ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360117

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030022

รหัส SMIS 8 หลัก

102

จำนวนนักเรียน

1065360117

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 9 17 1
อนุบาล 2 15 9 24 1
รวม อนุบาล 23 18 41 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 3 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 28 33 61 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 51 51 102 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วิษณุ ใจดี ชาย Wlsanu Jaldee นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย เสกสรร โพธิพฤกษ์ ชาย Seksun Potipruk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกร เฉลิมศรีกร ชาย Thanakorn Chalermsrikorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศ์วิชญ์ พิพัฒน์เอกโชติ ชาย PHONGWIT PHIPHATEKKACHOT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วันรบ นาวิชา ชาย Wanlop Navicha ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมชัย พันโสดา ชาย Chalremchai Pansada ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจน จันลี หญิง Jane Chanlee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชัว การุญบริรักษ์ หญิง Chua Karunborirak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.25
ภาษาอังกฤษ 24.69
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 34.63
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.64
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 33.06
ภาษาอังกฤษ 25.56
คณิตศาสตร์ 23.89
วิทยาศาสตร์ 30.72
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.28
ภาษาอังกฤษ 32.19
คณิตศาสตร์ 33.75
วิทยาศาสตร์ 32.06
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.60
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 29.90
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.25
ภาษาอังกฤษ 24.38
คณิตศาสตร์ 22.50
วิทยาศาสตร์ 28.78

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 22,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 899,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 822,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 246,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 220,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 723,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด