ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360137

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030014

รหัส SMIS 8 หลัก

54

จำนวนนักเรียน

1065360137

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 2 4 6 1
อนุบาล 1 7 2 9 1
อนุบาล 2 7 6 13 1
รวม อนุบาล 16 12 28 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 14 12 26 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 30 24 54 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านบุ่งผลำ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สำเนา ยาสุด ชาย Samnao Yasud ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภาดามาศ เครือสบจาง หญิง Phadamas Karosubjang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปณชัย อุ่นจัน ชาย Panachai Unchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุวรรณรัตน์ เผยศิริ หญิง Suwannarat Phoeisiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สิริกัลยา วงษ์ลา หญิง miss sirikanlaya wongia ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรชัย จันทะคุณ ชาย pornchai chantakun ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.28
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.56
ภาษาอังกฤษ 27.78
คณิตศาสตร์ 27.78
วิทยาศาสตร์ 37.72
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.50
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 26.67
วิทยาศาสตร์ 31.83
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.83
ภาษาอังกฤษ 25.50
คณิตศาสตร์ 32.00
วิทยาศาสตร์ 32.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.86
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 22.22
วิทยาศาสตร์ 39.39
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.34
ภาษาอังกฤษ 24.06
คณิตศาสตร์ 33.75
วิทยาศาสตร์ 31.81

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านบุ่งผลำ
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านบุ่งผลำ
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.302/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านบุ่งผลำ
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งผลำ
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านบุ่งผลำ
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบุ่งผลำ
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งผลำ
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านบุ่งผลำ
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบุ่งผลำ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบุ่งผลำ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด