ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360120

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030017

รหัส SMIS 8 หลัก

72

จำนวนนักเรียน

1065360120

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 4 5 9 1
อนุบาล 1 4 4 8 1
อนุบาล 2 2 1 3 1
รวม อนุบาล 10 10 20 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 2 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 3 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 31 21 52 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 41 31 72 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านท่าหินลาด

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว นลินี กามะ หญิง Nalinee Kama ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนวัฒน์ วันรักชาติ ชาย Tanawat Wonrukchat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สยุมพร บุญเครือพวง หญิง Sayumporn Boonkaripoog ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศิริลักษณ์ แม่งมา หญิง Sirilauk Mangma ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ไพโรจน์ กองจิว ชาย Pairot Kongchee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศีรณา พรมสิงห์ หญิง Seerana Promsing ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เปลี่ยน ทิพโสต ชาย Peln Thipsot นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ธิดารัตน์ คงทัน หญิง Thidarat Kongtีีun ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา เกาะเกิด หญิง Wannapa korkerd ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย มงคล ขาวขำ ชาย Mongkol Kaokam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาทิพย์ ลอยทับเลิศ หญิง Suthathip Loythaleis ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 56.00
ภาษาอังกฤษ 45.00
คณิตศาสตร์ 63.33
วิทยาศาสตร์ 52.17
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.83
ภาษาอังกฤษ 35.83
คณิตศาสตร์ 36.67
วิทยาศาสตร์ 47.83
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.05
ภาษาอังกฤษ 37.50
คณิตศาสตร์ 41.00
วิทยาศาสตร์ 35.80
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.05
ภาษาอังกฤษ 35.31
คณิตศาสตร์ 34.38
วิทยาศาสตร์ 44.75
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.88
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 22.50
วิทยาศาสตร์ 37.79

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านท่าหินลาด
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 270,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านท่าหินลาด
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านท่าหินลาด
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าหินลาด
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าหินลาด
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านท่าหินลาด
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านท่าหินลาด
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าหินลาด
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 66 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2000 หน่วย
ความจุ 66 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านท่าหินลาด
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านท่าหินลาด
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 280,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าหินลาด
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 59 เมตร
ยาว 89 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านท่าหินลาด

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านท่าหินลาด

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด