ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360141

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030016

รหัส SMIS 8 หลัก

44

จำนวนนักเรียน

1065360141

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 2 4 1
อนุบาล 2 1 2 3 1
รวม อนุบาล 3 4 7 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 3 3 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 22 15 37 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 25 19 44 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาแฝก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชัยพล กันศิริ ชาย Chaipon Kansiri ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เอื้อมพร วงษ์สมบูรณ์ หญิง Uamporn Wongsomboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิสาชล แก้วรัตน์ หญิง Nisachon Keawrat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัลยา ทาริยะวงศ์ หญิง Sukanya Thariyawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกานดา พรมขันตี หญิง Sukanda Promkhuntee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมาภรณ์ จันทอง หญิง Pattamaporn Jantong เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.00
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 48.75
วิทยาศาสตร์ 43.63
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.40
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.00
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 44.00
วิทยาศาสตร์ 41.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 33.38
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 36.25
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.13
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 38.13
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.38
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 30.75

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาแฝก
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาแฝก
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 395,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาแฝก
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาแฝก
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 239,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาแฝก

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาแฝก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด