าโต หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สายันห์ พุกสว่าง ชาย บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ปวีณา วรรณศรี หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย มนู อินลองพล ชาย บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว จรรยกร บางศรี หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสาวนิต ยอดกระโหม หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เพ็ญทัย เงินคง หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อนันต์ ดำชู ชาย บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นิตยา บริยัง หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมปอง พุ่มชะบา หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มนทิพย์ บุญเรือง หญิง บ้านนาหนอง ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ ทีสุกะ หญิง บ้านนาหนอง ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย ชัยโย บุญธรรม ชาย บ้านนาหนอง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ ถิ่นน้ำใส หญิง บ้านนาหนอง ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย กฤษชุกร จันทร์ทรง ชาย บ้านนาหนอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิกร ซุนพุ่ม ชาย บางยางพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว มาริษา ม่วงต๊ะ หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญรัตน์ รังแก้ว หญิง บางยางพัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย บัญญัติ สะอาด ชาย บางยางพัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อรอนงค์ ภูมิดี หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรกริช ทิพย์บูรณ์ ชาย บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราวรรณ ช้างงาม หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุวรรณดา กลิ่นสาคร หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนัชกร ปันสาย หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ ยศปัญญา ชาย บางยางพัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เสาวลักษณ์ หล้าเถิง หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทณัฐ วรรณภิระ ชาย บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วีณา กาแก้ว หญิง บางยางพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาคภูมิ ศรีอ๊อด ชาย บางยางพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย เสวียน สิงห์สถิตย์ ชาย บางยางพัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย วัชรากร ระวีวัฒน์ ชาย บางยางพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยาภรณ์ พรมพะมินทร์ หญิง บางยางพัฒนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายหยุด ศรีจันทร หญิง บางยางพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ดำเนิน ทาบาง ชาย บ้านน้ำตาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นรินทร์ สีเนตร หญิง บ้านน้ำตาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ หมีนาค หญิง บ้านน้ำตาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ เตชนันท์ หญิง บ้านน้ำตาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แววดาว พรมมาวัน หญิง บ้านน้ำตาก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุกัญญา อยู่โต หญิง บ้านน้ำตาก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกศักดิ์ ทองรัตน์ ชาย วิทยสัมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จามจุรี พันโนฤทธิ์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มะลิดา หมื่นจันทร์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กฤษณา มั่นยุติธรรม หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริสา ผลทิพย์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ใบตอง พรมพุทธา หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชลนธาร ศิวปรียานุพงษ์ ชาย วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จุฑาทิพญาณี บุญจิตร หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชโลมใจ ทาวงษ์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนันทา อินทร์เกิด หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ รต. ชาญวิทย์ จับแสงจันทร์ ชาย วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ใจ จ๊อดดวงจันทร์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กิตติชัย คล้ายพร้อม ชาย วิทยสัมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณญิศา ถือศิล หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ไพทยา ดอนเมือง หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวดี นาครินทร์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีนวล พวงภู่ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุธิวุฒิ รักษาแดน ชาย วิทยสัมพันธ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรษชนม์ มากสมบูรณ์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจษฎากร มากรื่น ชาย บ้านป่าคาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สงกรานต์ คงปันนา ชาย บ้านป่าคาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นีรวัจน์ ค้อกองเงิน หญิง บ้านป่าคาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รุจิรา พอใจ หญิง บ้านป่าคาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรพงษ์ แต่งเนตร ชาย บ้านป่าคาย ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย นพดล หลวงแก้ว ชาย บ้านป่าคาย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิราวรรณ์ เค้าสีดา หญิง บ้านป่าคาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว รุ่งนิภา อ่อนนาเมือง หญิง บ้านป่าคาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ภัทราพร รังสน หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพดล แสนขวา ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิไลพร บุญอาจ หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พยุง จันทร์นิ่ม หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง บัวผัน คงแพ หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภรา จนากร หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มยุรา สุทธิ หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิชชาพร จันทรศรีวงศ์ หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อนันต์ จำปาแก้ว ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธัญญาพร ฝั้นบ้านไร่ หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ พาทา หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รัญชิฏาณ์ แพ่งอ่ำ ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ลิตา ไชยบาล หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอนก อุ่นอุ้ย ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แดนชัย จันทร์ทรง ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย ปรัชญา จะตุเทน ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาภรณ์ กันล้อม หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจรัตน์ เขียววังทอง หญิง บ้านห้วยเฮี้ย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นพดล แสนขวา ชาย บ้านห้วยกอกพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วสันต์ จันแสน ชาย บ้านห้วยกอกพัฒนา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พุทธิชา สิงห์ทอง หญิง บ้านห้วยกอกพัฒนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎา รังแก้ว ชาย บ้านห้วยกอกพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กรีฑา วิชัยดิษฐ์ ชาย ศิริราษฎร์พัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มณีจันทร์ เจริญกุล หญิง ศิริราษฎร์พัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ประเสริฐ ทาวงษ์ ชาย ศิริราษฎร์พัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วัชรี จันทะคีรี หญิง ศิริราษฎร์พัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อุทิศ คำปั้น ชาย ศิริราษฎร์พัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ดวงใจ ยิ้มแย้ม หญิง ศิริราษฎร์พัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษฏา รังแก้ว ชาย ศิริราษฎร์พัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันเพ็ญ ยศตุ้ย หญิง บ้านลาดคื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จีรภา ตะมาแก้ว หญิง บ้านลาดคื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรรถพร คนมั่น หญิง บ้านลาดคื้อ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สาญัณ ประจงจีบ หญิง บ้านลาดคื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธีรารัตน์ ไกรสีขาว หญิง บ้านลาดคื้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพวัลย์ ศิริ หญิง บ้านลาดคื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์จุฑา แดงพัด หญิง บ้านลาดคื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ บุญอาจ หญิง บ้านลาดคื้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญนภา นิลบุญเรือง หญิง บ้านลาดคื้อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญรัตน์ จำปาสา หญิง บ้านลาดคื้อ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภูลิขิต ประทีปคีรี ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มัณฑนา หลวงจอก หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัชชัย ศรคำ ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกศักดิ์ ป่าธนู ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จตุรภัทร บัวสถิตย์ ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปวี รวิกานนท์ ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จันทร์จิรา ทาพา หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุธาสินี หลำประเสริฐ หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรพงศ์ ชูแช่ม ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เยาวลักษณ์ เหมืองห้า หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อมรเทพ หมุดสัก ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรุตน์ ชะดาจันทร์ ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญาณี ธรรมนิยม หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุประวีณ์ บุญอาจ หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล เมฆเคลื่อน ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรศักดิ์ เปรมวิชัย ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาวรรณ พรมแดน หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพัชร์ วัฒนภูมิ หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรันต์ ทองสรวง ชาย บ้านแยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ ทิมศรี หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ญาดามณีกาญจน์ บุญหล้า หญิง บ้านแยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นัฐดนัย ไชยเดช ชาย บ้านแยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญศรี บริสุทธิ์ หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สีนวล ฟั่นคุ้ม หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพบูรณ์ ทับจีน หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รัตนา งามสม หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวานิตย์ เถื่อนชนะ หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กมลลักษณ์ อุดแบน หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำนงค์ ฟั่นคุ้ม ชาย บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มยุรี พูลโห้ หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หฤทัย นวลศรี หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อมรา ชมภูพาน หญิง บ้านแยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัชฎาพร มีป้อง หญิง บ้านแยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพินทุ์ อินทรอัมพร หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิชชาภา จิตอารี หญิง บ้านแยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิรวรรณ ธรรมสอน หญิง บ้านแยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทนนชัย ใจกล้า ชาย บ้านแยง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงพร วงษ์ปัน หญิง บ้านแยง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา ใจกล้า หญิง บ้านแยง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บรรยา มิ่งแก้ว ชาย บ้านเข็กใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภัทรวดี หะสิตะพงศ์ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธัญชนิต มากมี หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง อุบล สมเกียรติ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เกวลิน แต้มจันทร์ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สำเนียง สารีบุตร ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญธร ใจจันทร์ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี ทิวัตถ์ ทารัตน์ ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพรรณ แก้วคำแสน หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว จินดารัตน์ เกตณรงค์ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรากร ้อ้นสอน ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วชิร กลีบลำดวน ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรวัฒน์ รักสัตย์ ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภิสรา เจียมชัยภูมิ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พเยาว์ ดาด้วง ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครู ชำนาญงาน ปริญญาโท
นาย สว่าง ขำพัน ชาย บ้านเข็กใหญ่ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ชัยยาท อุ่นพรม ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มณีณิศากรณ์ บุญเรืองฤทธิ์ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนพร วังคีรี หญิง บ้านเข็กใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัฒนศักดิ์ จันเหลือง ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สถิตย์ พัวพัน ชาย เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ศตวรรษ โสประดิษฐ์ ชาย เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กรกมล องค์สวัสดิ์ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เจียมใจ ไทยเทศ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิกา อภัยลุน หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรณิชา ปันป้อ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สิรินาถ โค้วจิริยะพันธุ์ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัตติกาล บัวสิงคำ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อดิศักดิ์ ทะนันชัย ชาย เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิมล วุ่นดี หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร อ่อนศรี หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรีภรณ์ แสนอินทร์ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพรรณ จันตระ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพกร แจ่มโถง หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พจนา นาคปูน หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญช่วย ต่ายธานี ชาย เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เกสร ศรีจำเริญ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฏฐธิดา กลิ่นเมือง หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพล ชรารัตน์ ชาย เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดหล้า พิทักตระกูลอนัญ หญิง บ้านถ้ำพริก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง ทับชาวนา หญิง บ้านถ้ำพริก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์นารา นุปิง หญิง บ้านถ้ำพริก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มัลลิกา มะณี หญิง บ้านถ้ำพริก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เพิ่มพูน มีแก้ว ชาย บ้านถ้ำพริก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาวินี คลองตะเคียน หญิง บ้านถ้ำพริก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิไลรัตน์ คลังจง หญิง บ้านถ้ำพริก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ แก้วมี หญิง บ้านถ้ำพริก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สันติภาพ ลุ้ยอุไร ชาย บ้านถ้ำพริก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทนง มาไชยนาม ชาย บ้านถ้ำพริก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร วังคีรี หญิง บ้านถ้ำพริก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีระ ศรีเกษม ชาย บ้านถ้ำพริก อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย สุรศักดิ์ สิงห์โต ชาย บ้านถ้ำพริก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จินดาพร แสนราชโสภา หญิง บ้านถ้ำพริก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ราตรี เงื่องจันทอง หญิง บ้านหนองหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดวงพร บัวหุ่น หญิง บ้านหนองหิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉรา พยัคฆ์เกษม หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ศิริรัตน์ หอมสิงห์ทอง หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชนกพร แก้ววงหิว หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรเดช หอมเจริญ ชาย บ้านหนองหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ละไม สารี ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วราพร เอี่ยมบัวหลวง หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุรีรัตน์ วิวัฒนภักดี หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทรัมริสต์ แพทย์ไชโย ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เวช เอี่ยมบัวหลวง ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุรีย์ โพธิ์หวี หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ หยวกยง หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศันสนีย์ ชื่นแสงมอญ หญิง บ้านหนองหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แพรวมิรินทร์ วันชัย หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุทัยวรรณ ดีจริง หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จริญญา ศรีรุ่งเรือง หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปวีณา ทองดี หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กุลธิดา เตียงเกตุ หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชญาภา พาทีเพราะ หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายสวาท ชัยมงคล หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐาปวี หนองหารพิทักษ์ หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มัลลิกา กล้าหาญ หญิง บ้านหนองหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชิต คงฉาย ชาย บ้านหนองหิน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว วาสนา กาแก้ว หญิง บ้านหนองหิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิดาภา แพทย์ไชโย หญิง บ้านหนองหิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกวลี นาพุก หญิง บ้านหลังเขา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทิพย์ สุราษฎร์มณี ชาย บ้านหลังเขา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พรพรรณี คำทอน หญิง บ้านหลังเขา ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ดวงพร วงษ์ไย หญิง บ้านหลังเขา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จรีทิพย์ ปัญจบุรี หญิง บ้านหลังเขา ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จารุวรรณ ผาทอง หญิง บ้านหลังเขา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนาภรณ์ คงรอด หญิง บ้านหลังเขา ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กฤษณา ลาดก่าน หญิง บ้านหลังเขา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชรินทร์ทิพย์ สีคำ หญิง บ้านหลังเขา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริฉัตร รัตนปัญญา หญิง บ้านหลังเขา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ สีคำ ชาย บ้านหลังเขา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญทัน ทนาเวช ชาย บ้านหลังเขา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุนิสา สายโสภา หญิง บ้านหลังเขา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภักดี แสงนวล หญิง บ้านหลังเขา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร ดอนไพร หญิง บ้านหลังเขา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มานัส ผิวพรรณ์ ชาย วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภัทราพร รัตนกุล หญิง วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภูวนัย เอมเทศ ชาย วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์)