ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

2/2563

ปีการศึกษา

360154

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030058

รหัส SMIS 8 หลัก

60

จำนวนนักเรียน

1065360154

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 2 1 3 1
อนุบาล 1 2 5 7 1
อนุบาล 2 3 4 7 1
รวม อนุบาล 7 10 17 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 4 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 25 18 43 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 32 28 60 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านลาดคื้อ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว วันเพ็ญ ยศตุ้ย หญิง Wanpen Yottuy ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จีรภา ตะมาแก้ว หญิง ๋่๋Jirapha Tamakaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรรถพร คนมั่น หญิง Atthaporn Konmun ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สาญัณ ประจงจีบ หญิง Sayan Prajongjeeb ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธีรารัตน์ ไกรสีขาว หญิง Thirarat Khaisrikhao ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพวัลย์ ศิริ หญิง ์Nopphawan Siri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์จุฑา แดงพัด หญิง Thipjutha Dangpad ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ บุญอาจ หญิง Waraporn Bun-art ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญนภา นิลบุญเรือง หญิง Pennapa Ninboonruang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญรัตน์ จำปาสา หญิง Boonrat Jampasa ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 38.57
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 32.29
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 22.86
วิทยาศาสตร์ 34.93
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.00
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 10.00
วิทยาศาสตร์ 44.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.52
ภาษาอังกฤษ 31.43
คณิตศาสตร์ 27.86
วิทยาศาสตร์ 36.64
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.06
ภาษาอังกฤษ 28.13
คณิตศาสตร์ 33.75
วิทยาศาสตร์ 37.13

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 53.14
ภาษาอังกฤษ 27.43
คณิตศาสตร์ 26.40
วิทยาศาสตร์ 34.57
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.22
ภาษาอังกฤษ 25.11
คณิตศาสตร์ 14.67
วิทยาศาสตร์ 28.44
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.25
ภาษาอังกฤษ 26.50
คณิตศาสตร์ 14.00
วิทยาศาสตร์ 27.50

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านลาดคื้อ
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 420,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านลาดคื้อ
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 156,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านลาดคื้อ
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 18 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 18 หน่วย
ความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านลาดคื้อ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 339,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านลาดคื้อ
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านลาดคื้อ
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 18 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 18 หน่วย
ความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านลาดคื้อ
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 616,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 6 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านลาดคื้อ
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 566,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านลาดคื้อ
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านลาดคื้อ
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 204,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านลาดคื้อ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านลาดคื้อ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด