ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360136

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030002

รหัส SMIS 8 หลัก

42

จำนวนนักเรียน

1065360136

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 3 4 1
อนุบาล 2 0 6 6 1
รวม อนุบาล 1 9 10 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 6 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 12 20 32 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 13 29 42 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาฟองแดง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ปิยพงษ์ เมืองสนธิ์ ชาย Piyapong Mueangson ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชโรธร ปิงคำภา ชาย charoton pingkhompa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อิศรา รัตนโค้น หญิง Isara Ratanacoat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัชระ กรรณิกา ชาย Watchara Kannika ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ศิริญญาพัทร ปัญญาใสธนกุล หญิง sirinyaphat phanyasaitanakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภคพร แสงปัญญา หญิง Phakaporn Sangpanya เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงพร สุขคำภา หญิง Daungporn Sukkumpha ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 59.60
ภาษาอังกฤษ 37.00
คณิตศาสตร์ 51.00
วิทยาศาสตร์ 47.90
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.00
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 47.50
วิทยาศาสตร์ 46.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.75
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 44.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.42
ภาษาอังกฤษ 38.33
คณิตศาสตร์ 55.00
วิทยาศาสตร์ 48.67
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.38
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 32.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาฟองแดง
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 15000 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 15000 หน่วย
ความจุ 15000 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาฟองแดง
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.302/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 169,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาฟองแดง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาฟองแดง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาฟองแดง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 585,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาฟองแดง
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาฟองแดง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 235,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 9 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาฟองแดง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาฟองแดง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด