ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360103

รหัส Obec 6 หลัก

47

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030005

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360103

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 39 33 72 3
อนุบาล 2 40 56 96 4
รวม อนุบาล 79 89 168 7
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 54 51 105 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 53 57 110 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 52 38 90 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 55 41 96 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 48 59 107 4
ประถมศึกษาปีที่ 6 62 50 112 4
รวม ประถมศึกษาปีที่ 324 296 620 24
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 26 21 47 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 32 27 59 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 31 21 52 2
รวมทั้งหมด 89 69 158 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนนครไทยวิทยาคม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง วุฒิพร แก้วกองทรัพย์ หญิง Wuttiporn Gawgongsub ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ทวีป เคลือบพ่วง ชาย Taweep Kuabpoong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริสกุล ไชยวันดี หญิง Miss sirikul Chaiwandee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สายธง บุญกิจ หญิง SAYTONG BOONGIT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สงกรานต์ พลเทพ หญิง MISS.Songkran Ponthep ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อุษณีย์ ศิริข่วง หญิง Ausanee sirikuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นรรจวรรณ เมืองพระฝาง หญิง Nunjawan Mueangphrafang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นวรัตน์ ขำมี หญิง SIRILUX KHUMMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุรวดี แก้ววงหิว หญิง Surawadee Kaewwonghiw ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จีรนันท์ สุวรรณาภา หญิง Jeeranun Suwannapa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ระพีพรรณ สุทธายศ หญิง Rapeepun Sutthayot ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรัญญา เอี่ยมทัศน์ หญิง Arunya Iamtus ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กิ่งเดือน อินนุ่ม หญิง Kingduean Innum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หทัยกานต์ หมากผิน หญิง Hathaikan Markpin ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชาลิสา เหมือนวาจา หญิง Chalisa Maunwaja ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุรีรัตน์ ชูแก้วงาม หญิง Jureerat Chookaewngam ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัชรี วิมุขมนต์ หญิง Patchalee Vimugmon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อัญชัญ เลี้ยงเพ็ชร หญิง Aunchan Lieangpet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จารุวรรณ เทียนยาณี หญิง Jaruwan Tienyanee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กรรณิกา สายยืด หญิง Kunnika Saiyued ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เบญจพร ผลมา หญิง Benjaporn Polma ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา วรรณชาติ หญิง PAWEENA WANCHART ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บุญรัตน์ ธรรมชัย ชาย Boonrat Tommasai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุดารัตน์ ธรรมชัย หญิง Sudarat Tommasai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เนตรสกรณ์ ศรีสวัสดิ์ หญิง Natesakorn Seesawat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชนัญชิดา อุปจักร์ หญิง MISS.Chanchanida Upajak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง สีรุ้ง ศรีชาทุม หญิง Seerung Srichatum ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ณัฎยา ชูประสิทธิ์ หญิง ์์Nattaya Shooprasit ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิไลลักษณ์ จานตาดี หญิง wiriruk jantkdee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ยอดธง คงปันนา ชาย Yodthong Khongpanna ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง กิ่งกมล อินสุวอ หญิง KINGKAMOL INSUWAO ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ญาณิศา ถิรวัฒนากุล หญิง Yanisa Thirawattanakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐรดา อุประปุ้ย หญิง Natrada Ouprapuy ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธา ปิ่นทอง ชาย SUTDHA PINTONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ทรรศนีย์ บุญแจ้ง หญิง TATSANEE SARAIWARAKUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นันทนา ศรีชมภู หญิง ์NANTANA SRICHOMPU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กรวิชญ์ เกษทรัพย์ ชาย korravit kassup ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุจิตรา คำกุ้ง หญิง Mrs. Sujitra Kumkung ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ศุภารัตน์ แก้ววงษ์กลาง หญิง Suparat Keawwongklong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปรุงจิตร์ จันทะคุณ หญิง Prungjit Juntakun ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สุเทพ มุ่นเชย ชาย Mr.sutayp mooncher ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุกัญญา ทองสน หญิง Mrs.sukunya Thongson ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ชยกร ยวงใย ชาย Mr.chayakon yooayai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สมคิด สุขมามอญ ชาย Mr.somkid sukmamon อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง วรีรัตน์ แสงสีห์ หญิง Miss.wareerad sangsaa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ประทีป ศรีชาทุม ชาย PRATEEP SRICHATOM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย รัชญา จานตาดี ชาย Ruschaya Jantadee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.49
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.36
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 45.30
วิทยาศาสตร์ 40.07
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.79
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.11
ภาษาอังกฤษ 29.57
คณิตศาสตร์ 39.21
วิทยาศาสตร์ 36.81
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.12
ภาษาอังกฤษ 30.67
คณิตศาสตร์ 36.63
วิทยาศาสตร์ 39.07
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.00
ภาษาอังกฤษ 35.48
คณิตศาสตร์ 36.55
วิทยาศาสตร์ 36.97
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.88
ภาษาอังกฤษ 31.42
คณิตศาสตร์ 31.33
วิทยาศาสตร์ 35.35
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.63
ภาษาอังกฤษ 40.00
คณิตศาสตร์ 27.18
วิทยาศาสตร์ 37.64

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.81
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.62
ภาษาอังกฤษ 26.85
คณิตศาสตร์ 22.46
วิทยาศาสตร์ 29.54
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.92
ภาษาอังกฤษ 26.48
คณิตศาสตร์ 19.04
วิทยาศาสตร์ 31.84
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.00
ภาษาอังกฤษ 25.60
คณิตศาสตร์ 25.83
วิทยาศาสตร์ 31.60
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.24
ภาษาอังกฤษ 30.79
คณิตศาสตร์ 21.70
วิทยาศาสตร์ 29.76
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.63
ภาษาอังกฤษ 26.85
คณิตศาสตร์ 24.38
วิทยาศาสตร์ 28.24

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 1,350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 21 เมตร
ยาว 36 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 634,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 243 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 164,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 501,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 405 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 822,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 2,820,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2537600 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 318 ล/55-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 22,212,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 80 ตารางเมตร
ห้องเรียน 15 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 2,537,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 17
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 22 เมตร
ยาว 42 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 18
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน นครไทยวิทยาคม
ลำดับที่ 19
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 440,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ นครไทยวิทยาคม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ นครไทยวิทยาคม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด