ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360119

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030024

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360119

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 6 12 1
อนุบาล 2 11 10 21 1
รวม อนุบาล 17 16 33 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 11 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 15 24 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 44 60 104 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุรพล บุญเกิด ชาย Surapon Boongerd ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สายฝน สุทธิ หญิง SAIFON SUTTHI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ภคินี เสงี่ยมโปร่ง หญิง Pakinee Phoungthong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สนใจ พรมรักษา หญิง SONGAI PROMRAKSA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชูศักดิ์ จันทร์ดี ชาย CHOOSAK JANDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จรัญ งูนิ่ม ชาย CHARUN NGUNIM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย มานิตย์ พรมรักษา ชาย Manit Promrugsa ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธีรภัทร ปิ่นทอง ชาย DHEEMAPHAT PINTHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ประภาศรี เกตุดี หญิง PRAPHASRI KETDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัชพร สุดแก้ว หญิง TANATCHAPON SOODKEAW ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย บรรเลง สีบุญ ชาย Balleng Seeboon ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย เมธาสิทธิ์ สมศรี ชาย Methasit Somsri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร สุทธิ หญิง Siriporn Suthi ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยาภรณ์ จันบ่อโพธิ์ หญิง ๋Janyaporn Janbopho ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.81
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.54
ภาษาอังกฤษ 60.77
คณิตศาสตร์ 43.85
วิทยาศาสตร์ 44.54
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.27
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 53.13
ภาษาอังกฤษ 51.88
คณิตศาสตร์ 49.17
วิทยาศาสตร์ 46.21
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.10
ภาษาอังกฤษ 51.62
คณิตศาสตร์ 40.59
วิทยาศาสตร์ 37.29
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.53
ภาษาอังกฤษ 59.44
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 42.17
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.43
ภาษาอังกฤษ 58.64
คณิตศาสตร์ 41.36
วิทยาศาสตร์ 38.66

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 136,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 11 เมตร
ยาว 11 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 310,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ลำดับที่ 4
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 702,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 890,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 42 เมตร
ยาว 42 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 43,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 86,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 6,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้่านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 86,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชน 17 บ้านนาตาดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชน 17 บ้านนาตาดี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด