ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360130

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030012

รหัส SMIS 8 หลัก

47

จำนวนนักเรียน

1065360130

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 1 2 1
อนุบาล 2 3 3 6 1
รวม อนุบาล 4 4 8 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 0 4 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 5 7 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 19 20 39 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 23 24 47 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านน้ำลอม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง นภาพร ชัยสมบัติ หญิง Napaporn Chaisombut ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สายบัว แก่นโงน หญิง Saibour Kaenguen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรภัทร ระเกตุ หญิง Pornrapat Raket ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ขวัญข้าว เนตรใส หญิง khwankhaow Nedsai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พร้อม ทองฟัก ชาย Prom Thongfuk ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ไพเราะ มาดี หญิง Phairo Madee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.33
ภาษาอังกฤษ 55.00
คณิตศาสตร์ 47.78
วิทยาศาสตร์ 47.28
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.58
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.83
ภาษาอังกฤษ 34.17
คณิตศาสตร์ 38.33
วิทยาศาสตร์ 42.17
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.36
ภาษาอังกฤษ 39.72
คณิตศาสตร์ 37.78
วิทยาศาสตร์ 33.94
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.46
ภาษาอังกฤษ 43.33
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 44.17
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.63
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 36.23

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านน้ำลอม
ลำดับที่ 1
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 2,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำลอม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 973,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำลอม
ลำดับที่ 3
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 800 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำลอม
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 210,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำลอม
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 310,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำลอม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำลอม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 430,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำลอม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำลอม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด