ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360107

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030032

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360107

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 3 8 1
อนุบาล 2 5 1 6 1
รวม อนุบาล 10 4 14 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 11 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 2 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 8 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 49 38 87 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 9 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 0 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 6 14 1
รวมทั้งหมด 28 15 43 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านพร้าว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธราพงศ์ สุเทียนทอง ชาย taraphong suteanthong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุดาพร อุ่นเจิญ หญิง Sudaporn Uncharoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิลาวัลย์ ทุมทอง หญิง Wilawan Thumthong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อรชพร ด่อนเจ๊ก หญิง Orachaporn Donjek ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพา แก้วบัวรมย์ หญิง Porntipa Kaewbuarom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พิศมัย ขุ้นคีรี หญิง Pitsamai khunkeeree ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ มุกดาอ่อน หญิง Waraporn Mukda-on ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ใฝ่ฝัน เมืองพระฝาง หญิง Faifun Mueangprafang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เอกสิทธิ์ จำปาแก้ว ชาย Akasit Jampakaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปรีดา จันทะคุณ ชาย Preda Janthakun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มนวิภา จันทูตานนท์ หญิง Monwipha Jantutanon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร เทพบาท หญิง Aumaphon Thepbat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภครัช ไชยรัตน์ หญิง Pakarach Chairat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วัฒนะ ปัญญาสงค์ ชาย Wattana Panyasong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุภา เพียคำ หญิง supa piakam ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สิรินภา หล้าสีทา หญิง Sirinapa Laseeta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดาพร ปากุล หญิง Thidaporn Pakul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฏฐวี ง้าวแหลม ชาย Natthawee Ngawleam ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วันชนะ ออมสิน ชาย Wanchana Omsin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จงสุข ขจรไพร หญิง Chongsuk Kajornprai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.40
ภาษาอังกฤษ 28.17
คณิตศาสตร์ 33.33
วิทยาศาสตร์ 36.37
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.73
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.78
ภาษาอังกฤษ 27.66
คณิตศาสตร์ 36.88
วิทยาศาสตร์ 42.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.83
ภาษาอังกฤษ 26.91
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 37.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.72
ภาษาอังกฤษ 32.67
คณิตศาสตร์ 23.33
วิทยาศาสตร์ 36.40
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.44
ภาษาอังกฤษ 33.13
คณิตศาสตร์ 23.13
วิทยาศาสตร์ 27.53
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.58
ภาษาอังกฤษ 31.00
คณิตศาสตร์ 22.67
วิทยาศาสตร์ 35.86

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.08
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.00
ภาษาอังกฤษ 26.92
คณิตศาสตร์ 26.95
วิทยาศาสตร์ 32.46
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.75
ภาษาอังกฤษ 25.50
คณิตศาสตร์ 19.00
วิทยาศาสตร์ 29.50
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.58
ภาษาอังกฤษ 24.33
คณิตศาสตร์ 21.67
วิทยาศาสตร์ 31.67
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.20
ภาษาอังกฤษ 27.40
คณิตศาสตร์ 22.40
วิทยาศาสตร์ 25.85
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.00
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 25.60
วิทยาศาสตร์ 28.30

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านพร้าว
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 76,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านพร้าว
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 48 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านพร้าว
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 267,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านพร้าว
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 1,296,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านพร้าว
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 344,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านพร้าว
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านพร้าว
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านพร้าว
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 99,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านพร้าว

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านพร้าว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด