ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360149

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030052

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360149

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 10 20 1
อนุบาล 2 16 12 28 1
รวม อนุบาล 26 22 48 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 15 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 12 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 11 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 14 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 14 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 13 25 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 81 79 160 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 8 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 15 26 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 9 18 1
รวมทั้งหมด 32 32 64 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวิทยสัมพันธ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย เอกศักดิ์ ทองรัตน์ ชาย Akasuk Thongrat ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จามจุรี พันโนฤทธิ์ หญิง jamjuree phunnolit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มะลิดา หมื่นจันทร์ หญิง Malida Muenjan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กฤษณา มั่นยุติธรรม หญิง Krisana manyutithum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริสา ผลทิพย์ หญิง Parisa Phonthip ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ใบตอง พรมพุทธา หญิง Baitong Promputta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ชลนธาร ศิวปรียานุพงษ์ ชาย Chonnathan Sivapreeyanupong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จุฑาทิพญาณี บุญจิตร หญิง Jutatipyanee Boonjid ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชโลมใจ ทาวงษ์ หญิง CHALOMJAI THAWONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุนันทา อินทร์เกิด หญิง SUNANTA INKERD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ รต. ชาญวิทย์ จับแสงจันทร์ ชาย chanwit jubsangjan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ใจ จ๊อดดวงจันทร์ หญิง pimjai joddongjan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย กิตติชัย คล้ายพร้อม ชาย Kittichai Klayprom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณญิศา ถือศิล หญิง Miss.Punyisa Tuesin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ไพทยา ดอนเมือง หญิง Paithaya Donmuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวดี นาครินทร์ หญิง Nadtawadee Nakkarin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีนวล พวงภู่ หญิง Srinuan Phuangphu ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุธิวุฒิ รักษาแดน ชาย sutiwut Raksadan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรษชนม์ มากสมบูรณ์ หญิง pansachan marksomboon ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.27
ภาษาอังกฤษ 32.17
คณิตศาสตร์ 39.00
วิทยาศาสตร์ 39.73
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.16
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.68
ภาษาอังกฤษ 28.23
คณิตศาสตร์ 29.84
วิทยาศาสตร์ 38.45
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.06
ภาษาอังกฤษ 25.97
คณิตศาสตร์ 29.84
วิทยาศาสตร์ 39.34
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.76
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 29.17
วิทยาศาสตร์ 39.25
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.35
ภาษาอังกฤษ 23.75
คณิตศาสตร์ 27.22
วิทยาศาสตร์ 32.79
6 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.30
ภาษาอังกฤษ 28.64
คณิตศาสตร์ 30.45
วิทยาศาสตร์ 30.31

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.06
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 49.67
ภาษาอังกฤษ 28.22
คณิตศาสตร์ 25.87
วิทยาศาสตร์ 33.89
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.28
ภาษาอังกฤษ 25.88
คณิตศาสตร์ 19.56
วิทยาศาสตร์ 31.41
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.30
ภาษาอังกฤษ 26.80
คณิตศาสตร์ 24.80
วิทยาศาสตร์ 34.60
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.44
ภาษาอังกฤษ 24.89
คณิตศาสตร์ 20.74
วิทยาศาสตร์ 25.44
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.19
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 23.33
วิทยาศาสตร์ 27.44

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วิทยสัมพันธ์
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 1,639,550.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วิทยสัมพันธ์
ลำดับที่ 2
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วิทยสัมพันธ์
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วิทยสัมพันธ์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 2,188,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วิทยสัมพันธ์
ลำดับที่ 5
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วิทยสัมพันธ์
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 245,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วิทยสัมพันธ์
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 1,440,110.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วิทยสัมพันธ์
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 7,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วิทยสัมพันธ์
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วิทยสัมพันธ์
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วิทยสัมพันธ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วิทยสัมพันธ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด