ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360142

รหัส Obec 6 หลัก

22

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030048

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360142

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 9 15 1
อนุบาล 2 11 4 15 1
รวม อนุบาล 17 13 30 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 14 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 5 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 10 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 15 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 16 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 16 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 61 76 137 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 11 26 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 14 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 21 8 29 1
รวมทั้งหมด 52 33 85 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองกะท้าว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว เดือนนภา หุมหะ หญิง Duannapha Humha ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทิกานต์ ศิวะวงศ์เกษม หญิง ์ีNuntikran Sivawongkasam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชณัฐกาญจน์ ศรีบุญ หญิง chanattakarn Sriboon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุวัฒน์ สายยืด ชาย Suwat Saiyued ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จันลอน จำปา หญิง CHANLON JAMPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กมณมาศ ภัทรกิตติสกุล หญิง KAMONMAS PHATTARAKITTISAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลำพูน วังกาวรรณ์ หญิง LAMPOON WANGKAWAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศศิธร โพธิ์คง หญิง SASITORN POKHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง บุณฑริกา รัตนกุล หญิง BOONTHARIKA RATTANAKUN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ถุงเงิน เผือกเผ่า หญิง THUNG-NGOEN PHUAKPHAO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นภสินธุ์ โพธิ์ปลัด ชาย NOPPASIN POPALAD ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ทัศนีย์ พุทธวงษ์ หญิง Tassanee Puttawong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย มานะ กองเงิน ชาย mana kongngern ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ปริญญา กิติอาษา ชาย PARINYA KITIARSA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วันทนา สุขมามอญ หญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย นัฐพงษ์ บุญอาจ ชาย ์์Nattaphong Bunoad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จักรกฤษณ์ อุทธิยา ชาย Jakkid Autthiya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรัณยา พฤษกุลทล หญิง Sanunya Prueksakaltho ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธาริณี คงปันนา หญิง THARINEE KHONGPANNA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธีราพร ศรีทอง หญิง TEERAPORN SRITHONG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสิทธิ์พร จันทร์ปาน ชาย PRASITPORN JUNPAN นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง กานดา คงบาง หญิง KARNDA KONGBANG นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.62
ภาษาอังกฤษ 33.10
คณิตศาสตร์ 54.29
วิทยาศาสตร์ 43.74
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.88
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.20
ภาษาอังกฤษ 29.70
คณิตศาสตร์ 51.40
วิทยาศาสตร์ 42.80
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.32
ภาษาอังกฤษ 26.47
คณิตศาสตร์ 40.44
วิทยาศาสตร์ 38.94
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.19
ภาษาอังกฤษ 28.92
คณิตศาสตร์ 39.50
วิทยาศาสตร์ 34.95
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.62
ภาษาอังกฤษ 23.26
คณิตศาสตร์ 35.43
วิทยาศาสตร์ 27.03

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.67
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 52.17
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 29.23
วิทยาศาสตร์ 35.58
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.29
ภาษาอังกฤษ 27.24
คณิตศาสตร์ 29.52
วิทยาศาสตร์ 31.90
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.96
ภาษาอังกฤษ 27.38
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 35.31
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.20
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 30.40
วิทยาศาสตร์ 31.70

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 290 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 1,974,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 7 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 7
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 1,330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 700 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 22 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 875,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 11
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 155,150.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 30 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 4,031,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 12 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 16
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 27 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 27 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 17
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 654,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 18
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 19
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 20
ประเภท บ้่านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 21
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองกะท้าว
ลำดับที่ 22
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 383,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองกะท้าว

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองกะท้าว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด