ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360123

รหัส Obec 6 หลัก

5

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030025

รหัส SMIS 8 หลัก

41

จำนวนนักเรียน

1065360123

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 1 4 1
อนุบาล 2 1 5 6 1
รวม อนุบาล 4 6 10 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 15 16 31 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 19 22 41 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ปรียาภา จันเครือดี หญิง Preyapa Chunkuede ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ลลิตา ฉัตรแก้ว หญิง Lalita Chatkeaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงหทัย รุ่งเรือง หญิง 0 0 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พิมพ์ชนก บุญธรรม หญิง 0 0 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุดา บัวเหมือน ชาย suda buarnes พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.88
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 54.00
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 62.50
วิทยาศาสตร์ 37.63
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.78
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.44
ภาษาอังกฤษ 32.81
คณิตศาสตร์ 46.88
วิทยาศาสตร์ 42.44
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.06
ภาษาอังกฤษ 23.33
คณิตศาสตร์ 39.17
วิทยาศาสตร์ 32.08
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.21
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 31.43
วิทยาศาสตร์ 31.93
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.58
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 24.17
วิทยาศาสตร์ 30.42

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 152,037.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 234,232.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 216 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 42 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
ลำดับที่ 4
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 2,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 14 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 21,432.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 538,653.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 9 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด