ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360131

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030013

รหัส SMIS 8 หลัก

93

จำนวนนักเรียน

1065360131

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 4 10 1
อนุบาล 2 7 10 17 1
รวม อนุบาล 13 14 27 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 8 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 28 38 66 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 41 52 93 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาคล้าย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ศิวานิส แจ่มโถง หญิง Sivanis Jamtong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รจนา ทองฟัก หญิง Rosjana Thongfak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุลีพร ศิริ หญิง sureepon siri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา แก้วแสงสิม หญิง jintana kaewsangsim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมิฑฐิฏา ดงภูยาว ชาย samititar dongpooyaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ชัฏฏ์ชามาศ สุขรัง หญิง chatchamas sukrang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายหยุด กันนา หญิง saiyud kanna ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ อินพิทักษ์ ชาย SURAT INPHITHAK นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ขัวญตา วงค์ด่อน หญิง Khwanta Wongdon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัทชรี วงค์ด่อน หญิง Khwankamon Wongdon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 54.67
ภาษาอังกฤษ 33.33
คณิตศาสตร์ 48.33
วิทยาศาสตร์ 50.67
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.50
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 33.75
วิทยาศาสตร์ 34.63
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.85
ภาษาอังกฤษ 36.00
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 40.70
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.85
ภาษาอังกฤษ 34.00
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 32.30
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.13
ภาษาอังกฤษ 40.00
คณิตศาสตร์ 43.33
วิทยาศาสตร์ 38.21

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาคล้าย
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 43,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาคล้าย
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาคล้าย
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 665,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาคล้าย
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 59,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาคล้าย
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 947,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาคล้าย
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาคล้าย
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 198,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาคล้าย
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาคล้าย

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาคล้าย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด