ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360140

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030015

รหัส SMIS 8 หลัก

43

จำนวนนักเรียน

1065360140

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 1 2 1
อนุบาล 2 2 4 6 1
รวม อนุบาล 3 5 8 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 3 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 18 17 35 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 21 22 43 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วสุภัค จันทร์บรรจง ชาย Wasuphak Janbunjong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จิดาภา ติดไชย หญิง JIDAPA TIDCHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นันทนา สุวรรณจันทร์ หญิง Nantana Suwannajan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชาลิณี น้อยสุภาพ หญิง Chalinee Noisupap ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชลยา รัตนโค้น หญิง Chonlaya Rattanakhon เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมยศ คำทองคำ ชาย Somyos Kamtongkam นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.06
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.67
ภาษาอังกฤษ 46.67
คณิตศาสตร์ 47.78
วิทยาศาสตร์ 42.17
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.20
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.00
ภาษาอังกฤษ 33.00
คณิตศาสตร์ 33.00
วิทยาศาสตร์ 35.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.10
ภาษาอังกฤษ 34.00
คณิตศาสตร์ 36.00
วิทยาศาสตร์ 34.40
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.00
ภาษาอังกฤษ 34.17
คณิตศาสตร์ 32.78
วิทยาศาสตร์ 31.67
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.20
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 32.75

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านน้ำกุ่ม
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำกุ่ม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำกุ่ม
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำกุ่ม
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำกุ่ม
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำกุ่ม
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 355,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำกุ่ม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 1,456,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำกุ่ม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำกุ่ม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด