ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นางสาว ปาริฉัตร ทับทิมหิน หญิง บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อภิศักดิ์ ฟองจางวาง ชาย บ้านชาติตระการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ศรีลำแพน เงินกลั่น หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว นงลักษณ์ ทองเพ็ง หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการ จิตวิทยา
นาง อุไร จันทะคุณ หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการพิเศษ ประวัติศาสตร์
นางสาว อัญชลี อุทธิยา หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ไพโรจน์ ทองปลิว ชาย บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว สุนิสา ประมูลสิน หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว น้ำฝน บุญเซ็ง หญิง บ้านชาติตระการ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ธนิตา เสนานุช หญิง บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง นภสินธุ์ พิมพา หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี กรฤทธิ์ บุญญานุกูล ชาย บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว สุนิสา จันทร์โฉม หญิง บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง มลธิตา สุขเกษม หญิง บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัชฐปกรณ์ ตะบองเพชร ชาย บ้านชาติตระการ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ดนตรี
นาง ชรินรัชต์ พลนิ่ม หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นิตยา สำนวน หญิง บ้านชาติตระการ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ทองดี โทจำปา ชาย บ้านชาติตระการ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว กัญญาพัชร แก้ววงษ์หิว หญิง บ้านชาติตระการ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว อุทุมทอง นวลป้อง หญิง บ้านชาติตระการ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง อนัญลักษณ์ ช่วงเบ้า หญิง บ้านชาติตระการ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว นงเยาว์ จันทะคุณ หญิง บ้านนาเปอะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง เตือนใจ โพธิ์ทอง หญิง บ้านนาเปอะ ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาย สันติสุข แย้มพราหมณ์ ชาย บ้านนาเปอะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง บุษรินทร์ เมฆแสงสี หญิง บ้านนาเปอะ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว สรวงสุดา ศรีอ๊อด หญิง บ้านนาเปอะ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย สำเนียง ม่วงทิม ชาย บ้านนาเปอะ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรียาทร พิมพิลา หญิง บ้านนาเปอะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ธีรยุทธ จันทะคุณ ชาย บ้านนาเปอะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย บงกชเพชร เทียนสว่าง ชาย บ้านนาเปอะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย อภิศักดิ์ แตงอ่ำ ชาย บ้านปากรอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย วีนัส แก้วป้องปก ชาย บ้านปากรอง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ฐานิตา เพ็ญสุภา หญิง บ้านปากรอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว นิตยา บัวองค์ หญิง บ้านปากรอง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ณัฏฐ์พัชร์ สิงห์คำ หญิง บ้านปากรอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว สุภาวดี เกตุพุด หญิง บ้านปากรอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย วิทวัส จันปอด ชาย บ้านปากรอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ทดาภา เฮียงเถื่อน หญิง บ้านนาจาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาการเด็ก
นาย ชูชาติ แสงปัญญา ชาย บ้านนาจาน ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย นวภัทร แสงปัญญา ชาย บ้านนาจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุชิน กรมเวท หญิง บ้านนาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปพิชญาดา เนตรแสงสี หญิง บ้านนาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นางสาว พัสตราภรณ์ พิมพา หญิง บ้านนาจาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พรรณพิสุทธิ์ แสงนวล หญิง บ้านนาจาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว บุษบาคม จันทะคุณ หญิง บ้านนาจาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง วันเพ็ญ นพณัฐกวิน หญิง บ้านนาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง สายพิณ พัชรพร หญิง บ้านนาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง ราตรี จันทะคุณ หญิง บ้านนาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กัญญาณัฐ ทองจันทร์ หญิง บ้านนาจาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ประจวบ พิมพา ชาย บ้านนาจาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว วรรณภา หมื่นแก้ว หญิง บ้านนาจาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นาง พัทธนันท์ สิงห์คำ หญิง บ้านนาจาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ผาสุข วรรณา หญิง บ้านนาจาน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ประมวลรัก สีหะวงษ์ ชาย บ้านนาจาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว พรพิมล บัวบังขัง หญิง บ้านนาจาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว นาตยา กุลวงศ์ หญิง บ้านนาจาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง พิมาศ ขัยเกษตร หญิง บ้านนาตอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว รัตนาภรณ์ ทาหอม หญิง บ้านนาตอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ไพรวัลย์ สุวรรโณ ชาย บ้านนาตอน ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว วาสนา กล่องคง หญิง บ้านนาตอน ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย วิราช น้อยศิริ ชาย บ้านขุนน้ำคับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สภัชชา ทองแบบ หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปณิตตรา ดวงอุปะ หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อัจฉราพร กันทะหมื่น หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ทิพาพร กันมา หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อมรรัตน์ เสาวรส หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ศศิวรรณ ปิ่นวิเศษ หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ประสิทธิ์ เรืองรอน ชาย บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว รัตติยาพร ฟูแสง หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วาสนา บุญมีมาก หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว งามจิตต์ สุขสมบูรณ์วงศ์ หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ณัฏฐา สุรีย์สิงห์ หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว เกษชญา จันทร์ดวงดี หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว พรวิมล เสาะใส หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง ปนัดดา จันทร์มณี หญิง บ้านขุนน้ำคับ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สุภาวัฒน์ แสงคำมี ชาย บ้านขุนน้ำคับ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ประเสริฐ จันทะคุณ ชาย บ้านขุนน้ำคับ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย กิตติศักดิ์ รอดฉาย ชาย บ้านขุนน้ำคับ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ศักดินนต์ เอี่ยวลับ ชาย บ้านขุนน้ำคับ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ ภู่ทับทิม ชาย บ้านขวดน้ำมัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว กรรณิการ์ โสภามูล หญิง บ้านขวดน้ำมัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง จันทร์จิรา พุดฉิม หญิง บ้านขวดน้ำมัน ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
สิบเอก พงศ์เกียรติ ฉิมแย้ม ชาย บ้านขวดน้ำมัน ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ธวัชชัย พุดฉิม ชาย บ้านขวดน้ำมัน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ศรเพชร แสงปัญญา ชาย บ้านขวดน้ำมัน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นาย สถิต คำภาแก้ว ชาย บ้านขวดน้ำมัน ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ช่างไฟฟ้า
นางสาว กนกวรรณ วิเศษสุนทร หญิง บ้านขวดน้ำมัน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย อนันต์ แก้วแจ่ม ชาย วัดบ่อภาค ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ลีลานุช ยะฟู หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จิณณัฎตา คำหล้า หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา
นางสาว อุไรรัตน์ ยาโน หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ธาวิรัช กำเนิดพายัพ ชาย วัดบ่อภาค ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว เจนจิรา เงินต๊ะ หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ศศิวิมล บุญสิทธิ์ หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เศรษฐศาสตร์
นาง ภัทรานิษฐ์ สีทองจันทร์ หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง วนิดา วิเศษวงษา หญิง วัดบ่อภาค ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว กมลลักษณ์ มูลปัญญา หญิง วัดบ่อภาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว คมคาย มณีสุข หญิง วัดบ่อภาค ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วรรณวิภา สีหะวงค์ หญิง วัดบ่อภาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พัชรินทร์ แก้วย้อม หญิง วัดบ่อภาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ฐิรญา หนองหารพิทักษ์ หญิง วัดบ่อภาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว ณัฐิยาพร สุทธิ หญิง วัดบ่อภาค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย เศกสิทธิ์ เชื่อมกลาง ชาย วัดบ่อภาค ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ลีลาวดี โตนา หญิง วัดบ่อภาค ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ศุภางค์ พรมวาท หญิง วัดบ่อภาค ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สุริยัน ชัยพันธุ์ ชาย บ้านน้ำจวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ธนิตา พลอยมี หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย เปรียว สอนยศ ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย วุฒิพงศ์ จันฝุ่น ชาย บ้านน้ำจวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นาย สาธิต อินแพง ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นางสาว ศรีแพร วงศ์คำชัย หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ชัยพร อินทนาชัย ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปรางค์ปรารมภ์ เทียนงาม หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย กิติศักดิ์ ปัญโญ ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ภุชงค์ ยาดี ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สุนทร พลอยมี ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว ณฐกร อินอ่อน หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารการศึกษา
นาย เอกราช ปุริเส ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย วัจน์กร แสงสว่าง ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เคมี
นาย รหัท ติ๊บแปง ชาย บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง มนสิการ ศรีอุปตะ หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว เกตน์นิภา ฮาดคันทุง หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิจัย
นางสาว จุฑาทิพย์ ตรีศาสตร์ หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว น้ำผึ้ง คำหยุ่น หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วราภรณ์ อภินันทโน หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ปทิตตา มหาธรณ์ หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง นิธิชา ไชยมงคล หญิง บ้านน้ำจวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ชนม์นิภานันท์ ดอนพันพล หญิง บ้านน้ำจวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สมหมาย จันทะคุณ ชาย บ้านน้ำจวง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ปวีณ์นุช สิทธิเสมานนท์ หญิง บ้านน้ำจวง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย เกียรติพัน แซ่สง ชาย บ้านน้ำจวง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ ทองจันทร์ ชาย บ้านร่มเกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว วิชุดา อาริยะ หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เดือนแรม จันทศิริ หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย ชูศักดิ์ สงแจ้ง ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง กัลยา พวงดอก หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นาง สุภาพร จินดาแสน หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ธนกร ทวีสุข ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วาสนา เมฆแสน หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย เอื้ออังกูร ชำนาญ ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาฝรั่งเศส
นางสาว ปรียาภรณ์ บุญธรรม หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย จิรเมธา ธนกาญจน์มั่งมี ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย วัฒน์ชนก พรหมสุรินทร์ ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย วรศักดิ์ ผ่องใส ชาย บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว วณิดา สายสุภา หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย หัตถชัย สุกใส ชาย บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ขวัญใจ อินปา หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กมลรัตน์ ยาจำปา หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วิภารัตน์ เอียวงษ์ หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ศศิธร ศรีกระจ่าง หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ประวัติศาสตร์
นางสาว ปวีณา เสือคำรณ หญิง บ้านร่มเกล้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สมพร ดอนขันไพร หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กรณิการ์ สมแก้ว หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ธิดารัตน์ เพ็ชรบัวจันทร์ หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย กรกช กันทะวงศ์ ชาย บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุพรรษา จันทร์หยวก หญิง บ้านร่มเกล้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ณรงค์เดช เข็ดขาม ชาย บ้านร่มเกล้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คหกรรมศาสตร์
นาย สุรศักดิ์ มั่งแพร ชาย บ้านร่มเกล้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ธนวัฒน์ วงศ์ลีศิริวิวัฒน์ ชาย บ้านร่มเกล้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุลีพร จันทะคุณ หญิง บ้านร่มเกล้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย อนุสรณ์ สีชุมแสง ชาย บ้านร่มเกล้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว อำพร กันทะชุมภู หญิง บ้านร่มเกล้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย แสวง เมฆแสงสี ชาย บ้านป่าแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วิเชียร พรหมไชย ชาย บ้านป่าแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว จิรภัทร ภูสิตตา หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เสาวนีย์ ตรีอินทร์ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง ภัครินทร์ ศิวิวงศ์ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นภาพร รอดพ่าย หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สุวัฒนา ทองพัด หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว เกษร อาจหาญ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว ศรินทร เทียมสอน หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง สุวิชชา ตรีอินทร์ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง เขม เงื่อนจันทอง หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง ศิริพร พรหมสุวรรณดี หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง แจ่มสิริ สิงห์คำ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
ว่าที่ร้อยตรี พิษณุ สุขสมบูรณ์ ชาย บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ปุณยนุช เมืองแดง หญิง บ้านป่าแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วรภัทร ภู่ศรี ชาย บ้านป่าแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว ชนิกานต์ ป้องคูหลวง หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง กนกกาญจน์ วิเศษคำ หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ปิยะมาศ กาศมณี หญิง บ้านป่าแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย องอาจ คงพิริยะนันท์ ชาย บ้านป่าแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นิลรัตน์ เรืองประพัฒน์ หญิง บ้านป่าแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง สมภัสสร เทพนา หญิง บ้านป่าแดง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สุพรเทพ เรณุมาน ชาย บ้านป่าแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ปณิฏฐา คำภาแก้ว หญิง บ้านป่าแดง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุธาวัลย์ สีบุตดี หญิง บ้านป่าแดง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สุรัตน์ จันทะคุณ ชาย บ้านท่าสะแก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ปิยะมาศ ขุ้นคีรี หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาย พุทธคุณ ปราบอนธการ ชาย บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วันเพ็ญ ภู่ทับทิม หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง สนธยา คำนนท์ หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วาสนา ขุมขำ หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง ประภัสสร ตรีอินทร์ หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
นางสาว วีนัส เป็นสุข หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ปฐมาภรณ์ ปรีชาพัฒนพงศ์ หญิง บ้านท่าสะแก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย เอนก ทรัพย์สุข ชาย บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุพัดธิดา สุทธิผุย หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง อรุณรัตน์ ผาบแก้ว หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ การแนะแนว
นางสาว พิชญาภา สุขสมบุูรณ์ หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย วงค์สง่า แก้วคำแสน ชาย บ้านท่าสะแก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารการศึกษา
นางสาว ฉัตรนภา พลศักดิ์ขวา หญิง บ้านท่าสะแก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารการศึกษา
นาง สินิทตา สีหะวงษ์ หญิง บ้านท่าสะแก ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย คมสัน ยาจำปา ชาย บ้านท่าสะแก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย เกรียงไกร แหวนสุข ชาย บ้านท่าสะแก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กวินท์รัศมิ์ กล่ำเหม็ง หญิง บ้านท่าสะแก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สมชัย ทองปลิว ชาย บ้านห้วยท้องฟาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สายลม สีลา หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง หทัยชนก วัฒนวนาพงษ์ หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว วรรณา กลื่นสด หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ยุวรีย์ ตาสุรินทร์ หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นางสาว พิกุลแก้ว มาเชียงผา หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วันวิสา จันริสิ หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว หลิวฟ้า ก้อนแก้วมูล หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย จักรินทร์ กาวิโล ชาย บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เขมจิรา เครือตา หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ปราณี คุ้มผล หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ชญาภา ธรรมมา หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ชนิดา หาศิริ หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง เดือนฉาย รอดปันนา หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ชัยนาม อาตมา ชาย บ้านห้วยท้องฟาน ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง มาลี ใจหลัก หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ประทีป โทจำปา ชาย บ้านห้วยท้องฟาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย วุฒิชัย หล่ออินทร์ ชาย บ้านห้วยท้องฟาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย ศุภณัฐ จันทร์สง่า ชาย บ้านห้วยท้องฟาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ภัทวรรณ ตุ่นนิ่ม หญิง บ้านห้วยท้องฟาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง นงลักษณ์ จีนภักดี หญิง บ้านขอนสองสลึง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย รุ่งโรจน์ จันทร์บรรจง ชาย บ้านขอนสองสลึง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วินัย เสมมา ชาย บ้านขอนสองสลึง ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว วิสุชล โนนสิงห์ หญิง บ้านขอนสองสลึง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อั่น ฟองจางวาง ชาย บ้านขอนสองสลึง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ศศิประภา เสนานุช หญิง บ้านขอนสองสลึง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วรรัตน์ ภูสิตตา หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุพัฒนา จันทะคุณ หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครู ชำนาญการ การศึกษาพิเศษ
นาง ราตรี แสนฤทธิ์ หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วราภรณ์ เดชเทศ หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง ปราณี ทองนพคุณ หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นางสาว พรนิกุล ย่องใย หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง วารี ภูสิตตา หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว รุจิรัตน์ จันทะคุณ หญิง บ้านน้ำภาคน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย กล้าณรงค์ บามา ชาย บ้านน้ำภาคน้อย ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิภาดา เขตสถาน หญิง บ้านน้ำภาคน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว พชรกมล คำไวย์ หญิง บ้านห้วยเหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ประดับ รู้คุณ หญิง บ้านห้วยเหิน ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง วันเพ็ญ หมู่หนอง หญิง บ้านห้วยเหิน ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง มณีรัตน์ ทองพลับ หญิง บ้านห้วยเหิน ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว ณพัชกาญจน์ กสิษฐ์ภูโชติ หญิง บ้านห้วยเหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปวีณา จันทรา หญิง บ้านห้วยเหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย วิโรจน์ ทองจันทร์ ชาย บ้านห้วยเหิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ณัฐปภัสร์ ถานี หญิง บ้านห้วยเหิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาว สุภัทรา ทองพลับ หญิง บ้านห้วยเหิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุนิสา รอดปันนา หญิง บ้านห้วยเหิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นิจจารีย์ สีบุตดี หญิง บ้านห้วยเหิน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย เกษม สารมโน ชาย บ้านนาล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วะวิดา โทจำปา หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ณัฐพล จันตูม ชาย บ้านนาล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย เจนยุทธ พุฒหมื่น ชาย บ้านนาล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว สุกัญญา รักทุ่ง หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สุปรานี เขม้นเขตการ หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง เดือนเพ็ญ อินทร์หน่อ หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว บุษบา คำวังจันทร์ หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาย เสมียน โพธิ์ศรี ชาย บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ทวีศิลป์ โสตถิถาวร หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง นรินทร์ สุขหอม หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ศนิ วงศ์อนันต์ หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย ทรงกลด คชปัญญา ชาย บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง สุนิศา สุขประเสริฐ หญิง บ้านนาล้อม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ชญาทิพ ชูช่วย หญิง บ้านนาล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ยุทธนา แซ่วื่อ ชาย บ้านนาล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว พรประภา ศิลารักษ์ หญิง บ้านนาล้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วลัยลักษณ์ แสงสิงห์ หญิง บ้านนาล้อม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ปรีญานันท์ นวลหลง หญิง บ้านนาล้อม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภูมิศาสตร์
นาง วาสนา ขุนอินทร์ หญิง บ้านนาล้อม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สมริด จำนงค์ศรี ชาย ชุมชนวัดบ้านดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นวพร ธรรมขันธ์ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย สมศักดิ์ ทองจันทร์ ชาย ชุมชนวัดบ้านดง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว มนต์สรัณย์ ทองวัฒน์ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว อโนทัย ปานโป๊ะ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว บำรุงรัตน์ แก้วดิษฐ์ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว วิภารัตน์ จักทร หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กรรณิการ์ นวลสุวรรณ์ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สาวิตรี ขำเดช หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว อัจฉริยาพร ไชยราช หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย วัชรพรรณ เขียวรอดไพร ชาย ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว นิภาพร มั่นคง หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นาย สุจริต จันทร์ต๊ะมา ชาย ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว รัชดารินทร์ คำก้อนแก้ว หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นภัสวรรณ หยุ่นตระกูล หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นาฏศิลป์
นางสาว จริญญา คำผง หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง สุรีรัตน์ ทองจันทร์ หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว สุจิตรา วิชัยแสง หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ดวงพร ฟั้นคุ้ม หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เนตรนภา เอี่ยมพุก หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สายชล สังข์พรม หญิง ชุมชนวัดบ้านดง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว นัฐชนันทน์ นามวงษา หญิง ชุมชนวัดบ้านดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว อริษา คำวันดี หญิง บ้านน้ำทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย บรรจง สิงห์โตเผือก ชาย บ้านน้ำทองน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย จักริน เหล็งพั้ง ชาย บ้านน้ำทองน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว กันทิมา จันทะคุณ หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปวริศา กันแย้ม หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ชฎาพร โททิพย์วงค์ หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กุสุมา แย้มพจนา หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ชนิตร์นันทน์ พ่วงวัน หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
นางสาว ศิริวิมล วรรณชัย หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง สุกัลยา แสงปัญญา หญิง บ้านน้ำทองน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ยงยุทธ สมพิพงษ์ ชาย บ้านห้วยน้ำปลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สลิลทิพย์ มีโยม หญิง บ้านห้วยน้ำปลา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ดอกพยอม จันทร์อุ่น หญิง บ้านห้วยน้ำปลา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว จารุวรรณ สมใจ หญิง บ้านห้วยน้ำปลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ธิดารัตน์ จันอุ่น หญิง บ้านห้วยน้ำปลา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ประเสริฐ ศรีเนตร ชาย บ้านห้วยน้ำปลา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กรกนก หาญบัวคำ หญิง บ้านห้วยน้ำปลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย อดุล โตเขียว ชาย บ้านนาหล่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง สุภารัตน์ แร่เกิด หญิง บ้านนาหล่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว กุณณ์ชรัสมิ์ วิชญเมธานนท์ หญิง บ้านนาหล่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กาญจนา ตาลคำ หญิง บ้านนาหล่ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ธงชัย ปิ่นพงษ์ ชาย บ้านนาหล่ม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ธัญลักษณ์ คำแดง หญิง บ้านนาหล่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การเกษตร
นาง อารีย์ บุญพยอม หญิง บ้านนาหล่ม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย บุญเชิด สระทองดี ชาย บ้านนาหล่ม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์ ชาย บ้านเนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง ขวัญใจ มากเมือง หญิง บ้านเนินทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย เถวียน มากเมือง ชาย บ้านเนินทอง ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง ดวงจันทร์ บัวยิ้ม หญิง บ้านเนินทอง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ฐิติรัตน์ คงรอด หญิง บ้านเนินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ศศิธร เที่ยงตรง หญิง บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อทิตยา พันธ์แสดง หญิง บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ปนัดดา จตุรทิศ หญิง บ้านเนินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว พงษ์สวัสดิ์ แสนดี หญิง บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ชาญวิทย์ การุณยรัต ชาย บ้านเนินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ภ้สวรรณ กลิ่นหอม หญิง บ้านเนินทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นิตยา ทาอิน หญิง บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จิดาภา ต๊ะตุ้ย หญิง บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จุลชีววิทยา
ว่าที่ร้อยตรี นิพล จันทะคุณ ชาย บ้านเนินทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ปรัชญ์ฐกรณ์ ขำรัก ชาย บ้านเนินทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
นางสาว มาริษา ชูเอี่ยม หญิง บ้านเนินทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นางสาว ภัทรชนก ใจธรรม หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย จตุพงศ์ สายอรุณ ชาย บ้านเนินสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ธนาภรณ์ อ่วมอ่ำ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วันทนีย์ แตงกวา หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย พงศ์พิพัฒน์ พูลหน่าย ชาย บ้านเนินสุวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว สุภามาศ บุญญานุรักษ์ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พัชรีวรรณ ด้วงทอง หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว คำกอง ศรีกุม หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
ว่าที่ ร.ต. อนุสรณ์ กลั่นปาน ชาย บ้านเนินสุวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว พัทธนันท์ สิงห์รักษ์ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ทิวาพร วงศ์วุฒิ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปิยากร บุญกอด หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย นิยม สมวงศ์ ชาย บ้านเนินสุวรรณ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง ธมลวรรณ สอดจันทร์ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย วิลัย เทียนสว่าง ชาย บ้านเนินสุวรรณ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย อนุวัฒน์ รัตนวิมลชัย ชาย บ้านเนินสุวรรณ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง อรัญญา สามี หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ศุภรัตน์ ด้วงทอง หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาว วรัญญา บุญอาจ หญิง บ้านเนินสุวรรณ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ธวัชชัย บัวดี ชาย บ้านสวนเมี่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว ณพัฒฐ์สิริณ สอดจันทร์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง อุษณา เพชรแก้ว หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย ชัยวัฒน์ เพชรแก้ว ชาย บ้านสวนเมี่ยง ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว อภิรดา ธิยะศิริ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง ดวงพร บุญประดิษฐ์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว มนภรณ์ พรรณพิพัฒน์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ชีวาพร สีหะวงษ์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สุภัทรีภรณ์ สารมโน หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ภัทรวดี สระทองตัน หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย พันธวัช ขุนกำแหง ชาย บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว จุฑาทิพย์ แช่มช้อย หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พิชญ์จิรา ฝั่นมณีวรรณ์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปุญญิสา เปงยาวงษ์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว พรรณิษา เอี่ยมอ่อน หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เบญจพร อนุเคราะห์ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ราเมศ วิเศษวงษา ชาย บ้านสวนเมี่ยง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง วิไลลักษณ์ จันทะคุณ หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ศิรินันต์ ดอยลอม หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สิ่งแวดล้อมศึกษา
นางสาว นัฐชยากร แดงด่อน หญิง บ้านสวนเมี่ยง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย อดุล บุญไทย ชาย บ้านห้วยช้างแทง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ศิริพร ษรจิตร หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สุดาพรรณ จันทร์อ่อน หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รัชดา ยะตื้อ หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย เอกนรินทร์ ธนะวงศ์ ชาย บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง สายใจ ศรีทอง หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว สุกัญญา แซ่เตียว หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กรรธิกา ดังดี หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย พรนธีร์ สุขิตกุลสิรธีร์ ชาย บ้านห้วยช้างแทง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง กฤติธีรา ประสารศรี หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศันสนีย์ ห้องพ่วง หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว อรพรรณ ทองอินทร์ หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ภาณุมาศ มาลี หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย จิติศักดิ์ ลีศิริรุ่งโรจน์ ชาย บ้านห้วยช้างแทง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา
นาย สมคิด เมฆคำพันธ ชาย บ้านห้วยช้างแทง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ขวัญข้าว นามกัลยา หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง วิไลวรรณ น้อยนึ่ง หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว วิภาดา จันทะคุณ หญิง บ้านห้วยช้างแทง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ถวิล สระทองตัน ชาย บ้านหนองขาหย่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ดำรงศักดิ์ นาพุก ชาย บ้านหนองขาหย่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เศรษฐศาสตร์
นาย ธวัชชัย เทตวงค์ ชาย บ้านหนองขาหย่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว รัตนาภรณ์ โพตะกาว หญิง บ้านหนองขาหย่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ขวัญเฉลิม ฟูสี หญิง บ้านหนองขาหย่าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สมลิด อุประ ชาย บ้านหนองขาหย่าง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ณัฎยา ฟองจางวาง หญิง บ้านหนองขาหย่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุนิษา ฮู่ลอยลี หญิง บ้านหนองขาหย่าง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วันวิสา สระทองตัน หญิง บ้านหนองขาหย่าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ณัฐพงศ์ อุตธิยา ชาย บ้านห้วยหมากหล่ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นันทวดี ชมเดือน หญิง บ้านห้วยหมากหล่ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สิริยะ แจ้งฉาย ชาย บ้านห้วยหมากหล่ำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สมพวง อยู่ปัญญา ชาย บ้านห้วยหมากหล่ำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พาณิชย์ โพตะกาว หญิง บ้านห้วยหมากหล่ำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สุทิน จันทะคุณ ชาย บ้านห้วยหมากหล่ำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงาน การตลาด
นาง ศศิธาภรณ์ ฤทธิ์เทพ หญิง บ้านห้วยหมากหล่ำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว สมฤดี แพงสี หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง มะนัส ยศปัญญา หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ฉัตรชัย สัจจา ชาย บ้านโคกใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว ธีรนันท์ สมศรี หญิง บ้านโคกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว จิรวรรณ ปงลังกา หญิง บ้านโคกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สิทธิชัย ปิงเมือง ชาย บ้านโคกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง ณัฐฐินันท์ ปิงเมือง หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จุฑามาศ รินบุตร หญิง บ้านโคกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุวรรณา ตั้งใจ หญิง บ้านโคกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชาตรี ดวงอุประ ชาย บ้านโคกใหญ่ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว นิตยา ทองอินทร์ หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุธาพร ดีคำ หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย จิรพัทธ์ สัมมามิตร ชาย บ้านโคกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาง วรรษมล บ่อแก้ว หญิง บ้านโคกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว นางสาวเมราณี จินาเคียน หญิง บ้านแก่งบัวคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จำปี เครื่องเนียม หญิง บ้านแก่งบัวคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว พิมพ์พิชชา นาเมืองรักษ์ หญิง บ้านแก่งบัวคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จุฑารัตน์ นิ่มกลัด หญิง บ้านแก่งบัวคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ จิตวิทยา
นาย เอกลักษณ์ น้อยนึ่ง ชาย บ้านแก่งบัวคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ธวัชชัย เงินทอง ชาย บ้านแก่งบัวคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
ว่าที่ ร.ต. พิเชษฐ สระทองตัน ชาย บ้านแก่งบัวคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นิติศาสตร์
นาย นายอดุลย์ ยอดวิลัย ชาย บ้านแก่งบัวคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง วุฒิพร แก้วกองทรัพย์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย ทวีป เคลือบพ่วง ชาย นครไทยวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ศิริสกุล ไชยวันดี หญิง นครไทยวิทยาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง สายธง บุญกิจ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว สงกรานต์ พลเทพ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ดนตรี
นางสาว อุษณีย์ ศิริข่วง หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง นรรจวรรณ เมืองพระฝาง หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง นวรัตน์ ขำมี หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว สุรวดี แก้ววงหิว หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง จีรนันท์ สุวรรณาภา หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ระพีพรรณ สุทธายศ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อรัญญา เอี่ยมทัศน์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง กิ่งเดือน อินนุ่ม หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง หทัยกานต์ หมากผิน หญิง นครไทยวิทยาคม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง ชาลิสา เหมือนวาจา หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาง จุรีรัตน์ ชูแก้วงาม หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง พัชรี วิมุขมนต์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง อัญชัญ เลี้ยงเพ็ชร หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ประวัติศาสตร์
นาง จารุวรรณ เทียนยาณี หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง กรรณิกา สายยืด หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เบญจพร ผลมา หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ปวีณา วรรณชาติ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ วิจัย
นาย บุญรัตน์ ธรรมชัย ชาย นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง สุดารัตน์ ธรรมชัย หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง เนตรสกรณ์ ศรีสวัสดิ์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ชนัญชิดา อุปจักร์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง สีรุ้ง ศรีชาทุม หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง ณัฎยา ชูประสิทธิ์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วิไลลักษณ์ จานตาดี หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย ยอดธง คงปันนา ชาย นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง กิ่งกมล อินสุวอ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ญาณิศา ถิรวัฒนากุล หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ณัฐรดา อุประปุ้ย หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย สุทธา ปิ่นทอง ชาย นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ทรรศนีย์ บุญแจ้ง หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง นันทนา ศรีชมภู หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย กรวิชญ์ เกษทรัพย์ ชาย นครไทยวิทยาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง สุจิตรา คำกุ้ง หญิง นครไทยวิทยาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว ศุภารัตน์ แก้ววงษ์กลาง หญิง นครไทยวิทยาคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ปรุงจิตร์ จันทะคุณ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ การศึกษาพิเศษ
นาย สุเทพ มุ่นเชย ชาย นครไทยวิทยาคม ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุกัญญา ทองสน หญิง นครไทยวิทยาคม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ชยกร ยวงใย ชาย นครไทยวิทยาคม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย สมคิด สุขมามอญ ชาย นครไทยวิทยาคม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง วรีรัตน์ แสงสีห์ หญิง นครไทยวิทยาคม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ประทีป ศรีชาทุม ชาย นครไทยวิทยาคม ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย รัชญา จานตาดี ชาย นครไทยวิทยาคม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รติยา มาฉิม หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สดศรี อินทำ หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง จงรัตน์ แจ้งโถง หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปนัดดา กรรมชนะ หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จุรีรัตน์ เกิดดี หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว โสภิตา พึ่งพัก หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วรัณภร ภักดีมี หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย ต้นตระกูล เทศคลัง ชาย บ้านหนองน้ำสร้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศุภรักษ์สุดา มาปัญญา หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วิชฎาพร นนทโคตร หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ศิริฤทัย บัวฉิม หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว มัณฑนา ตุ่นนิ่ม หญิง บ้านหนองน้ำสร้าง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว นภัทรภร เย็นขัน หญิง บ้านหนองกระดาษ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ธิดาพร สุวรรณเกิด หญิง บ้านหนองกระดาษ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ดารารัตน์ บัวฉิม หญิง บ้านหนองกระดาษ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เนตรชนก แก้วกรม หญิง บ้านหนองกระดาษ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย สุนันต์ มั่นยุติธรรม ชาย บ้านหนองกระดาษ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
นางสาว สนธญา ไพรภิบาล หญิง บ้านหนองกระดาษ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ขวัญเดือน กลิ่นเกตุ หญิง บ้านหนองกระดาษ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ญาณภัทร จำปาแก้ว หญิง บ้านหนองกระดาษ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย วรวิทย์ มาดิษฐ์ ชาย บ้านป่าซ่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ อื่นๆ
นาง วัชราพร คงปันนา หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นางสาว ฤทัยรัตน์ มากดี หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง สิรินาฎ ยอดเถื่อน หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง จิรัชติกาล วงษ์รักษ์ หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วรรณา วังคีรี หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นางสาว ณัฐรชาพักตร์ เลขะผลธนโชติ หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง พัชราวดี มุ่นเชย หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง ศวิตา พัวพัน หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาง รัชนีกร บุญจีน หญิง บ้านป่าซ่าน ครู ปฏิบัติงาน การประถมศึกษา
นาง รัชพร นุชชม หญิง บ้านป่าซ่าน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย นิรันต์ จันมีเทศ ชาย บ้านป่าซ่าน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง กมลทิพย์ แก้ววิเชียร หญิง บ้านป่าซ่าน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ประวัติศาสตร์
นาย ธนวัฎ เคลือบพ่วง ชาย บ้านป่าซ่าน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย จาตุพล เสงี่ยมอยู่ ชาย บ้านป่าซ่าน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง จีระพรรณ สิทธิธูรณ์ หญิง บ้านป่าซ่าน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ธราพงศ์ สุเทียนทอง ชาย บ้านพร้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุดาพร อุ่นเจิญ หญิง บ้านพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง วิลาวัลย์ ทุมทอง หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อรชพร ด่อนเจ๊ก หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว พรทิพา แก้วบัวรมย์ หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พิศมัย ขุ้นคีรี หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว วราภรณ์ มุกดาอ่อน หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ใฝ่ฝัน เมืองพระฝาง หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาย เอกสิทธิ์ จำปาแก้ว ชาย บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ปรีดา จันทะคุณ ชาย บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง มนวิภา จันทูตานนท์ หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อุมาพร เทพบาท หญิง บ้านพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ภครัช ไชยรัตน์ หญิง บ้านพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นาย วัฒนะ ปัญญาสงค์ ชาย บ้านพร้าว ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง สุภา เพียคำ หญิง บ้านพร้าว ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สิรินภา หล้าสีทา หญิง บ้านพร้าว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุดาพร ปากุล หญิง บ้านพร้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ณัฏฐวี ง้าวแหลม ชาย บ้านพร้าว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย วันชนะ ออมสิน ชาย บ้านพร้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาง จงสุข ขจรไพร หญิง บ้านพร้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ธนวุฒิ ศรีสะอาด ชาย บ้านห้วยทรายทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุจิน ธนะสัมบัน ชาย บ้านห้วยทรายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นภาพร แสงสุข หญิง บ้านห้วยทรายทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง พรพิมล คุ้มวงษ์ หญิง บ้านห้วยทรายทอง ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นางสาว อรัญญา อ่อนศรี หญิง บ้านห้วยทรายทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง สายใจ บุญคุ้ม หญิง บ้านห้วยทรายทอง ครู ปฏิบัติงาน การประถมศึกษา
นาย ไพวรรณ ป้องเทพ ชาย บ้านห้วยทรายทอง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุกัญญา วงษ์มานิตย์ หญิง บ้านห้วยทรายทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง บุญยิน ศรีสะอาด หญิง บ้านน้ำคลาด ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย กีรติ ดาด้วง ชาย บ้านน้ำคลาด ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ยุทธภัณฑ์ จันรักษา ชาย บ้านน้ำคลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว นัยนป์พร ปิ่นทอง หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ณัฐพล ทนคง ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นางสาว ดาริกา ศรีทุ่งลือ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง ธนิดา รอดโพธิ์ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง กาญจนา เพิ่มพิพัฒน์ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย พัชร วงษ์ธัญญะ ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง ประภาศรี สิงห์คำ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ศรีเรือน ศรีวิชัย หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย อนุวัฒน์ กันแย้ม ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย วัฒนา คชนิล ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง ธัญญลักษณ์ คุ้มครอง หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง จริญญา ปิยะมิตร หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง แพรทอง หล่ออินทร์ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เสาวณี ตั้งตระกูล หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ภัคจิรา ไกรยะราช หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง อุทิศ ตุ่นเงิน หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง วริศรา นนทะโคตร หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว หทัยรัตน์ ด่อนแผ้ว หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง สุจรรย์จิรา มณีจันทร์ หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ระวิวรรณ อุ่นไพร หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย สำราญ ชื่นหัวนา ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ปรัชญา สิงห์คำ ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง บุญรอบ คงทัน หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง อัจฉราพรรณ วิชาพร หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย เชวง เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว สภิญญา วงวิสาร หญิง ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย จำนงค์ ยอดเกตุ ชาย ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว อภิชญา ยอดทองดี หญิง บ้านหนองลาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เจนฤดี จันดาหาร หญิง บ้านหนองลาน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง จินดารัตน์ คำสอนทา หญิง บ้านหนองลาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง รวิพันธุ์ แจ้งโถง หญิง บ้านหนองลาน ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว อรชยา มากสมบูรณ์ หญิง บ้านหนองลาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ชนะชัย เบ็งยา ชาย บ้านหนองลาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นางสาว ปทุมพร รอดกระต่าย หญิง บ้านบุ่งตารอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ปฏิมาพร กองจิว หญิง บ้านบุ่งตารอด ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย สามัญ สอนศรี ชาย บ้านบุ่งตารอด ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง วิภารัตน์ สอนศรี หญิง บ้านบุ่งตารอด ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว พรวิมล พุดฉิม หญิง บ้านบุ่งตารอด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย วีระ สุกอระนันท์ ชาย บ้านบุ่งตารอด ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว รัตนิรส สายทองแก้ว หญิง บ้านบุ่งตารอด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ศรัญญา กันแย้ม หญิง บ้านบุ่งตารอด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
สิบตำรวจโท หัทพงษ์ บุญมีจิว ชาย บ้านบุ่งปลาฝา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วันดี แสงบุดดี หญิง บ้านบุ่งปลาฝา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย สำเริง หมีดง ชาย บ้านบุ่งปลาฝา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง เคนิคพิษณุ ไชยสัตย์ หญิง บ้านบุ่งปลาฝา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง จิราภรณ์ บุญธรรม หญิง บ้านบุ่งปลาฝา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย ชัยกิตติ สุทธิ ชาย บ้านบุ่งปลาฝา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เสาวณี เชื้อบุญมี หญิง บ้านบุ่งปลาฝา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
นางสาว วรางคณา ถนอมทุน หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย พีรพงษ์ คงหนองลาน ชาย บ้านโป่งกะเฌอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วยุรี งูนิ่ม หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เพิ่มศรี หีบทอง หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ปภินวิช คงทัน หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครู ปฏิบัติงาน ภาษาไทย
นาย ภิรมย์ บุญสุข ชาย บ้านโป่งกะเฌอ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ปรีญาพร ตันทา หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว วิภาวดี สุขมามอญ หญิง บ้านโป่งกะเฌอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ชูชีพ ลอยทับเลิศ ชาย บ้านห้วยตีนตั่ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย จำนัน เมืองพระฝาง ชาย บ้านห้วยตีนตั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จิตติยา แก้วสวย หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กรรณิกา ราชทะคันที หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กัญยานี ด้วงนุช หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง สุพัตรา เทศคลัง หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ทรงวุฒิ เทศคลัง ชาย บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นิตญา สิงห์สถิตย์ หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว รจรินทร์ ทิมป่าติ้ว หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง กมลลักษณ์ เอี่ยมโพธิ์ หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง พุฒตาล แพงมี หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ชรินรัตน์ สุขมามอญ หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย สุรพงษ์ งูนิ่ม ชาย บ้านห้วยตีนตั่ง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว กรรณิการ์ ไพรภิบาล หญิง บ้านห้วยตีนตั่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วิษณุ ใจดี ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย เสกสรร โพธิพฤกษ์ ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ธนกร เฉลิมศรีกร ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย พงศ์วิชญ์ พิพัฒน์เอกโชติ ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย วันรบ นาวิชา ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย เฉลิมชัย พันโสดา ชาย บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว เจน จันลี หญิง บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ชัว การุญบริรักษ์ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย อภัย สุทธิ ชาย บ้านห้วยน้ำไซ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วิจิตรา สำราญจิตต์ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว น้ำฝน สีอูด หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง อุษณีย์ อรรคสูรย์ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย พจน์ ฟักอ่อน ชาย บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง สมคิด ออมสิน หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง ฉลอง จันทร์ทรง หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ ประวัติศาสตร์
นาง ประดับ เทตวงค์ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ วิจัย
นางสาว สุภาณี นนทะโคตร หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ วิจัยและประเมินผลการศึกษา
นาง ยุพิน เสวิสิทธิ์ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วิภาวณีย์ เพ็ชรครุฑ หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุจิพรรษ คำไชย หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการ วิจัยและประเมินผลการศึกษา
นาย อลงกรณ์ ทองฟัก ชาย บ้านห้วยน้ำไซ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ปัญญา กอกอง ชาย บ้านห้วยน้ำไซ เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว มัณฑนา โสคำภา หญิง บ้านห้วยน้ำไซ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย อธิชา กัลยาประสิทธิ์ ชาย บ้านห้วยน้ำไซ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุรพล บุญเกิด ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สายฝน สุทธิ หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ภคินี เสงี่ยมโปร่ง หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สนใจ พรมรักษา หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาย ชูศักดิ์ จันทร์ดี ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย จรัญ งูนิ่ม ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย มานิตย์ พรมรักษา ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาย ธีรภัทร ปิ่นทอง ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ประภาศรี เกตุดี หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว ธนัชพร สุดแก้ว หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาย บรรเลง สีบุญ ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย เมธาสิทธิ์ สมศรี ชาย ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐศาสตร์
นางสาว ศิริพร สุทธิ หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว จรรยาภรณ์ จันบ่อโพธิ์ หญิง ชุมชน 17 บ้านนาตาดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว นลินี กามะ หญิง บ้านท่าหินลาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ธนวัฒน์ วันรักชาติ ชาย บ้านท่าหินลาด ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สยุมพร บุญเครือพวง หญิง บ้านท่าหินลาด ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ศิริลักษณ์ แม่งมา หญิง บ้านท่าหินลาด ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ไพโรจน์ กองจิว ชาย บ้านท่าหินลาด ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ศีรณา พรมสิงห์ หญิง บ้านท่าหินลาด ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เปลี่ยน ทิพโสต ชาย บ้านท่าหินลาด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ธิดารัตน์ คงทัน หญิง บ้านท่าหินลาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การศึกษาพิเศษ
นางสาว วรรณภา เกาะเกิด หญิง บ้านท่าหินลาด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย มงคล ขาวขำ ชาย บ้านท่าหินลาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นางสาว สุธาทิพย์ ลอยทับเลิศ หญิง บ้านท่าหินลาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ชุติกาญจน์ บุตชา หญิง บ้านกกม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ทศวรรษ สถานธง ชาย บ้านกกม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นางสาว กานต์รวี ศรีทอง หญิง บ้านกกม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สุนิษา ธูปเทียน หญิง บ้านกกม่วง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง นฤมล ภาละบาล หญิง บ้านกกม่วง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย ระพี ศรีทองอ่อน ชาย บ้านกกม่วง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ธิชาภัทร หล่องตากล้า หญิง บ้านกกม่วง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย วุฒิชัย ด่อนดี ชาย บ้านกกม่วง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาง เบญจมาศ เสงี่ยมอยู่ หญิง บ้านแก่งทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จิรภัทร เนตรชาวนา หญิง บ้านแก่งทุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ขวัญนภา ซามาตย์ หญิง บ้านแก่งทุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รัติ์ธิกร ทองนาคปาน หญิง บ้านแก่งทุ่ง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อนุมิตร นวลแพง ชาย บ้านแก่งทุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ณรงค์ สุทธิ ชาย บ้านแก่งทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย นุรักษ์ สุทธิ ชาย บ้านแก่งทุ่ง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ดวงจันทร์ ตาสี หญิง บ้านแก่งทุ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การตลาด
นางสาว นันทนิตย์ โสคำภา หญิง บ้านแก่งทุ่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ปรียาภา จันเครือดี หญิง สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ลลิตา ฉัตรแก้ว หญิง สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ดวงหทัย รุ่งเรือง หญิง สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง พิมพ์ชนก บุญธรรม หญิง สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สุดา บัวเหมือน ชาย สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ธรรมศักดิ์ รินทะ ชาย บ้านป่ารวก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย บุญลือ จันทร์ดี ชาย บ้านป่ารวก ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง สาธินี บุญศรีมาส หญิง บ้านป่ารวก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย ธรรมศักดิ์ รินทะ ชาย บ้านป่ารวก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว เสาวลักษณ์ ยางชุม หญิง บ้านป่ารวก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สง่า บุญธรรม ชาย บ้านป่ารวก ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว รัตนาภรณ์ พาธูปทอง หญิง บ้านป่ารวก ครู (อัตราจ้าง) ปฏิบัติงาน ภาษาอังกฤษ
นาย กชพร จันคีรี ชาย บ้านป่ารวก ครูธุรการ ปฏิบัติงาน เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ไพรบูรณ์ บุญอาจ ชาย บ้านน้ำเลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ชุติมนต์ จันทะคุณ หญิง บ้านน้ำเลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง สุมารินทร์ ธนะสัมบัน หญิง บ้านน้ำเลา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง สุมาลี พิลาเปล่า หญิง บ้านน้ำเลา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง วทันยา อำมาตรหิน หญิง บ้านน้ำเลา ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วิภาวรรณ สอนเสียม หญิง บ้านน้ำเลา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ธนวิทย์ สิทธิอุปชา ชาย บ้านน้ำเลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วรัชญา บุตรสีทา หญิง บ้านน้ำเลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ชัยวัฒน์ พัวพัน ชาย บ้านน้ำเลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปฏิมาพร แก้วสีทอง หญิง บ้านน้ำเลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ธาริณี ทองอยู่ หญิง บ้านน้ำเลา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สาธิต ทองศรี ชาย บ้านบ่อโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย นันทรณ์ สินเครือสวน ชาย บ้านบ่อโพธิ์ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย สุธน พุดตาลดง ชาย บ้านบ่อโพธิ์ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ขวัญหล้า ชาภิรมย์ หญิง บ้านบ่อโพธิ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ดาหวัน นามกันยา หญิง บ้านบ่อโพธิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย วิชัย วงวิสาร ชาย บ้านบ่อโพธิ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย อรรคพล ดอนเมือง ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ศุภกร สุทธิ ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว กิตติญา หมอบอก หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นาง ทิพสุภา คณาจันทร์ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ยุทธชัย ทองคำพงษ์ ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย ทนงศักดิ์ อินทนาชัย ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ
นาง พัฒนา วงษ์ธัญญะ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง อนงค์ศรี นครไทยภูมิ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ
นาย ฤทธิเดช อ้นมี ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ
