ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360113

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030041

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360113

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 2 1 3 1
อนุบาล 1 3 2 5 1
อนุบาล 2 4 5 9 1
รวม อนุบาล 9 8 17 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 8 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 20 23 43 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านบุ่งตารอด

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ปทุมพร รอดกระต่าย หญิง Pathumpon Rodgratai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปฏิมาพร กองจิว หญิง PATIMAPORN KONGJIW ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สามัญ สอนศรี ชาย Saman Sonsri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิภารัตน์ สอนศรี หญิง Wiparat Sonsri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พรวิมล พุดฉิม หญิง pronwimol phudchim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีระ สุกอระนันท์ ชาย VEERA SUKARANAN ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว รัตนิรส สายทองแก้ว หญิง Ratniros Saithongkeaw ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรัญญา กันแย้ม หญิง SARANYA KANYEM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.82
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.36
ภาษาอังกฤษ 37.73
คณิตศาสตร์ 51.36
วิทยาศาสตร์ 43.27
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.21
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 35.42
ภาษาอังกฤษ 37.92
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 39.42
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.88
ภาษาอังกฤษ 30.31
คณิตศาสตร์ 34.38
วิทยาศาสตร์ 45.69
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.50
ภาษาอังกฤษ 35.00
คณิตศาสตร์ 38.75
วิทยาศาสตร์ 40.88
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.15
ภาษาอังกฤษ 30.50
คณิตศาสตร์ 39.00
วิทยาศาสตร์ 30.65
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 73.96
ภาษาอังกฤษ 51.07
คณิตศาสตร์ 43.57
วิทยาศาสตร์ 47.84

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านบุ่งตารอด
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 6 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 6 หน่วย
ความจุ 107 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบุ่งตารอด
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งตารอด
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 124,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบุ่งตารอด
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบุ่งตารอด
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านบุ่งตารอด
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 556,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งตารอด
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบุ่งตารอด
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งตารอด
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบุ่งตารอด

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบุ่งตารอด

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด