ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360156

รหัส Obec 6 หลัก

21

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030034

รหัส SMIS 8 หลัก

262

จำนวนนักเรียน

1065360156

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 16 11 27 1
อนุบาล 2 14 17 31 1
รวม อนุบาล 30 28 58 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 11 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 20 16 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 13 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 12 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 18 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 12 25 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 94 82 176 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 2 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 1 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
รวมทั้งหมด 21 7 28 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 145 117 262 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านแยง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นิรันต์ ทองสรวง ชาย NIRUN TONGSUANG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ ทิมศรี หญิง Sudarat Thimsee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ญาดามณีกาญจน์ บุญหล้า หญิง Yadamaneekarn Boonla ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นัฐดนัย ไชยเดช ชาย Natdanai Chaiyadech ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญศรี บริสุทธิ์ หญิง Pensri Borisuit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สีนวล ฟั่นคุ้ม หญิง Seenual Funkoom ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ไพบูรณ์ ทับจีน หญิง PHAIBOON TAPJEEN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รัตนา งามสม หญิง RATTANA NGAMSOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวานิตย์ เถื่อนชนะ หญิง SUVANIT THUNCHANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กมลลักษณ์ อุดแบน หญิง kamonluk Udban ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จำนงค์ ฟั่นคุ้ม ชาย CHAMNONG FANKHUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มยุรี พูลโห้ หญิง Mayuree Poonho ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง หฤทัย นวลศรี หญิง Haruthai Nuansee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อมรา ชมภูพาน หญิง Amara Chompoopan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชัชฎาพร มีป้อง หญิง Chatchadaporn Meepong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพินทุ์ อินทรอัมพร หญิง Orrapin Intaraumporn ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิชชาภา จิตอารี หญิง Phichapa Jitaree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิรวรรณ ธรรมสอน หญิง NIRAWAN THAMMASON ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทนนชัย ใจกล้า ชาย THANON CHAI CHAI KLA ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงพร วงษ์ปัน หญิง Duangporn Wongpun ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กาญจนา ใจกล้า หญิง kanjana jaikra ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.49
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.61
ภาษาอังกฤษ 31.11
คณิตศาสตร์ 43.89
วิทยาศาสตร์ 43.79
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.20
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.92
ภาษาอังกฤษ 24.25
คณิตศาสตร์ 34.17
วิทยาศาสตร์ 41.20
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.16
ภาษาอังกฤษ 26.77
คณิตศาสตร์ 33.12
วิทยาศาสตร์ 36.85
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.65
ภาษาอังกฤษ 28.29
คณิตศาสตร์ 31.57
วิทยาศาสตร์ 42.09
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.45
ภาษาอังกฤษ 26.30
คณิตศาสตร์ 29.35
วิทยาศาสตร์ 33.74

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.33
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.33
ภาษาอังกฤษ 30.22
คณิตศาสตร์ 23.11
วิทยาศาสตร์ 32.22
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.67
ภาษาอังกฤษ 22.33
คณิตศาสตร์ 21.33
วิทยาศาสตร์ 26.67
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.80
ภาษาอังกฤษ 25.33
คณิตศาสตร์ 23.47
วิทยาศาสตร์ 30.53
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.80
ภาษาอังกฤษ 20.40
คณิตศาสตร์ 18.40
วิทยาศาสตร์ 27.60

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านแยง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 2,540,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 25 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแยง
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านแยง
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแยง
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแยง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 1,831,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแยง
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 670,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแยง
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านแยง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแยง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 9,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านแยง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,471,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแยง
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านแยง
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแยง
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,174,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแยง
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 2,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแยง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแยง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด