ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360160

รหัส Obec 6 หลัก

26

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030038

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360160

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 9 15 24 1
อนุบาล 1 18 17 35 2
อนุบาล 2 13 15 28 1
รวม อนุบาล 40 47 87 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 24 17 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 21 18 39 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 28 21 49 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 27 18 45 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 27 21 48 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 19 26 45 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 146 121 267 7
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 7 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 7 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 9 20 1
รวมทั้งหมด 47 23 70 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองหิน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ราตรี เงื่องจันทอง หญิง Ratree Ngeungchanthong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดวงพร บัวหุ่น หญิง Duangporn Buahoon ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัจฉรา พยัคฆ์เกษม หญิง ATCHARA PAYAKKASEM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ศิริรัตน์ หอมสิงห์ทอง หญิง Sirirat Homsingthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชนกพร แก้ววงหิว หญิง Chanokpron Keawwonghiw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรเดช หอมเจริญ ชาย Suradat Homjarand ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ละไม สารี ชาย Lamai Saree ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วราพร เอี่ยมบัวหลวง หญิง Waraporn Iambualuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุรีรัตน์ วิวัฒนภักดี หญิง Sureerut Wiwutthanapha ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ทรัมริสต์ แพทย์ไชโย ชาย Tummarit Phatchaiyo ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เวช เอี่ยมบัวหลวง ชาย Wech Iambualuang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุรีย์ โพธิ์หวี หญิง Suree Phowee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ หยวกยง หญิง PATCHRAPRON YUAKYONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศันสนีย์ ชื่นแสงมอญ หญิง Sansanee Baosaree ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แพรวมิรินทร์ วันชัย หญิง Phreawmirin Wanchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุทัยวรรณ ดีจริง หญิง Authaiwan Deejing ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จริญญา ศรีรุ่งเรือง หญิง Jarinya Srirungruang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปวีณา ทองดี หญิง Paweena Tongdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กุลธิดา เตียงเกตุ หญิง Kultida Tiangket ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชญาภา พาทีเพราะ หญิง Chayapha Pateepraw ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายสวาท ชัยมงคล หญิง Saysawat Chiymongkhon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐาปวี หนองหารพิทักษ์ หญิง Thapavee Nonghanpitak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มัลลิกา กล้าหาญ หญิง Munlika Klahan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชิต คงฉาย ชาย Chit Kongchay นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว วาสนา กาแก้ว หญิง Wassana Kakaew ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิดาภา แพทย์ไชโย หญิง JIDAPA PATCHAIYO ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.24
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.38
ภาษาอังกฤษ 29.05
คณิตศาสตร์ 32.86
วิทยาศาสตร์ 43.45
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.24
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.73
ภาษาอังกฤษ 24.82
คณิตศาสตร์ 31.43
วิทยาศาสตร์ 40.16
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.69
ภาษาอังกฤษ 30.71
คณิตศาสตร์ 27.86
วิทยาศาสตร์ 33.50
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.20
ภาษาอังกฤษ 31.94
คณิตศาสตร์ 28.39
วิทยาศาสตร์ 36.06
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.16
ภาษาอังกฤษ 25.50
คณิตศาสตร์ 22.00
วิทยาศาสตร์ 29.30
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.18
ภาษาอังกฤษ 31.63
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 33.76

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.63
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.75
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 24.10
วิทยาศาสตร์ 35.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.20
ภาษาอังกฤษ 26.80
คณิตศาสตร์ 21.60
วิทยาศาสตร์ 32.80
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.67
ภาษาอังกฤษ 27.22
คณิตศาสตร์ 26.44
วิทยาศาสตร์ 40.11
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.33
ภาษาอังกฤษ 26.56
คณิตศาสตร์ 20.44
วิทยาศาสตร์ 29.97
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.43
ภาษาอังกฤษ 30.71
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 26.40

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 2,224,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 17 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 119,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,992,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 608 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 14 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 105,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 686,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 270 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 6 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 6 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 11
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 2,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 14 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองหิน
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 1,173,755.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 608 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองหิน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองหิน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด