ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360135

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030001

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360135

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 6 13 1
อนุบาล 2 1 3 4 1
รวม อนุบาล 8 9 17 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 3 3 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 14 19 33 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาเมือง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อุเทน นะมิตร ชาย utan namit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พรพรต นครไทยภูมิ ชาย Pronpot Nakhonthaipum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ เหล่ากาวี หญิง WILAIWUN LAOKAWEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาวี คงหนองลาน หญิง wipawee khongnonglan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำเภา ดีธงทอง ชาย Sampao Deethongtong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ระวิวัลย์ มีเครือเอี่ยม หญิง RAWIWAN MEEKhRIM IAM เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ธัญญารัตน์ รัตนโค้น หญิง THANYARAT RATTANAKHON ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วลัยลักษณ์ บางศรี หญิง valailuk bangsree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.00
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 41.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.70
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.50
ภาษาอังกฤษ 31.00
คณิตศาสตร์ 41.00
วิทยาศาสตร์ 37.60
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.33
ภาษาอังกฤษ 33.33
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 41.33
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.88
ภาษาอังกฤษ 42.19
คณิตศาสตร์ 30.63
วิทยาศาสตร์ 38.56
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.75
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 27.08
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.88
ภาษาอังกฤษ 33.33
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 39.45

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาเมือง
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาเมือง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาเมือง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 750,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาเมือง
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาเมือง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 1,552,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาเมือง
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาเมือง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 525,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาเมือง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาเมือง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด