ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360106

รหัส Obec 6 หลัก

16

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030031

รหัส SMIS 8 หลัก

116

จำนวนนักเรียน

1065360106

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 12 5 17 1
อนุบาล 2 7 5 12 1
รวม อนุบาล 19 10 29 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 10 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 13 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 37 50 87 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 56 60 116 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านป่าซ่าน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วรวิทย์ มาดิษฐ์ ชาย worawit madit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วัชราพร คงปันนา หญิง Watcharapron Kongpunna ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฤทัยรัตน์ มากดี หญิง Ruthairat Chandee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สิรินาฎ ยอดเถื่อน หญิง Sirinat Yodthuen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จิรัชติกาล วงษ์รักษ์ หญิง Jirruttikarn Wongruk ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วรรณา วังคีรี หญิง wanna wangkeeree ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐรชาพักตร์ เลขะผลธนโชติ หญิง Natrachaphak Lakaponthanachot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัชราวดี มุ่นเชย หญิง Patcharawadee Munchery ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศวิตา พัวพัน หญิง sawita phuaphan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รัชนีกร บุญจีน หญิง Ratchaneekorn boonjee ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาง รัชพร นุชชม หญิง r n ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรันต์ จันมีเทศ ชาย nirun junmeetas ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลทิพย์ แก้ววิเชียร หญิง Kamolthip Kaewwichain ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวัฎ เคลือบพ่วง ชาย Tanawat k ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จาตุพล เสงี่ยมอยู่ ชาย jatupol Sangiamyoo นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง จีระพรรณ สิทธิธูรณ์ หญิง 0 0 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.80
ภาษาอังกฤษ 41.17
คณิตศาสตร์ 42.67
วิทยาศาสตร์ 45.67
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.36
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.97
ภาษาอังกฤษ 33.44
คณิตศาสตร์ 34.06
วิทยาศาสตร์ 36.72
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.03
ภาษาอังกฤษ 37.00
คณิตศาสตร์ 41.50
วิทยาศาสตร์ 42.60
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.65
ภาษาอังกฤษ 49.81
คณิตศาสตร์ 38.08
วิทยาศาสตร์ 45.27
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.59
ภาษาอังกฤษ 32.14
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 30.55

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านป่าซ่าน
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 360.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านป่าซ่าน
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 98,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 3 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านป่าซ่าน
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 40 เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านป่าซ่าน
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 120.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านป่าซ่าน
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 60.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านป่าซ่าน
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 1.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 96 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านป่าซ่าน
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านป่าซ่าน
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 7 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านป่าซ่าน
ลำดับที่ 9
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 30 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 7 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านป่าซ่าน
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 30.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านป่าซ่าน
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 640.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 297 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านป่าซ่าน
ลำดับที่ 12
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 60 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านป่าซ่าน
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 5,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 3 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านป่าซ่าน
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 61,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านป่าซ่าน
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 150.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านป่าซ่าน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านป่าซ่าน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด