ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360118

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030023

รหัส SMIS 8 หลัก

140

จำนวนนักเรียน

1065360118

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 14 22 1
อนุบาล 2 7 9 16 1
รวม อนุบาล 15 23 38 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 7 20 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 40 33 73 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 8 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 8 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 0 5 1
รวมทั้งหมด 13 16 29 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 68 72 140 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อภัย สุทธิ ชาย APAI SUTTHI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิจิตรา สำราญจิตต์ หญิง vijittra Sumranjit ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำฝน สีอูด หญิง ์Namfon Se-oud ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุษณีย์ อรรคสูรย์ หญิง Ussanee Akkasoon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พจน์ ฟักอ่อน ชาย Phot Fak-On ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมคิด ออมสิน หญิง Somkid Omsin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฉลอง จันทร์ทรง หญิง Chalong Chansong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประดับ เทตวงค์ หญิง Pradab Tetawong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภาณี นนทะโคตร หญิง Supanee Nonthakode ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ยุพิน เสวิสิทธิ์ หญิง Yupin Sewisit ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิภาวณีย์ เพ็ชรครุฑ หญิง Wipawanee Phetkrut ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุจิพรรษ คำไชย หญิง Suchipat Khamchai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อลงกรณ์ ทองฟัก ชาย Alongkon Thongfak ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปัญญา กอกอง ชาย Panya Korkong เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัณฑนา โสคำภา หญิง Manthana Sokhampa ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อธิชา กัลยาประสิทธิ์ ชาย Aticha Kanlayaprasit ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.24
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 41.06
ภาษาอังกฤษ 31.76
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 36.68
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.48
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 32.31
ภาษาอังกฤษ 26.92
คณิตศาสตร์ 23.85
วิทยาศาสตร์ 31.54
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.82
ภาษาอังกฤษ 23.67
คณิตศาสตร์ 30.67
วิทยาศาสตร์ 35.13
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.82
ภาษาอังกฤษ 27.36
คณิตศาสตร์ 25.28
วิทยาศาสตร์ 33.86
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.65
ภาษาอังกฤษ 24.58
คณิตศาสตร์ 17.50
วิทยาศาสตร์ 28.40

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.55
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 41.82
ภาษาอังกฤษ 26.36
คณิตศาสตร์ 22.18
วิทยาศาสตร์ 30.36
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.33
ภาษาอังกฤษ 26.33
คณิตศาสตร์ 25.33
วิทยาศาสตร์ 29.67
3 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.00
ภาษาอังกฤษ 24.50
คณิตศาสตร์ 18.00
วิทยาศาสตร์ 26.25

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 378,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 61,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 27 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 6 หน่วย
ความจุ 9 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,922,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 20 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 166,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านห้วยน้ำไซ
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 899,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 108 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านห้วยน้ำไซ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านห้วยน้ำไซ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด