ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360125

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030027

รหัส SMIS 8 หลัก

107

จำนวนนักเรียน

1065360125

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 4 7 1
อนุบาล 2 1 8 9 1
รวม อนุบาล 4 12 16 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 8 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 44 47 91 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 48 59 107 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านน้ำเลา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ไพรบูรณ์ บุญอาจ ชาย Praiboon Boonarj ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชุติมนต์ จันทะคุณ หญิง Chutimon Chuntakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุมารินทร์ ธนะสัมบัน หญิง Sumarin Tanasumbun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุมาลี พิลาเปล่า หญิง Sumalee Philaplao ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วทันยา อำมาตรหิน หญิง Watanya Ammathin ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิภาวรรณ สอนเสียม หญิง Wipawan Sonsiam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนวิทย์ สิทธิอุปชา ชาย Thanawit Sitti Upacha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัชญา บุตรสีทา หญิง Waratchaya Butsitha ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ พัวพัน ชาย Chaiwat Phuaphan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปฏิมาพร แก้วสีทอง หญิง Patimaporn Kaewseethong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธาริณี ทองอยู่ หญิง Tharinee Thongyu ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.06
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.33
ภาษาอังกฤษ 34.72
คณิตศาสตร์ 61.11
วิทยาศาสตร์ 40.83
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.97
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.17
ภาษาอังกฤษ 30.56
คณิตศาสตร์ 43.89
วิทยาศาสตร์ 38.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.46
ภาษาอังกฤษ 36.11
คณิตศาสตร์ 41.11
วิทยาศาสตร์ 39.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.37
ภาษาอังกฤษ 33.38
คณิตศาสตร์ 31.18
วิทยาศาสตร์ 32.94
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.38
ภาษาอังกฤษ 28.93
คณิตศาสตร์ 26.43
วิทยาศาสตร์ 32.95

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านน้ำเลา
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำเลา
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 470,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำเลา
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 2000 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2000 หน่วย
ความจุ 2000 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำเลา
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำเลา
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 267,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำเลา
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 680,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำเลา
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 207
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำเลา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำเลา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด