ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360143

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030049

รหัส SMIS 8 หลัก

225

จำนวนนักเรียน

1065360143

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 13 20 1
อนุบาล 2 10 5 15 1
รวม อนุบาล 17 18 35 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 8 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 8 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 13 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 7 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 11 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 75 56 131 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 8 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 12 26 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 5 18 1
รวมทั้งหมด 34 25 59 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 126 99 225 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุรเกียรติ อินกอง ชาย Surakeat Inkong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฉันทนา ต๊ะวิไชย หญิง Chantana Tawichai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นนทวรรณ บุญชัย หญิง Noontawan Boonchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปราณี วุฑฒยากร หญิง Pranee Wattayakorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สำอาง สุมามอญ หญิง Sumaung Sumarmon ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุเทพ บางศรี ชาย Suthep Bangsri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กรรณิการ์ รอดเรือง หญิง Kunnika Rodruand ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นิกร สายแก้วเทศ ชาย Nikorn Saykaewtes ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ธรรมเนียม กุสุโมทย์ หญิง Thumnaim Kusumote ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ราณี สายแก้วเทศ หญิง Ranee Saykaewtes ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิภาวรรณ พุกสว่าง หญิง Wipawan Puksawang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คณิศร จันทร์บรรจง ชาย Kanitsorn Janbanjong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จริญรัตน์ แก้วสีทอง หญิง Jarinrat Kaewseetong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัฒน์ษณี เคียงถิระศิริ หญิง patsanee Kiangthirasiri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วิจิตรา สุวรรณศิริ หญิง Wijitra Suwannasiri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันทนี เนตรบุตร หญิง Wanthanee Netbut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จันทร์เพ็ญ ด่อนดี หญิง Janpen Dondee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ ผาทอง หญิง Jutamas pathong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภัทรชัย พูลศิลป์ ชาย Supattarachai Phoonsin เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.89
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.27
ภาษาอังกฤษ 36.14
คณิตศาสตร์ 34.77
วิทยาศาสตร์ 41.02
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.03
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.70
ภาษาอังกฤษ 27.20
คณิตศาสตร์ 31.80
วิทยาศาสตร์ 37.48
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.68
ภาษาอังกฤษ 26.02
คณิตศาสตร์ 34.77
วิทยาศาสตร์ 32.93
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.38
ภาษาอังกฤษ 32.22
คณิตศาสตร์ 39.81
วิทยาศาสตร์ 36.07
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.26
ภาษาอังกฤษ 27.22
คณิตศาสตร์ 30.28
วิทยาศาสตร์ 24.24

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.60
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 48.20
ภาษาอังกฤษ 27.20
คณิตศาสตร์ 22.00
วิทยาศาสตร์ 36.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.00
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 22.50
วิทยาศาสตร์ 28.00
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.36
ภาษาอังกฤษ 25.27
คณิตศาสตร์ 27.27
วิทยาศาสตร์ 39.27
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.31
ภาษาอังกฤษ 33.38
คณิตศาสตร์ 25.54
วิทยาศาสตร์ 30.58

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 15 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 583,771.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 220 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 8 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 720,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 239,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 188,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 140 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 99,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 2,002,375.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 16
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 14,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 77,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 18
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 100,620.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 19
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 198,108.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 220 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 20
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 435,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 21
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาโพธิ์นาจาน
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 1,040,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาโพธิ์นาจาน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาโพธิ์นาจาน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด