ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360114

รหัส Obec 6 หลัก

7

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030042

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360114

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 4 6 1
อนุบาล 2 3 1 4 1
รวม อนุบาล 5 5 10 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 3 5 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 17 19 36 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
สิบตำรวจโท หัทพงษ์ บุญมีจิว ชาย hattapong boonmeejiw ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วันดี แสงบุดดี หญิง Wandee Sangbudee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สำเริง หมีดง ชาย SAMRUENG MEEDONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เคนิคพิษณุ ไชยสัตย์ หญิง Kenikpisanu Chaisat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จิราภรณ์ บุญธรรม หญิง jiraporn boontam ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยกิตติ สุทธิ ชาย chaikitti sutti นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว เสาวณี เชื้อบุญมี หญิง Saowanee Chueabunmee ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.00
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 44.00
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.81
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.00
ภาษาอังกฤษ 24.38
คณิตศาสตร์ 48.75
วิทยาศาสตร์ 48.13
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.44
ภาษาอังกฤษ 23.89
คณิตศาสตร์ 40.56
วิทยาศาสตร์ 38.56
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.33
ภาษาอังกฤษ 26.94
คณิตศาสตร์ 38.89
วิทยาศาสตร์ 37.50
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 30.50
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 28.50
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.94
ภาษาอังกฤษ 24.38
คณิตศาสตร์ 22.50
วิทยาศาสตร์ 34.34

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านบุ่งปลาฝา
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 372,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งปลาฝา
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 390,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งปลาฝา
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 42 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งปลาฝา
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งปลาฝา
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 42 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบุ่งปลาฝา
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 190,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบุ่งปลาฝา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบุ่งปลาฝา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด