ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

1/2564

ปีการศึกษา

360073

รหัส Obec 6 หลัก

21

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

65030060

รหัส SMIS 8 หลัก

0

จำนวนนักเรียน

1065360073

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 4 12 1
อนุบาล 2 2 5 7 1
รวม อนุบาล 10 9 19 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 10 20 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 53 43 96 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 4 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 10 27 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 11 20 1
รวมทั้งหมด 41 25 66 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 0 0 0 0

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านชาติตระการ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ปาริฉัตร ทับทิมหิน หญิง Parichat Thabtimhin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิศักดิ์ ฟองจางวาง ชาย Apisak Fongjangvang ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศรีลำแพน เงินกลั่น หญิง Seelampan Ngoenklan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นงลักษณ์ ทองเพ็ง หญิง NONGLAK THONGPENG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อุไร จันทะคุณ หญิง Urai Juntakut ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี อุทธิยา หญิง Anchalee Uttiya ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ ทองปลิว ชาย Pairoj Thongplew ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุนิสา ประมูลสิน หญิง Sunisa Pramoonsin ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว น้ำฝน บุญเซ็ง หญิง Namphon Booncheng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนิตา เสนานุช หญิง THANITA SENANUCH ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นภสินธุ์ พิมพา หญิง NAPASIN PIMPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี กรฤทธิ์ บุญญานุกูล ชาย Acting.Sub.Lt Gorarit Boonyanukul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา จันทร์โฉม หญิง Sunisa Janchom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มลธิตา สุขเกษม หญิง Monthita Sukkasem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัชฐปกรณ์ ตะบองเพชร ชาย ์Natthapakorn Tabongphet ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ระดับ ป.บัณฑิต
นาง ชรินรัชต์ พลนิ่ม หญิง CHARINRAT PONNIM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิตยา สำนวน หญิง Nittaya Sumnuan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทองดี โทจำปา ชาย Thongdee Thojumpa นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญญาพัชร แก้ววงษ์หิว หญิง Kanyapach Kaewwonghew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุทุมทอง นวลป้อง หญิง ๊Uthomthong Nuanpong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง อนัญลักษณ์ ช่วงเบ้า หญิง ANANYALUCK CHOUNGBOW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.62
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.46
ภาษาอังกฤษ 31.35
คณิตศาสตร์ 51.92
วิทยาศาสตร์ 47.50
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.30
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.07
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 43.93
วิทยาศาสตร์ 42.18
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.05
ภาษาอังกฤษ 31.25
คณิตศาสตร์ 32.19
วิทยาศาสตร์ 34.69
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.45
ภาษาอังกฤษ 36.03
คณิตศาสตร์ 39.12
วิทยาศาสตร์ 39.41
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.51
ภาษาอังกฤษ 27.08
คณิตศาสตร์ 34.44
วิทยาศาสตร์ 35.32

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.07
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 52.80
ภาษาอังกฤษ 28.13
คณิตศาสตร์ 28.05
วิทยาศาสตร์ 34.80
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.05
ภาษาอังกฤษ 27.73
คณิตศาสตร์ 25.27
วิทยาศาสตร์ 33.91
3 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.88
ภาษาอังกฤษ 27.13
คณิตศาสตร์ 31.50
วิทยาศาสตร์ 35.50
4 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.00
ภาษาอังกฤษ 29.76
คณิตศาสตร์ 23.53
วิทยาศาสตร์ 28.47
5 2563
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.75
ภาษาอังกฤษ 22.08
คณิตศาสตร์ 22.00
วิทยาศาสตร์ 21.63

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านชาติตระการ
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 18 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 18 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านชาติตระการ
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านชาติตระการ
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 2,350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 11 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านชาติตระการ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 277,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านชาติตระการ
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 18 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 18 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านชาติตระการ
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 20 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านชาติตระการ
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 100,620.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านชาติตระการ
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านชาติตระการ
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านชาติตระการ
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านชาติตระการ
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 22 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านชาติตระการ
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ซ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านชาติตระการ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านชาติตระการ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด