ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360134

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030009

รหัส SMIS 8 หลัก

220

จำนวนนักเรียน

1065360134

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 10 11 21 1
อนุบาล 1 13 8 21 1
อนุบาล 2 13 13 26 1
รวม อนุบาล 36 32 68 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 5 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 6 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 12 21 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 55 47 102 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 12 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 8 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 4 9 1
รวมทั้งหมด 26 24 50 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 117 103 220 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมพร จันดาหาร ชาย Somporn Jandahan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สราญรัตน์ ไชยกุล หญิง Saranrat Chaikul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณิศา ศรีโพธิ์ทอง หญิง Wannisa Sripotong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุปราณี คำภิระ หญิง Supranee Kampira ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง หนึ่งฤทัย สงสอน หญิง Nungruetai Songson ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชนุดม สุวรรณดี ชาย Chanudom Suwandee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ ยาสมุทร หญิง Kanokwan Yasamut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิเทพ บุตรทอง ชาย Aditep Butthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สุทธินันท์ พูลเกษม ชาย sootthinin poonkasem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรเดช สุขเครือเกิด ชาย suradech sukkearkead ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มาลัย สุทธิชาติ หญิง Malai Sutthichart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รจนา พิชัย หญิง Rodjana Phichai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พัชรินทร์ อินทนาชัย หญิง Padcharin Intanachai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พรพรรณ พาทีทิน หญิง Pornpun Pateetin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระพงษ์ ใจมูล ชาย Teerapong Jaimoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา เมฆทับ หญิง Paweena Meaktub ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ ยานาบัว หญิง Saowaluk Yanabua ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิทธิภูมิ ราชเพียแก้ว ชาย Itthipoom Ratpearkeaw ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จุลศักดิ์ วงศ์วิริยชาติ ชาย Jullasak Wongwiriyachart ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.93
ภาษาอังกฤษ 28.17
คณิตศาสตร์ 28.33
วิทยาศาสตร์ 39.37
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.82
ภาษาอังกฤษ 25.68
คณิตศาสตร์ 22.73
วิทยาศาสตร์ 30.91
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.23
ภาษาอังกฤษ 24.17
คณิตศาสตร์ 25.67
วิทยาศาสตร์ 32.70
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.09
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 23.75
วิทยาศาสตร์ 32.88
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 34.43
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 24.29
วิทยาศาสตร์ 26.38

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.33
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 39.50
ภาษาอังกฤษ 20.17
คณิตศาสตร์ 22.00
วิทยาศาสตร์ 32.67
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.60
ภาษาอังกฤษ 23.60
คณิตศาสตร์ 13.60
วิทยาศาสตร์ 28.60
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.50
ภาษาอังกฤษ 25.20
คณิตศาสตร์ 22.00
วิทยาศาสตร์ 31.20
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.00
ภาษาอังกฤษ 23.60
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 24.30

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ภูขัดรวมไทยพัฒนา
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 822,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ภูขัดรวมไทยพัฒนา
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ภูขัดรวมไทยพัฒนา
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 580,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ภูขัดรวมไทยพัฒนา
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ภูขัดรวมไทยพัฒนา
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ภูขัดรวมไทยพัฒนา
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักนักเรียน
แบบ อื่น ๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 650,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
มีผู้อยู่อาศัย 25 คน
ความต้องการบ้านพัก 0 หลัง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ภูขัดรวมไทยพัฒนา
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.302/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 92,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ภูขัดรวมไทยพัฒนา
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ภูขัดรวมไทยพัฒนา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ภูขัดรวมไทยพัฒนา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด