ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360148

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030046

รหัส SMIS 8 หลัก

43

จำนวนนักเรียน

1065360148

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 5 6 1
รวม อนุบาล 1 5 6 1
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 21 16 37 5
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 22 21 43 6

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านน้ำตาก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ดำเนิน ทาบาง ชาย Dumnern Tabang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นรินทร์ สีเนตร หญิง ์ืNarin Seenet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ หมีนาค หญิง saowaluck meenak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ เตชนันท์ หญิง Jutathip Techanun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แววดาว พรมมาวัน หญิง Waewdaw Phommawan นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุกัญญา อยู่โต หญิง Sukanya Yuto ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.42
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.33
ภาษาอังกฤษ 30.42
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 41.33
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.58
ภาษาอังกฤษ 29.17
คณิตศาสตร์ 30.83
วิทยาศาสตร์ 38.33
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.53
ภาษาอังกฤษ 26.88
คณิตศาสตร์ 28.75
วิทยาศาสตร์ 34.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.17
ภาษาอังกฤษ 33.33
คณิตศาสตร์ 65.00
วิทยาศาสตร์ 42.00
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.94
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 31.38

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านน้ำตาก
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านน้ำตาก
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านน้ำตาก
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำตาก
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านน้ำตาก
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 6 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านน้ำตาก
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำตาก

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านน้ำตาก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด