ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

# โครงการตามนโยบาย สพฐ. หน่วยงาน/ผู้กำกับดูแล เบอร์โทรติดต่อ จำนวนโรงเรียน
1 เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ - - 6
2 โรงเรียนในฝัน - - 0
3 โรงเรียนมาตรฐานสากล - - 1
4 โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา - - 0
5 โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - - 10
6 โรงเรียนดีศรีตำบล - - 8
7 โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม - - 10
8 โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - - 0
9 โรงเรียนต้นแบบด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน - - 0
10 โรงรียนประชารัฐ - - 20
11 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ขวัญชนก บุญเรือง 0844534374 35