นาง สุธาทิพย์ บุญก่อน หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นาง คะนึงพิชญ์ บายันต์ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ณัฐธยาน์ ชูรัตน์ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง วรฤทัย กำพร้า หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ธนโชติ พงษ์พานิช ชาย ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ธิดารัตน์ จันธิราช หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง อรทัย มีสกุล หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุมาพร แก้วดวงดี หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง พิชากานต์ ทัลวัลลิ์ หญิง ประชาสงเคราะห์พิทยา ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย ทนันชัย อินทนาชัย ชาย กัลยาณิวัฒนา 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุภาพรรณ เอมสมบุญ หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง อรอุมา บุญธรรม หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว ภัทธจารินทร์ กล้าหาญ หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย มนิตย์ ทูลขุนทด ชาย กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง เนาวรัตน์ ด่อนแผ่ว หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย จิตรกร บุญอาจ ชาย กัลยาณิวัฒนา 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศิริวรรณ อุประ หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง สมบูรณ์ งูนิ่ม หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว สุธาสินี สังฤทธิ์ หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เศรษฐศาสตร์
นาย เผด็จชัย หิมโสภา ชาย กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว นภาพร เพชรเขียว หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว เพียรพิณ เรืองรัศมี หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สิริกันยา พิมเสน หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาย สิทธิโชค พรหมแดน ชาย กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วัลยา พ่วงกองนะ หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วิกานดา คลังจง หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กาญจนา อินแผง หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
นาง อิสรีย์ บุญไทย หญิง กัลยาณิวัฒนา 1 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นาง ธีรนุช สุเทียนทอง หญิง บ้านนาไก่เขี่ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นาย จารึก อุ่นไพร ชาย บ้านนาไก่เขี่ย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ดวงพร คงสีไพร หญิง บ้านนาไก่เขี่ย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง กานดา อุ่นไพร หญิง บ้านนาไก่เขี่ย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย สมชาย ศรีสวัสดิ์ ชาย บ้านนาไก่เขี่ย ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย สันทัด สีดารักษ์ ชาย บ้านนาไก่เขี่ย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว สิรภัทร เงื่องจันทร์ทอง หญิง บ้านนาไก่เขี่ย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว น้ำผึ้ง ระโส หญิง บ้านนาไก่เขี่ย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย บัวรอย ฉิมมากรม ชาย บ้านนาไก่เขี่ย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง นภาพร ชัยสมบัติ หญิง บ้านน้ำลอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สายบัว แก่นโงน หญิง บ้านน้ำลอม ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง พรภัทร ระเกตุ หญิง บ้านน้ำลอม ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ขวัญข้าว เนตรใส หญิง บ้านน้ำลอม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย พร้อม ทองฟัก ชาย บ้านน้ำลอม ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ไพเราะ มาดี หญิง บ้านน้ำลอม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง ศิวานิส แจ่มโถง หญิง บ้านนาคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง รจนา ทองฟัก หญิง บ้านนาคล้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ศุลีพร ศิริ หญิง บ้านนาคล้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จินตนา แก้วแสงสิม หญิง บ้านนาคล้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สมิฑฐิฏา ดงภูยาว ชาย บ้านนาคล้าย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ชัฏฏ์ชามาศ สุขรัง หญิง บ้านนาคล้าย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สายหยุด กันนา หญิง บ้านนาคล้าย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุรัตน์ อินพิทักษ์ ชาย บ้านนาคล้าย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ขัวญตา วงค์ด่อน หญิง บ้านนาคล้าย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ณัทชรี วงค์ด่อน หญิง บ้านนาคล้าย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย บุญส่ง ตุ่นเงิน ชาย บ้านน้ำพริก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จิรภรณ์ สุทธิ หญิง บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว สุพรรณี จันทร์สุริย์ หญิง บ้านน้ำพริก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง ธัญญธร ควรสมบัติ หญิง บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง สุภาพ สุทธิ หญิง บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย วรรณชัย ศรีวิชัย ชาย บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาย ฤทธิรงค์ พูลหน่าย ชาย บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง ระนอง จันทร์ดี หญิง บ้านน้ำพริก ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นางสาว ธนัชพร ตรุษไชย หญิง บ้านน้ำพริก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ธัญรดี มาทับ หญิง บ้านน้ำพริก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อภิญญา ทองคำ หญิง บ้านน้ำพริก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย อิทธิพล สุขรัง ชาย บ้านยางโกลน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุนันท์ พิมพ์สิงห์ หญิง บ้านยางโกลน ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาย เอนก บายันต์ ชาย บ้านยางโกลน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ยุพิน แสงบุดดี หญิง บ้านยางโกลน ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สมัย นนทะโคตร ชาย บ้านยางโกลน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว กิตติยาพร ตันเจริญ หญิง บ้านยางโกลน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สมพร จันดาหาร ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สราญรัตน์ ไชยกุล หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว วรรณิศา ศรีโพธิ์ทอง หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สุปราณี คำภิระ หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง หนึ่งฤทัย สงสอน หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ชนุดม สุวรรณดี ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง กนกวรรณ ยาสมุทร หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย อดิเทพ บุตรทอง ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นาย สุทธินันท์ พูลเกษม ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย สุรเดช สุขเครือเกิด ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว มาลัย สุทธิชาติ หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รจนา พิชัย หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง พัชรินทร์ อินทนาชัย หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง พรพรรณ พาทีทิน หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ธีระพงษ์ ใจมูล ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ปวีณา เมฆทับ หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เสาวลักษณ์ ยานาบัว หญิง ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อิทธิภูมิ ราชเพียแก้ว ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นาย จุลศักดิ์ วงศ์วิริยชาติ ชาย ภูขัดรวมไทยพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย อุเทน นะมิตร ชาย บ้านนาเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย พรพรต นครไทยภูมิ ชาย บ้านนาเมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง วิไลวรรณ เหล่ากาวี หญิง บ้านนาเมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วิภาวี คงหนองลาน หญิง บ้านนาเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สำเภา ดีธงทอง ชาย บ้านนาเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ระวิวัลย์ มีเครือเอี่ยม หญิง บ้านนาเมือง เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ธัญญารัตน์ รัตนโค้น หญิง บ้านนาเมือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วลัยลักษณ์ บางศรี หญิง บ้านนาเมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ปิยพงษ์ เมืองสนธิ์ ชาย บ้านนาฟองแดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ชโรธร ปิงคำภา ชาย บ้านนาฟองแดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง อิศรา รัตนโค้น หญิง บ้านนาฟองแดง ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาย วัชระ กรรณิกา ชาย บ้านนาฟองแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง ศิริญญาพัทร ปัญญาใสธนกุล หญิง บ้านนาฟองแดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว ภคพร แสงปัญญา หญิง บ้านนาฟองแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ดวงพร สุขคำภา หญิง บ้านนาฟองแดง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สำเนา ยาสุด ชาย บ้านบุ่งผลำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ภาดามาศ เครือสบจาง หญิง บ้านบุ่งผลำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ปณชัย อุ่นจัน ชาย บ้านบุ่งผลำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว สุวรรณรัตน์ เผยศิริ หญิง บ้านบุ่งผลำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ หลักสูตรและการสอน
นางสาว สิริกัลยา วงษ์ลา หญิง บ้านบุ่งผลำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย พรชัย จันทะคุณ ชาย บ้านบุ่งผลำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ธิติพันธุ์ จันแปงเงิน ชาย บ้านนาขุมคัน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นาง สุนิตย์ บุญเย็น หญิง บ้านนาขุมคัน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง มัลลิกา บุญเทียม หญิง บ้านนาขุมคัน ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง เพ็ญรุ่ง บุญมีจิว หญิง บ้านนาขุมคัน ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว สายสุดา แสงปัญญา หญิง บ้านนาขุมคัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วิลาสินี สุภสิทธิ์ หญิง บ้านนาขุมคัน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ปรเมฐ์ มีเฟีย ชาย บ้านนาขุมคัน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว นุศรา คำบุตร หญิง บ้านนาขุมคัน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ถนัด ผ่องโอ่ย ชาย บ้านนาขุมคัน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง รัชชุดา เมืองสนธิ์ หญิง บ้านนาขุมคัน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว คมคาย สอนวันนา หญิง บ้านนาขุมคัน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ธีรธัช ทุ้ยแป ชาย บ้านนาทุ่งใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อุรัสยา ปานแจ้ง หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อนันตา สั่งสนั่น หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ประไพรพักตร์ นันท์เกิด หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นฤภรกมล หวาเกตุ หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว แสงระวี ศรีสวัสดิ์ หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว แสงระวี ศรีสวัสดิ์ หญิง บ้านนาทุ่งใหญ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย วสุภัค จันทร์บรรจง ชาย บ้านน้ำกุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว จิดาภา ติดไชย หญิง บ้านน้ำกุ่ม ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว นันทนา สุวรรณจันทร์ หญิง บ้านน้ำกุ่ม ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ชาลิณี น้อยสุภาพ หญิง บ้านน้ำกุ่ม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ชลยา รัตนโค้น หญิง บ้านน้ำกุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สมยศ คำทองคำ ชาย บ้านน้ำกุ่ม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ชัยพล กันศิริ ชาย บ้านนาแฝก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว เอื้อมพร วงษ์สมบูรณ์ หญิง บ้านนาแฝก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นิสาชล แก้วรัตน์ หญิง บ้านนาแฝก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว สุกัลยา ทาริยะวงศ์ หญิง บ้านนาแฝก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว สุกานดา พรมขันตี หญิง บ้านนาแฝก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปัทมาภรณ์ จันทอง หญิง บ้านนาแฝก เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เดือนนภา หุมหะ หญิง บ้านหนองกะท้าว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว นันทิกานต์ ศิวะวงศ์เกษม หญิง บ้านหนองกะท้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ชณัฐกาญจน์ ศรีบุญ หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นาย สุวัฒน์ สายยืด ชาย บ้านหนองกะท้าว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จันลอน จำปา หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง กมณมาศ ภัทรกิตติสกุล หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ลำพูน วังกาวรรณ์ หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง ศศิธร โพธิ์คง หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง บุณฑริกา รัตนกุล หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง ถุงเงิน เผือกเผ่า หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาย นภสินธุ์ โพธิ์ปลัด ชาย บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นาง ทัศนีย์ พุทธวงษ์ หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย มานะ กองเงิน ชาย บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ปริญญา กิติอาษา ชาย บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง วันทนา สุขมามอญ หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นาย นัฐพงษ์ บุญอาจ ชาย บ้านหนองกะท้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย จักรกฤษณ์ อุทธิยา ชาย บ้านหนองกะท้าว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ศึกษา
นาง ศรัณยา พฤษกุลทล หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ธาริณี คงปันนา หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว ธีราพร ศรีทอง หญิง บ้านหนองกะท้าว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ประสิทธิ์พร จันทร์ปาน ชาย บ้านหนองกะท้าว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง กานดา คงบาง หญิง บ้านหนองกะท้าว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สุรเกียรติ อินกอง ชาย บ้านนาโพธิ์นาจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ฉันทนา ต๊ะวิไชย หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง นนทวรรณ บุญชัย หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง ปราณี วุฑฒยากร หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สำอาง สุมามอญ หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย สุเทพ บางศรี ชาย บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง กรรณิการ์ รอดเรือง หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาย นิกร สายแก้วเทศ ชาย บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง ธรรมเนียม กุสุโมทย์ หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง ราณี สายแก้วเทศ หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง วิภาวรรณ พุกสว่าง หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย คณิศร จันทร์บรรจง ชาย บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง จริญรัตน์ แก้วสีทอง หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง พัฒน์ษณี เคียงถิระศิริ หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการ การบริหารการศึกษา
นาง วิจิตรา สุวรรณศิริ หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง วันทนี เนตรบุตร หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง จันทร์เพ็ญ ด่อนดี หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว จุฑามาศ ผาทอง หญิง บ้านนาโพธิ์นาจาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พัฒนาชุมชน
นาย สุภัทรชัย พูลศิลป์ ชาย บ้านนาโพธิ์นาจาน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย กระจ่าง ศรีทอง ชาย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วีระยุทธ บัวชุม ชาย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สุรัสวดี คุ้มสุพรรณ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง รัตติกาล โพธิประสาท หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุขใจ ระโส หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จีรวรรณ์ ปันผา หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุรัตน์ ทองคำ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว จิราพรรณ ราศรีชัย หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สาลี บวบมี หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ปัทมาพร นกพึ่ง หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว บุผา อ่อนศรี หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว อิสรีย์ หอมสิงห์ทอง หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นางสาว อรพรรณ สัสดีแพง หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว รำไพ วรรณกุล หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ปัญณฉัตร บางศรี หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ไพรวรรณ สุทธิ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ประกายเพชร จันทวงษ์ ชาย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง ธนัชญา กวยทิ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุพัตรา อินทร์ประชา หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ นิติศาสตร์
นาย สวย กระเสียน ชาย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สุทน แสงสิงห์ ชาย บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง วันเพ็ญ พันคำ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาง วิไลลักษณ์ ทองหล่อ หญิง บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ธีรวัฒน์ พร้าโต ชาย บ้านนาหนอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย พีระพล เจริญสุข ชาย บ้านนาหนอง ครู ปฏิบัติงาน ภาษาไทย
นาง จันทร์เพ็ญ แก้วบุญช่วย หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง พนาวัลย์ พร้าโต หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาย สายันห์ พุกสว่าง ชาย บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ บัญชี/การบัญชี
นาง ปวีณา วรรณศรี หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย มนู อินลองพล ชาย บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว จรรยกร บางศรี หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง เสาวนิต ยอดกระโหม หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง เพ็ญทัย เงินคง หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย อนันต์ ดำชู ชาย บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง นิตยา บริยัง หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง สมปอง พุ่มชะบา หญิง บ้านนาหนอง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว มนทิพย์ บุญเรือง หญิง บ้านนาหนอง ครู ปฏิบัติงาน ภาษาอังกฤษ
นางสาว มณีรัตน์ ทีสุกะ หญิง บ้านนาหนอง ครู ปฏิบัติงาน ปฐมวัย
นาย ชัยโย บุญธรรม ชาย บ้านนาหนอง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน การประถมศึกษา
นางสาว สุดารัตน์ ถิ่นน้ำใส หญิง บ้านนาหนอง ครูธุรการ ปฏิบัติงาน คณิตศาสตร์
นาย กฤษชุกร จันทร์ทรง ชาย บ้านนาหนอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย นิกร ซุนพุ่ม ชาย บางยางพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว มาริษา ม่วงต๊ะ หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง บุญรัตน์ รังแก้ว หญิง บางยางพัฒนา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย บัญญัติ สะอาด ชาย บางยางพัฒนา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว อรอนงค์ ภูมิดี หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย จักรกริช ทิพย์บูรณ์ ชาย บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว จิราวรรณ ช้างงาม หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ยุวรรณดา กลิ่นสาคร หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พนัชกร ปันสาย หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สุรศักดิ์ ยศปัญญา ชาย บางยางพัฒนา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง เสาวลักษณ์ หล้าเถิง หญิง บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย ทณัฐ วรรณภิระ ชาย บางยางพัฒนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาง วีณา กาแก้ว หญิง บางยางพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาย ภาคภูมิ ศรีอ๊อด ชาย บางยางพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย เสวียน สิงห์สถิตย์ ชาย บางยางพัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย วัชรากร ระวีวัฒน์ ชาย บางยางพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว จรรยาภรณ์ พรมพะมินทร์ หญิง บางยางพัฒนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การจัดการทั่วไป
นางสาว สายหยุด ศรีจันทร หญิง บางยางพัฒนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เกษตรศาสตร์
นาย ดำเนิน ทาบาง ชาย บ้านน้ำตาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นรินทร์ สีเนตร หญิง บ้านน้ำตาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เสาวลักษณ์ หมีนาค หญิง บ้านน้ำตาก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จุฑาทิพย์ เตชนันท์ หญิง บ้านน้ำตาก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว แววดาว พรมมาวัน หญิง บ้านน้ำตาก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สุกัญญา อยู่โต หญิง บ้านน้ำตาก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เอกศักดิ์ ทองรัตน์ ชาย วิทยสัมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จามจุรี พันโนฤทธิ์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง มะลิดา หมื่นจันทร์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว กฤษณา มั่นยุติธรรม หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว ปาริสา ผลทิพย์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ใบตอง พรมพุทธา หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย ชลนธาร ศิวปรียานุพงษ์ ชาย วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว จุฑาทิพญาณี บุญจิตร หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง ชโลมใจ ทาวงษ์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง สุนันทา อินทร์เกิด หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
ว่าที่ รต. ชาญวิทย์ จับแสงจันทร์ ชาย วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว พิมพ์ใจ จ๊อดดวงจันทร์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย กิตติชัย คล้ายพร้อม ชาย วิทยสัมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปุณญิศา ถือศิล หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ไพทยา ดอนเมือง หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ณัฐวดี นาครินทร์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ศรีนวล พวงภู่ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู ชำนาญการ ดนตรี
นาย สุธิวุฒิ รักษาแดน ชาย วิทยสัมพันธ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว พรรษชนม์ มากสมบูรณ์ หญิง วิทยสัมพันธ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย เจษฎากร มากรื่น ชาย บ้านป่าคาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สงกรานต์ คงปันนา ชาย บ้านป่าคาย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว นีรวัจน์ ค้อกองเงิน หญิง บ้านป่าคาย ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว รุจิรา พอใจ หญิง บ้านป่าคาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุรพงษ์ แต่งเนตร ชาย บ้านป่าคาย ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย นพดล หลวงแก้ว ชาย บ้านป่าคาย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว วิราวรรณ์ เค้าสีดา หญิง บ้านป่าคาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การขาย
นางสาว รุ่งนิภา อ่อนนาเมือง หญิง บ้านป่าคาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ภัทราพร รังสน หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย นพดล แสนขวา ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว วิไลพร บุญอาจ หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว พยุง จันทร์นิ่ม หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง บัวผัน คงแพ หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ศุภรา จนากร หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว มยุรา สุทธิ หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พิชชาพร จันทรศรีวงศ์ หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย อนันต์ จำปาแก้ว ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ธัญญาพร ฝั้นบ้านไร่ หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว สุภาภรณ์ พาทา หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย รัญชิฏาณ์ แพ่งอ่ำ ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว ลิตา ไชยบาล หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย เอนก อุ่นอุ้ย ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย แดนชัย จันทร์ทรง ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ปรัชญา จะตุเทน ชาย บ้านห้วยเฮี้ย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว วิภาภรณ์ กันล้อม หญิง บ้านห้วยเฮี้ย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว เบญจรัตน์ เขียววังทอง หญิง บ้านห้วยเฮี้ย เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นาย นพดล แสนขวา ชาย บ้านห้วยกอกพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย วสันต์ จันแสน ชาย บ้านห้วยกอกพัฒนา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว พุทธิชา สิงห์ทอง หญิง บ้านห้วยกอกพัฒนา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บัญชี/การบัญชี
นาย กฤษฎา รังแก้ว ชาย บ้านห้วยกอกพัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย กรีฑา วิชัยดิษฐ์ ชาย ศิริราษฎร์พัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง มณีจันทร์ เจริญกุล หญิง ศิริราษฎร์พัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย ประเสริฐ ทาวงษ์ ชาย ศิริราษฎร์พัฒนา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว วัชรี จันทะคีรี หญิง ศิริราษฎร์พัฒนา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาย อุทิศ คำปั้น ชาย ศิริราษฎร์พัฒนา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ดวงใจ ยิ้มแย้ม หญิง ศิริราษฎร์พัฒนา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย กฤษฏา รังแก้ว ชาย ศิริราษฎร์พัฒนา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วันเพ็ญ ยศตุ้ย หญิง บ้านลาดคื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จีรภา ตะมาแก้ว หญิง บ้านลาดคื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อรรถพร คนมั่น หญิง บ้านลาดคื้อ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สาญัณ ประจงจีบ หญิง บ้านลาดคื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ธีรารัตน์ ไกรสีขาว หญิง บ้านลาดคื้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นพวัลย์ ศิริ หญิง บ้านลาดคื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว ทิพย์จุฑา แดงพัด หญิง บ้านลาดคื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว วราภรณ์ บุญอาจ หญิง บ้านลาดคื้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว เพ็ญนภา นิลบุญเรือง หญิง บ้านลาดคื้อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว บุญรัตน์ จำปาสา หญิง บ้านลาดคื้อ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เคมี
นาย ภูลิขิต ประทีปคีรี ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว มัณฑนา หลวงจอก หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ประวัติศาสตร์
นาย ธวัชชัย ศรคำ ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เอกศักดิ์ ป่าธนู ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย จตุรภัทร บัวสถิตย์ ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การเกษตร
นาย ปวี รวิกานนท์ ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว จันทร์จิรา ทาพา หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง สุธาสินี หลำประเสริฐ หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ธีรพงศ์ ชูแช่ม ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว เยาวลักษณ์ เหมืองห้า หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย อมรเทพ หมุดสัก ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย นิรุตน์ ชะดาจันทร์ ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว กัญญาณี ธรรมนิยม หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุประวีณ์ บุญอาจ หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ณัฐพล เมฆเคลื่อน ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุรศักดิ์ เปรมวิชัย ชาย บ้านห้วยทรายเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วิภาวรรณ พรมแดน หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว ณัฐพัชร์ วัฒนภูมิ หญิง บ้านห้วยทรายเหนือ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย นิรันต์ ทองสรวง ชาย บ้านแยง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุดารัตน์ ทิมศรี หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ญาดามณีกาญจน์ บุญหล้า หญิง บ้านแยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย นัฐดนัย ไชยเดช ชาย บ้านแยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว เพ็ญศรี บริสุทธิ์ หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง สีนวล ฟั่นคุ้ม หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง ไพบูรณ์ ทับจีน หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง รัตนา งามสม หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง สุวานิตย์ เถื่อนชนะ หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว กมลลักษณ์ อุดแบน หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย จำนงค์ ฟั่นคุ้ม ชาย บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง มยุรี พูลโห้ หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง หฤทัย นวลศรี หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว อมรา ชมภูพาน หญิง บ้านแยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ชัชฎาพร มีป้อง หญิง บ้านแยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อรพินทุ์ อินทรอัมพร หญิง บ้านแยง ครู ชำนาญการ ประวัติศาสตร์
นางสาว พิชชาภา จิตอารี หญิง บ้านแยง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นิรวรรณ ธรรมสอน หญิง บ้านแยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ทนนชัย ใจกล้า ชาย บ้านแยง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง ดวงพร วงษ์ปัน หญิง บ้านแยง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว กาญจนา ใจกล้า หญิง บ้านแยง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย บรรยา มิ่งแก้ว ชาย บ้านเข็กใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ภัทรวดี หะสิตะพงศ์ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว ธัญชนิต มากมี หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง อุบล สมเกียรติ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง เกวลิน แต้มจันทร์ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ การอนุบาลศึกษา
นาย สำเนียง สารีบุตร ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครู ชำนาญการ พัฒนาชุมชน
นาย ณัฐพงศ์ ดอนชมไพร ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง ธัญญธร ใจจันทร์ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ทิวัตถ์ ทารัตน์ ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง สุภาพรรณ แก้วคำแสน หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นางสาว จินดารัตน์ เกตณรงค์ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย นรากร ้อ้นสอน ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย วชิร กลีบลำดวน ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ธีรวัฒน์ รักสัตย์ ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศุภิสรา เจียมชัยภูมิ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาย พเยาว์ ดาด้วง ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครู ชำนาญงาน บริหารการศึกษา
นาย สว่าง ขำพัน ชาย บ้านเข็กใหญ่ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ชัยยาท อุ่นพรม ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง มณีณิศากรณ์ บุญเรืองฤทธิ์ หญิง บ้านเข็กใหญ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รัตนพร วังคีรี หญิง บ้านเข็กใหญ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การบริหารองค์การสังคม
นาย พัฒนศักดิ์ จันเหลือง ชาย บ้านเข็กใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยา
นาย สถิตย์ พัวพัน ชาย เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ศตวรรษ โสประดิษฐ์ ชาย เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง กรกมล องค์สวัสดิ์ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง เจียมใจ ไทยเทศ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว กรรณิกา อภัยลุน หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว อรณิชา ปันป้อ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง สิรินาถ โค้วจิริยะพันธุ์ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รัตติกาล บัวสิงคำ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อดิศักดิ์ ทะนันชัย ชาย เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วิมล วุ่นดี หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุภาพร อ่อนศรี หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปะ
นางสาว พัชรีภรณ์ แสนอินทร์ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว พรพรรณ จันตระ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นพกร แจ่มโถง หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว พจนา นาคปูน หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย บุญช่วย ต่ายธานี ชาย เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว เกสร ศรีจำเริญ หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นางสาว ณัฏฐธิดา กลิ่นเมือง หญิง เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย ภัทรพล ชรารัตน์ ชาย เกษตรสุขราษฎร์บำรุง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พลศึกษา
นางสาว สุดหล้า พิทักตระกูลอนัญ หญิง บ้านถ้ำพริก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นางสาว น้ำผึ้ง ทับชาวนา หญิง บ้านถ้ำพริก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง พิมพ์นารา นุปิง หญิง บ้านถ้ำพริก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว มัลลิกา มะณี หญิง บ้านถ้ำพริก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เพิ่มพูน มีแก้ว ชาย บ้านถ้ำพริก ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุชาวินี คลองตะเคียน หญิง บ้านถ้ำพริก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วิไลรัตน์ คลังจง หญิง บ้านถ้ำพริก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว จิราภรณ์ แก้วมี หญิง บ้านถ้ำพริก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เศรษฐศาสตร์
นาย สันติภาพ ลุ้ยอุไร ชาย บ้านถ้ำพริก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ทนง มาไชยนาม ชาย บ้านถ้ำพริก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อุมาพร วังคีรี หญิง บ้านถ้ำพริก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คอมพิวเตอร์
นาย วีระ ศรีเกษม ชาย บ้านถ้ำพริก อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นาย สุรศักดิ์ สิงห์โต ชาย บ้านถ้ำพริก นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จินดาพร แสนราชโสภา หญิง บ้านถ้ำพริก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง ราตรี เงื่องจันทอง หญิง บ้านหนองหิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ดวงพร บัวหุ่น หญิง บ้านหนองหิน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว อัจฉรา พยัคฆ์เกษม หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ บริหารการศึกษา
นาง ศิริรัตน์ หอมสิงห์ทอง หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง ชนกพร แก้ววงหิว หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สุรเดช หอมเจริญ ชาย บ้านหนองหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ดนตรี
นาย ละไม สารี ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วราพร เอี่ยมบัวหลวง หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การประถมศึกษา
นาง สุรีรัตน์ วิวัฒนภักดี หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ทรัมริสต์ แพทย์ไชโย ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เวช เอี่ยมบัวหลวง ชาย บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุรีย์ โพธิ์หวี หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พัชราภรณ์ หยวกยง หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ศันสนีย์ ชื่นแสงมอญ หญิง บ้านหนองหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว แพรวมิรินทร์ วันชัย หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาอังกฤษ
นาง อุทัยวรรณ ดีจริง หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง จริญญา ศรีรุ่งเรือง หญิง บ้านหนองหิน ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง ปวีณา ทองดี หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาง กุลธิดา เตียงเกตุ หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ชญาภา พาทีเพราะ หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา
นาง สายสวาท ชัยมงคล หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ฐาปวี หนองหารพิทักษ์ หญิง บ้านหนองหิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว มัลลิกา กล้าหาญ หญิง บ้านหนองหิน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ชิต คงฉาย ชาย บ้านหนองหิน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว วาสนา กาแก้ว หญิง บ้านหนองหิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว จิดาภา แพทย์ไชโย หญิง บ้านหนองหิน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว เกวลี นาพุก หญิง บ้านหลังเขา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปฐมวัย
นาย สุทิพย์ สุราษฎร์มณี ชาย บ้านหลังเขา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว พรพรรณี คำทอน หญิง บ้านหลังเขา ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ดวงพร วงษ์ไย หญิง บ้านหลังเขา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง จรีทิพย์ ปัญจบุรี หญิง บ้านหลังเขา ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว จารุวรรณ ผาทอง หญิง บ้านหลังเขา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ธนาภรณ์ คงรอด หญิง บ้านหลังเขา ครู ชำนาญการ การแนะแนว
นางสาว กฤษณา ลาดก่าน หญิง บ้านหลังเขา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ชรินทร์ทิพย์ สีคำ หญิง บ้านหลังเขา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ชีววิทยาประยุกต์
นางสาว ปริฉัตร รัตนปัญญา หญิง บ้านหลังเขา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย พงษ์ศักดิ์ สีคำ ชาย บ้านหลังเขา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย บุญทัน ทนาเวช ชาย บ้านหลังเขา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่นๆ
นางสาว สุนิสา สายโสภา หญิง บ้านหลังเขา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ภักดี แสงนวล หญิง บ้านหลังเขา เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่ใช่วุฒิครู