ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360127

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030008

รหัส SMIS 8 หลัก

181

จำนวนนักเรียน

1065360127

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 9 18 1
อนุบาล 2 10 7 17 1
รวม อนุบาล 19 16 35 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 14 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 6 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 9 21 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 62 49 111 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 6 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 9 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 1
รวมทั้งหมด 14 21 35 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 95 86 181 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อรรคพล ดอนเมือง ชาย Akhaphon Donmuang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภกร สุทธิ ชาย Suphakkorn Sutthi ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กิตติญา หมอบอก หญิง KITTIYA MORBOK ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ทิพสุภา คณาจันทร์ หญิง Thipsupa Kanajun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยุทธชัย ทองคำพงษ์ ชาย YUTTACHAI THONGKAMPONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ทนงศักดิ์ อินทนาชัย ชาย TANONGSAK INTANACHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัฒนา วงษ์ธัญญะ หญิง Patana Vongtanya ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อนงค์ศรี นครไทยภูมิ หญิง ANONGSRI NAKHONTHAIPOO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ฤทธิเดช อ้นมี ชาย RITTIDACH OUNMEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุธาทิพย์ บุญก่อน หญิง SUTHATIP BOONKON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง คะนึงพิชญ์ บายันต์ หญิง KHANUNGPHIT BAYAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ณัฐธยาน์ ชูรัตน์ หญิง nutaya Chundee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรฤทัย กำพร้า หญิง WORRARUTHAI KAMPRA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ธนโชติ พงษ์พานิช ชาย Thanachot Pongpanich ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ จันธิราช หญิง Tidarut Juntirach ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรทัย มีสกุล หญิง orathai meesakul ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาพร แก้วดวงดี หญิง sumaporn Kaewdoungdee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิชากานต์ ทัลวัลลิ์ หญิง Pichakarn Tanwan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.38
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.13
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 33.13
วิทยาศาสตร์ 38.09
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.59
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.22
ภาษาอังกฤษ 30.16
คณิตศาสตร์ 29.69
วิทยาศาสตร์ 38.91
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.36
ภาษาอังกฤษ 27.68
คณิตศาสตร์ 30.36
วิทยาศาสตร์ 35.25
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.00
ภาษาอังกฤษ 36.72
คณิตศาสตร์ 32.81
วิทยาศาสตร์ 31.72
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.16
ภาษาอังกฤษ 30.16
คณิตศาสตร์ 24.38
วิทยาศาสตร์ 29.19

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.71
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 51.29
ภาษาอังกฤษ 28.86
คณิตศาสตร์ 37.43
วิทยาศาสตร์ 34.71
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.00
ภาษาอังกฤษ 23.50
คณิตศาสตร์ 26.33
วิทยาศาสตร์ 30.67
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.21
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 24.86
วิทยาศาสตร์ 27.57
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.53
ภาษาอังกฤษ 29.06
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 27.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 1,050,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 357 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 230,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 3
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 17 เมตร
ยาว 38 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 12 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 11 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 19 เมตร
ยาว 32 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 44,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 23 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 14
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 16
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 42,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 18
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 1,359,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 421 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 20
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 21
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 23,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 26 เมตร
ยาว 50 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 22
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 23
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 9 เมตร
ยาว 14 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 24
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 25
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 95 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 26
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 40 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ประชาสงเคราะห์พิทยา
ลำดับที่ 27
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 60,880.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ประชาสงเคราะห์พิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ประชาสงเคราะห์พิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด