ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360110

รหัส Obec 6 หลัก

27

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030018

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360110

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 14 24 1
อนุบาล 2 16 17 33 1
รวม อนุบาล 26 31 57 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 9 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 13 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 15 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 20 18 38 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 93 74 167 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 18 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 13 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 7 21 1
รวมทั้งหมด 33 38 71 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว นัยนป์พร ปิ่นทอง หญิง ์Naipaporn Pinthong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล ทนคง ชาย Nattapong thonkhong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดาริกา ศรีทุ่งลือ หญิง Darika Sritunglue ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ธนิดา รอดโพธิ์ หญิง Thanida Rotpho ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา เพิ่มพิพัฒน์ หญิง Kanjana Permpipat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พัชร วงษ์ธัญญะ ชาย Pat Wongthunya ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประภาศรี สิงห์คำ หญิง Praphasri Singkome ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศรีเรือน ศรีวิชัย หญิง Sriruan Srivichai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนุวัฒน์ กันแย้ม ชาย Anuwat Kanyaem ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วัฒนา คชนิล ชาย Wattana Kotchanil ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ธัญญลักษณ์ คุ้มครอง หญิง Thanyalak Kumkrong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จริญญา ปิยะมิตร หญิง JARINYA PIYAMIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง แพรทอง หล่ออินทร์ หญิง Praethong Lorin ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวณี ตั้งตระกูล หญิง SAOVANEE TANGTRAGOON ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ภัคจิรา ไกรยะราช หญิง phakchara kraiyarach ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุทิศ ตุ่นเงิน หญิง U-thit Tunngan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วริศรา นนทะโคตร หญิง Warisara Nontakort ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยรัตน์ ด่อนแผ้ว หญิง Hathairat Donpaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุจรรย์จิรา มณีจันทร์ หญิง Sujanjira Maneejan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ระวิวรรณ อุ่นไพร หญิง Rawiwan Aunpri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สำราญ ชื่นหัวนา ชาย Sumran Chuenhuana ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ปรัชญา สิงห์คำ ชาย Pratya Singkham ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญรอบ คงทัน หญิง ฺBoonrob Khongtan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัจฉราพรรณ วิชาพร หญิง Atcharaphan Vichaporn ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชวง เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ชาย Chaweng Noenpoempisut ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สภิญญา วงวิสาร หญิง SUPINYA WONGWISAN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำนงค์ ยอดเกตุ ชาย jumnong Yodget นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.11
ภาษาอังกฤษ 30.33
คณิตศาสตร์ 41.00
วิทยาศาสตร์ 34.87
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.66
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.49
ภาษาอังกฤษ 26.61
คณิตศาสตร์ 39.58
วิทยาศาสตร์ 37.25
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.32
ภาษาอังกฤษ 27.85
คณิตศาสตร์ 32.36
วิทยาศาสตร์ 33.04
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.15
ภาษาอังกฤษ 28.29
คณิตศาสตร์ 31.29
วิทยาศาสตร์ 33.41
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.62
ภาษาอังกฤษ 26.80
คณิตศาสตร์ 27.00
วิทยาศาสตร์ 29.62
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.88
ภาษาอังกฤษ 30.87
คณิตศาสตร์ 27.12
วิทยาศาสตร์ 33.73

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.78
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.78
ภาษาอังกฤษ 27.39
คณิตศาสตร์ 23.13
วิทยาศาสตร์ 29.74
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.53
ภาษาอังกฤษ 27.79
คณิตศาสตร์ 21.05
วิทยาศาสตร์ 32.84
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.67
ภาษาอังกฤษ 26.17
คณิตศาสตร์ 25.33
วิทยาศาสตร์ 32.92
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.79
ภาษาอังกฤษ 26.91
คณิตศาสตร์ 18.18
วิทยาศาสตร์ 29.21
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.94
ภาษาอังกฤษ 30.63
คณิตศาสตร์ 18.00
วิทยาศาสตร์ 29.18

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้่านพักภารโรง
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 94,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 823,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 34 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 2,580,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 20 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,940,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด