ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360132

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030044

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360132

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 13 14 1
อนุบาล 2 8 9 17 1
รวม อนุบาล 9 22 31 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 12 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 14 21 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 47 59 106 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านน้ำพริก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย บุญส่ง ตุ่นเงิน ชาย Boonsong Tunngern ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิรภรณ์ สุทธิ หญิง GIRAPRON SUTTI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณี จันทร์สุริย์ หญิง Supanee Jansuri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญญธร ควรสมบัติ หญิง Thanya Thon Kvonsombut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพ สุทธิ หญิง Supap Sutthi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วรรณชัย ศรีวิชัย ชาย Wannachai Srivichai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ฤทธิรงค์ พูลหน่าย ชาย Rittirong Pulnai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ระนอง จันทร์ดี หญิง RANONG JUNDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัชพร ตรุษไชย หญิง Thanatchaphon Trutchai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญรดี มาทับ หญิง Thunradee Mathab ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา ทองคำ หญิง Apinya Thongkom ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.22
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.00
ภาษาอังกฤษ 29.38
คณิตศาสตร์ 61.25
วิทยาศาสตร์ 46.53
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.11
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.47
ภาษาอังกฤษ 27.03
คณิตศาสตร์ 50.63
วิทยาศาสตร์ 47.81
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.00
ภาษาอังกฤษ 24.82
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 46.04
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.56
ภาษาอังกฤษ 37.19
คณิตศาสตร์ 42.50
วิทยาศาสตร์ 45.88
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.22
ภาษาอังกฤษ 26.81
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 41.22
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.10
ภาษาอังกฤษ 26.54
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 43.38

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านน้ำพริก
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 43,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำพริก
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำพริก
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำพริก
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 210,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำพริก
ลำดับที่ 5
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 19 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำพริก
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 961,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำพริก
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 740,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำพริก
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำพริก
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำพริก
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำพริก

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำพริก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด