ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360144

รหัส Obec 6 หลัก

23

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030050

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360144

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 5 15 20 1
อนุบาล 2 9 10 19 1
รวม อนุบาล 14 25 39 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 9 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 11 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 15 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 14 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 64 65 129 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 13 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 8 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 10 21 1
รวมทั้งหมด 27 31 58 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย กระจ่าง ศรีทอง ชาย Krajang Sritong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วีระยุทธ บัวชุม ชาย Werayut Buachum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรัสวดี คุ้มสุพรรณ หญิง Suratsavadee Khomsupan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัตติกาล โพธิประสาท หญิง Rattikan Phothipasat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุขใจ ระโส หญิง Sukjai Raso ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จีรวรรณ์ ปันผา หญิง Jeerawon Panpha ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุรัตน์ ทองคำ หญิง Surat Thongkum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพรรณ ราศรีชัย หญิง Jiraphan Rasrichai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สาลี บวบมี หญิง Salee Buabmee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมาพร นกพึ่ง หญิง Pattamaporn Nokphung ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว บุผา อ่อนศรี หญิง BUPHA ONSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อิสรีย์ หอมสิงห์ทอง หญิง Itsari Homsingthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพรรณ สัสดีแพง หญิง Oraphan Sassa-deepang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รำไพ วรรณกุล หญิง Ramphai Wannakun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัญณฉัตร บางศรี หญิง Pannachat Bangsri ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ไพรวรรณ สุทธิ หญิง Praivan Suthi ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ประกายเพชร จันทวงษ์ ชาย Prakaiphet Juntavong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธนัชญา กวยทิ หญิง Tanatchaya Guangyti ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา อินทร์ประชา หญิง MissSuphattra Inpracha ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สวย กระเสียน ชาย Suai Krasian นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สุทน แสงสิงห์ ชาย Mr. Suthon Saengsing อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วันเพ็ญ พันคำ หญิง Wanphen PhankKham อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง วิไลลักษณ์ ทองหล่อ หญิง Mrs.Wilailak Thonglo อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.93
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 27.33
วิทยาศาสตร์ 37.80
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.06
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.63
ภาษาอังกฤษ 24.38
คณิตศาสตร์ 21.75
วิทยาศาสตร์ 32.83
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.63
ภาษาอังกฤษ 29.00
คณิตศาสตร์ 31.80
วิทยาศาสตร์ 38.68
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.81
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 25.89
วิทยาศาสตร์ 31.23
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.11
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 28.57
วิทยาศาสตร์ 28.55

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.92
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 43.33
ภาษาอังกฤษ 26.17
คณิตศาสตร์ 20.47
วิทยาศาสตร์ 28.83
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.50
ภาษาอังกฤษ 24.75
คณิตศาสตร์ 20.25
วิทยาศาสตร์ 29.63
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.88
ภาษาอังกฤษ 21.25
คณิตศาสตร์ 24.50
วิทยาศาสตร์ 35.13
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.44
ภาษาอังกฤษ 33.33
คณิตศาสตร์ 15.56
วิทยาศาสตร์ 27.78

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,483,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 48,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 7
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 178,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 342,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 816,109.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 110,719.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 507,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 16
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 280 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
ลำดับที่ 17
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 233,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 15 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด