ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360146

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030051

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360146

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 4 12 1
อนุบาล 2 6 8 14 1
รวม อนุบาล 14 12 26 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 3 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 5 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 44 25 69 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 1 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 7 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 9 15 1
รวมทั้งหมด 16 17 33 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านนาหนอง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธีรวัฒน์ พร้าโต ชาย Teerawat Prato ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พีระพล เจริญสุข ชาย ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาง จันทร์เพ็ญ แก้วบุญช่วย หญิง Chanphen Kaewboomchauy ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พนาวัลย์ พร้าโต หญิง PANAWAN PRATO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สายันห์ พุกสว่าง ชาย SAYAN PUGSVANG ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง ปวีณา วรรณศรี หญิง PAWENA WANNASRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย มนู อินลองพล ชาย MANOO INLONGPOL ครู ชำนาญการ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว จรรยกร บางศรี หญิง JANYAKON ฺฺฺฺBangsri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสาวนิต ยอดกระโหม หญิง SOAVANIT Yodkrahom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เพ็ญทัย เงินคง หญิง Penthai Gernkhong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อนันต์ ดำชู ชาย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นิตยา บริยัง หญิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมปอง พุ่มชะบา หญิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มนทิพย์ บุญเรือง หญิง ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ ทีสุกะ หญิง ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย ชัยโย บุญธรรม ชาย เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ ถิ่นน้ำใส หญิง ครูธุรการ ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาย กฤษชุกร จันทร์ทรง ชาย kitchukroon chansong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.33
ภาษาอังกฤษ 26.11
คณิตศาสตร์ 53.89
วิทยาศาสตร์ 43.33
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.60
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.50
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 39.50
วิทยาศาสตร์ 32.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.60
ภาษาอังกฤษ 25.50
คณิตศาสตร์ 31.33
วิทยาศาสตร์ 34.10
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.27
ภาษาอังกฤษ 28.17
คณิตศาสตร์ 25.67
วิทยาศาสตร์ 32.47
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.83
ภาษาอังกฤษ 25.63
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 30.29
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.75
ภาษาอังกฤษ 28.44
คณิตศาสตร์ 28.13
วิทยาศาสตร์ 33.29

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.00
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 49.16
ภาษาอังกฤษ 24.74
คณิตศาสตร์ 28.88
วิทยาศาสตร์ 40.74
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
ภาษาอังกฤษ 25.20
คณิตศาสตร์ 25.60
วิทยาศาสตร์ 28.80
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 37.33
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 26.67
วิทยาศาสตร์ 29.33
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.58
ภาษาอังกฤษ 26.73
คณิตศาสตร์ 17.00
วิทยาศาสตร์ 29.09
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.13
ภาษาอังกฤษ 24.04
คณิตศาสตร์ 18.15
วิทยาศาสตร์ 30.89

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านนาหนอง
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 16 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาหนอง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาหนอง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 438,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 77 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาหนอง
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 10 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาหนอง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาหนอง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 3,900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาหนอง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 1,252,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 77 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านนาหนอง
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 43,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 10 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านนาหนอง
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 2,184,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 5 เมตร
ยาว 25 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านนาหนอง
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 710,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านนาหนอง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,639,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 153 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาหนอง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านนาหนอง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด